Pritužba D. z. r. d. m. protiv PU m. n. p. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

del. br. 88 datum: 17. 1. 2012.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe D. z. r. d. m. – O. k. iz N., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

PU M. N. P. je formiranjem segregisane grupe pripremnog predškolskog programa u isturenom odeljenju u OŠ A. S. L. D., selo V. – B. kod N. P, u kojoj su isključivo deca romske nacionalnosti, i to iz raseljenih romskih porodica, izvršila diskriminaciju dece iz raseljenih romskih porodica na osnovu nacionalne pripadnosti.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. i članu 39. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, daje PU M. N. P.

 

PREPORUKU

 

1. I. A., direktor PU M. N. P. će po hitnom postupku preduzeti sve neophodne radnje i mere kojima će izvršiti desegregaciju grupe pripremnog predškolskog programa u kojoj su isključivo deca romske nacionalnosti iz romskih raseljenih porodica.

2. Direktor predškolske ustanove će bez odlaganja preduzeti sve neophodne radnje i mere kojima će obezbediti da svi zaposleni u predškolskoj ustanovi prođu obuku/stručno usavršavanje na temu zabrane diskriminacije, kako bi se obezbedila veća senzibilisanost svih zaposlenih.

3. Direktor predškolske ustanove će ubuduće voditi računa da organizovanjem predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao i svojim odlukama ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno, da se suzdrži od neopravdanog pravljenja razlike ili nejednakog postupanja i propuštanja (isključivanja, ograničavanja ili davanja prvenstva), u odnosu na lica ili grupe lica, koje se zasniva na nekom ličnom svojstvu.

4. Direktor predškolske ustanove će obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja i preporuke, o merama koje će sprovesti u cilju postupanja po preporuci.

Obrazloženje

D. z. r. d. m. – O. k. iz N. uputilo je Poverenici za zaštitu ravnopravnosti 21. septembra 2011. godine pritužbu izjavljenu protiv PU M. N. P., istureno odeljenje u OŠ A. S. L., selo V. – B. kod N. P. U pritužbi se navodi da PU M. već drugu godinu za redom formira segregisane grupe pripremnog predškolskog programa u isturenom odeljenju u OŠ A. S. L., čije prostorije koristi. Takođe, navodi se i da jednu grupu pripremnog predškolskog programa pohađaju srpska i bošnjačka deca, dok drugu grupu pripremnog predškolskog programa pohađaju romska deca, da su grupe formirane po nacionalnoj pripadnosti, čime je izvršena segregacija romske dece i da vaspitačica, na pitanje koja deca pohađaju prvu grupu, odgovara: „Naša deca”.

U prilogu pritužbe dostavljeni su i: dopis Gradskoj prosvetnoj inspekciji grada N. P.; odgovor Gradske prosvetne inspekcije grada N. P.; dopis Republičkoj prosvetnoj inspekciji; dopis pomoćniku ministra prosvete i načelniku odeljenja za inspekcijski nadzor i odgovor Ministarstva prosvete i nauke od 18. oktobra 2011. godine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa čl. 35. stav 4. i 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, i uputila je zahtev I. A., direktoru PU M. N. P., da se izjasni o osnovanosti pritužbe.

PU M. N. P. je dostavila izjašnjenje u kojem se navodi da sve što je navedeno u pritužbi nije osnovano iz sledećih razloga:

– da je prošle (2010) i ove godine (2011) formirana grupa dece mešovitog sastava koja pohađaju predškolski pripremni program (u daljem tekstu: PPP) i da je u jednoj grupi prošle godine bio S. B., a ove godine Đ. Z. i da je to iz razloga što roditelji prihvataju decu romske nacionalnosti koja su tu meštani;
– da je prošle (2010) kao i ove (2011) godine direktor predškolske ustanove zajedno sa direktorom škole održao desetak roditeljskih sastanaka na kojima su se roditelji izjašnjavali oko zajedničkog boravka dece u PPP i svi su po cenu izostanka dece iz PPP odbili da dovode decu u zajedničko odeljenje sa romskom decom iz raseljenih romskih porodica, kao razlog je navedena nehigijene romske dece raseljenih romskih porodica, dok su bez ikakvih problema prihvatili decu meštana Roma koji imaju tu svoje naselje;
– da je zbog velikog broja dece nemoguć boravak sve dece u jednoj grupi PPP, odnosno da je prošle godine (2010) je bilo upisano 18 romske dece, a 13 dece meštana drugih nacionalnosti i romske dece meštana. Ove godine (2011) je upisano 21 dete romske nacionalnosti, a u drugom odeljenju 13 dece;
– da su porodice romske nacionalnosti u selu B. naseljeni iz svih krajeva a da uslovi za higijenu i normalan život ne postoje;
– da deca bez obuće i garderobe dolaze u školu, zbog čega je u učionici gde borave stavljen tepih koji se svakog dana čisti i da je predškolska ustanova od svojih sredstava dovela vodu kako bi deca imala gde ruke da peru;
– da u redovnim grupama celodnevnog i poludnevnog boravka ima dece romske nacionalne pripadnosti, kao i u isturenom odeljenju na D.

Zakon o zabrani diskriminacije propisuje da se na postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti shodno primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku. U toku postupanja u ovom predmetu, pored pritužbe i izjašnjenja na pritužbu, radi pravilne ocene i u cilju razjašnjenja bitnih okolnosti, utvrđene su činjenice i odlaskom na lice mesta. Pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti K. B. i savetnica u Stručnoj službi Poverenika G. Č. posetile su istureno odeljenje PU M. koje se nalazi u sklopu OŠ A. S. L. a tom prilikom su razgovarale sa direktorom i vaspitačicama PU M.. Prilikom ove posete utvrđeno je da se PPP u školi sprovodi za dve grupe dece i to u staroj zgradi škole koja nije renovirana. Jedna grupa dece pohađa PPP u prepodnevnim časovima i nju čine neromska deca i romsko dete meštana dok je druga grupa dece koja pohađa PPP u poslepodnevnim časovima sastavljena isključivo od romske dece i to romske dece raseljenih romskih porodica.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 98/2006) u članu 21. propisuje da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki i da je zabranjen svaki oblik diskriminacije po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Zakon o zabrani diskriminacije u članu 19. propisuje da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom. Istim članom, stav 2. zabranjeno je licu ili grupi lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu, ili isključiti ih iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavljati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupati prema njima. Odredbe člana 22. Zakona o zabrani diskriminacije propisuju da svako dete, odnosno maloletnik ima jednaka prava i zaštitu u porodici, društvu i državi bez obzira na njegova ili lična svojstva roditelja, staratelja i članova porodice.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje da su u ustanovi zabranjene aktivnosti koje ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, između ostalog, i po osnovu nacionalne, etničke, jezičke pripadnosti i imovnog stanja. Takođe, zabranjeno je i podsticanje ili nesprečavanje navedenih aktivnosti. Pod diskriminacijom lica ili grupe lica, zakon smatra, svako neposredno ili posredno, na otvoren ili prikriven način, isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva.

Odredbe Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisuju da su zabranjene sve vrste nasilja, zlostavljanja i sve aktivnosti kojima se ugrožavaju, diskriminišu ili izdvajaju deca, odnosno grupe dece, po bilo kom osnovu, u skladu sa zakonom.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je tokom postupka utvrdila da su u nejednak položaj stavljena deca romske nacionalnosti iz raseljenih romskih porodica, u odnosu na decu neromske nacionalnosti i decu romske nacionalnosti iz porodica koje su meštani. Segregacija dece ogleda se u formiranju posebne grupe PPP samo za decu romske nacionalnosti, i to iz raseljenih romskih porodica, koja program pohađa odvojeno od druge grupe dece koju čine deca neromske nacionalne pripadnosti i jedno „romsko dete meštana”.

Iz izjašnjenja I. A., direktora PU M. N. P. evidentno je da on i ne poriče da deca romske nacionalnosti iz raseljenih romskih porodica pohađaju PPP u odvojenoj grupi, odnosno grupi koja je sastavljena isključivo od dece romske nacionalnosti i to raseljenih romskih porodica i ističe da roditelji dece neromske nacionalnosti prihvataju samo romsku decu meštana, a da odbijaju svako spajanje njihove dece sa decom iz raseljenih romskih porodica. Na taj način vrši se izdvajanje i razvrstavanje dece po ličnom svojstvu, dok je prisustvo prošle i ove godine po jednog deteta romske nacionalnosti iz porodica meštana samo način da se prikrije očigledna segregacija romske dece iz raseljenih romskih porodica. Sagledavajući iznete argumente, očigledno je da nije bilo opravdanih i razumnih razloga da se na osnovu ličnih svojstava stave u neravnopravan položaj deca romske nacionalnosti iz raseljenih porodica, u odnosu na decu neromskih nacionalnosti i decu romske nacionalnosti koja su meštani.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podseća da je Republika Srbija usvojila Strategiju za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji kojom se postavljaju osnove za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i smanjenje razlike između romske populacije i ostalog stanovništva. Obrazovanje i diskriminacija su, između ostalog, oblasti kojima je strategija posebno posvetila pažnju. Strategija navodi da su Romi često izloženi različitim oblicima prikrivene ili otvorene diskriminacije od strane školskih vlasti, nastavnika, školskog osoblja, druge dece i neromskih roditelja, kao i da povremeno dolazi do formiranja segregiranih odeljenja. Takođe, Strategija navodi iskustvo da nastavnici formiranje ovakvih odeljenja pravdaju potrebom da se odeljenja ujednače kako bi se nastava odvijala efikasnije i uspešnije, što ukazuje na didaktički pristup koji akcenat stavlja na nastavnika i nastavu, a ne na individualizaciju i kooperativni pristup.
Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila direktoru PU M. Novi Pazar preduzimanje odgovarajućih mera u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 

 


microsoft-word-icon Pritužba D. z. r. d. m. protiv PU m. n. p. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top