Pritužba M. K. protiv Fonda za mlade talente RS povodom uslova konkursa za stipendiranje

del. br. 1438/2011 datum: 19. 11. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe M. K. iz B, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi M. K. iz B. protiv Fonda za mlade talente Republike Srbije, povodom uslova Konkursa za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2010/2011, utvrđeno je da Fond za mlade talente Republike Srbije nije izvršio akt diskriminacije zasnovan na bilo kom ličnom svojstvu podnositeljke pritužbe.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je pritužbu M. K. iz B. izjavljenu protiv Fonda za mlade talente Republike Srbije, povodom uslova Konkursa za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2010/11. godinu. Podnositeljka pritužbe je navela da smatra da je Fond za mlade talente Republike Srbije diskriminiše na osnovu imovnog stanja, odnosno, na osnovu činjenice da je bila studentkinja privatnog fakulteta.

U pritužbi je navedeno:

– da je 28. juna 2011. godine objavljen konkurs Fonda za mlade talente na sajtu Ministarstva omladine i sporta,
– da je jedan od uslova propisanih Konkursom i da je student najmanje jednu godinu osnovnih studija završio na visokoškolskim ustanovama čije je osnivač Republika Srbija,
– da je propisivanjem takvog uslova, Fond za mlade talente Republike Srbije, izvršio diskriminaciju studenata privatnih fakulteta, odnosno onih studenata koji su se od početka studija odlučili za privatni fakultet,
– da je u pitanju diskriminacija studenata a ne fakulteta, zato što su akreditovani fakulteti izjednačeni.

Uz pritužbu je dostavljen i tekst Konkursa za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2010/11. godinu.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je sprovela postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa čl. 35. stav 4. i 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje Fonda za mlade talente, u kojem je navedeno sledeće:

– da Fond za mlade talente Republike Srbije dodeljuje stipendije studentima u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik RS” br. 71/08, 44/09 i 37/11), isključivo putem konkursa koji se javno objavljuje,
– da je navedeni Konkurs objavljen 28. juna 2011. godine u više dnevnik listova kao i na sajtu Ministarstva omladine i sporta i na omladinskom portalu „Zamisli život”, a u cilju što bolje informisanosti studenata o mogućnostima konkurisanja,
– da su uslovi navedenog Konkursa u potpunosti u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije,
– da se finansijska sredstva za stipendiranje studenata obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, kao i da su ta sredstva ograničena finansijskim mogućnostima države,
– da Fond za mlade talente, kao indirektan korisnik budžetskih sredstava, stipendira studente sa visokoškolskih ustanova čije je osnivač Republika Srbija, što je opredeljenje države kako u vezi sa dodelom stipendija i kredita studentima koje dodeljuje Ministarstvo prosvete i nauke, tako i sa raspodelom slobodnih mesta u studentskim domovima,
– da su članovi Fonda za mlade talente na sednicama, u više navrata, razmatrali kriterijume za utvrđivanje rang liste stipendista, zastupljenosti prijava sa različitih univerziteta i iz različitih nastavno-naučnih oblasti, rezultate procesa akreditacije fakulteta i studijskih programa u cilju donošenja odgovarajućih predloga i odluka,
– da će tek po donošenju strateških dokumenata (kao što su Strategija obrazovanja i Strategija o razvoju visokog obrazovanja), dobijanja dugoročnih prognoza tržišta rada o potrebama za određenim profilima i završetaka postupka akreditacije fakulteta u Republici Srbiji, biti moguće predložiti Vladi da izvrši određene suštinske izmene Odluke, ukoliko se to pokaže opravdanim,
– uz izjašnjenje Fonda za mlade talente dostavljen je i dopis, odnosno, molba koju je M. K. uputila 5. avgusta 2011. godine Snežani Samardžić Marković, ministarki omladine i sporta. Ovim dopisom je M. K. zamolila ministarku Snežanu Samardžić Marković, kao članicu Komisije Fonda za mlade talente, da joj činjenica da ne ispunjava jedan od uslova Konkursa bude oproštena, odnosno, da se njena molba uzme u razmatranje. Istom prilikom M. K. je zamolila ministarku da je, u skladu sa mogućnostima koje joj funkcija pruža, podrži u tome da prevaziđe formalne i proceduralne prepreke kako bi se njena prijava uzela u razmatranje.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti analizirala je činjenice sadržane u pritužbi sa aspekta Zakona o zabrani diskriminacije, kao i propise relevantne za dobijanje stipendija od Fonda za mlade talente, kako bi ispitala da li je Fond za mlade talente različito tretirao podnositeljku pritužbe na osnovu njenog ličnog svojstva, u odnosu na ostale studente i studentkinje zainteresovane za dobijanje stipendije.

Tačkom 2. stav 2. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije propisani su zadaci Fonda, između ostalog i da stipendira do 500 najboljih studenata na završnoj godini studija prvog stepena kao i na studijama drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA – European Free Trade Association) i na vodećim svetskim univerzitetima, u visini do 1.250.000,00 dinara po studentu u toku jedne školske godine, dok je tačkom 3. stav 3. propisano da finansijsku pomoć mogu da ostvare studenti pod uslovom da su najmanje jednu godinu osnovnih studija završili na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija.

U Konkursu koji je raspisao Fond za mlade talente, kao jedan od uslova koji je propisan je i da su „studenti najmanje jednu godinu osnovnih studija završili na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivača Republika Srbija”, što je u skladu sa Odlukom o osnivanju Fonda, a takođe je i uslov koji se primenjuje na sve studente na teritoriji Republike Srbije. Imajući u vidu da je Fond za mlade talente, protiv koga je podneta pritužba, postupao u skladu sa propisima, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da činjenica da se od M. K. tražilo da ispuni uslove konkursa kao i drugi zainteresovani za stipendiju, ne predstavlja akt diskriminacije, jer su uslovi propisani Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente, koju je Fond dužan da poštuje. Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti saglasno članu 33. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje da Fond za mlade talente Republike Srbije nije izvršio akt diskriminacije zasnovan na bilo kom ličnom svojstvu podnositeljke pritužbe.

Međutim, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pristupila je analizi uslova propisanih Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije, koji se odnose na dodelu studentskih stipendija, finansiranje studijskih putovanja i dodeljivanje nagrada. Ukoliko ova analiza pokaže da propisani uslovi diskriminatorni, pokrenuće inicijativu za izmenu ove Odluke.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba M. K. protiv Fonda za mlade talente RS povodom uslova konkursa za stipendiranje Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top