Opšta bolnica „Laza Lazarević“ Šabac diskriminisala pripadnika romske nacionalnosti

U postupku koji je sproveden po pritužbi protiv Opšte bolnice „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac, zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišlјenje da su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Naime, podnosilac pritužbe je naveo da se veliki broj puta prijavlјivao na konkurse ove bolnice, prilagao svu traženu dokumentaciju i ispunjavao sve propisane uslove, ali da nije primlјen u radni odnos zbog pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini. Zdravstvena ustanova, u toku postupka, nije ponudila činjenice i dokaze kojima bi dokazala da je razmatrala prijavu podnosioca pritužbe, kao i dodatnu dokumentaciju priloženu u skladu sa javnim oglasima za prijem u radni odnos i da on nije primlјen zbog objektivnih razloga koji nisu u vezi sa njegovom nacionalnom pripadnošću. Imajući u vidu navedene činjenice i izvedene dokaze, kao i statističke podatke o položaju pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada, stereotipe i predrasude o radnim navikama Roma, i činjenici da prema ovoj društvenoj grupi i dalјe postoji izražena socijalna distanca, poverenica je donela mišlјenje da je Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarevićˮ Šabac, u postupku zapošlјavanja diskriminisala kandidata na osnovu njegovog ličnog svojstva – pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.

Poverenica je uz mišlјenje dala preporuku Opštoj bolnici „Dr Laza K. Lazarevićˮ Šabac da preduzme mere u okviru svoje nadležnosti kako bi otklonila posledice diskriminatornog postupanja, kao i da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

S obzirom da ni posle opomene Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarevićˮ Šabac nije postupila po preporuci, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top