Притужба М. К. против Фонда за младе таленте РС поводом услова конкурса за стипендирање

дел. бр. 1438/2011 датум: 19. 11. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбе М. К. из Б, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби М. К. из Б. против Фонда за младе таленте Републике Србије, поводом услова Конкурса за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (ЕФТА) и на водећим светским универзитетима за школску 2010/2011, утврђено је да Фонд за младе таленте Републике Србије није извршио акт дискриминације заснован на било ком личном својству подноситељке притужбе.

О б р а з л о ж е њ е

Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу М. К. из Б. изјављену против Фонда за младе таленте Републике Србије, поводом услова Конкурса за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (ЕФТА) и на водећим светским универзитетима за школску 2010/11. годину. Подноситељка притужбе је навела да сматра да је Фонд за младе таленте Републике Србије дискриминише на основу имовног стања, односно, на основу чињенице да је била студенткиња приватног факултета.

У притужби је наведено:

– да је 28. јуна 2011. године објављен конкурс Фонда за младе таленте на сајту Министарства омладине и спорта,
– да је један од услова прописаних Конкурсом и да је студент најмање једну годину основних студија завршио на високошколским установама чије је оснивач Република Србија,
– да је прописивањем таквог услова, Фонд за младе таленте Републике Србије, извршио дискриминацију студената приватних факултета, односно оних студената који су се од почетка студија одлучили за приватни факултет,
– да је у питању дискриминација студената а не факултета, зато што су акредитовани факултети изједначени.

Уз притужбу је достављен и текст Конкурса за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (ЕФТА) и на водећим светским универзитетима за школску 2010/11. годину.

Повереница за заштиту равноправности је спровела поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Фонда за младе таленте, у којем је наведено следеће:

– да Фонд за младе таленте Републике Србије додељује стипендије студентима у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 71/08, 44/09 и 37/11), искључиво путем конкурса који се јавно објављује,
– да је наведени Конкурс објављен 28. јуна 2011. године у више дневник листова као и на сајту Министарства омладине и спорта и на омладинском порталу „Замисли живот“, а у циљу што боље информисаности студената о могућностима конкурисања,
– да су услови наведеног Конкурса у потпуности у складу са Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије,
– да се финансијска средства за стипендирање студената обезбеђују из буџета Републике Србије, као и да су та средства ограничена финансијским могућностима државе,
– да Фонд за младе таленте, као индиректан корисник буџетских средстава, стипендира студенте са високошколских установа чије је оснивач Република Србија, што је опредељење државе како у вези са доделом стипендија и кредита студентима које додељује Министарство просвете и науке, тако и са расподелом слободних места у студентским домовима,
– да су чланови Фонда за младе таленте на седницама, у више наврата, разматрали критеријуме за утврђивање ранг листе стипендиста, заступљености пријава са различитих универзитета и из различитих наставно-научних области, резултате процеса акредитације факултета и студијских програма у циљу доношења одговарајућих предлога и одлука,
– да ће тек по доношењу стратешких докумената (као што су Стратегија образовања и Стратегија о развоју високог образовања), добијања дугорочних прогноза тржишта рада о потребама за одређеним профилима и завршетака поступка акредитације факултета у Републици Србији, бити могуће предложити Влади да изврши одређене суштинске измене Одлуке, уколико се то покаже оправданим,
– уз изјашњење Фонда за младе таленте достављен је и допис, односно, молба коју је М. К. упутила 5. августа 2011. године Снежани Самарџић Марковић, министарки омладине и спорта. Овим дописом је М. К. замолила министарку Снежану Самарџић Марковић, као чланицу Комисије Фонда за младе таленте, да јој чињеница да не испуњава један од услова Конкурса буде опроштена, односно, да се њена молба узме у разматрање. Истом приликом М. К. је замолила министарку да је, у складу са могућностима које јој функција пружа, подржи у томе да превазиђе формалне и процедуралне препреке како би се њена пријава узела у разматрање.

Повереница за заштиту равноправности анализирала је чињенице садржане у притужби са аспекта Закона о забрани дискриминације, као и прописе релевантне за добијање стипендија од Фонда за младе таленте, како би испитала да ли је Фонд за младе таленте различито третирао подноситељку притужбе на основу њеног личног својства, у односу на остале студенте и студенткиње заинтересоване за добијање стипендије.

Тачком 2. став 2. Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије прописани су задаци Фонда, између осталог и да стипендира до 500 најбољих студената на завршној години студија првог степена као и на студијама другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA – European Free Trade Association) и на водећим светским универзитетима, у висини до 1.250.000,00 динара по студенту у току једне школске године, док је тачком 3. став 3. прописано да финансијску помоћ могу да остваре студенти под условом да су најмање једну годину основних студија завршили на високошколским установама чији је оснивач Република Србија.

У Конкурсу који је расписао Фонд за младе таленте, као један од услова који је прописан је и да су „студенти најмање једну годину основних студија завршили на високошколским установама чији је оснивача Република Србија“, што је у складу са Одлуком о оснивању Фонда, а такође је и услов који се примењује на све студенте на територији Републике Србије. Имајући у виду да је Фонд за младе таленте, против кога је поднета притужба, поступао у складу са прописима, Повереница за заштиту равноправности је става да чињеница да се од М. К. тражило да испуни услове конкурса као и други заинтересовани за стипендију, не представља акт дискриминације, јер су услови прописани Одлуком о образовању Фонда за младе таленте, коју је Фонд дужан да поштује. Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности сагласно члану 33. став 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење да Фонд за младе таленте Републике Србије није извршио акт дискриминације заснован на било ком личном својству подноситељке притужбе.

Међутим, Повереница за заштиту равноправности приступила је анализи услова прописаних Одлуком о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије, који се односе на доделу студентских стипендија, финансирање студијских путовања и додељивање награда. Уколико ова анализа покаже да прописани услови дискриминаторни, покренуће иницијативу за измену ове Одлуке.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба М. К. против Фонда за младе таленте РС поводом услова конкурса за стипендирање Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top