Притужба А. П. против М. Б. Б. због дискриминације у запошљавању на основу верског убеђења

дел. бр. 967/2011 датум: 27. 8. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђење мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/2009), поводом притужбе А. П. из Б., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби А. П. из Б. против М. Б. Б., в. д. директорке ОШ није утврђено да је одлука в. д. директорке школе да у радни однос на радно место наставник/ца биологије прими другу кандидаткињу, а не А. П., заснована на личном својству – верском опредељењу подноситељке притужбе.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности се 27. маја 2011. године, преко пуномоћника М. А. А., адвоката из Б., притужбом обратила А. П. из Б. наводећи да је дискриминисана по основу њеног личног својства – верског опредељења. У притужби је наведено да се А. П. пријавила на конкурс за наставницу биологије у ОШ, који је објављен 02. марта 2011. године, да је успешно прошла провере психофизичких способности и да је за њен избор позитивно мишљење дао и Школски одбор ОШ. Одлуком в. д. директорке ОШ дел. бр. 668/5-1 од 12. маја 2011. године о избору кандидата за пријем у радни однос на радно место наставник биологије изабрана је друга кандидаткиња, а подноситељка притужбе је поднела приговор на одлуку. У притужби се даље наводи да А. П. није изабрана само због свог верског опредељења, односно да је в. д. директорка М. Б. Б., на седници Школског одбора 12. маја 2011. године, изјавила „Ово да не уђе у записник… Да вам кажем кога хоћете да вам ради и држи часове вашој деци. То је особа која иде у секту… И ако добијем папир, црно на бело, да морам да је примим, отићи ћу на Савет родитеља и показати свима каква особа треба да држи часове њиховој деци… Ја признајем само православну, католичку и муслиманску цркву. Све остало је за мене секта.“

Предложено је да се о наводима притужбе саслушају Д. Ј. и Д. В, чланови Школског одбора. Уз притужбу су достављени следећи докази: пуномоћ адвокату, копија пријаве на конкурс, фотокопија радне књижице и копија одлуке бр. 668/5-1 од 12. маја 2011. године.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење М. Б. Б, в.д. директорке ОШ, у којем је наведено следеће:

– да су наводи притужбе неистинити,
– да се, приликом избора кандидата за пријем у радни однос на радно место наставника биологије, руководила искључиво одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и интересима школе да буде изабран најбољи кандидат,
– да је изабрана кандидаткиња испуњавала све законске критеријуме и била најбоља од свих који су конкурисали, да је једина дипломирала биологију са звањем мастер и највишим просеком оцена током студирања, као и да је Национална служба за запошљавање, која врши проверу психофизичких способности пријављених кандидата, дала највећу оцену изабраној кандидаткињи,
– да Школски одбор, по Закону о основама система образовања и васпитања, даје мишљење само и искључиво о кандидату чији избор предложи директор (позитивно или негативно мишљење), а да се о кандидатима који нису предложени не изјашњава, те је стога неистинит навод притужбе да је кандидаткиња А. П, имала позитивно мишљење Школског одбора,
– да је више особа вршило притисак на в. д. директорку школе, пре расписивања конкурса и у току трајања конкурса, да у радни однос прими А. П.,
– да су неистинити наводи притужбе да се М. Б. Б, на седници Школског одбора, претходно тражећи да то не уђе у записник, обратила члановима одбора речима да је А. П. особа која иде у секту, да ће се обратити Савету родитеља и показати каква особа треба да држи часове њиховој деци, те да признаје само православну, католичку и муслиманску цркву, а да је све остало за њу секте. Достављена је и копија записника са седнице Школског одбора, као и изјава председника и чланова Школског одбора и председника синдиката школе који су присуствовали седници и који потврђују да в.д. директорка тако нешто није изјавила,
– да, као запослена на пословима психолога са искуством од осамнаест година, није никада реаговала на начин да повреди нечије право да слободно изрази своје верско убеђење и да је низ година управо активно учествовала у остваривању и реализацији свих права запослених, ученика и њихових родитеља, као и да је један од основних праваца деловања и поступања њене професије да се бори за равноправност и једнака права свих људи, група и лица.

Из свих навода и доказа, како из притужбе, тако и из изјашњења може се закључити да подноситељка притужбе није примљена у радни однос у ОШ, већ да је на радно место наставник/ца биологије примљена друга кандидаткиња. Међутим, у притужби и током поступка нису понуђени докази који би потврдили или оповргли наводе да је одлука в. д. директорке М. Б. Б. да у радни однос на радно место наставник/ца биологије прими другу кандидаткињу, а не А. П., заснована на личном својству – верском опредељењу подноситељке притужбе, посебно ако се има у виду да подноситељка притужбе није присуствовала седници Школског одбора, а да су чланови Школског одбора и председник синдиката потписали изјаву којом тврде да в.д. директорка није изјавила оно што је у притужби наведено.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације дала је мишљење да није утврђено да је одлука в. д. директорке школе да у радни однос на радно место наставник/ца биологије прими другу кандидаткињу, а не А. П., заснована на личном својству – верском опредељењу подноситељке притужбе.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба А. П. против М. Б. Б. због дискриминације у запошљавању на основу верског убеђења Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top