ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  чл. 61. ст 1. и чл. 75. ст. 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09 и 99/14), члан 13. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 3. став 2. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

II Радна места која се попуњавају:

 

  1. Помоћник Повереника за заштиту равноправности, положај I група, Сектор за унапређење равноправности

 

 

Опис послова: Руководи радом Сектора, планира, организује и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, старајући се о благовременом и стручном извршавању радних задатака запослених; пружа стручну помоћ запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова; обезбеђује да се  активности у Сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се појаве у раду; организује стручне и консултативне састанке Сектора; израђује извештаје о раду Сектора; обавља и друге послове по налогу Повереника.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, политичке науке или социолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 9 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, Закона о општем управном поступку, прописа о организацији и раду државних органа и познавања права Европске уније – усмено – разговором; знање енглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором; вештина руковођења, аналитичког и логичног резоновања, организационе способности и вештина комуникације – усмено – разговором..

 

  1. Радно место за поступање по притужбама, у звању самосталног саветника, Група за притужбе – приватни сектор, Одељење за поступање по притужбама, Сектор за заштиту равноправности – 1 извршилац

 

Опис послова: Разматра и предлаже предузимање потребних радњи у поступку по притужбама физичких и правних лица које се односе на случајеве дискриминације у приватном сектору; припрема и израђује нацрте аката Повереника за давање мишљења и препорука, као и за изрицање мера у случају непоступања по препоруци Повереника; припрема и израђује нацрте аката за давање препорука Повереника за спровођење поступка мирења; упућује подносиоце притужби на прописане поступке и надлежне органе у случају да разматрање конкретне притужбе није у надлежности Повереника; прикупља и систематизује податке о стању у области заштите равноправности из делокруга рада  Групе; припрема израду извештаја из делокруга рада  Групе; припрема и пружа информације  подносиоцима притужби о њиховим правима и могућностима покретања поступака заштите; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен правосудни, односно државни стручни испит, знање еглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару.

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, Закона о општем управном поступку, прописа о организацији и раду државних органа – усмено – разговором; знање еглеског или другог светског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором.

 

  1. Радно место за стручну подршку у поступку по притужбама, у звању саветника, Група за притужбе – јавни сектор, Одељење за поступање по притужбама, Сектор за заштиту равноправности – 2 извршиоца

 

Опис послова: Поступа по притужбама физичких и правних лица које се односе на случајеве дискриминације у јавном сектору; утврђује чињенично стање увидом у поднете доказе; узима изјаву од подносиоца притужбе, лица против којег је притужба поднета, као и од других лица; обавља потребне провере код надлежних органа о наводима изнетим у притужбама; комплетира доказни материјал и документацију за поступање по притужбама; пружа стручну помоћ подносиоцима притужби приликом састављања и подношења притужби Поверенику; израђује нацрте аката Повереника; прикупља податке о стању у области заштите равноправности из делокруга рада Групе; припрема материјале релевантне за израду појединачних извештаја из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, Закона о општем управном поступку, прописа о организацији и раду државних органа –  усмено – разговором; знање енглеског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором.

 

  1. Радно место за стручну подршку у поступку по притужбама, у звању саветника, Група за притужбе – приватни сектор, Одељење за поступање по притужбама, Сектор за заштиту равноправности – 1 извршилац.

 

Опис послова: Поступа по притужбама физичких и правних лица које се односе на случајеве дискриминације у приватном сектору; утврђује чињенично стање увидом у поднете доказе; узима изјаву од подносиоца притужбе, лица против којег је притужба поднета, као и од других лица; обавља потребне провере код надлежних органа о наводима изнетим у притужбама; комплетира доказни материјал и документацију за поступање по притужбама; пружа стручну помоћ подносиоцима притужби приликом састављања и подношења притужби Поверенику; израђује нацрте аката Повереника; прикупља податке о стању у области заштите равноправности из делокруга рада Групе; припрема материјале релевантне за израду појединачних извештаја из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или другог светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, Закона о општем управном поступку, прописа о организацији и раду државних органа –  усмено – разговором; знање енглеског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина  комуникације – усмено- разговором.

 

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра бр. 84

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За  интерни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова.

 

VI Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на интернет презентацији Повереника. Рок почиње да тече 22. јула 2017. године и истиче 29. јула 2017. године.

 

VII Право учешћа на интерном конкурсу: За радно место под редним бројем 1. Помоћник Повереника за заштиту равноправности, положај I група, Сектор за унапређење равноправности, право да учествују на интерном конкурсу имају само државни службеници из органа државне управе и служби Владе и државни службеници из Стручне службе Повереника за заштиту равноправности који су у претходне две године оцењени оценом „нарочито се истиче“, који су већ на положају, којима је протекло време на које су постављени, који су поднели оставку на положај или којима је положај укинут.

За радна места под редним бројевима: 2, 3. и 4.  могу да учествују државни службеници из свих органа државне управе и служби Владе и државни службеници из Стручне службе Повереника за заштиту равноправности.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

 

За радно место под редним бројем 1, уз пријаву на интерни конкурс прилажу се докази: диплома којом се потврђује стручна спрема; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; доказ о знању енглеског односно светског језика (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци); исправе којима се доказује право учешћа на интерном конкурсу (решења о оцењивању државног службеника оценом ,,нарочито се истиче” у претходне две године, или решење о постављењу на положај, или решење о престанку рада на положају).

 

За радна места под редним бројевима  2,3 и 4, уз пријаву на интерни конкурс прилажу се докази: диплома којом се потврђује стручна спрема; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; доказ о знању енглеског односно светског језика (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци); решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

 

Садржина пријаве: Пријава за конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања и контакт адреса и број телефона. Приликом изборног поступка за попуњавање положаја вреднује се и садржина пријаве за конкурс.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одребом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

 

Пример изјаве је могуће преузети се на званичној интернет страни Повереника: https://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим  Законом о /високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – др. пропис, 68/15,87/16 ).

 

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време, осим за радно место под редним бројем 1 – помоћници Повереника постављају се на положај на период од пет година.

 

X Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 3. августа 2017. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Булевар краља Александра 84.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени путем контакта (адресе или броја телефона) које наведу у својим пријавама.

 

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs.

 

Сви појмови употребљени у овом правилнику у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

 

 

Број: 111-00-34/4/2017-04

У Београду, 21. јул 2017. год.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Бранкица Јанковић, с.р.

 

 

 


microsoft-word-iconИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИPreuzmi


microsoft-word-iconИЗJAВA – прилoг кoнкурснoj дoкумeнтaциjиPreuzmi


 

 
 
Print Friendly, PDF & Email
back to top