Pritužba S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. I B. G. protiv dr Z. D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

 1. 07-00-75/2018-02 datum: 22.5.2018.

 

MIŠLjENјE

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbi S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G, podnetih protiv dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbama je navedeno da su podnosioci pritužbi aneksima ugovora o radu raspoređeni na niža radna mesta, navodno zbog postupka reorganizacije kao i da je dr Z. S, načelnik hiruškog odelјenja, pitao direktora o razlogu smene koleginice S. P. i ostalih koleginica i kolega, na šta je direktor odgovorio da je jedan od razloga starosno doba, odnosno da zbog godina starosti nisu sposobni da uče nove elektronske tehnologije i evidencije koje se uvode u zdravstvu. U izjašnjenju dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, navedeno je da su navodi u pritužbama u celosti neosnovani, da su podnosioci pritužbi, u skladu sa Zakonom o radu i ovlašćenjima direktora, na osnovu ponuda za zaklјučivanje aneksa ugovora o radu, raspoređeni na poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti stečenoj radom, te da su podnosioci pritužbi starosno doba kao razlog zasnovali na izjavi dr Z. S, iako njih dvojica nikada nisu razgovarali na tu temu, niti je dr S. ikada spomenuo da su podnosioci pritužbi raspoređeni na druge poslove zbog starosnog doba. U toku postupka je utvrđeno da su podnosioci pritužbi bili zaposleni na radnim mestima glavnih, odnosno odgovornih sestara i medicinskog tehničara, te da su aneksima ugovora o radu raspoređeni na niža radna mesta medicinskih sestara, odnosno medicinskog tehničara. Zatim, prema navodima iz izjave dr Z. S, načelnika Službe za hiruške bolesti u Opštoj bolnici P, dr  Z. D, mu je rekao da su podnosioci pritužbe „smenjeni“, jer smatra da zbog svojih godina starosti nisu sposobni da savladaju nove elektronske evidencije. Takođe, uvidom u obrazac pritužbe, utvrđeno je da su B. G, S. F, S. H, S. P. i Z. R, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imali preko 50 godina života, dok je S. V. navršila 42 godine života. Stoga, a imajući u vidu da dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, nije ponudio dokaze na osnovu kojih bi se moglo zaklјučiti da su promene u radnopravnom statusu S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G. zasnovane na objektivnim i opravdanim razlozima koji nisu u vezi sa njihovim zajedničkim ličnim svojstvom – starosnim dobom, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, po sprovedenom postupku, u skladu sa pravilom o preraspodeli tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, dao mišlјenje da je dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P. prekršio odredbe člana 6. u vezi sa čl. 16. i 23. Zakona o zabrani diskriminacije. Zbog toga je dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P, preporučeno da preduzme sve potrebne mere iz svoje nadležnosti u cilјu otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja prema S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G, kao i da ubuduće, u okviru obavlјanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbe S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G, zaposlenih u Opštoj bolnici u P, protiv dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba.
  • U pritužbama je, između ostalog, navedeno:
 • da su podnosioci pritužbe aneksom ugovora o radu raspoređeni na niža radna mesta, te da je postupak reorganizacije naveden kao glavni razlog smene sa radnih mesta;
 • da su na njihova radna mesta imenovane kolege i koleginice koji su mlađi od njih;
 • da je Z. S, načelnik hiruškog odelјenja, pitao direktora bolnice o razlogu smene koleginice S. P. i ostalih koleginica i kolega, na šta je direktor odgovorio da je jedan od razloga starosno doba, odnosno da zbog godina starosti nisu sposobni da uče nove elektronske tehnologije i evidencije koje se uvode u zdravstvu;
 • da pojedini podnosioci pritužbi pred Osnovnim sudom u P. osporavaju aneks ugovora o radu u kom se navodi da su smenjeni zbog postupka reorganizacije i bolјeg funkcionisanja službe, dok tužbom nije obuhvaćeno diskriminatorno postupanje direktora bolnice.

Uz pritužbe su dostavlјeni sledeći dokazi: 1) fotokopije tužbi upućenih Osnovnom sudu u P. od 25. oktobra 2017. godine; 2) fotokopije ponuda za zaklјučenje aneksa ugovora o radu od 30. avgusta 2017. godine; 3) fotokopije aneksa ugovora o radu od 30. avgusta 2017. godine; 4) izjava dr Z. S. od 29. januara 2018. godine.

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je od dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, zatraženo da se izjasni o navodima pritužbe.
 • U izjašnjenju dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, između ostalog, navedeno je:
 • da su navodi u pritužbama u celosti neosnovani;
 • da su podnosioci pritužbi, u skladu sa Zakonom o radu i ovlašćenjima direktora, na osnovu ponuda za zaklјučivanje aneksa ugovora o radu, raspoređeni na poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti stečenoj radom, što je u skladu sa članom 171. tačka 1. Zakona o radu;
 • da je poslodavac, pre zaklјučenja aneksa ugovora, pritužiocima dostavio ponudu – pismeno obaveštenje koji sadrži razloge za ponuđeni aneks ugovora, što je u skladu sa članom 172. Zakona o radu;
 • da se u ponudama nigde ne pominje starosno doba kao razlog za zaklјučenje aneksa ugovora o radu, a da su podnosioci pritužbi naveli kao razlog starosno doba na osnovu izjave dr Z. S, koji je, iz samo njemu poznatih razloga, napisao izjavu za koju nema nijedan dokaz;
 • da dr Z. S. nikada nije razgovarao sa njim na tu temu, niti mu je pomenuto da su podnosioci pritužbi raspoređeni na druge poslove zbog starosnog doba;
 • da je reč o izmišlјenoj i konstruisanoj izjavi, koja je u suprotnosti sa pismenim obaveštenjem – ponudom za zaklјučivanje aneksa ugovora;
 • da se iz tužbi koje su podnosioci pritužbi podneli sudu, a kojim traže poništaj aneksa ugovora o radu, nigde ne spominje nijedan element diskriminacije, pa je očigledno da, preko konstruisane i izmišlјene izjave dr Z. S, pokušavaju da svoje tužbene zahteve, koji su neosnovani, prekomponuju na teren diskriminacije;
 • da je anekse ugovora o radu, na njegovu inicijativu, potpisao generalni direktor Zdravstvenog centra U, koji je poslodavac i ovlašćen za potpisivanje aneksa ugovora o radu u vezi sa rasporedom zaposlenih;
 • da su podnosioci pritužbi raspoređeni na poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, dakle nisu raspoređeni na niže radno mesto kako je navedeno u pritužbama. Na ovim radnim mestima oni, takođe, moraju da poznaju i svakodnevno vode evidencije putem elektronske tehnologije, te se izjava dr Z. S. ne može uzeti kao osnovana.
  • Imajući u vidu da su sve pritužbe podnete povodom iste pravne stvari, vođen je jedan postupak.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

2.1. Uvidom u fotokopiju ponude za zaklјučenje aneksa ugovora o radu, koji je B. G. primila 1. septembra 2017. godine i aneksa ugovora o radu, koji je primila 12. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je B. G. od 12. marta 2009. godine bila raspoređena na radno mesto odgovorne sestre Odelјenja neurologije u Službi za internu medicinu i neurologiju u zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P, te da u smislu predloga direktora Opšte bolnice P. postoji potreba za njenim preraspoređivanjem na poslove medicinske sestre na Odelјenju neurologije u Službi za internu medicinu i neurologiju. Aneksom ugovora o radu, B. G. je, počev od 13. septembra 2017. godine, raspoređena na poslove medicinske sestre na Odelјenju neurologije u Službi za internu medicinu i neurologiju u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. U obrazloženju aneksa ugovora o radu navedeno je da se raspoređuje na drugo radno mesto zbog procesa i organizacije rada u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. Uvidom u navode iz pritužbe, utvrđeno je da je B. G, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imala 51 godinu života.

 

2.2.  Uvidom u fotokopiju ponude za zaklјučenje aneksa ugovora o radu, koji je S. F. primio 4. septembra 2017. godine i aneksa ugovora o radu, koji je primio 12. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je S. F. od 27. juna 2005. godine bio raspoređena na radno mesto odgovornog tehničara – instrumentara u Odseku operacionog bloka u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P, te da u smislu predloga direktora Opšte bolnice P. postoji potreba za njegovim preraspoređivanjem na poslove medicinske sestre-tehničara – instrumentara Odseka operacionog bloka Službe za hirurgiju. Aneksom ugovora o radu, S. F. je, počev od 13. septembra 2017. godine raspoređen na poslove medicinske sestre-tehničara – instrumentara Odseka operacionog bloka Službe za hirurgiju u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. U obrazloženju aneksa ugovora o radu navedeno je da se raspoređuje na drugo radno mesto zbog procesa i organizacije rada u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. Uvidom u navode iz pritužbe, utvrđeno je da je S. F, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imao 53 godine života.

 

2.3. Uvidom u fotokopiju ponude za zaklјučenje aneksa ugovora o radu, koji je S. H. primila 1. septembra 2017. godine i aneksa ugovora o radu, koji je primila 25. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je S. H. bila zaposlena na radnom mestu glavne sestre Odelјenja neurologije u Službi za internu medicinu i neurologiju u zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P, te da u smislu predloga direktora Opšte bolnice P. postoji potreba za njenim preraspoređivanjem na poslove medicinske sestre u Službi za pedijatriju. Aneksom ugovora o radu, S. H. je, počev od 13. septembra 2017. godine raspoređena na poslove medicinske sestre u Službi za pedijatriju u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. U obrazloženju aneksa ugovora o radu navedeno je da se raspoređuje na drugo radno mesto zbog procesa i organizacije rada u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. Uvidom u navode iz pritužbe, utvrđeno je da je S. H, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imala 56 godina života.

 

2.4. Uvidom u fotokopiju ponude za zaklјučenje aneksa ugovora o radu, koji je S. P. primila 1. septembra 2017. godine i aneksa ugovora o radu, koji je primila 12. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je S. P. od 1. novembra 2006. godine bila zaposlena na radnom mestu v.d. glavne sestre u Službi za hirurgiju u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P, te da u smislu predloga direktora Opšte bolnice P. postoji potreba za njenim preraspoređivanjem na poslove medicinske sestre u u Službi za hirurgiju. Aneksom ugovora o radu, S. P. je, počev od 13. septembra 2017. godine raspoređena na poslove medicinske sestre u Službi za hirurgiju u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. U obrazloženju aneksa ugovora o radu navedeno je da se raspoređuje na drugo radno mesto zbog procesa i organizacije rada u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. Uvidom u navode iz pritužbe, utvrđeno je da je S. H, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imala 56 godina života.

 

2.5. Uvidom u ponudu za zaklјučenje aneksa ugovora o radu, koji je Z. R. primila 4. septembra 2017. godine i aneksa ugovora o radu, koji je primila 12. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je Z. R. od 17. juna 2010. godine bila zaposlena na radnom mestu odgovorne sestre Odseka mikrobiologije Službe za polikliničke delatnosti u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P, te da u smislu predloga direktora Opšte bolnice P. postoji potreba za njenim preraspoređivanjem na poslove laboratorijskog tehničara Odelјenja mikrobiologije Službe za polikliničke delatnosti. Aneksom ugovora o radu, Z. R. je, počev od 13. septembra 2017. godine raspoređena na poslove laboratorijskog tehničara Odelјenja mikrobiologije u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. U obrazloženju aneksa ugovora o radu navedeno je da se raspoređuje na drugo radno mesto zbog procesa i organizacije rada u Zdravstvenom centru U.– OJ Opšta bolnica u P. Uvidom u navode iz pritužbe, utvrđeno je da je Z. R, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imala 54 godina života.

 

2.6. Uvidom u fotokopiju ponude za zaklјučenje aneksa ugovora o radu, koji je B. G. primila 1. septembra 2017. godine i aneksa ugovora o radu, koji je primila 12. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je B. G. od 12. marta 2009. godine bila raspoređena na radno mesto odgovorne sestre Odelјenja neurologije u Službi za internu medicinu i neurologiju u zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P, te da u smislu predloga direktora Opšte bolnice P. postoji potreba za njenim preraspoređivanjem na poslove medicinske sestre na Odelјenju neurologije u Službi za internu medicinu i neurologiju. Aneksom ugovora o radu, B. G. je, počev od 13. septembra 2017. godine, raspoređena na poslove medicinske sestre na Odelјenju neurologije u Službi za internu medicinu i neurologiju u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. U obrazloženju aneksa ugovora o radu navedeno je da se raspoređuje na drugo radno mesto zbog procesa i organizacije rada u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. Uvidom u navode iz pritužbe, utvrđeno je da je B. G, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imala 51 godinu života.

 

2.7. Uvidom u fotokopiju ponude za zaklјučenje aneksa ugovora o radu, koji je S. V. primila 1. septembra 2017. godine i aneksa ugovora o radu, koji je primila 7. septembra 2017. godine, utvrđeno je da je S. V. bila zaposlena na radnom mestu odgovorne sestre na Odelјenju anesteziologije sa reanimatologijom u Službi za polikliničke delatnosti u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P, te da u smislu predloga direktora Opšte bolnice P. postoji potreba za njenim preraspoređivanjem na poslove medicinske sestre-anestetičara u u Službi za polikliničke delatnosti. Aneksom ugovora o radu, S. V. je, počev od 8. septembra 2017. godine raspoređena na poslove medicinske sestre u Službi za polikliničke delatnosti u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. U obrazloženju aneksa ugovora o radu navedeno je da se raspoređuje na drugo radno mesto zbog procesa i organizacije rada u Zdravstvenom centru U. – OJ Opšta bolnica u P. Uvidom u navode iz pritužbe, utvrđeno je da je S. V, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imala 42 godine života.

 

2.8. U prilogu pritužbi, dostavlјena je izjava dr Z. S, načelnika Službe za hiruške bolesti, u kojoj je navedeno:

 

 • da je dečji hirurg i da radi u Službi za hiruške bolesti Opšte bolnice u P. od 1991. godine, te da je načelnik te službe;
 • da je dr Z. D, odmah po dolasku na mesto direktora Opšte bolnice u P, smenio glavnu sestru službe S. P. i odgovornog tehničara operacionog bloka S. F, kao i još neke starije glavne i odgovorne sestre u drugim službama;
 • da direktor njega, kao načelnika službe, nije obavestio niti konsultovao u vezi sa smenom njegovih najbližih dugogodišnjih saradnika;
 • da se direktoru obraćao pismeno da mu navede razloge smene ali da to direktor nije učinio;
 • da je više puta bio u kancelariji direktora, tražeći odgovor i razloge smene S. P. i S. F;
 • da mu je direktor jednom rekao da je to odlučio jer smatra da zbog svojih godina života nisu sposobni da savladaju nove elektronske evidencije i kompjuterizaciju, koja se uvodi u zdravstvu i da se sve navedeno, odnosi i na druge smenjene sestre: S. H, B. G, S. V, S. M. i Z. R.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti zatražio je od dr Z. S, načelnika Službe za hiruške bolesti, da se izjasni da li je on potpisnik izjave dostavlјene uz pritužbe i ako jeste, da li potvrđuje navode iz izjave u vezi sa raspoređivanjem podnosilaca pritužbi na niža radna mesta. Dopisom od 2. marta 2018. godine, dr Z. S. je potvrdio navode iz izjave i dostavio fotokopiju molbe koju su potpisali hirurzi zaposleni u Opštoj bolnici u P, a u kojoj traže od direktora da ne smene njihove najbliže saradnike S. P. i S. F, za koje je u molbi navedeno da imaju 38 godina (S. P.) i 33 godine radnog staža (S. F.), da su bili na odgovornim mestima kada je bilo najteže (u vreme bombardovanja i sankcija), da nikada nisu napustili radno mesto, već su veoma često dolazili posle podne i noću i zajedno sa hirurzima pomagali da se prevaziđu teškoće i da se pomogne pacijentima. Istaknuto je da su S. P. i S. F. veoma zaslužni što služba za hirurške bolesti godinama prednjači u radu bolnice u P, jer imaju dva do pet više pregleda u odnosu na druge službe, te da su njih dvoje veoma važne karike, ako ne i klјučne, u organizaciji velikog posla u ovoj službi. Hirurzi su u svojoj molbi upućenoj direktoru naveli da ne znaju u čemu su S. P. i S. F. zgrešili da budu smenjeni na ovakavan način, a da, koliko oni znaju, nisu uradili nikakvo krivično delo, te da mole direktora da ukine odluke o njihovom smenama i da pokaže uvažavanje i poštovanje prema radnicima koji su svoj život ugradili u bolnicu.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je prilikom odlučivanja u ovom predmetu imao u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir  

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[3].

 

 • Ustav Republike Srbije[4] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u čl. 2. st. 1. t. 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije propisani su posebni slučajevi diskriminacije, pa je tako čl. 16. stav 1. zabranjena diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada. Pored ostalog, odredbom čl. 23. st. 1. propisano je da je zabranjena diskriminacija lica na osnovu starosnog doba.
 • Zakon o radu[5] takođe zabranjuje diskriminaciju, odnosno, svaki oblik diskriminacije lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredelјenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Odredbom člana 20. ovog zakona, diskriminacija je zabranjena, između ostalog, i u odnosu na uslove rada i sva prava iz radnog odnosa.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja i dostavlјenih priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, najpre, konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Stoga, imajući u vidu sadržinu pritužbi, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je v.d. direktora Opšte bolnice P, dr Z. D, diskriminisao S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G. na osnovu njihovog ličnog svojstva – starosnog doba.

 

 • Stoga, da bi se odgovorilo na pitanje da li je u konkretnom slučaju postupanje v.d. direktora Opšte bolnice P, dr Z. D, bilo diskriminatorno, od klјučne važnosti je primena pravila o preraspodeli tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Prema ovom pravilu, u konkretnom slučaju podnosioci pritužbe, S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G, treba da učine verovatnim da ih je dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P, diskriminisao zbog njihovog ličnog svojstva – starosnog doba, a ukoliko u tome uspeju, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno, načela jednakih prava i obaveza, leži na dr Z. D.
 • S tim u vezi, prvi zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je da utvrdi da li su podnosioci pritužbe učinili verovatnim da ih je dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P, diskriminisao na osnovu starosnog doba. Na početku, Poverenik ukazuje da među stranama nije sporno da su S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G. bili zaposleni na radnim mestima glavnih, odnosno odgovornih sestara i medicinskog tehničara, te su aneksima ugovora o radu, na predlog v.d. direktora Opšte bolnice P. dr Z. D, počev od septembra 2017. godine, raspoređeni na radna mesta medicinskih sestara, odnosno medicinskog tehničara. Prema navodima iz izjave dr Z. S, načelnika Službe za hiruške bolesti u Opštoj bolnici P, dr Z. D. mu je rekao da su podnosioci pritužbe „smenjeni“, jer smatra da zbog svojih godina starosti nisu sposobni da savladaju nove elektronske evidencije. Takođe, uvidom u obrazac pritužbe, utvrđeno je da su B. G, S. F, S. H, S. P. i Z. R, u trenutku potpisivanja aneksa ugovora o radu, imali preko 50 godina života, dok je S. V. navršila 42 godine života. Pored toga, uvidom u molbu koju su potpisali hirurzi zaposleni u Opštoj bolnici u P, utvrđeno je da su ovom molbom zatražili od dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P, da ne smeni njihove najbliže saradnike S. P. i S. F, za koje je u molbi nabedeno da imaju 38 godina (S. P.) i 33 godine radnog staža (S. F.), da su bili na odgovornim mestima kada je bilo najteže, da nikada nisu napustili radno mesto, već su veoma često dolazili posle podne i noću i zajedno sa hirurzima pomagali da se prevaziđu teškoće i da se pomogne pacijentima. Istaknuto je da su S. P. i S. F. veoma zaslužni što služba za hirurške bolesti godinama prednjači u radu bolnice u P, jer imaju dva do pet više pregleda u odnosu na druge službe, te da su njih dvoje veoma važne karike, ako ne i klјučne, u organizaciji velikog posla u ovoj službi. Hirurzi su u svojoj molbi upućenoj direktoru naveli da ne znaju u čemu su S. P. i S. F. zgrešili da budu smenjeni na ovakavan način, te da mole direktora da ukine odluke o njihovim smenama i da pokaže uvažavanje i poštovanje prema radnicima koji su svoj život ugradili u bolnicu.
 • Imajući u vidu prethodno navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da su podnosioci pritužbe učinili verovatnim da su diskriminisani na osnovu ličnog svojstva – starosnog doba. Stoga, teret dokazivanja da u ovom slučaju nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno, načela jednakih prava i obaveza, leži na dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P. Saglasno tome, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je da li činjenice i dokazi koje je dr Z. D. ponudio u svom izjašnjenju, pružaju dovolјno osnova za zaklјučak da njegov predlog da podnosioci pritužbe budu raspoređeni na niža radna mesta, nije zasnovan na starosnom dobu S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je navode iz izjašnjenja dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P, da su podnosioci pritužbi, u skladu sa Zakonom o radu i ovlašćenjima direktora, na osnovu ponuda za zaklјučivanje aneksa ugovora o radu, raspoređeni na poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti stečenoj radom, što je u skladu sa članom 171. tačka 1. Zakona o radu, kao i da je poslodavac, pre zaklјučenja aneksa ugovora, pritužiocima dostavio ponudu – pismeno obaveštenje koje sadrži razloge za ponuđeni aneks ugovora, što je u skladu sa članom 172. Zakona o radu. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da Opšta bolnica u P, kao i svaka druga ustanova, ima pravo da u skladu sa propisima Republike Srbije, vrši preraspoređivanje zaposlenih radi unapređenja poslovanja. Ovo pravo poslodavca se ni na koji način ne dovodi u pitanje. Međutim, ono nije neograničeno, odnosno, prilikom (re)organizacije poslova i premeštanja zaposlenih, poslodavac mora poštovati relevante pravne propise, uklјučujući i propise o zabrani diskriminacije, koji su imperativnog karaktera i koji su obavezujući za sve subjekte. Naime, okolnost da je neka radnja poslodavca eventualno izvršena u skladu sa pojedinim odredbama Zakona o radu ne znači sama po sebi da ta radnja nije diskriminatorna, odnosno, da nije u uzročno-posledičnoj vezi sa ličnim svojstvom zaposlenog.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, dalјe, analizirao navod iz izjašnjenja da se u ponudama za zaklјučenje ugovora o radu nigde ne spominje starosno doba kao razlog za zaklјučenje aneksa ugovora o radu. Stoga, Poverenik je pristupio analizi aneksa koji su dostavlјeni pritužiocima i utvrdio da se u svim ovim aktima kao razlog za premeštaj navodi da se zaposleni raspoređuju na druga radna mesta „zbog procesa i organizacije rada“, bez dodatnog objašnjenja. Takođe, ni u izjašnjenju dr Z. D, v.d. direktora bolnice, nije pojašnjeno zbog čega su podnosioci pritužbe premešteni na druga radna mesta, odnosno, nisu dostavlјeni dokazi da su premešteni na osnovu objektivnih kriterijuma propisanih bilo kojim internim aktom poslodavca, procenom ili evaluacijom njihovog rada koji bi eventualno pokazali da u njihovom radu postoje propusti zbog kojih se više ne nalaze na radnim mestima glavnih, odnosno odgovornih sestara i medicinskog tehničara. Pri tome, Poverenik je posebno imao i u vidu da su u pitanju zaposleni koji su se više godina nalazili na odgovornim pozicijama u Opštoj bolnici P.
 • U odnosu na tvrdnju iz pritužbi da su na radna mesta podnosioca pritužbi zaposlene njihove koleginice i kolege koji su mlađi od njih, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da ova tvrdnja nije negirana u izjašnjenju.
 • Kada je reč o navodima iz izjašnjenja da su podnosioci pritužbi svoju pritužbu bazirali na osnovu izjave dr Z. S, koji je, iz samo njemu poznatih razloga, napisao izjavu za koju nema nijedan dokaz, te da je reč o izmišlјenoj i konstruisanoj izjavi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ponovo konstatuje da ni v.d. direktora Opšte bolnice u P. nije dostavio ni jedan dokaz u prilog tvrdnji da su podnosioci pritužbe raspoređeni na druga radna mesta zbog potreba procesa i organizacije rada, već je samo naveo da su „raspoređeni na poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti“. Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti posmatrao je izjavu svedoka, dr Z. S, u svetlu svih ostalih okolnosti: da ne postoji obrazloženje za premeštaj pritužioca na druga radna mesta; da je dr Z. S, kao načelnik Službe za hiruške bolesti, tesno sarađivao sa nekim od pritužioca, te da su mu zasigurno poznate njihove kvalifikacije i kvalitet rada; da je grupa hirurga pisala molbu direktoru da ukine odluku o preraspoređivanju, iznoseći kao argument velike kvalitete, stručnost i požrtvovanost dva podnosioca pritužbe, te činjenicu da gotovo svi pritužioci imaju preko 50 godina života, a da u izjašnjenju nije negiran navod iz pritužbe da su na njihova prethodna radna mesta zaposlene mlađe osobe.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti analizirao je i navod iz izjašnjenja da pritužioci nisu raspoređeni na niža radna mesta, već na mesta koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, kao i da je njihove anekse ugovora radu potpisao generalni direktor Zdravstvenog centra U, kao poslodavac. S tim u vezi, Poverenik ukazuje da je premeštaj sa radnog mesta glavne, odnosno odgovorne medicinske sestre i tehničara na radno mesto medicinske sestre i medicinskog tehničara nesumnjivo predstavlјa premeštaj na niže radno mesto, bez obzira što podnosioci pritužbe imaju stručnu spremu koja odgovara i radnim mestima na koja su preraspoređeni. Naime glavna sestra/tehničar organizuje rad zaposlenog medicinskog osoblјa sa višom i srednjom stručnom spremom medicinskog smera, pravi raspored dežurstava za kadar za koji je zadužena, u saradnji sa neposrednim rukovodiocem organizacione jedinice i direktorom; planira, organizuje, vodi, koordinira, kontroliše i usklađuje rad medicinskih sestara/tehničara u oblasti procesa zdravstvene nege i podrške pacijenata, u skladu sa programom, cilјevima i radom zdravstvene ustanove; vrši unutrašnju proveru kvaliteta procesa rada medicinskih sestara/tehničara i za to odgovara direktoru zdravstvene ustanove; nadzire rad medicinskog osoblјa sa višom i srednjom stručnom spremom, učestvuje u procesu planiranja, kontroli i statističkom izveštavanju, kao i praćenju kvaliteta rada u saradnji sa neposrednim rukovodiocem; nadzire rad pomoćnog osoblјa službe za održavanje, a u vezi higijene prostora, opreme, medicinske odeće i sl; blagovremeno obezbeđuje trebovanje potrošnog materijala za sve službe; organizuje i prati sprovođenje pripravničke obuke pripravnika sa višom i srednjom stručnom spremom medicinskog smera; vodi evidenciju o radnom vremenu i odsustvovanju zaposlenih s posla, u saradnji sa načelnikom i šefom službe, popunjava radne liste za obračun zarada; kontroliše poštovanje utvrđenih procedura za upravlјanje medicinskim otpadom; kontroliše sprovođenje utvrđenih procedura u cilјu ranog otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te kontroliše sprovođenje postupaka dezinfekcije i sterilizacije. Sa druge strane, medicinska sestra/tehničar obavlјa sledeće zadatke: pruža usluge zdravstvene nege i podrške licima kojima je potrebna nega kao posledica starenja, povređivanja, bolesti ili drugih fizičkih i mentalnih poremećaja, ili potencijalih rizika za zdravlјe u skladu sa praksom i standardima savremene nege i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; u timu sa doktorima medicine i drugima ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u ustanovi i na terenu,u okvitu terenskog rada; priprema bolesnika za dijagnostičko terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad; učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i dr.) i vrši antropometrijska merenja; prima pozive na telefonu za hitne intervencije i koordinira radom i usmerava sve ekipe hitne pomoći na terenu, usmerava najbližu ekipu prema mestu intervencije i prati kretanja ekipa hitne pomoći na celom području teritorijalne nadležnosti; u hitnim slučajevima pruža prvu pomoć unesrećenima na mestu događaja i u transportu i prati bolesnika i nadzire ga za vreme prevoza do zdravstvene ustanove ili kuće radi dalјeg lečenja; vrši uzimanje uzoraka u stanu bolesnika za bakteriološko – laboratorijske preglede; prati stanje porodilјe u sva četiri porođajna doba i učestvuje u porođaju uz nadzor ginekologa i prati trudnicu do porodilišta, intenzivno prati stanje porodilјe dva sata nakon porođaja (prati vitalne funkcije), sprovodi negu novorođene dece od rođenja do otpusta i sprovodi negu babinjare od porođaja do otpusta i sprovodi ordiniranu terapiju babinjari po nalogu ginekologa i daje terapiju novorođenoj deci po nalogu pedijatra; vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata, te pravilno odlaže medicinski otpad[6].

Stoga, može se zaklјučiti da je nivo odgovornosti, potrebnih znanja i veština za rad na radnom mestu glavne sestre/tehničara i medicinske sestre/tehničara neuporediv, te da se ovakav premeštaj može smatrati degradiranjem. Kada je reč o tome da je aneks podnosioca pritužbe potpisao generalni direktor Zdravstvenog centra U, kao poslodavac, Poverenik konstatuje da to ne umanjuje odgovornost dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P, imajući u vidu da je upravo on predložio da pritužioci budu raspoređeni na niža radna mesta, što i sam navodi u izjašnjenju.

3.15. Imajući u vidu da su od šest pritužioca, pet žene, od kojih su četiri starije od 50 godina, Poverenik ukazuje na nalaze iznete u publikaciji „Tržište rada u Srbiji – Položaj žena 45+ Uskraćivanje prava na dostojanstven rad“[7], a u kojoj je istaknuto da se već godinama može čuti da su žene koje pripadaju kontingentu „starije radne snage“ (45 i više godina) jedna od najugroženijih grupa na tržištu rada, što je prepoznato i u državnim strategijama usmerenim na zapošlјavanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Zbog nepovolјnog položaja, žene iz ove grupe i njihove porodice trpe gubitke, ali zbog neiskorišćenosti njihovih resursa za razvoj, gubi i celo društvo Srbije. Nepovolјan položaj ovih žena odražava se i na njihovu decu, porodice i neposrednu zajednicu, kroz nepovolјniji materijalni položaj, slabiju mogućnost da obezbede podršku drugima, kao i da budu odgovarajući uzori. Iz socioloških istraživanja je poznato da zaposlenost majke povećava šanse za buduće zapošlјavanje sadašnjih devojčica.

 • Imajući u vidu da je teret dokazivanja da diskriminacija nije izvršena prebačen na dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da činjenice i dokazi koje je ponudio, ne pružaju dovolјno osnova za zaklјučak da su promene u radnopravnom statusu S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G. zasnovane na objektivnim i opravdanim razlozima koji nisu u vezi sa njihovim zajedničkim ličnim svojstvom – starosnim dobom. Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je stava da je v.d. direktora Opšte bolnice P, diskriminisao S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G. na osnovu njihovog ličnog svojstva– starosnog doba.

 

 

 

 1. MIŠLjENјE

Dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice P. prekršio je odredbe člana 6. u vezi sa čl. 16. i 23. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, da:

 • Preduzme sve potrebne mere iz svoje nadležnosti u cilјu otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja prema S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G.
 • Ubuduće, u okviru obavlјanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.

 

Potrebno je da dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke u roku od 30 dana od dana prijema mišlјenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišlјenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 1. stav 2.

[3] Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), član 33.

[4] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06)

[5] „Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US i 113/17, član 18.

[6] Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru  („Službeni glasnik RS“, broj 81/17 i 6/18)

[7] „Tržište rada u Srbiji – Položaj žena 45+ Uskraćivanje prava na dostojanstven rad“, Udruženje „Žene na prekretnici“

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconPritužba S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. I B. G. protiv dr Z. D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja Preuzmi


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top