Pritužba O. z. lj. p. iz N. protiv Direkcije za izgradnju grada Niša zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti korišćenja javnih površina

del. br. 1223 datum: 4. 9. 2012.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (čl. 33. st. 1. tač. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe O. z. lj. p. iz N, koja je podneta u ime i uz saglasnost C. z. s. ž. i. N, U. p. N. o, N. u. s. s. h, U. d. N. i D. o. o. c. i d. p. N. protiv grada Niša i Javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Niša, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donosi

 

MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi Odbora za ljudska prava iz Niša protiv Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša, u kojoj je navedeno da rekonstrukcija ulice Toplički partizanski odred nije izvršena u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti, nije utvrđeno da je JP Direkcija za izgradnju grada Niša na ovaj način diskriminisala osobe sa invaliditetom jer su radovi na rekonstrukciji ove ulice još uvek u toku, pa je pritužba preuranjena.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti se 28. juna 2012. godine pritužbom obratio O. z. lj. p. iz N, u ime i uz saglasnost C. z. s. ž. i. N, U. p. N. o, N. u. s. s. h, U. d. N. i D. o. o. c. i d. p. N, navodeći da su nepostupanjem Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša, odnosno, neprilagođavanjem ivičnjaka u ulici Toplički partizanski odred u naselju „9. Maj” u Nišu, diskriminisane osobe sa invaliditetom, posebno one koje koriste invalidska kolica.

U pritužbi je, pored ostalog, navedeno:

– da prilikom rekonstrukcije ulice Toplički partizanski odred u naselju „9. Maj” u Nišu nisu ispoštovane odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem starih, dece, hendikepiranih i invalidnih lica koji je bio na snazi u vreme rekonstrukcije ove ulice,

– da u ovoj ulici nisu oboreni ivičnjaci, niti su postavljeni zakošeni ivičnjaci za savladavanje visinske razlike između kolovoza i trotoara, čime je osobama sa invaliditetom onemogućen jednak pristup javnim površinama, kao i da je, na taj način, izvršena diskriminacija osoba sa invaliditetom, zabranjena Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom,

– da je ulica Toplički partizanski odred naročito značajna za stanovnike naselja „9. Maj” u Nišu, jer se u ovoj ulici nalazi Osnovna škola „Desanka Maksimović”,

– da su podnosioci pritužbe u više navrata apelovali na nadležne u gradu Nišu da makar novosagrađeni objekti u javnoj upotrebi budu u skladu sa relevantnim propisima koji se odnose na pristupačnost.

Uz pritužbu su podnete fotografije ulice Toplički partizanski odred u Nišu.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša, u kojem je navedeno sledeće:

– da je rekonstrukcija ulice Toplički partizanski odred u Nišu započeta krajem 2011. godine i ne može se predvideti datum okončanja radova, s obzirom da se rekonstrukcija ove ulice vrši u više faza i deonica koje zavise od priliva finansijskih sredstava,
– da se rekonstrukcija ulice i izgradnja trotoara mogu okončati tek nakon izgradnje atmosferskog kolektora i rekonstrukcije, odnosno, proširenja podvožnjaka ispod pruge,
– da su obilazak i fotografisanje ulice Toplički partizanski odred sprovedeni bez prisustva nadzornog organa Direkcije za izgradnju grada Niša, uz iznošenje niza činjenica koje „ne stoje”,
– da u ovom trenutku pitanje pristupačnosti ove ulice može da deluje problematično, ali da će nakon okončanja radova na asfaltiranju trotoara i bočnih ulica ovaj problem biti rešen.

Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša propisano je da je osnivač ovog preduzeća grad Niš, pa je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti obavestila dopisom br. 309/2012 od 12. jula 2012. godine grad Niš o sadržaju podnete pritužbe i pokrenutom postupku, ali nije sprovela postupak protiv grada Niša, imajući u vidu specifičnu delatnost JP Direkcija za izgradnju grada Niša, u čijoj je isključivoj nadležnosti ovo pitanje.

U cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, dve predstavnice Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti izvršile su uviđaj 7. avgusta 2012. godine, tako što su posetile ulicu Toplički partizanski odred u naselju „9. Maj” u Nišu. Uviđajem je utvrđeno da je u toku rekonstrukcija ulice Toplički partizanski odred, da trotoar nije asfaltiran, kao i da se duž ulice nalaze neoboreni ivičnjaci.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti analizirala je sve navode sadržane u pritužbi i izjašnjenju, činjenice utvrđene uviđajem, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Poverenica konstatuje da međunarodni ugovori, Ustav Republike Srbije i njeni zakoni nesumnjivo nameću dužnost nadležnih organa da preduzmu sve potrebne mere radi uklanjanja barijera koje osobama sa invaliditetom ometaju ili otežavaju pristup objektima i površinama u javnoj upotrebi, što je samo jedan od elemenata šireg prava na pristup, koje podrazumeva da osobe sa invaliditetom imaju jednake mogućnosti da uživaju ljudska prava i slobode, kao i sve druge osobe. Saglasno tome, i Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša, koje obavlja poslove koji se, između ostalog, odnose na uređenje i održavanje ulica i saobraćajnica, takođe je dužno da poštuje tehničke standarde pristupačnosti prilikom izgradnje i rekonstrukcije ulica.

U ovom predmetu, utvrđeno je, međutim, da u ulici Toplički partizanski odred u Nišu još uvek nije okončan postupak rekonstrukcije, niti se na osnovu utvrđenih činjenica može zaključiti da Direkcija za izgradnju grada Niša tokom rekonstrukcije neće obezbedi pristupačnost ove ulice osobama sa invaliditetom. Naprotiv, u izjašnjenju Direkcije navodi se da će radovi na obezbeđivanju pristupačnosti biti izvedeni u završnoj fazi rekonstrukcije ove ulice. Zbog toga je pritužba preuranjena, pa se nije moglo utvrditi da je Direkcija izvršila diskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Poverenica očekuje da će Direkcija preduzeti sve mere kako bi rekonstrukcija ulice Toplički partizanski odred bila izvršena uz poštovanje svih tehničkih standarda pristupačnosti.

Poverenica ukazuje da je Republika Srbija 29. maja 2009. godine ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom , čiji je cilj da se unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svim osobama sa invaliditetom i unapredi poštovanje njihovog urođenog dostojanstva . Ratifikacijom ove Konvencije, Srbija se obavezala da preduzima odgovarajuće mere da osobama sa invaliditetom obezbedi pristupačnost fizičkog okruženja, ravnopravno sa drugima, u cilju samostalnog života i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama života.

Ustav Republike Srbije propisuje da je zabranjena diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta .

Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u čl. 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom čl. 17. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da svako ima pravo na jednak pristup objektima u javnoj upotrebi, kao i javnim površinama (parkovi, trgovi, ulice, pešački prelazi i druge javne saobraćajnice i sl), u skladu sa zakonom. Ovom pravu korespondira dužnost nadležnih organa javne vlasti da preduzmu mere radi uklanjanja barijera koje osobama sa invaliditetom ometaju ili otežavaju pristup objektima i površinama u javnoj upotrebi, što je samo jedan od elemenata šireg prava na pristup, koje podrazumeva da osobe sa invaliditetom imaju jednake mogućnosti da uživaju ljudska prava i slobode, kao i sve druge osobe. Članom 26. st. 1. propisano je da diskriminacija postoji ako se postupa suprotno načelu poštovanja jednakih prava i sloboda osoba sa invaliditetom u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života, dok je st. 2. određeno da se način ostvarivanja i zaštita prava osoba sa invaliditetom uređuje posebnim zakonom.

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom , pored toga što uređuje opšti režim zabrane diskriminacije po osnovu invaliditeta, propisuje i poseban slučaj diskriminacije u vezi sa pružanjem usluga i korišćenjem objekata i površina. Naime, čl. 13. st. 1 izričito je zabranjena diskriminacija po osnovu invaliditeta u pogledu pristupa javnim površinama, u koje, prema odredbi iz st. 4. spadaju i pešački prelazi i druge javne saobraćajnice. Pored toga, čl. 16. ovog zakona propisano je da su vlasnik objekta u javnoj upotrebi, kao i javno preduzeće nadležno za održavanje javnih površina, dužni da obezbede pristup objektu u javnoj upotrebi, odnosno, javnoj površini svim osobama sa invaliditetom, bez obzira na vrstu i stepen njihovog invaliditeta. Nadalje, čl. 33. propisana je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave da preduzmu mere s ciljem da se fizička sredina, zgrade, javne površine i prevoz učine pristupačnim osobama sa invaliditetom.

Propis koji bliže utvrđuje standarde pristupačnosti za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom je Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti . Ovim pravilnikom se vrlo jasno i detaljno propisuju uslovi za planiranje prostora i projektovanje objekata za osobe sa invaliditetom u prostoru i elementi pristupačnosti javnog saobraćaja. Tako su čl. 7. ovog pravilnika propisani standardi za rampe za savladavanje visinskih razlika do 76 cm, dok su čl. 32., 33. i 35. propisani standardi pristupačnosti za trotoare, pešačke staze i pešačke prelaze. Navedeni standardi se odnose na širinu, nagibe i kvalitet površine rampi, prolaza i zakošenih ivičnjaka.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti očekuje da će podnosioci pritužbe nastaviti da prate proces rekonstrukcije ove ulice, te da će, ukoliko nakon završetka rekonstrukcije ne bude obezbeđena pristupačnost ove ulice osobama sa invaliditetom, podneti pritužbu sa novim dokazima, u skladu sa čl. 36. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. st. 1. tač. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje da nije utvrđeno da je Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša diskriminisalo osobe sa invaliditetom.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba O. z. lj. p. iz N. protiv Direkcije za izgradnju grada Niša zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti korišćenja javnih površina Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top