Pritužba A. P. protiv M. B. B. zbog diskriminacije u zapošljavanju na osnovu verskog ubeđenja

Pritužba A. P. protiv M. B. B. zbog diskriminacije u zapošljavanju na osnovu verskog ubeđenja

del. br. 967/2011 datum: 27. 8. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe A. P. iz B., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi A. P. iz B. protiv M. B. B., v. d. direktorke OŠ nije utvrđeno da je odluka v. d. direktorke škole da u radni odnos na radno mesto nastavnik/ca biologije primi drugu kandidatkinju, a ne A. P., zasnovana na ličnom svojstvu – verskom opredeljenju podnositeljke pritužbe.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti se 27. maja 2011. godine, preko punomoćnika M. A. A., advokata iz B., pritužbom obratila A. P. iz B. navodeći da je diskriminisana po osnovu njenog ličnog svojstva – verskog opredeljenja. U pritužbi je navedeno da se A. P. prijavila na konkurs za nastavnicu biologije u OŠ, koji je objavljen 02. marta 2011. godine, da je uspešno prošla provere psihofizičkih sposobnosti i da je za njen izbor pozitivno mišljenje dao i Školski odbor OŠ. Odlukom v. d. direktorke OŠ del. br. 668/5-1 od 12. maja 2011. godine o izboru kandidata za prijem u radni odnos na radno mesto nastavnik biologije izabrana je druga kandidatkinja, a podnositeljka pritužbe je podnela prigovor na odluku. U pritužbi se dalje navodi da A. P. nije izabrana samo zbog svog verskog opredeljenja, odnosno da je v. d. direktorka M. B. B., na sednici Školskog odbora 12. maja 2011. godine, izjavila „Ovo da ne uđe u zapisnik… Da vam kažem koga hoćete da vam radi i drži časove vašoj deci. To je osoba koja ide u sektu… I ako dobijem papir, crno na belo, da moram da je primim, otići ću na Savet roditelja i pokazati svima kakva osoba treba da drži časove njihovoj deci… Ja priznajem samo pravoslavnu, katoličku i muslimansku crkvu. Sve ostalo je za mene sekta.”

Predloženo je da se o navodima pritužbe saslušaju D. J. i D. V, članovi Školskog odbora. Uz pritužbu su dostavljeni sledeći dokazi: punomoć advokatu, kopija prijave na konkurs, fotokopija radne knjižice i kopija odluke br. 668/5-1 od 12. maja 2011. godine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa čl. 35. stav 4. i 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje M. B. B, v.d. direktorke OŠ, u kojem je navedeno sledeće:

– da su navodi pritužbe neistiniti,
– da se, prilikom izbora kandidata za prijem u radni odnos na radno mesto nastavnika biologije, rukovodila isključivo odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i interesima škole da bude izabran najbolji kandidat,
– da je izabrana kandidatkinja ispunjavala sve zakonske kriterijume i bila najbolja od svih koji su konkurisali, da je jedina diplomirala biologiju sa zvanjem master i najvišim prosekom ocena tokom studiranja, kao i da je Nacionalna služba za zapošljavanje, koja vrši proveru psihofizičkih sposobnosti prijavljenih kandidata, dala najveću ocenu izabranoj kandidatkinji,
– da Školski odbor, po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, daje mišljenje samo i isključivo o kandidatu čiji izbor predloži direktor (pozitivno ili negativno mišljenje), a da se o kandidatima koji nisu predloženi ne izjašnjava, te je stoga neistinit navod pritužbe da je kandidatkinja A. P, imala pozitivno mišljenje Školskog odbora,
– da je više osoba vršilo pritisak na v. d. direktorku škole, pre raspisivanja konkursa i u toku trajanja konkursa, da u radni odnos primi A. P.,
– da su neistiniti navodi pritužbe da se M. B. B, na sednici Školskog odbora, prethodno tražeći da to ne uđe u zapisnik, obratila članovima odbora rečima da je A. P. osoba koja ide u sektu, da će se obratiti Savetu roditelja i pokazati kakva osoba treba da drži časove njihovoj deci, te da priznaje samo pravoslavnu, katoličku i muslimansku crkvu, a da je sve ostalo za nju sekte. Dostavljena je i kopija zapisnika sa sednice Školskog odbora, kao i izjava predsednika i članova Školskog odbora i predsednika sindikata škole koji su prisustvovali sednici i koji potvrđuju da v.d. direktorka tako nešto nije izjavila,
– da, kao zaposlena na poslovima psihologa sa iskustvom od osamnaest godina, nije nikada reagovala na način da povredi nečije pravo da slobodno izrazi svoje versko ubeđenje i da je niz godina upravo aktivno učestvovala u ostvarivanju i realizaciji svih prava zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, kao i da je jedan od osnovnih pravaca delovanja i postupanja njene profesije da se bori za ravnopravnost i jednaka prava svih ljudi, grupa i lica.

Iz svih navoda i dokaza, kako iz pritužbe, tako i iz izjašnjenja može se zaključiti da podnositeljka pritužbe nije primljena u radni odnos u OŠ, već da je na radno mesto nastavnik/ca biologije primljena druga kandidatkinja. Međutim, u pritužbi i tokom postupka nisu ponuđeni dokazi koji bi potvrdili ili opovrgli navode da je odluka v. d. direktorke M. B. B. da u radni odnos na radno mesto nastavnik/ca biologije primi drugu kandidatkinju, a ne A. P., zasnovana na ličnom svojstvu – verskom opredeljenju podnositeljke pritužbe, posebno ako se ima u vidu da podnositeljka pritužbe nije prisustvovala sednici Školskog odbora, a da su članovi Školskog odbora i predsednik sindikata potpisali izjavu kojom tvrde da v.d. direktorka nije izjavila ono što je u pritužbi navedeno.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije dala je mišljenje da nije utvrđeno da je odluka v. d. direktorke škole da u radni odnos na radno mesto nastavnik/ca biologije primi drugu kandidatkinju, a ne A. P., zasnovana na ličnom svojstvu – verskom opredeljenju podnositeljke pritužbe.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba A. P. protiv M. B. B. zbog diskriminacije u zapošljavanju na osnovu verskog ubeđenja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top