Pritužba O. B. protiv udruženja C. z. o. r. zbog diskriminacije u sprovođenju projektnih aktivnosti po osnovu nacionalne pripadnosti

del. br. 426/2011 datum: 11. 4. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Projektom „…” koji sprovodi C. z. o. r. … iz N. s., odnosno, projektnim aktivnostima sprovedenim u periodu od oktobra do decembra 2010. godine u naselju B. u N. s., nije izvršen akt diskriminacije prema pripadnicima i pripadnicama romske nacionalne manjine.

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbom od 30. januara 2011. godine, a na osnovu teksta objavljenog u elektronskom mediju E. od 27. januara 2011. godine pod naslovom „Jedite iz kontejnera, ali birajte!”, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se O. B. u ime L. d. r. navodeći da je potrebno ispitati kakvu edukaciju sprovodi C. z. o. r. … iz N.s. uz podršku Ministarstva 1 i Ministarstva 2, kao i kakve će posledice takva edukacija imati po stanovnike i stanovnice romskog naselja B. u N. s..

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti. U postupku je pribavljeno izjašnjenje C. z. o. r. … iz N. s. broj I-03/2011 od 7. marta 2011. godine, izjašnjenje Ministarstva 1 broj 90-00-45/2009-06 od 28. februara 2011. godine i izjašnjenje Ministarstva 2 broj 01-1859/11-2 od 8. marta 2011. godine.

U izjašnjenju C. z. o. r. … iz N.s. navodi se sledeće:

– da je C. z. o. r. … dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano u …. godine, kao i da kontinuirano vodi Dnevnik projekta, čije delove koji se tiču aktivnosti navedenih u pritužbi dostavlja poverenici, a da ostatak Dnevnika projekta ne šalje jer je preobiman, ali nudi poverenici na uvid,
– da projekat sufinansira Ministarstvo 1, a da ga je Sektor za … Ministarstva 2 podržao tako što su dostavljeni podaci o prethodnim intervencijama vatrogasno – spasilačkih jedinica u romskim naseljima na području grada N. s., a takođe je i komandir Vatrogasne brigade bio gost-predavač na jednoj od radionica,
– da je cilj projekta „…” očuvanje ljudskih života, zdravlja ljudi i materijalnih dobara u romskim naseljima, uspostavljanje održivosti stanovanja i unapređenje kvaliteta stanovanja, inkluzije romske zajednice u institucije sistema sprovođenjem edukativnih aktivnosti, i na taj način, uspostavljanje osnovnih principa bezbednosti i zaštite od požara u naseljima i uspostavljanje osnovnih načela bezbednosti i zdravlja članova romske zajednice, pri sakupljanju i lagerovanju sekundarnih sirovina,
– da su, u skladu sa predviđenim planom aktivnosti, u periodu od oktobra do decembra 2010. godine sprovedena dva istraživanja u naselju B., jedno iz oblasti zaštite od požara, a drugo iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sakupljača sekundarnih sirovina,
– da je 18. decembra 2010. godine održana radionica u R. r. c. … organizacije na kojoj je učestvovalo 39 stanovnika/ca B., a da je posle toga bila zakazana konferencija za štampu,
– imajući u vidu da je C. z. o. r. došao do zastrašujućih podataka u istraživanjima koja su sprovedena – da se oko 70% stanovništva B. hrani ostacima hrane koje pronalaze u kontejnerima-ovaj podatak je obrađen u toku radionice (koja je bila otvorena i za medije), te su učesnici/ce upozoreni da odbačena hrana, nađena u kontejnerima, nije za ljudsku upotrebu, upoznati su sa posledicama, objašnjeni su uzročnici i navedene su bolesti koje se mogu dobiti na taj način. Ovo je bilo posebno važno jer je u naselju B. bilo trovanja odbačenom hranom, koje je rezultiralo smrtnom posledicom,
– o činjenici da se stanovnici/ce romskog naselja B. hrane otpacima koje nađu u kontejnerima C. z. o. r. je obavestio javnost, ali je do izražene medijske pažnje došlo posle priloga koji je emitovan na televiziji B92, na koji je negativan komentar o učešću Ministarstva za ljudska i manjinska prava dao M. K.. Nakon toga su objavljeni tekstovi u dnevnom listu A. i elektronskim E., 29. i 30. januara 2011. godine,
– da je C. z. o. r. pokušao da objavi demanti, ali iako su se obratili glavnim i odgovornim urednicima A., N. I E., navedene novine nisu objavile demanti,
– da je izdato saopštenje za javnost 31. januara 2011. godine, kojim se objašnjava smisao radionica i demantuju navodi koje su mediji preneli.

U izjašnjenju Ministarstva 1 je navedeno sledeće:

– da je podržalo projekat „…” koji sprovodi C. z. o. r. , i to iznosom od 1.600.000,00 dinara, što predstavlja 66,67% ukupne vrednosti projekta,
– da je Ministarstvo 1 uputilo službenike na teren i ispitalo navode koji su se pojavili u medijima. Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, posle razgovora sa osobama zaduženim za realizaciju projekta i razgovora sa korisnicima/cama projekta, je zaključeno da se u medijima pojavila namerno iskrivljena i netačna predstava o samom projektu.

U izjašnjenju Ministarstva 2 je navedeno sledeće:

– da je Vlada RS formirala Savet za unapređenje položaja Roma čijoj je nadležnosti sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u okviru projekta „Dekada inkluzije Roma 2005-2015″, te da Ministarstvo 2 ima predstavnika u ovom Savetu,
– aktivnosti koje se sprovode u okviru ove Strategije, odnosno akcionih planova, nisu u vezi sa projektom C. z. o. r. iz N. s., tako da Ministarstvo 2 nije davalo nikakvu saglasnost, niti preduzimalo bilo kakve radnje u cilju realizacije predmetnog projekta.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uvidom u priloženu projektnu dokumentaciju i izjašnjenja utvrdila da su ciljevi projekta afirmativni i potpuno u skladu sa prioritetima postavljenim u Strategiji za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji (2009), te da predviđenim projektnim aktivnostima nije izvršen akt diskriminacije prema pripadnicima i pripadnicama romske nacionalne manjine.

Ujedno, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pozdravlja odluku projektnog tima da obavesti javnost o rezultatima istraživanja koja su sprovedena, kao i odluku da u radionicu sa stanovnicima/cama naselja B. uvrsti temu o opasnosti konzumiranja hrane iz kontejnera, iako ova tema nije bila predviđena projektom.

Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sa žaljenjem konstatuje da je zastrašujući podatak do kojeg je C. z. o. r. iz N. s. došao istraživanjem, pogrešno interpretiran od strane pojedinih medija. Time je naneta nenadoknadiva šteta kako C. z. o. r. i ministarstvima koja su projekat podržala, tako i kompletnoj romskoj populaciji. U skladu sa odredbom člana 33. stav 1. tačka 2. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti obaveštava C. z. o. r. da može da pokrene sudski postupak protiv medija koji su preneli netačne informacije u vezi sa sadržinom projektnih aktivnosti.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da projektom „…” koji sprovodi C. z. o. r. … iz N. s., odnosno, projektnim aktivnostima sprovedenim u periodu od oktobra do decembra 2010. godine u naselju B. u N. s., nije izvršen akt diskriminacije prema pripadnicima i pripadnicama romske nacionalne manjine.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba O. B. protiv udruženja C. z. o. r. zbog diskriminacije u sprovođenju projektnih aktivnosti po osnovu nacionalne pripadnosti Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top