Притужба О. з. љ. п. из Н. против Дирекције за изградњу града Ниша због дискриминације на основу инвалидитета у области коришћења јавних површина

дел. бр. 1223 датум: 4. 9. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбe О. з. љ. п. из Н, којa je поднетa у име и уз сагласност Ц. з. с. ж. и. Н, У. п. Н. о, Н. у. с. с. х, У. д. Н. и Д. о. о. ц. и д. п. Н. против града Ниша и Јавног предузећа Дирекције за изградњу града Ниша, Повереница за заштиту равноправности доноси

 

МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби Одбора за људска права из Ниша против Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, у којој је наведено да реконструкција улице Топлички партизански одред није извршена у складу са техничким стандардима приступачности, није утврђено да је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша на овај начин дискриминисала особе са инвалидитетом јер су радови на реконструкцији ове улице још увек у току, па је притужба преурањена.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности се 28. јуна 2012. године притужбом обратио О. з. љ. п. из Н, у име и уз сагласност Ц. з. с. ж. и. Н, У. п. Н. о, Н. у. с. с. х, У. д. Н. и Д. о. о. ц. и д. п. Н, наводећи да су непоступањем Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, односно, неприлагођавањем ивичњака у улици Топлички партизански одред у насељу „9. Мај“ у Нишу, дискриминисане особе са инвалидитетом, посебно оне које користе инвалидска колица.

У притужби је, поред осталог, наведено:

– да приликом реконструкције улице Топлички партизански одред у насељу „9. Мај“ у Нишу нису испоштоване одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем старих, деце, хендикепираних и инвалидних лица који је био на снази у време реконструкције овe улицe,

– да у овој улици нису оборени ивичњаци, нити су постављени закошени ивичњаци за савладавање висинске разлике између коловоза и тротоара, чиме је особама са инвалидитетом онемогућен једнак приступ јавним површинама, као и да је, на тај начин, извршена дискриминација особа са инвалидитетом, забрањена Законом о забрани дискриминације и Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом,

– да је улица Топлички партизански одред нарочито значајна за становнике насеља „9. Мај“ у Нишу, јер се у овој улици налази Основна школа „Десанка Максимовић“,

– да су подносиоци притужбе у више наврата апеловали на надлежне у граду Нишу да макар новосаграђени објекти у јавној употреби буду у складу са релевантним прописима који се односе на приступачност.

Уз притужбу су поднете фотографије улице Топлички партизански одред у Нишу.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, у којем је наведено следеће:

– да је реконструкција улице Топлички партизански одред у Нишу започета крајем 2011. године и не може се предвидети датум окончања радова, с обзиром да се реконструкција ове улице врши у више фаза и деоница које зависе од прилива финансијских средстава,
– да се реконструкција улице и изградња тротоара могу окончати тек након изградње атмосферског колектора и реконструкције, односно, проширења подвожњака испод пруге,
– да су обилазак и фотографисање улице Топлички партизански одред спроведени без присуства надзорног органа Дирекције за изградњу града Ниша, уз изношење низа чињеница које „не стоје“,
– да у овом тренутку питање приступачности ове улице може да делује проблематично, али да ће након окончања радова на асфалтирању тротоара и бочних улица овај проблем бити решен.

Одлуком о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша прописано је да је оснивач овог предузећа град Ниш, па је Повереница за заштиту равноправности обавестила дописом бр. 309/2012 од 12. јула 2012. године град Ниш о садржају поднете притужбе и покренутом поступку, али није спровела поступак против града Ниша, имајући у виду специфичну делатност ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, у чијој је искључивој надлежности ово питање.

У циљу правилног утврђивања чињеничног стања, две представнице Стручне службе Повереника за заштиту равноправности извршиле су увиђај 7. августа 2012. године, тако што су посетиле улицу Топлички партизански одред у насељу „9. Мај“ у Нишу. Увиђајем је утврђено да је у току реконструкција улице Топлички партизански одред, да тротоар није асфалтиран, као и да се дуж улице налазе необорени ивичњаци.

Повереница за заштиту равноправности анализирала је све наводе садржане у притужби и изјашњењу, чињенице утврђене увиђајем, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Повереница констатује да међународни уговори, Устав Републике Србије и њени закони несумњиво намећу дужност надлежних органа да предузму све потребне мере ради уклањања баријера које особама са инвалидитетом ометају или отежавају приступ објектима и површинама у јавној употреби, што је само један од елемената ширег права на приступ, које подразумева да особе са инвалидитетом имају једнаке могућности да уживају људска права и слободе, као и све друге особе. Сагласно томе, и Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша, које обавља послове који се, између осталог, односе на уређење и одржавање улица и саобраћајница, такође је дужно да поштује техничке стандарде приступачности приликом изградње и реконструкције улица.

У овом предмету, утврђено је, међутим, да у улици Топлички партизански одред у Нишу још увек није окончан поступак реконструкције, нити се на основу утврђених чињеница може закључити да Дирекција за изградњу града Ниша током реконструкције неће обезбеди приступачност ове улице особама са инвалидитетом. Напротив, у изјашњењу Дирекције наводи се да ће радови на обезбеђивању приступачности бити изведени у завршној фази реконструкције ове улице. Због тога је притужба преурањена, па се није могло утврдити да је Дирекција извршила дискриминацију особа са инвалидитетом.

Повереница очекује да ће Дирекција предузети све мере како би реконструкција улице Топлички партизански одред била извршена уз поштовање свих техничких стандарда приступачности.

Повереница указује да је Република Србија 29. маја 2009. године ратификовала УН Конвенцију о правима особа са инвалидитетом , чији је циљ да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства . Ратификацијом ове Конвенције, Србија се обавезала да предузима одговарајуће мере да особама са инвалидитетом обезбеди приступачност физичког окружења, равноправно са другима, у циљу самосталног живота и пуног учешћа особа са инвалидитетом у свим сферама живота.

Устав Републике Србије прописује да је забрањена дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета .

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом чл. 17. ст. 2. Закона о забрани дискриминације прописано је да свако има право на једнак приступ објектима у јавној употреби, као и јавним површинама (паркови, тргови, улице, пешачки прелази и друге јавне саобраћајнице и сл), у складу са законом. Овом праву кореспондира дужност надлежних органа јавне власти да предузму мере ради уклањања баријера које особама са инвалидитетом ометају или отежавају приступ објектима и површинама у јавној употреби, што је само један од елемената ширег права на приступ, које подразумева да особе са инвалидитетом имају једнаке могућности да уживају људска права и слободе, као и све друге особе. Чланом 26. ст. 1. прописано је да дискриминација постоји ако се поступа супротно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота, док је ст. 2. одређено да се начин остваривања и заштита права особа са инвалидитетом уређује посебним законом.

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом , поред тога што уређује општи режим забране дискриминације по основу инвалидитета, прописује и посебан случај дискриминације у вези са пружањем услуга и коришћењем објеката и површина. Наиме, чл. 13. ст. 1 изричито је забрањена дискриминација по основу инвалидитета у погледу приступа јавним површинама, у које, према одредби из ст. 4. спадају и пешачки прелази и друге јавне саобраћајнице. Поред тога, чл. 16. овог закона прописано је да су власник објекта у јавној употреби, као и јавно предузеће надлежно за одржавање јавних површина, дужни да обезбеде приступ објекту у јавној употреби, односно, јавној површини свим особама са инвалидитетом, без обзира на врсту и степен њиховог инвалидитета. Надаље, чл. 33. прописана је законска обавеза јединица локалне самоуправе да предузму мере с циљем да се физичка средина, зграде, јавне површине и превоз учине приступачним особама са инвалидитетом.

Пропис који ближе утврђује стандарде приступачности за несметано кретање особа са инвалидитетом је Правилник о техничким стандардима приступачности . Овим правилником се врло јасно и детаљно прописују услови за планирање простора и пројектовање објеката за особе са инвалидитетом у простору и елементи приступачности јавног саобраћаја. Тако су чл. 7. овог правилника прописани стандарди за рампе за савладавање висинских разлика до 76 цм, док су чл. 32., 33. и 35. прописани стандарди приступачности за тротоаре, пешачке стазе и пешачке прелазе. Наведени стандарди се односе на ширину, нагибе и квалитет површине рампи, пролаза и закошених ивичњака.

Повереница за заштиту равноправности очекује да ће подносиоци притужбе наставити да прате процес реконструкције ове улице, те да ће, уколико након завршетка реконструкције не буде обезбеђена приступачност ове улице особама са инвалидитетом, поднети притужбу са новим доказима, у складу са чл. 36. ст. 2. Закона о забрани дискриминације.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење да није утврђено да је Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша дискриминисало особе са инвалидитетом.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба О. з. љ. п. из Н. против Дирекције за изградњу града Ниша због дискриминације на основу инвалидитета у области коришћења јавних површина Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top