Pritužba Lj.R. protiv RTB B. zbog pozivanja na odgovornost u oblasti rada

br. 07-00-678/2015-02  datum:  17.12.2015.

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo Lj. R. protiv RTB B. d.o.o. B. U pritužbi je naveo da je nakon obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti smenjen sa mesta rukovodioca Sektora za internu kontrolu RTB B. i raspoređen na niže vrednovano radno mesto (samostalni kontrolor). U izjašnjenju direktora poslodavca navedeno je da nije tačno da je Lj. R. raspoređen na niše radno mesto zbog toga što se obratio Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, kao i da je raspoređivanje urađeno više od mesec dana pre nego što je RTB B. dobio zvaničan dopis Poverenika, a da pre tog datuma RTB B. nije znao, niti je mogao da zna da se Lj. R. obratio Povereniku, što znači da navodi iz pritužbe nemaju osnova. U toku postupka je utvrđeno da RTB B. nije ponudio dokaze da su postojali objektivni i opravdani razlozi za raspoređivanje Lj. R. na niže vrednovano radno mesto, koji nisu u vezi sa njegovim prethodnim obraćanjem Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je raspoređivanjem Lj. R. na niže radno mesto, RTB B. d.o.o. B. prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije (zabrana pozivanja na odgovornost) i preporučila RTB B. i direktoru B. S, kao odgovornom licu, da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom otklone posledice diskriminatornog postupanja prema Lj. R, da mu se pisano izvine, kao i da mišljenje i preporuku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti objave na oglasnoj tabli ili drugom vidnom mestu u prostorijama RTB B. d.o.o. B.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio Lj. R. iz B. protiv RTB B. d.o.o. B. zbog kršenja zabrane pozivanja na odgovornost.

1.2. Lj. R. je u pritužbi, između ostalog, naveo:

– da je nakon dobijanja mišljenja i preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti br. 07-00-275/2015-02 od 11. septembra 2015. godine smenjen sa mesta rukovodioca Sektora interne kontrole i raspoređen na niže vrednovano radno mesto;

– da je ovo rešenje doneto tri meseca pre njegovog ostvarivanja prava na penziju, čime se utiče i na visinu otpremnine, imajući u vidu da se za obračun otpremnine uzimaju primanja za mesece koje prethode odlasku u penziju;

– da je „ovo samo vrh ledenog brega” jer je izložen mobingu od dolaska novog rukovodstva 2010. godine, od kada je potpuno isključen iz rada Sektora interne kontrole.

1.3. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje Z. I, direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove RTB B. d.o.o. B.

1.4. U izjašnjenju Z. I, direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove RTB B, između ostalog, navedeno je:

– da nije tačno da je Lj. R. raspoređen na niže radno mesto zbog toga što se  obratio Povereniku za zaštitu ravnopravnosti;

– da je aneks I ugovora o radu br. 2399, kojim je Lj. R. raspoređen na novo radno mesto, zavedenog 24. septembra 2015. godine, a da je „dopis Poverenika za zaštitu ravnopravnosti stigao 16. oktobra 2015. godine” u RTB B. d.o.o. B;

– da je raspoređivanje urađeno mesec i više dana pre nego što je RTB B. dobio zvaničan dopis od Poverenika i da pre tog datuma RTB B. nije znao, niti je mogao da zna da se Lj. R. obratio Povereniku, što znači da razlozi koje navodi nemaju osnova;

– da Lj. R. navodi da „još od početka 2010. godine ništa ne radi”  i da mu to nije smetalo „sve do 2015. godine kada treba da ode u penziju”, kao i da je „[…] tolike godine primao platu rukovodioca (koja uopšte nije mala). Ali mu zasmeta kada mu ta plata izmakne i smanji se za nekoliko hiljada”;

– da RTB B. nema razloga da nekog smenjuje zbog obraćanja Povereniku.

1.5. U prilogu izjašnjenja dostavljene su fotokopije aneksa I ugovora o radu br. 5094 od 28. oktobra 2014. godine, zavedenog kod RTB B. d.o.o. B. 24. septembra 2015. godine pod brojem 2399 i fotokopija koverte o prijemu dopisa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti broj 171-00-2/2015-02 sa prijemnim pečatom od 16. oktobra 2015. godine.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u fotokopiju aneksa I ugovora o radu br. 5094 od 28. oktobra 2014. godine, zaveden kod RTB B. d.o.o. B. 24. septembra 2015. godine pod brojem 2399, koji je zaključen između RTB B. grupa – RTB B. d.o.o. B. i Lj. R, utvrđeno je da se članom I aneksa menja tačka 2. ugovora o radu u delu koji utvrđuje naziv radnog mesta, koji glasi – u organizacionoj celini Interna kontrola i revizija, broj 11b samostalni kontrolor. Članom II aneksa menja se tačka 6. ugovora o radu tako da glasi: osnovna zarada zaposlenog utvrđuje se kao proizvod osnovne cene rada po radnom času u neto iznosu 116,00 dinara (u bruto iznosu 156,26 dinara) koeficijenta posla od 3,3421 i vremena provedenog na radu u toku meseca. Aneksom je propisano i da se izmene ugovora o radu primenjuju od 24. septembra 2015. godine. Aneks ugovora je za poslodavca, po posebnom ovlašćenju, potpisao Z. I.

2.2. Uvidom u predmet Poverenika za zaštitu ravnopravnosti br. 07-00-275/2015-02 utvrđeno je da je Lj. R. podneo pritužbu protiv RTB B. d.o.o. B. 5. juna 2015. godine, zbog diskriminacije na osnovu pola. RTB B. je 24. juna 2015. godine primio zahtev za izjašnjenje na navode pritužbe Lj. R, a Z. I, direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove dostavio je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti 9. jula 2015. godine izjašnjenje na navode iz pritužbe Lj. R,  zavedeno kod RTB Bor pod brojem 1679 od 8. jula 2015. godine. Utvrđeno je da je mišljenje sa preporukom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti broj 07-00-275/2015-02 od 11. septembra 2015. godine RTB Bor primio 16. oktobra 2015. godine.

2.3. Uvidom u fotokopiju koverte koja je dostavljena uz izjašnjenje, utvrđeno je da je 16. oktobra 2015. godine, Služba interne kontrole RTB B. d.o.o. B. primila dopis Poverenika za zaštitu ravnopravnosti br. 171-00-2/2015-02. Ovaj predmet Poverenika za zaštitu ravnopravnosti formiran je 22. jula 2015. godine, po prijemu dopisa Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kojim je Povereniku prosleđen zahtev Sektora interne kontrole RTB B. d.o.o. B. za davanje mišljenja o zakonitosti odredaba o jubilarnim nagradama u Kolektivnom ugovoru RTB B. d.o.o. B.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenje i antidiskriminacione i druge propise.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 9. propisan je poseban oblik diskriminacije – zabrana pozivanja na odgovornost (viktimizacija), koji postoji ako se prema licu ili grupi lica neopravdano postupa lošije nego što se postupa ili bi se postupalo prema drugima, isključivo ili uglavnom zbog toga što su tražili, odnosno nameravaju da traže zaštitu od diskriminacije ili zbog toga što su ponudili ili nameravaju da ponude dokaze o diskriminatorskom postupanju.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.5. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je RTB B. d.o.o. B. raspoređivanjem Lj. R. na niže vrednovano radno mesto, izvršio akt diskriminacije tako što je prekršio zabranu pozivanja na odgovornost. Pri tome, predmet analize ograničen je na povrede antidiskriminacionih propisa, odnosno, u postupku nije analizirano da li je poslodavac postupao u svemu u skladu sa propisima kojima se regulišu radni odnosi.

3.6. Među stranama nije sporno da je Lj. R. zaposlen u RTB B. d.o.o. B. i da je aneksom I ugovora o radu br. 2399 od 24. septembra 2015. godine, raspoređen na radno mesto samostalni kontrolor, kao i da je prethodno radno mesto Lj. R. bilo mesto rukovodioca Sektora interne kontrole.

3.7. Sa aspekta Zakona o zabrani diskriminacije potrebno je ispitati da li je raspoređivanje Lj. R. na manje vrednovano radno mesto uzrokovano njegovim obraćanjem Povereniku za zaštitu ravnopravnosti zbog zaštite od diskriminacije. To znači da je potrebno ispitati da li je RTB B. d.o.o. B. diskriminisao Lj. R, tako što ga je sa radnog mesta rukovodioca Sektora interne kontrole rasporedio na niže radno mesto – samostalni kontrolor, zbog njegovog obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Odredbama člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je pravilo o preraspodeli tereta dokazivanja. Prema ovom pravilu, u konkretnom slučaju, podnosilac pritužbe treba da učini verovatnim da je poslodavac izvršio akt diskriminacije raspoređivanjem na niže vrednovano radno mesto zbog toga jer je tražio zaštitu od diskriminacije. Ukoliko to učini, teret dokazivanja da do diskriminacije nije došlo, leži na poslodavcu. Podnosilac pritužbe je učinio verovatnim akt diskriminacije, u smislu člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, s obzirom da je nesporno da je raspoređen na niže radno mesto posle obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Zbog toga, teret dokazivanja da u ovom slučaju nije došlo do diskriminacije, snosi poslodavac RTB B. d.o.o. B. U skladu sa tim, potrebno je oceniti da li činjenice i dokazi koje je poslodavac ponudio u prilog tvrdnji da nije izvršio akt diskriminacije, pružaju dovoljno osnova za zaključak da postoje objektivni i opravdani razlozi zbog kojih je Lj. R. raspoređen na niže vrednovano radno mesto, odnosno da njegovo raspoređivanje nije uzrokovano obraćanjem Povereniku za zaštitu ravnopravnosti zbog zaštite od diskriminacije.

3.8. Lj. R. se 5. juna 2015. godine obratio Povereniku pritužbom protiv RTB B. d.o.o. B, u kojoj je navedeno da su odredbama člana 92. Kolektivnog ugovora RTB B. diskriminisani muškarci koji ne mogu dobiti jubilarnu nagradu za 35 godina staža. Nakon sprovedenog postupka, Poverenica je dala mišljenje da su odredbama člana 92. Kolektivnog ugovora RTB B. d.o.o. B, kojim je propisano da je poslodavac dužan da nagradi zaposlene koji su na radu kod poslodavca proveli 10, 20, 30, 35 (žene) i 40 (muškarci) godina, uključujući i beneficirani radni staž, prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Zbog toga je RTB B. preporučeno da preduzme sve neophodne radnje i mere, u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima, kako bi uskladio odredbe Kolektivnog ugovora sa antidiskriminacionim propisima, kao i da ubuduće, u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise. Mišljenje sa preporukom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti RTB B. d.o.o. B.  primio je 16. oktobra 2015. godine.

3.9. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je da li navodi koje je RTB B. d.o.o. B. izneo u svom izjašnjenju, navodeći da postupanje prema podnosiocu pritužbe nije uzrokovano njegovim ranijim obraćanjem Povereniku, pružaju dovoljno osnova za zaključak da Lj. R. nije diskriminisan, odnosno, pozvan na odgovornost zbog obraćanja Povereniku. S aspekta Zakona o zabrani diskriminacije potrebno je ispitati da li su za odluku poslodavca da Lj. R. rasporedi na manje vrednovano radno mesto postojali objektivni i opravdani razlozi, koji nisu u vezi sa njegovim prethodnim obraćanjem Povereniku. Zbog toga je od RTB B. d.o.o. B. zatraženo da se izjasni na navode Lj. R. da je raspoređen na niže vrednovano radno mesto jer je od Poverenika zatražio zaštitu od diskriminacije.

3.10. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti analizirala je navode iz izjašnjenja RTB B. da je Lj. R. raspoređen na drugo radno mesto „mesec i više dana” pre nego što je RTB B. obavešten da se obratio Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Naime, u izjašnjenju je navedeno da je aneks ugovora kojim je Lj. R. raspoređen na drugo radno mesto zaveden 24. septembra 2015. godine, a da je dopis Poverenika u RTB Bor pristigao 16. oktobra 2015. godine. Međutim, uvidom u predmet Poverenika za zaštitu ravnopravnosti broj 07-00-275/2015-02 koji je formiran po pritužbi Lj. R. protiv RTB B. d.o.o. B, utvrđeno je da je 24. juna 2015. godine RTB B. primio obaveštenje o pokretanju postupka po pritužbi Lj. R. kojim je zatraženo izjašnjenje, kao i da je 8. jula 2015. godine RTB B. dostavio izjašnjenje na navode iz njegove pritužbe. Imajući to u vidu, može se zaključiti da je očigledno da je raspoređivanje Lj. R. na drugo radno mesto izvršeno tri meseca nakon njegovog obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, kao i da su RTB B. i direktor Z. I. znali još u julu 2015. godine da je Lj. R. podneo pritužbu.

3.11. U izjašnjenju RTB B. nije osporeno da je Lj. R. raspoređen na niže radno mesto, ali nisu navedeni razlozi zbog kojih je to učinjeno, zbog čega u postupku nije moglo biti ocenjeno da li su postojali objektivni i opravdani razlozi za njegovo raspoređivanje na drugo radno mesto, koji nisu u vezi sa njegovim obraćanjem Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Prateći hronološki sled događaja, očigledno je da je do raspoređivanja Lj. R. sa mesta rukovodioca Sektora interne kontrole na radno mesto samostalni kontrolor došlo posle njegovog obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti zbog zaštite od diskriminacije. U skladu sa zakonskom definicijom zabrane pozivanja na odgovornost kao oblika diskriminacije, da bi ovaj oblik diskriminacije postojao, potrebno je da je neopravdano postupljeno lošije prema licu ili grupi lica isključivo ili uglavnom zbog toga što su tražili, odnosno nameravali da traže zaštitu od diskriminacije.

RTB B. nije ponudio dokaze u prilog tvrdnji da raspoređivanje Lj. R. na niže radno mesto nije bilo isključivo ili uglavnom zasnovano na činjenici da se Lj. R. obratio Povereniku zbog zaštite od diskriminacije. Pored toga, Lj. R. navodi da je njegov položaj na radnom mestu rukovodioca Sektora interne kontrole od 2010. godine nepovoljan i da je isključivan iz rada ovog sektora, a ove navode RTB B. d.o.o. B. nije osporio, već je u izjašnjenju potvrdio da je Lj. R. raspoređen na niže radno mesto sa manjom zaradom („…nije mu smetalo da tolike godine primao platu rukovodioca (koja uopšte nije mala). Ali mu zasmeta kada mu ta plata izmakne i smanji se za nekoliko hiljada”).

3.12. Sagledavajući sve činjenice i okolnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da RTB B. d.o.o. B. nije ponudio dokaze u prilog tvrdnji da raspoređivanje Lj. R. na niže vrednovano radno mesto nije bilo uzrokovano njegovim obraćanjem Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, odnosno, dokaze da je raspoređivanje izvršeno na osnovu objektivnih kriterijuma, te se primenom pravila o preraspodeli tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, može konstatovati da je RTB B. d.o.o. B. prekršio zabranu pozivanja na odgovornost.

4. MIŠLjENjE

Raspoređivanjem Lj. R. na niže vrednovano radno mesto, RTB B. d.o.o. B. prekršio je odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje RTB B. d.o.o. B. i direktoru B. S, kao odgovornom licu da:

5.1. Otklone posledice diskriminatornog postupanja prema Lj. R. u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

5.2. Upute pisano izvinjenje Lj. R. zbog diskriminacije (pozivanja na odgovornost) zbog obraćanja Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

5.3. Mišljenje i preporuku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti objavi na oglasnoj tabli ili drugom vidnom mestu u prostorijama RTB B. d.o.o. B. u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom. Potrebno je da mišljenje i preporuka budu istaknuti najmanje 8 dana na oglasnoj tabli ili drugom vidnom mestu u prostorijama RTB B. d.o.o. B.

Potrebno je da RTB B. d.o.o. B. obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata. Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko RTB B. d.o.o. B. ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba Lj.P. protiv RTB Bor zbog pozivanja na odgovornost u oblasti rada i zapošljavanja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top