Preporuka mera Gradu Beogradu – EuroPride 2022

021-01-524/2022-02 datum: 24.6.2022. godine

 

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje

 

PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Gradu Beogradu:

 

– da u saradnji sa organizatorima manifestacije „EuroPride 2022” preduzme mere iz svoje nadležnosti kako bi se osiguralo da manifestacija protekne bezbedno i u duhu tolerancije, promocije različitosti i ravnopravnosti.

 

Protiv ove preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti, u skladu sa zakonom, nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo.

 

 

Obrazloženje

 

 

Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, obratili organizatori povodom evropske manifestacije „EuroPride 2022” koja će biti organizovana u Beogradu u periodu od 12. do 18. septembra 2022. godine. U dopisu su podsetili da je „Beograd Prajd” dobila organizaciju ove najveće evropske manifestacije LGBT+ zajednice u veoma jakoj konkurenciji (Barselona, Lisabon/Porto, Dablin i Gran Kanarija), kao i da se tokom navedenog perioda u Beogradu očekuje 10-15.000 gostiju iz inostranstva, a da će broj visokih gostiju (zvaničnika EU, međunarodnih organizacija i država Evrope) preći 100. U dopisu je navedeno da je do organizacije ostalo manje od četiri meseca, a da državni organi ne preduzimaju sve potrebne radnje kako bi „EuroPride 2022” protekao nesmetano.

Od organizacije Prve Parade ponosa koja je održana 2001. godine i koja je prekinuta zbog napada na učesnike, preko one iz 2010. godine na kojoj je došlo do sukoba u kojima je povređeno više od 100 ljudi, zbog kojih sledeće tri godine nije bilo Parade ponosa u Beogradu, jer su procene službi bezbednosti bile negativne, u Beogradu se od 2014. godine uspešno organizuje ova manifesticija. Na ovaj način Republika Srbija pokazuje da može da garantuje i obezbedi održavanje jedne ovakve manifestacije.

I pored činjenice da se Parada ponosa uspešno održava već dugi niz godina, brojni su problemi sa kojima se suočavaju LGBTI osobe. Naime, pojedina istraživanja i praksa Poverenika pokazuje da je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i dalje prisutna. Homofobija i transfobija imaju duboke korene u društvu. Govor mržnje, iako je zabranjen, i dalje je prisutan u medijima, na internetu ili na drugim mestima dostupnim javnosti posebno u periodu neposredno pre održavanja Parade ponosa, na šta je i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazivao, kako kroz izveštaje o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti, tako i izdatim upozorenjima. Saglasno navedenom Poverenik naglašava da kontinuirano treba raditi na suzbijanju diskriminacije i unapređenju položaja LGBTI osoba, jer se ova društvena grupa i dalje često suočava sa diskriminacijom i neprihvatanjem u različitim oblastima društvenog života. Kako ukazuju organizacije civilnog društva, poseban problem LGBTI zajednice, i dalje predstavlja fizičko nasilje. S tim u vezi, podsećamo da je Krivični zakonik dopunjen članom 54a, koji upravo sankcioniše dela koja su učinjena iz mržnje prema licima zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Polazeći od relevantnih međunarodnih dokumenata, cilj zbog kog je ova odredba uvedena u pravni sistem Republike Srbije je bio da se obezbedi strože kažnjavanje, a time i pojačana krivičnopravna zaštita u odnosu na pojedine posebno ranjive društvene grupe. U situaciji potencijalnog ostvarenja nekog od bezbednosnih rizika, neophodno je blagovremeno preduzeti sve mere, kako bi se smanjila mogućnost nastupanja bilo kakvih rizika, posebno imajući u vidu da se radi o manifestaciji koja ima međunarodni, evropski karakter.

Predstojeća manifestacija predstavlja priliku da organi javne vlasti pokažu svoju posvećenost principima na kojima počivaju slobodna i otvorena demokratska društva kao što je to Republika Srbija u cilju promocije ravnopravnosti i različitosti. S tim u vezi podsećamo da se Republika Srbija, svojim institucionalnim i pravnim okvirom kao i preuzetim međunarodnim obavezama,  odlučila na snažnu, celovitu i sistematičnu borbu protiv svih oblika diskriminacije i opredelila za najviše standarde zaštite prava manjina.

Imajući u vidu navedeno, u prilogu vam dostavljamo dopis organizatora koji sadrži predloge za prevazilaženje potencijalnih izazova sa kojima se povodom organizacije ovog događaja suočavaju, kako biste preduzeli mere u skladu sa svojim nadležnostima.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09 i 52/21), član 33. stav 1. tač. 9.

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconPreporuka mera Gradu Beogradu – EuroPride 2022 Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top