Притужба С. С. против Јавног предузећа Ж. с. поводом дискриминације на основу пола у области радних односа

дел. бр. 1378/2011 датум: 3. 11. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009) поводом притужбе С. С, запослене у ЈП Ж. с. а. д. б., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби С. С. против ЈП Ж. с. а. д. б., није утврђено да је немогућност напредовања подноситељке притужбе на више радно месту у складу са степеном стручне спреме, заснована на личном својству – полу подноситељке притужбе.
Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (члан 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације), Повереница за заштиту равноправности даје

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. ЈП Ж. с. а. д. б. ће благовремено започети са израдом плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова, који мора бити усвојен најкасније до 31. јануара 2012. године, у складу са чланом 4. став 1. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Сл. гласник РС“, бр. 89/2010).

2. ЈП Ж. с. а. д. б. ће обавестити Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

О б р а з л о ж е њ е

С. С. је поднела притужбу повереници за заштиту равноправности 10. августа 2011. године против ЈП Ж. с. а. д. б., у којој је наведено да је дискриминисана на основу личног својства – пола. Према наводима из притужбе, дискриминаторно понашање се огледа у немогућности напредовања код послодавца у складу са степеном стручне спреме, а као разлог је навела припадност женском полу. Подноситељка притужбе наводи да се, упркос стеченој академској дипломи докторке наука, налази на радном месту координаторке … за које сматра да није примерено њеној стручној спреми. С друге стране, наводи да се запослени мушкарци, који су стекли исто академско звање, налазе на руководећим позицијама. Поводом овог питања се више пута обраћала руководству предузећа, међутим није добила одговор. Као последица различитих радних места на којима раде њене колеге са истом стручном спремом, постоји и разлика у коефицијенту радног места, односно, коефицијент којим је вреднован њен посао је неупоредиво нижи, што се директно одражава и на њена мања месечна примања. Уз притужбу су приложени следећи докази: анекс уговора о раду бр. А-700/2010-125 од 13. септембра 2010. године, захтев за распоређивање на одговарајуће радно место бр. 35/11 -661 од 1. априла 2011. године упућен заменику генералног директора, захтев за распоређивање на одговарајуће радно место бр. 35/11-720 од 14. априла 2011. године упућен председнику Управног одбора, захтев за распоређивање на одговарајуће радно место бр. 35/11-781 од 5. маја 2011. године упућен генералном директору, допис бр. 87/08-3 од 25. септембра 2009. године упућен заменику председника Управног одбора, молба за распоређивање бр. 87/08-1 која је упућена 27. марта 2008. године председнику Управног одбора, молба за помоћ Народној канцеларији председника Републике Србије и Управи за родну равноправност од 30. маја 2011. године.
Повереница за заштиту равноправности је спровела поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је затражено изјашњење генералног директора ЈП Ж. с. а. д. б..

У изјашњењу од 7. септембра 2011. године је наведено да су неосновани наводи из притужбе и да С. С. није дискриминисана на основу пола, као и да су у ЈП Ж. с. а. д. б. упознати са чињеницом да је С. С. подносила захтеве за премештај на друго радно место, али да није распоређена на радно место према стеченом академском звању јер не постоје могућности за премештај.
Уз изјашњење је достављен и податак о укупном броју запослених разврстан према полу и степену образовања. Поред тога, достављен је и податак колико запослених се налази на руководећим позицијама, као и колики проценат руководилаца чине запослене жене. Према достављеним подацима, у ЈП Ж. с. а. д. б. запослено је 18596 особа, од чега је 15151 мушкараца и 3445 жена. Постоје 54 руководеће позиције, на којима је запослено 45 мушкараца и девет жена, што чини 16,5 % жена на руководећим местима у односу на укупан број руководећих места.

У притужби и током поступка нису понуђени докази који би потврдили или оповргли наводе да је подноситељка притужбе спречена или онемогућена у напредовању код послодавца ЈП Ж. с. а. д. б. у складу са стеченим степеном стручне спреме, због њеног личног својства – пола.

Чланом 171. став 1. Закона о раду прописано је да послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада. Стога, према одредбама закона послодавац има могућност, али не и обавезу да врши премештај запосленог на друго радно место. Такође, није прописана обавеза послодавца да распоређује запослене на друга радна места у складу са квалификацијама које стекну док су у радном односу. У конкретном случају, упркос захтеву подноситељке притужбе за премештај на радно место које одговора њеним новостеченим квалификацијама, код послодавца се нису створили услови, односно, потреба за премештајем подноситељке притужбе, како је и назначено у изјашњењу од 7. септембра 2011. године.

Сагледавајући ове чињенице, Повереница за заштиту равноправности сагласно члану 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације дала је мишљење да није утврђено да је ЈП Ж. с. а. д. б. онемогућило напредовање подноситељке притужбе на основу личног својства – пола.

Повереница за заштиту равноправности указује да је чланом 13. Закона о равноправности полова („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009) прописано да је сваки послодавац који има преко 50 запослених дужан да усвоји план мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за сваку календарску годину. Чланом 14. истог закона је установљена обавеза послодавца, да уколико заступљеност мање заступљеног пола у свакој организационој јединици, на руководећим местима и у органима управљања и надзора износи мање од 30%, органи јавне власти су дужни да примене афирмативне мере.

Подаци о броју и полној структури запослених ЈП Ж. с. а. д. б. показују да проценат запослених жена у овом јавном предузећу приближно одговара проценту запослених жена које се налазе на руководећим позицијама (укупан проценат жена у предузећу је 18,5%, док је 16,5% жена на руководећим положајима), али је тај проценат далеко испод 30%. Сагледавајући ове чињенице у светлу законских прописа, Повереница за заштиту равноправности упућује ЈП Ж. с. а. д. б. да благовремено започне са израдом плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова, који мора бити усвојен најкасније до 31. јануара 2012. године, у складу са чланом 4. став 1. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Сл. гласник РС“, бр. 89/2010).

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба С. С. против Јавног предузећа Ж. с. поводом дискриминације на основу пола у области радних односа Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top