Притужба П. А. против удружења Р. ж. ф. због дискриминације у пружању подршке пројекту

дел. бр. 534/2011 датум: 10. 5. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбе П. А., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Удружење Р. ж. ф. из Б. је одбило пружање финансијске помоћи пројектном предлогу који је П. А. поднео у име Р. и. ц. за превод филма „Јеретици“. Овим поступком није извршен акт дискриминације ни по једном личном својству подносиоца притужбе.

О б р а з л о ж е њ е

Притужбом против удружења Р. ж. ф. из Б., повереници за заштиту равноправности се обратио П. А., председник Р. и. ц. У притужби је навео да је Р. ж. ф. одбила да разматра предлог пројекта који је поднео у име Р. и. ц., и то само зато што је у својим јавним наступима критиковао њихов рад. Предлог пројеката се односио на финансирање трошкова превода и титловања феминистичког документарног филма „Јеретици“, који је требало да буде приказан на Мерлинка фестивалу, организованом у сарадњи Геј лезбејског центра и Дома омладине Београда. Подносилац притужбе наводи да се 14. децембра 2010. године телефоном обратио Р. ж. ф. са пројектним предлогом, као и да је тада упућен да електронским путем достави објашњење активности, опис фестивала и самог филма. П. А. је овај допис доставио, и након тога је Р. ж. ф. одбила предлог. Уз притужбу је приложио свој допис од 14. децембра 2010. године и одговор Р. ж. ф. од 15. децембра 2010. године.

Повереница за заштиту равноправности је спровела поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је току поступка прибављено изјашњење удружења Р. ж. ф. из Б.

С. С., директорка Р. ж. ф. је у изјашњењу од 15. марта 2011. године навела следеће:

– притужба П. А. је у потпуности неоснована и циљ јој је даље нарушавање угледа Р. ж. ф. и уопште активности и напора невладиних организација које се баве заштитом и унапређењем људских права, посебно одређених појединки, и то злоупотребом права и опасним тумачењем одредаба Закона о забрани дискриминације,
– неосновани су наводи из притужбе да феминистичка политика и критеријуми Р. ж. ф. нису нигде објављени, с обзиром да су објављени на интернет адреси www…, у сегменту „Бележница“, где јасно документују феминистичку политику фонда и лако су доступни читавој јавности, па и П. А.,
– да Р. ж. ф. има потпуну слободу при избору пројеката које подржава и финансира, као и да подносилац притужбе није аплицирао ни на какав конкурс објављен од стране фонда, да би евентуално могао да тражи критеријуме за избор и процедуру у складу са одредбама Закона о облигационим односима, који регулише ту материју,
– подносилац притужбе је одбијен, о чему је обавештен електронским путем, због напада на бранитељке људских права, и то напада које карактеришу технике криминализације бранитељки, њихово ниподаштавање, омаловажавање и оптужбе за расипништво. Јавни иступи П. А. представљају организационе и насилне нападе на бранитељке људских права, и у супротности су са циљевима због којих је фонд основан и феминистичком политиком фонда која се супротставља сваком облику насиља и нетолеранције, па и оног у комуникацији и јавном иступању,
– основ политике Р. ж. ф. и друштвене политике за коју се залажу је заштита бранитељки људских права, као и поштовање и промоција њиховог рада, на темељу Декларације УН о правима и одговорностима појединаца, група и органа друштва у унапређењу и заштити универзално признатих људских права и основних слобода и упутства Европске уније о обезбеђивању заштите бранитеља/ки људских права. Таква политика је њихов избор, њихова обавеза и њихова одговорност. У складу са њом поступају и према себи и према другима,
– изражено уверење да П. А. предметном притужбом искривљено и у сврхе сопствене маркетиншке промоције тумачи појмове дискриминације, права на слободу говора и јавног изражавања, као и да злоупотребљава права из Закона о забрани дискриминације.

Уз изјашњење су приложени текстови са блога П. А. и његове изјаве за часописе А., П. и Н., извод из Правила Р. ж. ф. од 3. марта 2004. године и извод са вебсајта.

Одредбом члана 7. Правила Р. ж. ф. су прописани циљеви фонда – чија је суштина унапређење делатности у области културе и промоције људских права, женских људских права, родне равноправности и антидискриминације. Чланом 8. Правила су прописане форме кроз које ће се остваривати циљеви фонда, а међу њима је и финансијска помоћ различитим иницијативама, програмима и пројектима који се баве темама релевантним за остваривање циљева.

Изјаве подносиоца притужбе које су садржане у објављеним текстовима представљају ниподаштавање и омаловажавање бранитељки људских права, и као такве су у супротности са прописаним циљевима које Р. ж. ф. остварује на различите начине, међу којима је и промоција и подршка, укључујући и финансијску помоћ различитим иницијативама, програмима и пројектима који се баве темама релевантним за остваривање циљева фонда.

Акт дискриминације означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Повереница је ценила све околности овог случаја, а посебно чињеницу да се подносилац притужбе захтевом обратио Р. ж. ф. за пружање финансијске подршке, а да није био расписан, односно упућен јавни позив свим заинтересованим лицима за достављање пројектних предлога. Повереница је става да Р. ж. ф. има право да, у оквиру расположивих средстава, одлучи да ли ће подржати одређени пројекат, имајући у виду критеријуме прописане општим актима фонда, а посебно критеријум доприношења остваривању циљева фонда предложеним пројектним предлогом.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да у овом случају није извршена дискриминација.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба П. А. против удружења Р. ж. ф. због дискриминације у пружању подршке пројекту Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top