Pritužba R. A. i drugih protiv privrednog društva K. u vezi sa priznavanjem prava na udele bez naknade bivšim zaposlenim

del. br. 164/2010 datum: 27. 12. 2010.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. Glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Rešenjem Opštinske uprave opštine Svrljig br. 020-180/2010-01 od 4. avgusta 2010. godine kojim je Uputstvom za primenu Odluke o izdavanju udela Privrednog društva za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C., broj 869/2 od 18. februara 2009. godine, nisu stavljene u nepovoljniji položaj grupe bivših zaposlenih i penzionera u odnosu na trenutno zaposlene u privrednom društvu, odnosno nije stavljena u nepovoljniji položaj nijedna grupa lica koja se nalazi u istoj ili sličnoj situaciji, a koja se od grupe trenutno zaposlenih razlikuje po nekom ličnom svojstvu.

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbama protiv Uputstva za primenu Odluke o izdavanju udela Privrednog društva za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C., broj 869/2 od 18. februara 2009. godine, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti su se obratili R. A. iz R., D. T. iz Z., S. P. iz L., B. I. iz L., D. P. iz L., I. M. iz L., S. M. iz L. i D. B. iz L., bivši zaposleni Privrednog društva za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C. i pravnih prethodnika ovog privrednog društva.

U pritužbama iznose da su pretrpeli diskriminaciju prilikom ostvarivanja prava na sticanje udela bez naknade u Privrednom društvu za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C., a kao osnov diskriminacije je navedeno nejednako postupanje u sprovedenom postupku za priznavanje prava na udele bez naknade u odnosu na lica koja su trenutno zaposlena u K..

Naime, Uputstvom za primenu Odluke o izdavanju udela Privrednog društva za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C., broj 869/2 od 18. februara 2009. godine je utvrđeno koje grupe lica i pod kojim uslovima, odnosno, za koji period ostvarenog radnog staža, imaju pravo na sticanje udela bez naknade. U skladu sa navedenim Uputstvom, ovo pravo ne mogu da ostvare bivši zaposleni koji su u Radnoj organizaciji U. za proizvodnju i promet predmeta od gume sa p. o. V. C., kao i u Preduzeću, kasnije Privrednom društvu za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C., bili zaposleni u periodu od 26. jula 1982. do 11. februara 2004. godine, dok ovo pravo mogu da ostvare lica koja su bila zaposlena u momentu donošenja Odluke o izdavanju udela bez naknade. Podnosioci pritužbe smatraju da je Privredno društvo za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C. bez valjanog osnova dve grupe lica koje se nalaze u istoj situaciji (bili su zaposleni u privrednom društvu ili pravnim prethodnicima) tretirala različito (jednima je priznat radni staž u periodu od 26. jula 1982. do 11. februara 2004. godine, a drugima nije), diskriminišući na taj način bivše zaposlene u odnosu na lica koja su bila zaposlena u momentu donošenja Odluke o izdavanju udela bez naknade.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je jedinstven postupak, saglasno čl. 117. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 33/97 i 31/2001), u vezi sa čl. 40. st. 4. Zakona o zabrani diskriminacije, u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti.

Privrednom društvu za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C. upućen je, dana 26. oktobra 2010. godine, zahtev da se u roku od 15 dana izjasni o činjenicama navedenim u pritužbama, a takođe i da dostave relevantna akta na osnovu kojih su odlučivali o priznavanju prava na besplatne udele na osnovu godina radnog staža.

Privredno društvo za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C. dostavilo je izjašnjenje br. 8305/1 od 11. novembra 2010. godine, u kojem je navedeno:

– da je ceo postupak privatizacije i podela udela bez naknade sproveden u skladu sa važećim propisima, a pod nadzorom i dobijenim instrukcijama od Agencije za privatizaciju,
– da je, zbog nezadovoljstva izvesnog broja bivših zaposlenih tokom postupka priznavanja prava na udele bez naknade, ovo privredno društvo zatražilo i dobilo mišljenje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 300-117-00-02190/2009-8 od 6. marta 2009. godine, kojim je Ministarstvo potvrdilo da nema primedbe na tekst Uputstva za primenu Odluke o izdvajanju udela u K. br. 869/2 od 18.02.2009. godine, kao i da subjekt privatizacije utvrđuje godine za koje se priznaje pravo na udele bez naknade na osnovu celokupne dokumentacije kojom raspolaže.

Privredno društvo za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C. je osnovano kao novi subjekt u procesu restruktuiranja JP Elektroprivrede Srbije, a nastalo je izdvajanjem gumarske delatnosti, kao neelektroprivredne 2004. godine.

Na postupak privatizacije ovog privrednog društva primenjivao se Zakon o privatizaciji ( Sl. glasnik RS br 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10 ), ali je za predmet pritužbi od značaja i Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (Sl. glasnik RS br 123/07 i 30/10).

Članom 14. Zakona o pravu na besplatne akcije utvrđeno je koja su javna preduzeća na koja se Zakon odnosi (JAT, JP Elektroprivreda Srbije, Galenika i dr.), a definisano je i da zaposlenim i bivšim zaposlenim u ovim javnim preduzećima, u skladu sa članom 25. Zakona, pripada pravo na besplatne akcije navedenih javnih preduzeća ili njihovih pravnih prethodnika, osim zaposlenima koji su na dan stupanja na snagu ovog Zakona (a to je 3. januar 2008. godine) zaposleni u drugim privrednim društvima u kojima je već pokrenut postupak privatizacije.

Postupak privatizacije K. je otpočeo krajem 2005. godine, što znači da zaposleni u ovom privrednom društvu, zbog činjenice da je započet postupak privatizacije, nisu imali pravo na besplatne akcije JP Elektroprivreda Srbije, u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, osim onih lica koja su otišla iz K. pre 2004. godine ili koja su se penzionisala. Nasuprot tome, druga lica (u ovom slučaju pritužioci i pritužilje) koji su i dalje bili zaposleni u Elektroprivredi Srbije ili koji su iz Elektroprivrede Srbije otišli u druge privredne subjekte ili penzioneri, a koji su nekada radili u organizacionim delovima JP Elektroprivreda Srbije u kojima se obavljala gumarska delatnost, mogli su da steknu status nosilaca prava na besplatne akcije.

Sva lica koja su imala pravo na besplatne akcije JP Elektroprivreda Srbije (kao bivši zaposleni ili kao penzionisana lica) su se nalazila na spisku JP Elektroprivreda Srbije u toku upisivanja u evidenciju koja je izvršena u junu i julu 2008. godine.

Dalje, K. je po instrukcijama Agencije za privatizaciju napravila detaljno Uputstvo za primenu Odluke o izdvajanju udela – prečišćen tekst br. 869/2 od 18. februara 2009. godine, na osnovu koga su se mogla prijaviti zainteresovana lica da ostvare svoja prava na udele bez naknade , i to:

– zaposlena lica i
– bivši zaposleni za tačno određene periode u kojima je radni staž ostvaren.

U postupku izrade svog Uputstva „K.” je imala u vidu i kompletnu dokumentaciju JP Elektroprivreda Srbije, a posebno je cenila podatke koji su sadržani u potvrdi o pravnom sledbeništvu u sistemu JP Elektroprivreda Srbije izdatu od Agencije za privredne registre, a koja je sadržala konkretno uputstvo koji bivši zaposleni imaju pravo na besplatne akcije JP Elektroprivreda Srbije.

U skladu sa navedenim, pravo na sticanje udela bez naknade prema Uputstvu imala su lica:

– Zaposleni u K. u momentu donošenja Odluke, za ostvareni radni staž:

a) u Preduzeću za proizvodnju i promet predmeta od gume i plastike U. L. – u periodu od 1. decembra 1963. do 29. novembra 1973. godine,
b) u Radnoj organizaciji „U.” za proizvodnju i promet predmeta od gume sa p. o. b. c. – u periodu od 29. novembra 1973. do 26. jula 1982. godine,
v) u različitim organizacionim delovima i celinama JP … Srbije i pravnim prethodnicima ovog JP u efektivnom trajanju, a najkasnije do 11. februara 2004. godine,
g) u Preduzeću, kasnije Privrednom društvu za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C., od 11. februara 2004. godine do dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

– Bivši zaposleni za ostvareni radni staž:

a) u Preduzeću za proizvodnju i promet predmeta od gume i plastike U. L. – u periodu od 1. decembra 1963. do 29. novembra 1973. godine,
b) u Radnoj organizaciji U. za proizvodnju i promet predmeta od gume sa p. o. b. c. – u periodu od 29. novembra 1973. do 26. jula 1982. godine,
v) u Preduzeću, kasnije Privrednom društvu za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka K. d. o. o. V. C., od 11. februara 2004. godine do dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

Iz svega navedenog proizlazi da zaposleni u K. nisu bili u jednakom pravnom položaju u momentu početka privatizacije sa pritužiocima i pritužiljama koji su bivši zaposleni ili penzioneri. Sam Zakon o pravu na besplatne akcije pravi razliku između ovih kategorija, koja se ne može smatrati neopravdanom, jer su pritužioci i pritužilje imali mogućnost da ostvare pravo na besplatne akcije JP Elektroprivreda Srbije.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno član 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da u ovom slučaju nije izvršena diskriminacija.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba R. A. i drugih protiv privrednog društva K. u vezi sa priznavanjem prava na udele bez naknade bivšim zaposlenim Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top