Preporuka Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predsedniku Vlade

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku predsedniku Vlade Ivici Dačiću, u kome je ukazao na neophodnost da u rekonstruisanoj Vladi bude dovoljan broj žena, u skladu sa principom rodne ravnopravnosti.
Iako važećim propisima nije, nažalost, utvrđena kvota za manje zastupljeni pol u najvišem organu izvršne vlasti, Poverenica izražava očekivanje da će predsednik Vlade iskoristiti svoja ovlašćenja i obezbediti ravnopravno učešće žena u Vladi nakon rekonstrukcije.
Srbija je proteklih godina učinila značajne korake na planu povećanja učešća žena u političkom i javnom životu. U sastavu ove Vlade žene su do sada činile 26%, što je najveći procenat žena u odnosu na sve prethodne vlade. Zahvaljujući izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, među narodnim poslanicima su 82 žene, što je ukupno 32,8%.
Poverenica je ukazala da ravnopravno učešće muškaraca i žena u odlučivanju predstavlja jednu od osnovnih evropskih vrednosti i temelja demokratije, da pospešuje transparentnost u donošenju odluka, povećava nivo odgovornosti i obezbeđuje pravedniju raspodelu uticaja u društvu, čime se ubrzava proces modernizacije i demokratizacije društva i sveukupan društveni razvoj. Zbog toga je neophodno da dostignuti rezultati budu očuvani i unapređeni, i da i u rekonstruisanoj Vladi bude obezbeđeno učešće žena u zadovoljavajućem broju.
Ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog života uređuju brojni međunarodni akti, kao i Ustav Republike Srbije, koji propisuje zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu, uključujući i pol. Zakonom o ravnopravnosti polova takođe je određeno da se ravnopravnost polova obezbeđuje i prilikom kandidovanja za izbore na sve funkcije i imenovanja u organe javne vlasti, finansijske i druge institucije.
Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2009 – 2015), kao jedan od strateških ciljeva, utvrđeno je ostvarivanje prava žena da ravnomerno sa muškarcima učestvuju u odlučivanju, i to sa najmanje 30% u početnoj fazi, a sa 40% učešća, što spada u standarde EU, do kraja primene strategije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top