Pritužba M.Z.P.N. protiv privrednog društva F. zbog diskriminaicje po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

br. 07-00-133/2016-02 datum: 21.4.2016.

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M.Z.P.N. iz B. protiv privrednog društva „F.” d.o.o. K., zbog onlajn formulara za zaposlenje koji je postavljen na sajtu ovog privrednog društva, s obzirom da se pitanje o bračnom stanju odnosi na osetljive podatke i lična svojstava lica koji konkurišu za posao kod ovog poslodavca. Utvrđeno je da postavljanje ovog pitanja u formularu za zaposlenje predstavlja povredu imperativnih propisa o zabrani diskriminacije i da lično svojstvo lica koja podnose prijavu za zaposlenje ovom poslodavcu nikako ne predstavljaju stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla, imajući u vidu prirodu i osobenost posla i delatnost koju obavlja ovo privredno društvo. Utvrđeno je, takođe, da je privredno društvo „F.” d.o.o. K., nakon podnošenja pritužbe i dostavljanja zahteva za izjašnjenje, iz onlajn formulara za zaposlenje uklonilo sporno pitanje koje je bilo predmet ove pritužbe. Poverenica je dala mišljenje da je postavljanjem onlajn formulara za zaposlenje na svom sajtu, u kojem se od lica koja konkurišu za posao zahteva da se izjasne o podacima koji se tiču njihovih ličnih svojstava „F.” d.o.o. K., izvršila akt diskriminacije u oblasti zapošljavanja i rada na osnovu bračnog i porodičnog statusa. Imajući u vidu da je navedeno pitanje tokom postupka uklonjeno iz formulara za zaposlenje, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je preporučila privrednom društvu „F.” d.o.o. K. da ubuduće poštuje propise o zabrani diskriminacije i ne postavlja nedopuštena pitanja koja se tiču njihovih ličnih svojstava, a koja nisu stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla.

1. TOK POSTUPKA


1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila M.Z.P.N., protiv privrednog društva „F.” d.o.o. K..
1.2. U pritužbi je navedeno:
– da se u onlajn formularu za zaposlenje na sajtu privrednog društva „F.” d.o.o. K., pojedina pitanja odnose na osetljive podatke i lična svojstva kandidata i kandidatkinja koji konkurišu za posao kod ovog poslodavca;

– da su posebno osetljiva pitanja: godina rođenja i bračno stanje.

1.3. Uz pritužbu je dostavljena fotokopija onlajn formulara za zaposlenje, postavljenog na sajtu (…).
1.4. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje privrednog društva „F.” d.o.o. K..
1.5. Direktor privrednog društva „F.” d.o.o. K. dostavio je izjašnjenje, u kojem je navedeno:
– da se podaci iz formulara odnose na sve kandidate koji su potencijalno zainteresovani za zaposlenje u ovom privrednom društvu, a ne samo na kandidatkinje, te ne može biti govora o bilo kakvoj diskriminaciji kandidata ženskog pola;
– da postavljena pitanja u formularu koja se odnose na godine starosti i bračno stanje nisu bila sa namerom ili ciljem da se pojedine kategorije kandidata stave u nepovoljniji položaj u odnosu na neku drugu kategoriju kandidata, već radi dobijanja podataka koji su za svakog poslodavca bitni sa aspekta primene odredaba Zakona o radu, a tiču se posebne zaštite omladine, materinstva i roditeljstva;
– da privredno društvo „F.” u svojoj organizacionoj strukturi poseduje radna mesta (vozači, montažeri, skladištari, radnici na specifičnim mašinama u proizvodnji nameštaja) kod kojih postoje pojačani rizici iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, kao i radna mesta za koja se zahtevaju posebna psiho fizička svojstva radnika;
– da ovo privredno društvo posluje više od 20 godina i zapošljava preko 1.200 radnika oba pola, različitog bračnog stanja i različitog životnog doba, kao što je u sektoru za maloprodaju zaposleno 235 muškaraca i 315 žena, što je upravo dokaz da se u pritužbi neosnovano i unapred pretpostavlja da će postavljanjem ovih spornih pitanja doći do diskriminacije kandidata ženskog pola u fazi realnog zapošljavanja;
– da se prilikom odabira kandidata ovo privredno društvo uvek rukovodilo isključivo profesionalnim kriterijumima, stručnim znanjem, kompetencijama i sposobnostima kandidata, kao i da su tokom svih ovih godina na razgovor za posao bili pozivani i oni kandidati koji nisu ostavili podatke o starosti i bračnom stanju;
– da je privredno društvo „F.” u međuvremenu izmenilo formular, tako da su pitanja koja se odnose na pol, bračno stanje i godine starosti kandidata izbrisana.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Na osnovu navoda iz pritužbe, izjašnjenja i onlajn formulara za zaposlenje privrednog društva „F.”, utvrđeno je da su u formularu, između ostalih, postavljena i sledeća pitanja: godina rođenja, bračno stanje.

2.2. Uvidom u onlajn formular za zaposlenje privrednog društva „F.”, na sajtu (…), utvrđeno je da su iz formulara, nakon dostavljanja izjašnjenja na pritužbu, uklonjena pitanja koja se odnose na datum rođenja i bračno stanje.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu cenila je navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir
3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti i drugim licima preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
3.3. Ustav Republike Srbije u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije koji u članu 2. stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.
Odredbom člana 4. propisano je načelo jednakosti, tako što je regulisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbama čl.15-27. Zakona o zabrani diskriminacije definisani su posebni slučajevi diskriminacije. Odredbama člana 16. zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno, narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti. Odredbom člana 15. Zakona o ravnopravnosti polova, propisano je da prilikom javnog oglašavanja poslova i uslova za njihovo obavljanje i odlučivanje o izboru lica koja traže zaposlenje radi zasnivanja radnog odnosa ili drugog vida radnog angažovanja, nije dozvoljeno pravljenje razlike po polu, osim ako postoje opravdani razlozi utvrđeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad. Navedena odredba člana 15. Zakona o ravnopravnosti polova u vezi je sa članom 26. stav 2. Zakona o radu , kojim je propisano da poslodavac ne može od kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa da zahteva podatke o porodičnom, tj. bračnom statusu i planiranju porodice, odnosno, dostavljanje drugih dokaza koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos.

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa
3.4. Na osnovu navoda iz pritužbe i izjašnjenja utvrđeno je da je formular za zaposlenje, postavljen na sajtu privrednog društva „F.”, između ostalih, sadržao i pitanja: godina rođenja i bračno stanje.
3.5. Utvrđeno je, takođe, da je u međuvremenu, u periodu nakon dostavljanja izjašnjenja na pritužbu, izmenjen formular za zaposlenje koji je bio postavljen na sajtu ovog privrednog društva, i to tako što su pitanja: godina rođenja i bračno stanje uklonjena iz formulara za zaposlenje.
3.6. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je pitanje u formularu za zaposlenje koje se nalazilo na sajtu ovog privrednog društva – bračno stanje nedozvoljeno, jer se odnose na lična svojstava kandidata i kandidatkinja i nema neposrednog značaja za obavljanje posla, s obzirom na delatnost ovog privrednog društva. Iako nema dokaza da je bilo koji kandidat/kandidatkinja za posao diskriminisan na osnovu ličnog svojstva o kojem se izjasnio odgovarajući na pitanja iz formulara, samim formulisanjem pitanja koja se odnose na lična svojstava, u formularu koji je javno objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji privrednog društva „F.” d.o.o. K., ovo privredno društvo je izvršilo je diskriminaciju u oblasti zapošljavanja i rada, i to na osnovu bračnog i porodičnog statusa.
3.7. Formulisano pitanje koje se odnosi na bračno stanje ukazuje da poslodavac u konkretnom slučaju, pre svega od kandidatkinja koje konkurišu za posao, zahteva da se izjasne o bračnom i porodičnom statusu i planiranju porodice, što je izričito zabranjeno antidiskriminacionim propisima. Poverenica napominje da je poslodavac dužan da prilikom javnog oglašavanja poslova i izbora kandidata utvrđuje i uzima u obzir objektivne uslove koje kandidati i kandidatkinje treba da ispunjavaju za obavljanje konkretnog posla, a ne može da zahteva podatke o njihovom bračnom i porodičnom statusu i planiranju porodice. Pitanja postavljena na ovaj način u suprotnosti su sa odredbom člana 26. stav 2. Zakona o radu i predstavljaju akt diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa, zabranjen članom 16. Zakona o zabrani diskriminacije.
3.8. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe da mogućnost zasnivanja radnog odnosa i uživanje svih prava u oblasti rada pod jednakim uslovima, ne sme biti narušena, kako bi sva lica koja traže posao ili učestvuju u radu po bilo kom osnovu, imala jednake uslove, bez ikakve diskriminacije po osnovu bilo kog ličnog svojstva. Prema odredbama člana 16. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije i člana 22. stav 1. Zakona o radu, isključivanje ili davanje prvenstva za obavljanje određenog posla može biti opravdano, odnosno, neće predstavljati diskriminaciju samo u onom slučaju kada neko lično svojstvo lica predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, imajući u vidu prirodu i osobenost konkretnog posla, a svrha koja se time želi postići je opravdana. U konkretnom slučaju, lična svojstva osoba koje žele da konkurišu kod ovog poslodavca, koja se odnose na bračni status, decu i izgled, nikako ne predstavljaju stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, imajući u vidu delatnost koju obavlja ovo privredno društvo. Poverenica napominje da „F.” d.o.o. K., prilikom javnog oglašavanja poslova i samog postupka prijema u radni odnos, može da utvrđuje i uzima u obzir samo objektivne uslove koje kandidati i kandidatkinje treba da ispunjavaju za obavljanje konkretnog posla, a ne može da traži i prikuplja podatke o bračnom statusu.
3.9. U vezi pitanja iz formulara za zaposlenje koji se odnose na godinu rođenja, može se konstatovati da ovi podaci, takođe, ne predstavljaju stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla, ali samo postavljanje ovih pitanja u formularu za zaposlenje nije izričito zabranjeno antidiskriminacionim propisima. Poverenica je pri tome imala u vidu da za ostvarivanje određenih povlastica prilikom zapošljavanja novih radnika, poslodavcu može biti bitno starosno doba osoba koje konkurišu, ali samo u smislu posebnih mera koje se primenjuju na određene, teže zapošljive kategorije stanovništva.
3.10. Nesporno je da poslodavci mogu da propisuju uslove koje kandidati i kandidatkinje treba da ispunjavaju za rad na određenim radnim mestima, kao i da se pri tome rukovode potrebom bolje i efikasnije organizacije rada i profesionalnim standardima rada, čija je svrha nastojanje da se obezbede adekvatni kadrovi za obavljanje poslova. Nesporno je, takođe, da poslodavac ima punu slobodu da samostalno, u skladu sa važećim propisima i na osnovu objektivnih kriterijuma, odlučuje o izboru lica koje će zaposliti ili radno angažovati, procenjujući njihova stručna znanja, kompetencije i sposobnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, međutim, konstatuje da ostvarivanje legitimnog cilja ne sme da dovede do diskriminacije. Ono što poslodavac ne sme da čini jeste da prilikom javnog oglašavanja poslova zahteva podatke koji se tiču ličnih svojstava kandidata i kandidatkinja, a koji nisu stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla, s obzirom na prirodu i osobenost posla i uslove u kojima se on obavlja. Takvo ponašanje je protivzakonito i predstavlja povredu imperativnih propisa o zabrani diskriminacije, koji su obavezujući za sve pravne subjekte.

4. MIŠLjENjE


Postavljanjem onlajn formulara za zaposlenje, u kojem se od kandidata i kandidatkinja koji konkurišu za posao zahteva da se izjasne o podacima koji se tiču njihovog ličnog svojstava – bračno stanje, privredno društvo „F.” d.o.o. K., prekršilo je odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.
Imajući u vidu da je privredno društvo privredno društvo „F.” d.o.o. K., nakon podnošenja pritužbe i dostavljanja zahteva za izjašnjenje, sa interner prezentacije uklonilo formular za zaposlenje koji je bio postavljen na internet prezentaciji ovog društva, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, na osnovu člana 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje sledeću preporuku:

5. PREPORUKA


Prilikom oglašavanja radnih mesta i razgovora sa licima koja konkurišu za posao, privredno društvo „F.” d.o.o. K. ubuduće poštuje propise o zabrani diskriminacije i ne postavlja nedopuštena pitanja koja se tiču njihovih ličnih svojstava, a koja nisu stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata. U skladu sa tim, nije ni propisana mogućnost izjavljivanja žalbe ili prigovora protiv mišljenja i drugih pravnih akata koje Poverenik donosi.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba M.Z.P.N. protiv privrednog društva F. zbog diskriminaicje po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top