Mišljenje povodom Odluke o utvrđivanju kriterijuma za ostvarivanje prava na povlašćena mesta za osobe sa invaliditetom u objektu K. a.

br. 07-00-863/2013-02 datum: 27. 12. 2013.

K. A.
S. S.

[…]

Poštovani gospodine S,

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je 13. decembra 2013. godine Vaše elektronsko pismo u kojem tražite mišljenje naše službe povodom Odluke o utvrđivanju kriterijuma za ostvarivanje prava na povlašćena mesta za osobe sa invaliditetom u objektu K. a. Navodite da ova odluka omogućava osobama koje koriste invalidska kolica da četiri puta godišnje prisustvuju programima koji se održavaju u K. a. Ističete da K. a. nije namera da vrši bilo koji oblik diskriminacije, te stoga želite da znate da li ovom odlukom K. a. vrši diskriminaciju osoba sa invaliditetom koja ne koriste invalidska kolica.

Kao što verovatno znate, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan i nezavisan državni organ koji ima ovlašćenje da postupa u svim slučajevima kada je načelo jednakosti povređeno, odnosno kada je prekršena opšta zabrana diskriminacije.

Akt diskriminacije označava svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima .

Odredbom čl. 14. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupa lice lica koja se nalaze u nejednakom položaju.

Takođe, odredbom čl. 8. st. 1. tač. 1. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom propisano je da se ne smatraju diskriminacijom: odredbe zakona, propisa, kao ni odluke ili posebne mere donete u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, članova njihovih porodica i udruženja osoba sa invaliditetom, kojima se pruža posebna podrška, neophodna za uživanje i ostvarivanje njihovih prava pod istim uslovima pod kojima ih uživaju i ostvaruju drugi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da, prema zakonskim propisima u oblasti zaštite od diskriminacije, nije svako pravljenje razlike istovremeno i diskriminatorno postupanje. U konkretnom slučaju, K. a, kao organizator sportskih i kulturnih manifestacija može, u skladu sa svojim mogućnostima, da pruži određene povlastice pojedinim grupama korisnika koji se nalaze u nejednakom položaju sa ostalim građanima, tj. da prema tim grupama korisnika ustanovi posebne (afirmativne) mere. Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za ostvarivanje prava i postupak ostvarivanja prava na povlašćena mesta za osobe sa invaliditetom u objektu K. a, odlučili ste da povlašćena mesta obezbedite osobama sa invaliditetom koja koriste invalidska kolica i time ste poslali poruku građanima i građankama da se ova kategorija osoba sa invaliditetom nalazi u naročito neravnopravnom položaju i da im pružate posebnu podršku radi postizanja pune ravnopravnosti, što je svojevrsni poziv ostalim privrednim i drugim subjektima da slede ovaj vaš primer dobre prakse. Iz ovoga proizlazi da je reč o posebnoj (afirmativnoj) meri, koja se ne može smatrati diskriminacijom.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti koristi ovu priliku da Vam ukaže da bi bilo poželjno da, u cilju izbegavanja nedoumica javnosti, Odluku o utvrđivanju kriterijuma za ostvarivanje prava i postupak ostvarivanja prava na povlašćena mesta za osobe sa invaliditetom u objektu K. a. dopunite odredbom u kojoj ćete istaći da su kriterijumi za ostvarivanje prava na povlašćena mesta za posmatranje programa utvrđeni radi sprovođenja afirmativnih mera za osobe sa invaliditetom koje koriste invalidska kolica.

S poštovanjem,

POVERENICA ZA ZAŠTITU
RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić


microsoft-word-icon Mišljenje povodom Odluke o utvrđivanju kriterijuma za ostvarivanje prava na povlašćena mesta za osobe sa invaliditetom u objektu K. a. Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top