Pritužba udruženja L. protiv SZTR S. B. zbog diskriminacije seksualnih manjina

del. br. 919/2011 datum: 29. 7. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe L. – organizacije … iz B., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Uklanjanjem plakata na kojima su bili predstavljeni lezbejski i gej parovi sa bilborda u N. S., u … ulici (parking kod …) i sa ugla Bulevara … i … ulice, koji su reklamirali izložbu austrijskih umetnika „By the way”, u organizaciji Muzeja savremene umetnosti V., u periodu od 21. marta 2011. godine pa do trenutka skidanja, D. P, vlasnik i direktor SZTR „SB” iz B. nije izvršio akt diskriminacije.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratila se organizacija za … L. pritužbom od 20. aprila 2011. godine, u kojoj je navedeno da je preduzeće S.B iz B. izvršilo akt diskriminacije prema pripadnicima i pripadnicama LGBT populacije, tako što je uklonilo plakate koji su reklamirali izložbu sa bilborda na kojima su bili predstavljeni lezbejski i gej parovi, pre roka za uklanjanje plakata koji je prvobitno dogovoren sa organizatorom izložbe. Naime, dvanaest austrijskih umetnika koji se bave analizom i kritikom savremenog društva je krajem marta 2011. godine predstavilo svoje radove u Muzeju savremene umetnosti V., kao i na javnim mestima u N. S. u okviru jednomesečne izložbe pod nazivom „By the way”. Njihova izložba, prema navodima iz pritužbe, nije naišla na razumevanje pojedinih novina i navodi tekst iz Nacionalnog građanskog lista pod nazivom „Zbog austrijskog ambasadora reklamiraju gej brakove”, pa su, zbog tekstova objavljenih u ovom listu i zbog pritiska javnosti i mnogobrojnih homofobičnih ispada, plakati sa bilborda uklonjeni pre roka. U pritužbi je navedeno da su bilbordi bili zakupljeni do 21. aprila 2011. godine, ali da je vlasnik bilborda, kada je čuo da se radi o gej plakatima, poslao ekipu da ih skine. Plakat sa bilborda u … ulici je, prema navodima pritužbe, skinut 1. aprila 2011. godine, a drugi plakat 4. aprila (ugao Bulevara … i … ulice).

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, te je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje D. P, vlasnika i direktora SZTR S. B. iz B. od 4. maja 2011. godine, kao i dopunsko izjašnjenje od 27. maja 2011. godine, u kojima je navedeno sledeće:

– da ih je krajem 2010. godine kontaktirao Muzej savremene umetnosti V. (MSUV) radi reklamiranja izložbe austrijskih umetnika na bilbordima u N. S.. Tada je sve bilo dogovoreno, ali je kampanja otkazana, odnosno pomerena za mart 2011. godine,
– da ih je u februaru 2011. godine kontaktirao direktno Universualmuseum Joanneum GmbH fur Institut fur Kunst im offentlichen Raum Steiermark iz Graca (Institut), i da su u saradnji i uz konsultacije sa MSUV, izabrali dve lokacije u gradu na kojima će se naći radovi austrijskih umetnika (… ulica, parking kod … i ugao Bulevara … i … ulice),
– da ugovor sa Institutom iz Austrije nije potpisan, a da je usmeni dogovor bio da plakati budu na bilbordima četiri nedelje, kao i da je Institut iz Austrije platio traženi iznos i poslao pripremu za štampu u elektronskoj formi,
– da su plakati postavljeni 21. marta 2011. godine i da ih je, posle sedam dana, vlasnik bilborda u … ulici kontaktirao i objasnio da ima pritužbe od strane novinara i Srpske Pravoslavne Crkve i da se plaši reakcije građana i mogućnosti da mu bilbord bude oštećen,
– da su novinari kontaktirali i SZTR S. B. i da se, nakon objavljivanja i tekstova u novinama, direktor SZTR S. B. obratio Ž. G, direktoru MSUV, koji je izjavio da su zadovoljni efektom koji su plakati postigli i da nema potrebe da se plakat vraća na bilbord sa kojeg je skinut,
– plakat je sa bilborda u … ulici uklonjen po nalogu vlasnika bilborda posle otprilike nedelju dana, a plakat na bilbordu na uglu bulevara … i … ulice stajao do 25. aprila 2011. godine, nekoliko dana duže nego što je ugovoreno,
– da niko od zaposlenih u SZTR S. B. nema nikakvih predrasuda, niti ljude dele po rasnoj, verskoj ili seksualnoj orijentaciji, da je u pitanju posao kao i svaki drugi, kao i da će na bilbordima reklamirati sve što nije u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Direktoru Muzeja savremene umetnosti V. Ž. G, upućen je zahtev 10. maja 2011. godine da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbe. Pisano izjašnjenje nije dostavljeno, ali je zaposlena u stručnoj službi Poverenika 22. juna 2011. godine obavila telefonski razgovor sa Ž. G, o čemu je sastavljena službena beleška. U telefonskom razgovoru Ž. G. je potvrdio navode iz izjašnjenja SZTR S. B. i tom prilikom rekao da ga je direktor D. P. obavestio o situaciji sa uklanjanjem plakata. Ž. je, takođe, potvrdio da je direktoru D. P. rekao da je zadovoljan efektom koji su bilbordi izazvali i da nema potrebe da se plakat vraća na bilbord sa kojeg je skinut.

Sagledavajući činjenice i dokaze u ovom predmetu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da je u pitanju vrlo kompleksan događaj koji je potrebno analizirati sa dva aspekta:

– reakcije i polemike koje je događaj izazvao u medijima,
– navode pritužbe podnete protiv SZTR S. B. iz B..

Nesporno je da je postavljanje plakata kojima je reklamirana izložba događaj koji je izazvao različite reakcije u medijima, kao i polemike u javnoj sferi. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sa žaljenjem konstatuje da negativne reakcije koje je izazvalo postavljanje plakata pokazuju da se netolerantnost određenih grupa u našem društvu ne smanjuje, već se rasplamsava i pojačava svakim novim događajem kojim se promoviše različitost, posebno kada je u pitanju LGBT populacija. Čak i ako ostavimo po strani činjenicu da su plakati reklamirali međunarodnu izložbu koja je važna i sa aspekta obogaćivanja kulturnog života u zemlji, i da takve reakcije samo nanose štetu ugledu Srbije i njenom kulturnom razvoju, ostaje nam da zaključimo da pojedine grupe u društvu nastavljaju trend netolerancije i neprihvatanja različitosti. Odredbom člana 11. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjeno je izražavanje ideja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola i na drugi način. Količina netolerancije koja je iskazana povodom ovog događaja u javnim glasilima je nesumnjivi znak da će ovaj državni organ, kao i svi drugi relevantni društveni akteri, ubuduće morati da uloži još više napora u cilju edukacije i podizanja nivoa svesti o različitosti, jednakosti, ravnopravnosti i borbi protiv diskriminacije.

Međutim, imajući u vidu da je pritužba podneta protiv SZTR S. B. iz B, Poverenica je dalje analizirala da li je uklanjanjem plakata sa jednog bilborda u N. S., vlasnik radnje ili bilo kod od zaposlenih u SZTR S. B. izvršio akt diskriminacije LGBT populacije.

Iz dostavljenog izjašnjenja je utvrđeno da su postavljeni plakati na dva bilborda u N. S., a da je jedan uklonjen pre isteka roka na koji je bilbord zakupljen. Utvrđeno je da SZTR S. B. iz B. nije vlasnik bilborda, već radnja koja vrši usluge posredovanja između vlasnika i potencijalnih zainteresovanih zakupaca bilborda, kao i uslugu postavljanja i uklanjanja plakata. Nesporno je da je plakat uklonjen po nalogu vlasnika bilborda, ali kako protiv njega nije podneta pritužba, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti se nije upuštala u ocenu da li je tim postupkom izvršen akt diskriminacije, tako da nije sagledavala opravdanost njegovog straha da će bilbord biti oštećen, niti druge relevatne činjenice.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je utvrdila da je direktor i vlasnik SZTR S.B. iz B. korektno postupio prema zakupcima bilborda (MSUV i Institut iz Austrije), da je obavestio direktora MSUV Ž. G. o uklanjanju plakata i o razlozima, da je ponudio da plakat bude postavljen na nekom drugom mestu, ali da je direktor MSUV smatrao da su plakati postigli željeni efekat, te da nije potrebno ponovo postavljati plakat. Takođe, Poverenica je imala u vidu i činjenicu da je drugi plakat ostao duže na bilbordu od ugovorenog vremena, kao i činjenicu da je vlasniku SZTR S. B. iz B. i zaposlenima bio poznat sadržaj plakata pre nego što su plakati uopšte i postavljeni.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, i imajući u vidu postupanje direktora SZTR S. B. iz B, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da u ovom slučaju nije izvršena diskriminacija.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba udruženja L. protiv SZTR S. B. zbog diskriminacije seksualnih manjina Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top