Pritužba S. S. protiv Javnog preduzeća Ž. s. povodom diskriminacije na osnovu pola u oblasti radnih odnosa

del. br. 1378/2011 datum: 3. 11. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009) povodom pritužbe S. S, zaposlene u JP Ž. s. a. d. b., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi S. S. protiv JP Ž. s. a. d. b., nije utvrđeno da je nemogućnost napredovanja podnositeljke pritužbe na više radno mestu u skladu sa stepenom stručne spreme, zasnovana na ličnom svojstvu – polu podnositeljke pritužbe.
Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (član 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

PREPORUKU

 

1. JP Ž. s. a. d. b. će blagovremeno započeti sa izradom plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova, koji mora biti usvojen najkasnije do 31. januara 2012. godine, u skladu sa članom 4. stav 1. Pravilnika o sadržaju i načinu dostavljanja plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i godišnjeg izveštaja o njegovom sprovođenju („Sl. glasnik RS”, br. 89/2010).

2. JP Ž. s. a. d. b. će obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilju sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

O b r a z l o ž e nj e

S. S. je podnela pritužbu poverenici za zaštitu ravnopravnosti 10. avgusta 2011. godine protiv JP Ž. s. a. d. b., u kojoj je navedeno da je diskriminisana na osnovu ličnog svojstva – pola. Prema navodima iz pritužbe, diskriminatorno ponašanje se ogleda u nemogućnosti napredovanja kod poslodavca u skladu sa stepenom stručne spreme, a kao razlog je navela pripadnost ženskom polu. Podnositeljka pritužbe navodi da se, uprkos stečenoj akademskoj diplomi doktorke nauka, nalazi na radnom mestu koordinatorke … za koje smatra da nije primereno njenoj stručnoj spremi. S druge strane, navodi da se zaposleni muškarci, koji su stekli isto akademsko zvanje, nalaze na rukovodećim pozicijama. Povodom ovog pitanja se više puta obraćala rukovodstvu preduzeća, međutim nije dobila odgovor. Kao posledica različitih radnih mesta na kojima rade njene kolege sa istom stručnom spremom, postoji i razlika u koeficijentu radnog mesta, odnosno, koeficijent kojim je vrednovan njen posao je neuporedivo niži, što se direktno odražava i na njena manja mesečna primanja. Uz pritužbu su priloženi sledeći dokazi: aneks ugovora o radu br. A-700/2010-125 od 13. septembra 2010. godine, zahtev za raspoređivanje na odgovarajuće radno mesto br. 35/11 -661 od 1. aprila 2011. godine upućen zameniku generalnog direktora, zahtev za raspoređivanje na odgovarajuće radno mesto br. 35/11-720 od 14. aprila 2011. godine upućen predsedniku Upravnog odbora, zahtev za raspoređivanje na odgovarajuće radno mesto br. 35/11-781 od 5. maja 2011. godine upućen generalnom direktoru, dopis br. 87/08-3 od 25. septembra 2009. godine upućen zameniku predsednika Upravnog odbora, molba za raspoređivanje br. 87/08-1 koja je upućena 27. marta 2008. godine predsedniku Upravnog odbora, molba za pomoć Narodnoj kancelariji predsednika Republike Srbije i Upravi za rodnu ravnopravnost od 30. maja 2011. godine.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je sprovela postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. stav 4. i 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je zatraženo izjašnjenje generalnog direktora JP Ž. s. a. d. b..

U izjašnjenju od 7. septembra 2011. godine je navedeno da su neosnovani navodi iz pritužbe i da S. S. nije diskriminisana na osnovu pola, kao i da su u JP Ž. s. a. d. b. upoznati sa činjenicom da je S. S. podnosila zahteve za premeštaj na drugo radno mesto, ali da nije raspoređena na radno mesto prema stečenom akademskom zvanju jer ne postoje mogućnosti za premeštaj.
Uz izjašnjenje je dostavljen i podatak o ukupnom broju zaposlenih razvrstan prema polu i stepenu obrazovanja. Pored toga, dostavljen je i podatak koliko zaposlenih se nalazi na rukovodećim pozicijama, kao i koliki procenat rukovodilaca čine zaposlene žene. Prema dostavljenim podacima, u JP Ž. s. a. d. b. zaposleno je 18596 osoba, od čega je 15151 muškaraca i 3445 žena. Postoje 54 rukovodeće pozicije, na kojima je zaposleno 45 muškaraca i devet žena, što čini 16,5 % žena na rukovodećim mestima u odnosu na ukupan broj rukovodećih mesta.

U pritužbi i tokom postupka nisu ponuđeni dokazi koji bi potvrdili ili opovrgli navode da je podnositeljka pritužbe sprečena ili onemogućena u napredovanju kod poslodavca JP Ž. s. a. d. b. u skladu sa stečenim stepenom stručne spreme, zbog njenog ličnog svojstva – pola.

Članom 171. stav 1. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada. Stoga, prema odredbama zakona poslodavac ima mogućnost, ali ne i obavezu da vrši premeštaj zaposlenog na drugo radno mesto. Takođe, nije propisana obaveza poslodavca da raspoređuje zaposlene na druga radna mesta u skladu sa kvalifikacijama koje steknu dok su u radnom odnosu. U konkretnom slučaju, uprkos zahtevu podnositeljke pritužbe za premeštaj na radno mesto koje odgovora njenim novostečenim kvalifikacijama, kod poslodavca se nisu stvorili uslovi, odnosno, potreba za premeštajem podnositeljke pritužbe, kako je i naznačeno u izjašnjenju od 7. septembra 2011. godine.

Sagledavajući ove činjenice, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije dala je mišljenje da nije utvrđeno da je JP Ž. s. a. d. b. onemogućilo napredovanje podnositeljke pritužbe na osnovu ličnog svojstva – pola.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je članom 13. Zakona o ravnopravnosti polova („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009) propisano da je svaki poslodavac koji ima preko 50 zaposlenih dužan da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu. Članom 14. istog zakona je ustanovljena obaveza poslodavca, da ukoliko zastupljenost manje zastupljenog pola u svakoj organizacionoj jedinici, na rukovodećim mestima i u organima upravljanja i nadzora iznosi manje od 30%, organi javne vlasti su dužni da primene afirmativne mere.

Podaci o broju i polnoj strukturi zaposlenih JP Ž. s. a. d. b. pokazuju da procenat zaposlenih žena u ovom javnom preduzeću približno odgovara procentu zaposlenih žena koje se nalaze na rukovodećim pozicijama (ukupan procenat žena u preduzeću je 18,5%, dok je 16,5% žena na rukovodećim položajima), ali je taj procenat daleko ispod 30%. Sagledavajući ove činjenice u svetlu zakonskih propisa, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upućuje JP Ž. s. a. d. b. da blagovremeno započne sa izradom plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova, koji mora biti usvojen najkasnije do 31. januara 2012. godine, u skladu sa članom 4. stav 1. Pravilnika o sadržaju i načinu dostavljanja plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i godišnjeg izveštaja o njegovom sprovođenju („Sl. glasnik RS”, br. 89/2010).

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba S. S. protiv Javnog preduzeća Ž. s. povodom diskriminacije na osnovu pola u oblasti radnih odnosa Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top