Препорука Народној банци Србије за уклањање дискриминаторног услова за коришћење банкарских услуга

дел. бр. 966/2011 датум: 24. 8. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (члан 33. тачке 7. и 9. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Народна банка Србије предузеће одговарајуће мере, у оквиру својих законских овлашћења, како би се елиминисао дискриминаторни услов горње границе старосног доба за коришћење банкарских услуга, који пословне банке прописују својим општим актима.

2. Народна банка Србије обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу поступања по овој препоруци, у року од 30 дана.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући по притужбама грађана и грађанки које су се односиле на услуге које банке нуде физичким лицима, Поверeница за заштиту равноправности је уочила да већина пословних банака у Србији коришћење банкарских услуга (позајмице по текућем рачуну, кредити и сл.) условљава старосним добом клијената. Наиме, често банке прописују да одређену банкарску услугу могу да користе нпр. „особе до 70 година“ или „не старији од 67 у моменту отплате кредита/позајмице“. Одређивањем услова горње границе старосног доба за коришћење банкарске услуге, банке непосредно дискриминишу грађане и грађанке на основу личног својства – старосног доба, и то тако што ускраћују право одређеној групи људи (старијима од горње прописане границе) да користе банкарске услуге.

Законом о забрани дискриминације је прописано да акт дискриминације означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима , док је чланом 23. став 1. изричито забрањено дискриминисати лица на основу старосног доба.

Повереница за заштиту равноправности не оспорава право банака да врше процену кредитне способности и кредитног ризика у сваком појединачном случају, јер имају легитиман и на закону заснован интерес да пласирањем средстава обезбеде одговарајућу добит, што подразумева и адекватну процену кредитног ризика приликом одобравања коришћења одређене услуге. Међутим, то не даје право банкама да искључују, односно, онемогућавају приступ банкарским услугама читавим групама грађана на основу неког личног својства, у овом случају старосног доба. Свака банкарска услуга мора да буде доступна свим грађанима под једнаким условима, а у појединачним случајевима банке имају овлашћење да процењују да ли одређени клијент испуњава услове за коришћење одређене банкарске услуге.

Како прописивање дискриминаторног услова горње границе старосног доба није изолован случај, већ представља уобичајени начин поступања банaка, Повереница за заштиту равноправности има овлашћење и обавезу да Народну банку Србије, која врши контролу законитости пословања банака, обавести о уоченој појави и препоручи мере којима ће се обезбедити остваривање равноправности.
Сагласно члану 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, Повереница за заштиту равноправности дала је препоруку Народној банци Србије ради предузимања мера, у оквиру својих законских овлашћења, којима ће се отклонити непосредна дискриминација на основу старосног доба у коришћењу банкарских услуга.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука Народној банци Србије за уклањање дискриминаторног услова за коришћење банкарских услуга Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top