Poverenica na nacionalnoj konferenciji o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na otvaranju nacionalne konferencije pod nazivom „10 godina od stupanja na snagu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – put ka punoj primeni“ koju su organizovali Tim Ujedinjenih nacija i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Cilj konferencije bio je da se naglase značaj i efekti Konvencije, prikaže pregled prioriteta u njenoj primeni, kao i da se pruži prilika predstavnicima državnih institucija, UN i organizacija civilnog društva da razmene stavove i sumiraju utiske o implementaciji Konvencije i daljim koracima koje treba preduzeti.

Imajući u vidu da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom podrazumeva unapređenje, zaštitu i osiguranje punog i jednakog uživanja svih osnovnih ljudskih prava i sloboda svim osobama sa invaliditetom i unapređenje poštovanja njihovog urođenog dostojanstva, poverenica je istakla značaj uloge koju Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima u njenoj primeni. Ona je istakla da su pritužbe zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta već godinama u samom vrhu po brojnosti, kao i da njihov broj iz godine u godinu raste, pa je u 2017. godini čak 18% od ukupnog broja pritužbi bilo podneto po ovom osnovu. Povećanje broj pritužbi ukazuje na to da su osobe sa invaliditetom više osnažene da prepoznaju i prijave diskriminaciju, ocenila je poverenica i naglasila da se najveći broj pritužbi odnosi na diskriminaciju prilikom pružanja uluga ili pri korišćenju objekata i površina, odnosno arhitektonske barijere, a za njima slede postupci pred organima javne vlasti, oblast rada i zapošljavanja, obrazovanje i stručno osposobljavanje. Takođe, u skladu sa svojim nadležnostima, Poverenik je 2017. godine pokrenuo stratešku parnicu zbog diskriminacije žene koja je otpuštena sa posla zbog stečenog invaliditeta. Poverenica je istakla značaj proširenje sudske prakse u ovoj oblasti zato što sudovi na taj način šalju jasnu poruku najširoj javnosti da nešto nije dozvoljeno. Svaki pojedinačni slučaj diskriminacije koji je uspešno rešen vodi ka poboljšanju položaja cele društvene grupe, naglasila je poverenica.

Na osnovu podataka dobijenih u postupku po pritužbama i drugih relevantnih dostupnih izvora, Poverenik je u svom Redovnom godišnjem izveštaju za 2017. godinu formulisao preporuke svim nosiocima javne vlasti radi unapređenja ravnopravnosti i pune inkluzije osoba sa invaliditetom. Među glavnim preporukama su izrada novih strateških dokumenata i akcionih planova, usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, intenziviranje arhitektonske i informacione pristupačnosti sa ciljem omogućavanja pristupa javnim objektima i površinama, prevozu, informacijama, komunikacijama i uslugama, nastavljanje procesa deinstitucionalizacije uz obezbeđivanje adekvatne podrške za samostalan život, nastavak rada na inkluzivnom obrazovanju i aktivnoj politici zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ove preporuke će biti iznete pred poslanicima u Narodnoj skupštini Srbije, istakla je poverenica.

Konferenciju je otvorio Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, a u uvodnom delu su govorile i vršiteljka funkcije Stalnog koordinatora UN u Republici Srbiji Steliana Nedera, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Print Friendly, PDF & Email
back to top