Preporuka Narodnoj banci Srbije za uklanjanje diskriminatornog uslova za korišćenje bankarskih usluga

del. br. 966/2011 datum: 24. 8. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (član 33. tačke 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

PREPORUKU

 

1. Narodna banka Srbije preduzeće odgovarajuće mere, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, kako bi se eliminisao diskriminatorni uslov gornje granice starosnog doba za korišćenje bankarskih usluga, koji poslovne banke propisuju svojim opštim aktima.

2. Narodna banka Srbije obavestiće Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilju postupanja po ovoj preporuci, u roku od 30 dana.

O b r a z l o ž e nj e

Postupajući po pritužbama građana i građanki koje su se odnosile na usluge koje banke nude fizičkim licima, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uočila da većina poslovnih banaka u Srbiji korišćenje bankarskih usluga (pozajmice po tekućem računu, krediti i sl.) uslovljava starosnim dobom klijenata. Naime, često banke propisuju da određenu bankarsku uslugu mogu da koriste npr. „osobe do 70 godina” ili „ne stariji od 67 u momentu otplate kredita/pozajmice”. Određivanjem uslova gornje granice starosnog doba za korišćenje bankarske usluge, banke neposredno diskriminišu građane i građanke na osnovu ličnog svojstva – starosnog doba, i to tako što uskraćuju pravo određenoj grupi ljudi (starijima od gornje propisane granice) da koriste bankarske usluge.

Zakonom o zabrani diskriminacije je propisano da akt diskriminacije označava svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima , dok je članom 23. stav 1. izričito zabranjeno diskriminisati lica na osnovu starosnog doba.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ne osporava pravo banaka da vrše procenu kreditne sposobnosti i kreditnog rizika u svakom pojedinačnom slučaju, jer imaju legitiman i na zakonu zasnovan interes da plasiranjem sredstava obezbede odgovarajuću dobit, što podrazumeva i adekvatnu procenu kreditnog rizika prilikom odobravanja korišćenja određene usluge. Međutim, to ne daje pravo bankama da isključuju, odnosno, onemogućavaju pristup bankarskim uslugama čitavim grupama građana na osnovu nekog ličnog svojstva, u ovom slučaju starosnog doba. Svaka bankarska usluga mora da bude dostupna svim građanima pod jednakim uslovima, a u pojedinačnim slučajevima banke imaju ovlašćenje da procenjuju da li određeni klijent ispunjava uslove za korišćenje određene bankarske usluge.

Kako propisivanje diskriminatornog uslova gornje granice starosnog doba nije izolovan slučaj, već predstavlja uobičajeni način postupanja banaka, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ima ovlašćenje i obavezu da Narodnu banku Srbije, koja vrši kontrolu zakonitosti poslovanja banaka, obavesti o uočenoj pojavi i preporuči mere kojima će se obezbediti ostvarivanje ravnopravnosti.
Saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je preporuku Narodnoj banci Srbije radi preduzimanja mera, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, kojima će se otkloniti neposredna diskriminacija na osnovu starosnog doba u korišćenju bankarskih usluga.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Препорука Народној банци Србије за уклањање дискриминаторног услова за коришћење банкарских услуга Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top