Pritužba S. G. protiv Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju S. zbog diskriminacije zaposlene na osnovu invaliditeta

del. br. 423/2011 datum: 11. 4. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, Sl. glasnik RS br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Rešenjem v. d. direktorke Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju S. br. 6289 od 17. decembra 2010. godine, kojim je otkazan ugovor o radu dr S. G., nije izvršen akt diskriminacije na osnovu ličnog svojstava – invaliditeta.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (član 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

PREPORUKU

 

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju S. će bez odlaganja preduzeti sve neophodne radnje i mere kojima će obezbediti ispunjavanje obaveze propisane članom 24. Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, kojim je predviđeno zapošljavanje određenog broja osoba sa invaliditetom, u zavisnosti od broja zaposlenih.

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbom od 29. decembra 2010. godine protiv rešenja v. d. direktorke Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju S. br. 6289 od 17. decembra 2010. godine, poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratila se dr S. G. preko punomoćnika advokata N. D. C. U pritužbi je navedeno da je prema njoj izvršen akt diskriminacije na osnovu njegovog ličnog svojstva – invaliditeta, i to tako što je jedini razlog za donošenje rešenja o otkazivanju ugovora o radu invaliditet podnositeljke pritužbe. S. G. je radni odnos na određeno vreme u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju S. zasnovala 31. marta 2010. godine i do decembra 2010. godine je, sa prekidima, bila angažovana po ugovorima na određeno vreme u trajanju od 30 dana. Uz pritužbu su dostavljeni dokazi da je S. G. osoba sa invaliditetom, kao i ugovori o radu koje je zaključivala u navedenom vremenskom periodu i rešenja o otkazu ugovora o radu.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti. U postupku je pribavljeno izjašnjenje v. d. direktorke Doma M. M. M. od 28. januara 2011. godine, kao i dopuna izjašnjenja od 13. marta 2011. godine. U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja je navedeno sledeće:

– da je dr S. G. bila u radnom odnosu u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju S. na radnom mestu lekara opšte prakse u periodu od 31. marta 2010. godine do 25. decembra 2010. godine, po ugovorima o radu na određeno vreme do 30 dana i to ukupno sedam meseci, uz napomenu da nije prekoračen rok od 12 meseci propisan članom 37. stav 1. Zakona o radu,
– da prilikom zasnivanja radnog odnosa nije dostavila poslodavcu potvrdu da je osoba sa invaliditetom, niti pružila bilo kakvo obaveštenje/zahtev da je potrebno pokrenuti postupak procene radne sposobnosti, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom. Činjenica da S. G. ima vidljiv fizički invaliditet je irelevantna za odgovornost poslodavca, jer o tome poslodavcu nije dostavljen bilo kakav dokaz,
– dostavljen je Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, kao i ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu, broj 2419 od 7. maja 2010. godine i ugovor o izmeni i dopuni ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite u 2007. godine br. 333 od 25. maja 2007. godine iz kojih se može videti da je ugovoreno finansiranje naknade zarade za dva lekara opšte prakse,
– da je rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Beograd br. 0100-1002-642/2010 od 4. novembra 2010. godine kojim je utvrđeno da S. G. ima prvi stepen teškoća i prepreka u radu, dostavljeno Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju S. tek 28. decembra 2010. godine, dakle nakon prestanka radnog odnosa na određeno vreme,
– da su u Domu zaposlene dve lekarke opšte prakse – dr I. Đ. na neodređeno vreme i dr L. S. na određeno vreme,
– da obavezu zapošljavanja određenog broja osoba sa invaliditetom umesto Doma ispunjava Ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa članom 29. Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom,
– da nema dokaza da je podnositeljka pritužbe na bilo koji način diskriminisana.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdila da je dr S. G. bila u radnom odnosu u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju S. na radnom mestu lekara opšte prakse u periodu od 31. marta 2010. godine do 25. decembra 2010. godine, po ugovorima o radu na određeno vreme do 30 dana i to ukupno sedam meseci. Zakonom o zabrani diskriminacije je propisano da diskriminacija osoba sa invaliditetom postoji ako se postupa suprotno načelu poštovanja jednakih prava i sloboda osoba sa invaliditetom u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života, kao i da se način ostvarivanja i zaštita prava osoba sa invaliditetom uređuje posebnim zakonom. Članom 21. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom je propisano da je zabranjeno vršiti diskriminaciju osoba sa invaliditetom u zapošljavanju i ostvarivanju prava iz radnog odnosa, i to kako prema osobi sa invaliditetom koja traži zaposlenje, tako i prema zaposlenoj osobi sa invaliditetom. Diskriminacijom zbog invalidnosti u zapošljavanju smatra se:

– neprimanje u radni odnos osobe sa invaliditetom ili pratioca osobe sa invaliditetom zbog invalidnosti, odnosno zbog svojstva pratioca osobe sa invaliditetom,
– postavljanje posebnih zdravstvenih uslova za prijem u radni odnos osobe sa invaliditetom, osim ako su posebni zdravstveni uslovi za obavljanje određenih poslova utvrđeni u skladu sa zakonom,
– prethodna provera psihofizičkih sposobnosti koje nisu u neposrednoj vezi sa poslovima za koje se zasniva radni odnos […] .

Već sama činjenica da je podnositeljka pritužbe bila u radnom odnosu na određeno vreme ukazuje da poslodavac nije diskriminatorski postupao prilikom zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme. Iako je uvidom u priloženu dokumentaciju i na osnovu prikupljenih činjenica Poverenica konstatovala nepravilnosti u pogledu sukcesivnog zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme, nije utvrđeno da im je uzrok invaliditet podnositeljke pritužbe, pa Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upućuje S. G. da zaštitu prava potraži pred nadležnim sudom, jer eventualne nepravilnosti u vezi sa zaključivanjem ugovora o radu na određeno vreme i otkazivanjem ugovora o radu nisu u nadležnosti ovog državnog organa. U ovom postupku nije utvrđeno da je isključivi razlog za prestanak radnog odnosa, odnosno, za neobnavljanje ugovora o radu na određeno vreme, zasnovan na ličnom svojstvu podnositeljke pritužbe – invaliditetu.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da rešenjem o otkazivanju ugovora o radu br. 6289 od 17. decembra 2010. godine nije izvršen akt diskriminacije prema podnositeljki pritužbe na osnovu invaliditeta.

Sagledavajući činjenice koje su prikupljene radi odlučivanja po pritužbi, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjem da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti , upućuje preporuku Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju S. da bez odlaganja preduzme sve neophodne radnje i mere kojima će obezbediti ispunjavanje obaveze propisane članom 24. Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, kojim je predviđeno zapošljavanje određenog broja osoba sa invaliditetom, u zavisnosti od broja zaposlenih kod poslodavca. To, pored ostalog, podrazumeva planiranje i ostvarivanje mera za povećanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom kod svih poslodavaca, a samim tim i kod državnih organa koji treba da daju primer i omoguće što veću pristupačnost i jednaku dostupnost različitih poslova osobama sa invaliditetom.

Prilikom donošenja ove preporuke Poverenica je imala u vidu da Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom u članu 29. stav 1. propisuje da poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom plaća penale u visini trostrukog iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio, a takođe i Pravilnik o načinu praćenja i izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze koji članom 8. stav 1. propisuje da Republika Srbija kao poslodavac za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršava opredeljivanjem sredstava u budžetu za tekuću godinu za namene refundacije zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa i u druge svrhe u skladu sa zakonom.

Preporuka je zasnovana na ustavnoj odredbi koja propisuje da su svima, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta, a da se osobama sa invaliditetom omogućuje posebna zaštita na radu i posebni uslovi rada, u skladu sa zakonom . Takođe, preporuka je zasnovana na Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom , Zakonu o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, kao i na Strategiji za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji (2006) i Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom .

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je prilikom donošenja preporuke imala u vidu da je osnovna ideja svih ovih dokumenata i zakona poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u našem društvu, koji vodi ka punoj socijalnoj inkluziji, te da je u najboljem interesu osoba sa invaliditetom da svi poslodavci preduzmu mere kojima će im omogućiti zapošljavanje i jednaku dostupnost radnih mesta.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba S. G. protiv Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju S. zbog diskriminacije zaposlene na osnovu invaliditeta Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top