Мишљење пoвoдoм Oдлукe o утврђивaњу критeриjумa зa oствaривaњe прaвa нa пoвлaшћeнa мeстa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм у oбjeкту К. a.

бр. 07-00-863/2013-02 датум: 27. 12. 2013.

К. А.
С. С.

[…]

Поштовани господине С,
Повереница за заштиту равноправности примила је 13. децембра 2013. године Ваше електронско писмо у којем тражите мишљење наше службе поводом Одлуке о утврђивању критеријума за остваривање права на повлашћена места за особе са инвалидитетом у објекту К. а. Наводите да ова одлука омогућава особама које користе инвалидска колица да четири пута годишње присуствују програмима који се одржавају у К. а. Истичете да К. а. није намера да врши било који облик дискриминације, те стога желите да знате да ли овом одлуком К. а. врши дискриминацију особа са инвалидитетом која не користе инвалидска колица.

Као што вероватно знате, Повереник за заштиту равноправности је самосталан и независан државни орган који има овлашћење да поступа у свим случајевима када је начело једнакости повређено, односно када је прекршена општа забрана дискриминације.

Акт дискриминације означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима .

Одредбом чл. 14. Закона о забрани дискриминације прописано је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно група лице лица која се налазе у неједнаком положају.

Такође, одредбом чл. 8. ст. 1. тач. 1. Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом прописано је да се не сматрају дискриминацијом: одредбе закона, прописа, као ни одлуке или посебне мере донете у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом, чланова њихових породица и удружења особа са инвалидитетом, којима се пружа посебна подршка, неопходна за уживање и остваривање њихових права под истим условима под којима их уживају и остварују други.

Повереница за заштиту равноправности указује да, према законским прописима у области заштите од дискриминације, није свако прављење разлике истовремено и дискриминаторно поступање. У конкретном случају, К. а, као организатор спортских и културних манифестација може, у складу са својим могућностима, да пружи одређене повластице појединим групама корисника који се налазе у неједнаком положају са осталим грађанима, тј. да према тим групама корисника установи посебне (афирмативне) мере. Одлуком о утврђивању критеријума за остваривање права и поступак остваривања права на повлашћена места за особе са инвалидитетом у објекту К. а, одлучили сте да повлашћена места обезбедите особама са инвалидитетом која користе инвалидска колица и тиме сте послали поруку грађанима и грађанкама да се ова категорија особа са инвалидитетом налази у нарочито неравноправном положају и да им пружате посебну подршку ради постизања пуне равноправности, што је својеврсни позив осталим привредним и другим субјектима да следе овај ваш пример добре праксе. Из овога произлази да је реч о посебној (афирмативној) мери, која се не може сматрати дискриминацијом.

Повереница за заштиту равноправности користи ову прилику да Вам укаже да би било пожељно да, у циљу избегавања недоумица јавности, Одлуку о утврђивању критеријума за остваривање права и поступак остваривања права на повлашћена места за особе са инвалидитетом у објекту К. а. допуните одредбом у којој ћете истаћи да су критеријуми за остваривање права на повлашћена места за посматрање програма утврђени ради спровођења афирмативних мера за особе са инвалидитетом које користе инвалидска колица.

С поштовањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић


microsoft-word-icon Мишљење пoвoдoм Oдлукe o утврђивaњу критeриjумa зa oствaривaњe прaвa нa пoвлaшћeнa мeстa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм у oбjeкту К. a. Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top