Општа болница „Лаза Лазаревић“ Шабац дискриминисала припадника ромске националности

У поступку који је спроведен по притужби против Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, због дискриминације на основу припадности ромској националној мањини, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да су прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације.

Наиме, подносилац притужбе је навео да се велики број пута пријављивао на конкурсе ове болнице, прилагао сву тражену документацију и испуњавао све прописане услове, али да није примљен у радни однос због припадности ромској националној мањини. Здравствена установа, у току поступка, није понудила чињенице и доказе којима би доказала да је разматрала пријаву подносиоца притужбе, као и додатну документацију приложену у складу са јавним огласима за пријем у радни однос и да он није примљен због објективних разлога који нису у вези са његовом националном припадношћу. Имајући у виду наведене чињенице и изведене доказе, као и статистичке податке о положају припадника ромске националне мањине на тржишту рада, стереотипе и предрасуде о радним навикама Рома, и чињеници да према овој друштвеној групи и даље постоји изражена социјална дистанца, повереница је донела мишљење да је Општа болница „Др Лаза К. Лазаревићˮ Шабац, у поступку запошљавања дискриминисала кандидата на основу његовог личног својства – припадности ромској националној мањини.

Повереница је уз мишљење дала препоруку Општој болници „Др Лаза К. Лазаревићˮ Шабац да предузме мере у оквиру своје надлежности како би отклонила последице дискриминаторног поступања, као и да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

С обзиром да ни после опомене Општа болница „Др Лаза К. Лазаревићˮ Шабац није поступилa по препоруци, пoвeрeницa за заштиту равноправности, у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top