Притужба Д. з. р. д. м. против ПУ м. н. п. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

дел. бр. 88 датум: 17. 1. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђење мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбе Д. з. р. д. м. – О. к. из Н., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

ПУ М. Н. П. је формирањем сегрегисане групе припремног предшколског програма у истуреном одељењу у ОШ А. С. Л. Д., село В. – Б. код Н. П, у којој су искључиво деца ромске националности, и то из расељених ромских породица, извршила дискриминацију деце из расељених ромских породица на основу националне припадности.

Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. и члану 39. став 2. Закона о забрани дискриминације, даје ПУ М. Н. П.

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. И. А., директор ПУ М. Н. П. ће по хитном поступку предузети све неопходне радње и мере којима ће извршити десегрегацију групе припремног предшколског програма у којој су искључиво деца ромске националности из ромских расељених породица.

2. Директор предшколске установе ће без одлагања предузети све неопходне радње и мере којима ће обезбедити да сви запослени у предшколској установи прођу обуку/стручно усавршавање на тему забране дискриминације, како би се обезбедила већа сензибилисаност свих запослених.

3. Директор предшколске установе ће убудуће водити рачуна да организовањем предшколског васпитања и образовања као и својим одлукама не крши одредбе Закона о забрани дискриминације, односно, да се суздржи од неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања и пропуштања (искључивања, ограничавања или давања првенства), у односу на лица или групе лица, које се заснива на неком личном својству.

4. Директор предшколске установе ће обавестити Повереницу за заштиту равноправности, у року од 30 дана од дана пријема мишљења и препоруке, о мерама које ће спровести у циљу поступања по препоруци.

Образложење

Д. з. р. д. м. – О. к. из Н. упутило је Повереници за заштиту равноправности 21. септембра 2011. године притужбу изјављену против ПУ М. Н. П., истурено одељење у ОШ А. С. Л., село В. – Б. код Н. П. У притужби се наводи да ПУ М. већ другу годину за редом формира сегрегисане групе припремног предшколског програма у истуреном одељењу у ОШ А. С. Л., чије просторије користи. Такође, наводи се и да једну групу припремног предшколског програма похађају српска и бошњачка деца, док другу групу припремног предшколског програма похађају ромска деца, да су групе формиране по националној припадности, чиме је извршена сегрегација ромске деце и да васпитачица, на питање која деца похађају прву групу, одговара: „Наша деца“.

У прилогу притужбе достављени су и: допис Градској просветној инспекцији града Н. П.; одговор Градске просветне инспекције града Н. П.; допис Републичкој просветној инспекцији; допис помоћнику министра просвете и начелнику одељења за инспекцијски надзор и одговор Министарства просвете и науке од 18. октобра 2011. године.

Поверeница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, и упутила је захтев И. А., директору ПУ М. Н. П., да се изјасни о основаности притужбе.

ПУ М. Н. П. је доставила изјашњење у којем се наводи да све што је наведено у притужби није основано из следећих разлога:

– да је прошле (2010) и ове године (2011) формирана група деце мешовитог састава која похађају предшколски припремни програм (у даљем тексту: ППП) и да је у једној групи прошле године био С. Б., а ове године Ђ. З. и да је то из разлога што родитељи прихватају децу ромске националности која су ту мештани;
– да је прошле (2010) као и ове (2011) године директор предшколске установе заједно са директором школе одржао десетак родитељских састанака на којима су се родитељи изјашњавали око заједничког боравка деце у ППП и сви су по цену изостанка деце из ППП одбили да доводе децу у заједничко одељење са ромском децом из расељених ромских породица, као разлог је наведена нехигијене ромске деце расељених ромских породица, док су без икаквих проблема прихватили децу мештана Рома који имају ту своје насеље;
– да је због великог броја деце немогућ боравак све деце у једној групи ППП, односно да је прошле године (2010) је било уписано 18 ромске деце, а 13 деце мештана других националности и ромске деце мештана. Ове године (2011) је уписано 21 дете ромске националности, а у другом одељењу 13 деце;
– да су породице ромске националности у селу Б. насељени из свих крајева а да услови за хигијену и нормалан живот не постоје;
– да деца без обуће и гардеробе долазе у школу, због чега је у учионици где бораве стављен тепих који се сваког дана чисти и да је предшколска установа од својих средстава довела воду како би деца имала где руке да перу;
– да у редовним групама целодневног и полудневног боравка има деце ромске националне припадности, као и у истуреном одељењу на Д.

Закон о забрани дискриминације прописује да се на поступак пред Повереником за заштиту равноправности сходно примењују одредбе Закона о општем управном поступку. У току поступања у овом предмету, поред притужбе и изјашњења на притужбу, ради правилне оцене и у циљу разјашњења битних околности, утврђене су чињенице и одласком на лице места. Помоћница Поверенице за заштиту равноправности К. Б. и саветница у Стручној служби Повереника Г. Ч. посетиле су истурено одељење ПУ М. које се налази у склопу ОШ А. С. Л. а том приликом су разговарале са директором и васпитачицама ПУ М.. Приликом ове посете утврђено је да се ППП у школи спроводи за две групе деце и то у старој згради школе која није реновирана. Једна група деце похађа ППП у прeподневним часовима и њу чине неромска деца и ромско дете мештана док је друга група деце која похађа ППП у послеподневним часовима састављена искључиво од ромске деце и то ромске деце расељених ромских породица.
Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006) у члану 21. прописује да су пред Уставом и законом сви једнаки и да је забрањен сваки облик дискриминације по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Закон о забрани дискриминације у члану 19. прописује да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом. Истим чланом, став 2. забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима. Одредбе члана 22. Закона о забрани дискриминације прописују да свако дете, односно малолетник има једнака права и заштиту у породици, друштву и држави без обзира на његова или лична својства родитеља, старатеља и чланова породице.

Закон о основама система образовања и васпитања прописује да су у установи забрањене активности које угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, између осталог, и по основу националне, етничке, језичке припадности и имовног стања. Такође, забрањено је и подстицање или неспречавање наведених активности. Под дискриминацијом лица или групе лица, закон сматра, свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Одредбе Закона о предшколском васпитању и образовању прописују да су забрањене све врсте насиља, злостављања и све активности којима се угрожавају, дискриминишу или издвајају деца, односно групе деце, по било ком основу, у складу са законом.

Повереница за заштиту равноправности је током поступка утврдила да су у неједнак положај стављена деца ромске националности из расељених ромских породица, у односу на децу неромске националности и децу ромске националности из породица које су мештани. Сегрегација деце огледа се у формирању посебне групе ППП само за децу ромске националности, и то из расељених ромских породица, која програм похађа одвојено од друге групе деце коју чине деца неромске националне припадности и једно „ромско дете мештана“.

Из изјашњења И. А., директора ПУ М. Н. П. евидентно је да он и не пориче да деца ромске националности из расељених ромских породица похађају ППП у одвојеној групи, односно групи која је састављена искључиво од деце ромске националности и то расељених ромских породица и истиче да родитељи деце неромске националности прихватају само ромску децу мештана, а да одбијају свако спајање њихове деце са децом из расељених ромских породица. На тај начин врши се издвајање и разврставање деце по личном својству, док је присуство прошле и ове године по једног детета ромске националности из породица мештана само начин да се прикрије очигледна сегрегација ромске деце из расељених ромских породица. Сагледавајући изнете аргументе, очигледно је да није било оправданих и разумних разлога да се на основу личних својстава ставе у неравноправан положај деца ромске националности из расељених породица, у односу на децу неромских националности и децу ромске националности која су мештани.

Повереница за заштиту равноправности подсећа да је Република Србија усвојила Стратегију за унапређивање положаја Рома у Републици Србији којом се постављају основе за унапређивање положаја Рома у Републици Србији и смањење разлике између ромске популације и осталог становништва. Образовање и дискриминација су, између осталог, области којима је стратегија посебно посветила пажњу. Стратегија наводи да су Роми често изложени различитим облицима прикривене или отворене дискриминације од стране школских власти, наставника, школског особља, друге деце и неромских родитеља, као и да повремено долази до формирања сегрегираних одељења. Такође, Стратегија наводи искуство да наставници формирање оваквих одељења правдају потребом да се одељења уједначе како би се настава одвијала ефикасније и успешније, што указује на дидактички приступ који акценат ставља на наставника и наставу, а не на индивидуализацију и кооперативни приступ.
Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. т. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и препоручила директору ПУ М. Нови Пазар предузимање одговарајућих мера у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 

 


microsoft-word-icon Притужба Д. з. р. д. м. против ПУ м. н. п. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top