Препорука Повереника за заштиту равноправности председнику Владе

Повереник за заштиту равноправности упутио је препоруку председнику Владе Ивици Дачићу, у коме је указао на неопходност да у реконструисаној Влади буде довољан број жена, у складу са принципом родне равноправности.
Иако важећим прописима није, нажалост, утврђена квота за мање заступљени пол у највишем органу извршне власти, Повереница изражава очекивање да ће председник Владе искористити своја овлашћења и обезбедити равноправно учешће жена у Влади након реконструкције.
Србија је протеклих година учинила значајне кораке на плану повећања учешћа жена у политичком и јавном животу. У саставу ове Владе жене су до сада чиниле 26%, што је највећи проценат жена у односу на све претходне владе. Захваљујући изменама Закона о избору народних посланика, међу народним посланицима су 82 жене, што је укупно 32,8%.
Повереница је указала да равноправно учешће мушкараца и жена у одлучивању представља једну од основних европских вредности и темеља демократије, да поспешује транспарентност у доношењу одлука, повећава ниво одговорности и обезбеђује праведнију расподелу утицаја у друштву, чиме се убрзава процес модернизације и демократизације друштва и свеукупан друштвени развој. Због тога је неопходно да достигнути резултати буду очувани и унапређени, и да и у реконструисаној Влади буде обезбеђено учешће жена у задовољавајућем броју.
Равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног живота уређују бројни међународни акти, као и Устав Републике Србије, који прописује забрану дискриминације по било ком основу, укључујући и пол. Законом о равноправности полова такође је одређено да се равноправност полова обезбеђује и приликом кандидовања за изборе на све функције и именовања у органе јавне власти, финансијске и друге институције.
Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (2009 – 2015), као један од стратешких циљева, утврђено је остваривање права жена да равномерно са мушкарцима учествују у одлучивању, и то са најмање 30% у почетној фази, а са 40% учешћа, што спада у стандарде ЕУ, до краја примене стратегије.

Print Friendly, PDF & Email
back to top