987-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa

br. 07-00-347/2023-02 datum: 20. 9. 2023.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Predškolske ustanove zbog diskriminacije na osnovu bračnog statusa. U pritužbi je navedeno da je A. A. razveden i da je sudskom presudom nakon razvoda vršenje roditeljskog prava nad zajedničkom decom povereno bivšoj supruzi, da njihovo mlađe dete pohađa vrtić u sklopu PU …, a da A. A. ustanova ne dostavlja informacije o aktivnostima u vezi sa detetom. U izjašnjenju je navedeno da su u ustanovi upoznati da su „odnosi između roditelja maloletnog deteta narušeni“, zbog čega su postupali „isključivo u skladu sa presudom“ kojom je razveden brak i utvrđen model viđenja dece sa ocem. Navedeno je da se podnosilac pritužbe može informisati u neposrednom razgovoru u objektu ustanove, na roditeljskim sastancima ili na panoima ispred sobe u kojima borave deca. Dalje je navedeno da su vaspitači grupe koju pohađa ćerka podnosioca pritužbe formirali viber zajednicu gde pristup ima po jedan roditelj, kao i da je u slučaju ćerke podnosioca pritužbe deo viber zajednice majka koja je bila „izričita da će o svemu upoznati oca deteta“. Dalje je u izjašnjenju navedeno da je podnositelj pritužbe 17. jula 2023. godine uključen u viber zajednicu grupe koju pohađa njegova ćerka, što je u dopuni pritužbe potvrdio i podnositelj pritužbe. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je obavestio podnosioca pritužbe da, u skladu sa članom 37. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko je lice protiv kojeg je podneta pritužba otklonilo posledice postupanja koje je bilo razlog podnošenja pritužbe, a podnosilac pritužbe je saglasan da su otklonjene posledice, Poverenik ne postupa po pritužbi. S obzirom da se podnosilac pritužbe u zakonskom roku nije izjasnio da li je saglasan da su posledice otklonjene, Poverenik je nastavio postupak po pritužbi. U toku postupka je uvidom u elektronsku prepisku podnosioca pritužbe i ustanove utvrđeno da je podnosilac pritužbe od predškolske ustanove tražio da mu dostavljaju sve informacije koje dostavljaju drugim roditeljima, da je naveo da živi i radi u drugom gradu i da dolazak u objekat vrtića u toku radnog vremena vrtića za njega nije izvodljivo, kao i da je predložio da mu ustanova dostavlja informacije putem neke od platformi (Viber, WhatsApp, Telegram, SMS) ili putem elektronske pošte. U toku postupka je utvrđeno da je ustanova A.A. uskratila pravo na informacije zato što je roditelj kojem sudskom presudom nije povereno samostalno vršenje roditeljskog prava i nije dokazala postojanje legitimnog cilja za uskraćivanje informacija. Analizom navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavljenih priloga, Poverenik je dao mišljenje da je PU … A.A. uskratila pravo na informacije i stavila ga u nepovoljniji položaj na osnovu njegovog bračnog statusa, time što je propustila da mu dostavlja informacije o aktivnostima ustanove u vezi sa njegovim detetom na način na koji obaveštava ostale roditelje. S obzirom da su i podnosilac pritužbe i PU obavestili Poverenika da je A. A. uključen u viber zajednicu grupe vrtića koju pohađa njegova ćerka, čime su po mišljenju Poverenika otklonjene posledice povrede prava, Poverenik je PU … dao preporuku da ubuduće u okviru svojih aktivnosti ne krše zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio A. iz …, protiv Predškolske ustanove …, zbog diskriminacije na osnovu bračnog statusa.
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
 • da mlađa ćerka podnositelja pritužbe ide u Vrtić … u …. i da podnosilac pritužbe, i nakon potraživanja ne dobija informacije o detetu, njenom razvoju i aktivnostima u vrtiću, kao i aktivnostima koje vrtić organizuje (npr. ekskurzije i izleti);
 • da ima dve ćerke koje žive u Sremčici sa majkom i da informacije o deci i njihovom napredovanju dobija samo od dece, po čemu zaključuje da majka dece pokušava da ga isključi iz života dece i dešavanja oko njih;
 • da je od ćerke koja ide u Vrtić … saznao da treba da ide sa vrtićem na izlet i da je 27. aprila 2023. godine napisao elektronski dopis vrtiću sa molbom da ga uključe u obaveštavanje o detetu, s obzirom da živi u Novom Sadu i da mu nije jednostavno da dolazi u Sremčicu tokom radnog vremena;
 • da je vrtić odgovorio 28. aprila 2023. godine da nisu u obavezi da svakog roditelja obaveštavaju o dešavanjima u vrtiću i da se referira na oglasnu tablu i da lično dođe na razgovor;
 • da je 12. maja 2023. godine elektronskim dopisom odgovorio vrtiću da se slaže sa navedenim, ali i da se pozvao na Zakon o zabrani diskriminacije i zakon o porodičnom pravu, kao i da na ovaj dopis nije dobio odgovor vrtića;
 • da je 19. maja 2023. godine razgovarao lično (uživo) sa rukovoditeljkom vrtića i da mu je rečeno da će mu odgovoriti kada proveri sa pravnom službom;
 • da je 9. juna 2023. godine oko 9 časova pozvao telefonom da se informiše o izletu na koji treba da ide ćerka i da je dobio odgovor da će mu javiti. Dalje je navedeno da je oko 15 časova pozvao ponovo, da mu je poziv odbijen i da je nekoliko minuta kasnije dobio poruku od majke svoje ćerke kada je izlet.
  • U prilogu pritužbe dostavljeni su sledeći prilozi: 1) elektronska prepiska A. i PU … od 27. i 28. aprila i 12. maja 2023. godine; 2) odgovor PU …  broj 909 od 28. aprila 2023. godine i 3) presuda Osnovnog suda u … P2 broj …. od ….
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje direktorke PU … Poverenik je od ustanove zatražio da se izjasni o navodima i osnovanosti pritužbe, kao i da se izjasne da li postoji viber grupa roditelja vrtićke grupe koju pohađa ćerka A. ili roditeljska grupa na nekoj drugoj društvenoj mreži koju administrira predškolska ustanova i ukoliko postoji, da li je A. A. pozvan da bude član roditeljske grupe i da se na taj način informiše o aktivnostima deteta u vrtiću.
  • U izjašnjenju direktorke PU … navedeno je:
 • da od marta 2023. godine maloletna … pohađa PU … i to vrtić … koji se nalazi u Sremčici;
 • da su upoznati da su „odnosi između roditelja maloletnog deteta narušeni“ i da se vodi sudski postupak i da je ustanova, imajući u vidu „osetljivost situacije postupala isključivo u skladu sa presudom Osnovnog suda u broj P2 od “. Presudom je utvrđeno da se roditeljsko pravo poverava na samostalno vršenje majci … i utvrđuje se model viđenja između maloletne dece i oca;
 • da se podnosilac pritužbe obratio ustanovi 27. aprila 2023. godine sa zahtevom da mu se upute obaveštenja o aktivnostima maloletnog deteta, kao i da bude uključen u mejling listu. Dalje je navedeno da mu je već sutradan odgovoreno da se sve informacije u pogledu vaspitno obrazovnog rada, kao i dešavanja u samom vrtiću mogu dobiti u samom objektu, na roditeljskim sastancima i putem individualnog razgovora sa vaspitačima i stručnim saradnicima i to sve u vreme koje se može prilagoditi radnim obavezama;
 • da je članom 11. tačka 1.2. Pravilnika o pravilima ponašanja u PU … regulisano poštovanje roditelja kao primarnih faktora u razvoju i vaspitanju dece, koji se ostvaruje kroz stvaranje mogućnosti za saradnju i otvoren dijalog po svim bitnim pitanjima važnim za razvoj dece, informisanje roditelja o svim bitnim činjenicama vezanim za interesovanje, želje i sklonosti deteta, uvažavanje sugestija kao i poštovanje mišljenja roditelja a sve u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
 • da PU … duži niz godina gradi i razvija saradnju i partnerske odnose sa porodicom kroz uzajamno uvažavanje i pružanje neophodne podrške, kroz stalnu i otvorenu komunikaciju i dijaloge, a što je predviđeno Razvojnim planom ustanove, Godišnjim planom rada i Godišnjim izveštajem ustanove;
 • da su sve informacije u pogledu aktivnosti i dešavanja u vrtiću u potpunosti transparentna i javna i da se roditelji mogu u svakom trenutku informisati u vrtiću preko panoa, kao i putem zvaničnog sajta ustanove;
 • da je direktorka ustanove uputila poziva roditeljima pre samog upisa deteta u vrtić da se odazovu i dođu na sastanak povodom upisa maloletne … Sastanak nije održan jer se otac deteta nije odazvao već je na dan sastanka 7. oktobra 2022. godine obavestio da nije u mogućnosti da prisustvuje,
 • da je ustanova pozvala podnositelja pritužbe da se odazove na zajednički razgovor u vrtiću, zajedno sa rukovodiocem vrtića, vaspitačem grupe, da se upozna sa pravilima vrtića … kao i sa pravilima ponašanja koja su regulisana Pravilnikom o pravilima ponašanja PU …“;
 • da je 19. maja 2023. godine otac deteta (podnosilac prituže) došao po dete u vrtić prvi put i tom prilikom je rukovoditeljka objekta obavila razgovor sa njim i obavestila ga na mogućnost realizacije otvorenih vrata sa vaspitačem u pogledu informisanja;
 • da su vaspitači starije 3 grupe formirali viber zajednicu, gde pristup ima po jedna roditelj, kao i da vaspitač putem ove zajednice obaveštava roditelje o aktivnostima i svim aktuelnostima i dešavanjima na nivou vrtića. Roditelji koji su uključeni u zajednicu nemaju mogućnost komentarisanja objava;
 • da je u konkretnom slučaju maloletne … deo viber zajednice bio jedan od roditelja – majka – koja je bila izričita da će o svemu upoznati oca deteta;
 • da je ustanova odmah nakon prijema dopisa od Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pre uključivanja podnositelja pritužbe u viber zajednicu zatražila od njega potpisivanje izjave roditelja i saglasnosti da ustanova može koristiti njegov privatni broj telefona u svrhu uključivanja u viber zajednicu. Zatim je ustanova o ovome upoznala i majku deteta, koja je ustanovi dostavila prepisku sa ocem deteta da ga je blagovremeno i redovno obaveštavala o svim aktivnostima vezano za dete;
 • da je A. (podnositelj pritužbe) 17. jula 2023. godine uključen u viber zajednicu starije 3 grupe vrtića koju pohađa njegova ćerka;
 • da se PU …, imajući u vidu osetljivost pitanja kada se radi o deci, trudila da poštuje prava svih, kako roditelja i dece, a ujedno se pridržavajući donete presude kao i zakonskih propisa, trudeći se da ne bude teren na kome će roditelji rešavati lične sukobe i konflikte.
  • U prilogu izjašnjenja dostavljeni su: 1) poziv PU … za A. broj … od 30. septembra 2022. godine; 2) povratnica – izveštaj o uručenju dopisa za A. A., 3) poziv PU … za … broj … od 30. septembra 2022. godine i 4) povratnicu – izveštaj o uručenju dopisa za …
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je 19. jula 2023. godine dobio dopunu pritužbe A. u kojoj je navedeno da je od vrtića …, odnosno od vaspitačice dobio pristup viber grupi za vrtićku grupu svoje ćerke i u prilogu je dostavio kopije dokumenata koja je potpisao da bi dobio pristup grupi.
  • Dopisom broj 07-00-347/2023-02 od 21. jula 2023. godine Poverenik je obavestio podnosioca pritužbe da je odredbama člana 37. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije propisano da, ukoliko je lice protiv kojeg je pritužba podneta otklonilo posledice postupanja koje je bilo razlog podnošenja pritužbe, a podnosilac pritužbe je saglasan da su posledice otklonjene, Poverenik ne postupa dalje po pritužbi. Dalje je odredbama ovog člana propisano da saglasnost podnosilac pritužbe daje najkasnije u roku od 15 dana od prijema dopisa Poverenika, kao i da ukoliko podnosilac pritužbe ne da saglasnost ili se u propisanom roku ne izjasni, Poverenik nastavlja postupak po pritužbi. Istim dopisom Poverenik je zatražio od A. da se u propisanom roku od 15 dana od prijema ovog dopisa izjasni da li smatra da je vrtić otklonio posledice postupanja koje je bilo razlog podnošenja pritužbe i da li je saglasni da, u tom slučaju, Poverenik ne postupa dalje po pritužbi. S obzirom da je A. A. navedeni dopis primio 30. jula 2023. godine i da se u propisanom roku nije izjasnio, Poverenik je nastavio postupak po pritužbi.

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Uvidom u elektronski dopis A. od 27. aprila 2023. godine, utvrđeno je da se A. A. obratio PU … kao otac deteta … koje pohađa vrtić „…“. U dopisu je navedeno da je sredinom marta u telefonskom razgovoru sa predstavnikom ustanove zamolio da mu se šalju obaveštenja o razvoju i aktivnostima deteta, kao i o događajima koje organizuje vrtić. Dalje je navedeno da je od deteta saznao da treba da ide na izlet sa vrtićem, kao i da očekuje da od vrtića dobija obaveštenja i da ga uključe u maijling listu (i ostale vidove komunikacije sa roditeljima) za detetovu vrtićku grupu. Dopisom je zatraženo od ustanove da mu pošalju sve informacije koje su od upisa do trenutka prepiske „imali a tiču se H, kao i sva obaveštenja koja dobijaju drugi roditelji“. U dopisu su dostavljene informacije o kontakt adresama za dostavu podataka (elektronska adresa, broj telefona, adresa u Novom Sadu).
 • U odgovoru PU „…“ broj 909 od 28. aprila 2023. godine A., navedeno je da se praksa građenja odnosa, uspostavljanja poverenja i zajedništva u vrtiću zasniva na međusobno usklađenoj komunikaciji sa roditeljima, neposredno u direktnom kontaktu, bez obzira da li je roditelj staratelj detetu ili ne i svaka razmena informacija o vaspitno obrazovnom radu, zdravstvenom statusu deteta ili bilo kom drugom dešavanju u vrtiću obavlja se u objektima ustanove na roditeljskim sastancima ili individualnim razgovorima vaspitača, stručnog saradnika i roditelja u vreme koje može da se prilagodi radnim ili drugim obavezama koje roditelj ima. Dalje je navedeno da ustanova nije u obavezi da svakog roditelja ponaosob obaveštava o dešavanjima u vrtićima, kako bi „predupredili bračno statusno diskriminisanje“. Navedeno je da se obaveštenja poput odlaska na izlete postavljaju na panoima za roditelje ispred soba u kojima deca borave i roditelj koji pročita takvo obaveštenje dužan je da razmeni informacije sa drugim roditeljem. Još je navedeno i da je pravo i obaveza svakog roditelja da se lično interesuje za boravak deteta u vrtiću i upućen mu je poziv da organizuju zajednički razgovor u vrtiću, zajedno sa rukovodiocem vrtića, vaspitačima grupe, drugim roditeljem i socijalnim radnikom ustanove, radi pronalaženja najbolje mogućeg načina podele obaveštenja o dešavanju u vrtiću, kao i da datum i vreme mogu da dogovore odmah nakon prvomajskih praznika.
 • Uvidom u elektronski dopis A. od 12. maja 2023. godine, utvrđeno je da je A. A. obavestio ustanovu da živi i radi u Novom Sadu, i da poseta vrtiću u …, dok traje njegovo radno vreme i radno vreme vrtića zbog informisanja preko oglasne table, nije izvodljivo. Takođe, predložio je da ustanova odredi zaposlenog koji će da, kada okače novu informaciju na oglasnu tablu, fotografiše obaveštenje i pošalje fotografiju sa informacijom na mobilni telefon putem neki od platformi (Viber, WhatsApp, Telegram, SMS) ili putem elektronske pošte. Dalje je navedeno da želi sastanak i da bi mu najviše odgovarao petak, kada dolazi po decu u Veliku Moštanicu, kao i da do tada očekuje da mu šalju obaveštenja, pogotovo informacije o ćerki H.
 • Uvidom u presudu Osnovnog suda u … broj P2 … od …. godine, utvrđeno je da je presudom razveden brak zaključen između A. i …, da se roditeljsko pravo nad zajedničkom decom poverava na samostalno vršenje majci dece kao zakonskoj zastupnici dece, da je određen novčani iznos i obaveze A. A. na ime njegovog dela doprinosa za izdržavanje dece i da je utvrđen model ličnog kontakta A. A. sa decom.
 • Uvidom u poziv PU … broj .. od 30. septembra 2022. godine, utvrđeno je da je A. pozvan da 7. oktobra 2022. godine u 10 časova (petak) dođe na sastanak u PU … povodom upisa deteta u vrtić koji se nalazi u okviru ove ustanove, na adresi …, zgrada uprave. Dalje je uvidom u priloženu povratnicu, utvrđeno da je A. A. poziv primio 7. oktobra 2022. godine.
 • Uvidom u obaveštenje za A. broj … od 13. jula 2023. godine, utvrđeno je da je tim PU … obavestio A. A. da su vaspitači starije 3 grupe koju pohađa njegova ćerka H., formirali viber zajednicu kao vid komunikacije. Dalje je navedeno da viber zajednica ima za cilj da vaspitači na što efikasniji i produktivniji način obaveste roditelje, o svim bitnim i neophodnim informacijama koje se odnose na aktivnosti vezano za projekte, kao i dešavanja u vrtiću. Istim dopisom od A. A. se traži saglasnost da ustanova koristi njegov privatni kontakt telefon radi uključivanja u viber zajednicu, kao i obaveštenje da će mu nakon prijema saglasnosti biti omogućen pristup viber zajednici.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, priloge, kao i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere.[2]
 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[4]
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[5], kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 4. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom člana 8. ovog zakona propisano je da povreda načela jednakih prava i obaveza postoji ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog ličnog svojstva, uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, osim ako je to opravdano legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna.
 • Članom 6. stav 1. Porodičnog zakona[6] propisano je da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta. Članom 77. stav 3. ovog zakona propisano je da jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život, a nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava. Članom 78. stav 3. propisano je da roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo. Stavom 4. istog člana propisano je da se pitanjima koja bitno utiču na život deteta, u smislu ovog zakona, smatraju naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.
 • Odredbama člana 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[7] propisani su opšti principi obrazovanja i vaspitanja. U ostvarivanju principa posebna pažnja se posvećuje saradnji sa porodicom, uključivanje roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika, radi uspešnog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja, lokalnom zajednicom i širom društvenom sredinom. Odredbama člana 109. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da se u ustanovi neguju odnosi međusobnog razumevanja i uvažavanja ličnosti dece, učenika, odraslih, zaposlenih i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, kao i da zaposleni imaju obavezu da svojim radom i ukupnim ponašanjem doprinesu razvijanju pozitivne atmosfere u ustanovi.
 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja su u ustanovi obrazovanja zabranjene diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, odnosno vrši propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lice ili grupe lica, kao i na članove njihovih porodica ili njima bliska lica na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, statusu migranta, odnosno raseljenog lica, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, smetnji u razvoju i invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije (član 110.).

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u konkretnom slučaju je da utvrdi da li je PU … stavila u nepovoljniji položaj A. na osnovu bračnog statusa, tako što mu nije dostavila informacije o aktivnostima njegove maloletne ćerke u vrtiću.
 • Uvidom u navode pritužbe, izjašnjenja i dostavljene prilog nesporno je da se A. obratio ustanovi elektronskim dopisom od 27. aprila 2023. godine kojim je zatražio da ga ustanova obaveštava o aktivnostima deteta i da mu dostavlja „sva obaveštenja koja dobijaju drugi roditelji“. Takođe, nesporno je da je podnositelj pritužbe predložio da mu ustanova može dostavljati informacije koristeći različite platforme za komunikaciju, da je naznačio i svoju adresu u Novom Sadu i jasno ukazao da ne živi u mestu gde se nalazi vrtić zbog čega mu je dolazak u objekat ustanove radi informisanja o aktivnostima deteta u toku radnog vremena vrtića gotovo nemoguć. Naime, ustanova je obavestila podnosioca pritužbe da se razmena informacija između ustanove i roditelja obavlja u objektima ustanove na roditeljskim sastancima ili individualnim razgovorima u terminima koji se mogu prilagoditi obavezama roditelja, kao i da se obaveštenja poput odlaska na izlete postavljaju na panoima za roditelje u objektu ustanove i da je roditelj koji pročita takvo obaveštenje dužan da razmeni informacije sa drugim roditeljem.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je posebno cenio navode ustanove da su upoznati da su „odnosi između roditelja maloletnog deteta narušeni“ i da su, imajući u vidu „osetljivost situacije postupali isključivo u skladu sa presudom Osnovnog suda u Novom Sadu“ kojom je razveden brak i utvrđen model viđenja između maloletne dece i oca. Poverenik ukazuje da je Porodičnim zakonom propisano da roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo, kao i da je obrazovanje deteta jedno od pitanja koja bitno utiču na život deteta. Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu roditeljsko pravo nad zajedničkom decom povereno je na samostalno vršenje majci, odnosno bivšoj supruzi A, međutim podnositelj pritužbe nije lišen roditeljskog prava. U vezi sa tim, podnositelj pritužbe ima pravo na informacije o aktivnostima svog deteta u vrtiću, što mu ustanova nije ni osporila pozivajući ga da se sa željenim informacija upozna u objektu ustanove, u neposrednom razgovoru sa zaposlenim ili čitanjem obaveštenja na panoima u objektu.
 • Dalje, Poverenik je analizirao i navode iz izjašnjenja da su vaspitači starije 3 grupe koju pohađa ćerka podnosioca pritužbe formirali viber zajednicu gde pristup ima samo po jedan roditelj deteta, i da je u konkretnom slučaju maloletne … deo viber zajednice bila majka, „koja je bila izričita da će o svemu upoznati oca deteta“. U konkretnom slučaju položaj podnosioca pritužbe (kao roditelja koji nije član viber zajednice vrtićke grupe i kojem nije povereno vršenje roditeljskog prava) potpuno je drugačiji od položaja roditelja koji nije član viber zajednice vrtićke grupe a koji neposredno vrši roditeljsko pravo. Navodi da je majka deteta bila izričita da će o svemu informisati oca deteta ne opravdava propuštanje ustanove da ne usvoji zahteve podnositelja pritužbe da ga ustanova obaveštava o aktivnostima deteta, odnosno da mu prosleđuje sve informacije koje dobijaju drugi roditelji. Okolnost da su u ustanovi prepoznali da su „odnosi između roditelja narušeni“ razlog je više da ustanova postupi u skladu sa zahtevom podnosioca pritužbe i uključi ga u kanal komunikacije između ustanove i roditelja. Uvidom u priloženu elektronsku prepisku A. A. i ustanove, nesporno je da je A. A. ustanovi jasno i potpuno izrazio svoj zahtev da mu se dostavljaju sve informacije koje dobijaju i drugi roditelji, kao i da je predložio više načina dostavljanja informacija na daljinu (Viber, WhatsApp, Telegram, SMS) koji su mu prihvatljivi s obzirom da živi u drugom gradu, a koji već postoji u ustanovi (viber zajednica).
 • Iz svega navedenog jasno se zaključuje da je Predškolska ustanova … A. A. uskratila pravo na informacije zato što je roditelj kojem sudskom presudom nije povereno samostalno vršenje roditeljskog prava. Na ovaj način je ustanova A. A. stavila u nepovoljniji položaj na osnovu njegovog bračnog statusa. Povreda načela jednakih prava i obaveza, propisana članom 8. Zakona o zabrani diskriminacije, postoji kada se licu zbog njegovog ličnog svojstva uskraćuju prava koja se u istoj situaciji ne uskraćuju drugom licu. Zakon dalje propisuje da povrede načela jednakih prava neće biti ukoliko je takvo postupanje opravdano legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna. U konkretnom slučaju, predškolska ustanova nije dokazala postojanje legitimnog cilja za uskraćivanje informacija o aktivnostima deteta i ustanove u vezi sa detetom. Razlozi koji su u izjašnjenju navedeni kao razlozi zbog kojih su A. A. uskraćene informacije („osetljivost situacije“, narušeni odnosi između roditelja, sudsku presudu kojom je razveden brak i utvrđen model viđenja dece i oca, da je samo jedan roditelj deo viber zajednice, težnja ustanove da ne bude „teren na kojem će roditelji rešavati lične sukobe i konflikte“, mogućnost da se otac informiše u objektu ustanove ili da ga informiše bivša supruga) ne predstavljaju legitimni cilj kojim se može opravdati postupanje ustanove. Iz tog razloga Poverenik nije dalje analizirao da li su sredstva koja su korišćena za postizanje tog cilja primerena i nužna.
 • U vezi sa tim, PU … je stavila A. A. u nepovoljniji položaj na osnovu njegovog bračnog statusa, time što je propustila da mu dostavlja informacije o aktivnostima ustanove u vezi sa njegovim detetom na način na koji obaveštava ostale roditelje.
 • S obzirom da su i podnosilac pritužbe i PU … obavestili Poverenika da je A. A. od 17. jula 2023. godine uključen u viber zajednicu starije 3 grupe vrtića koju pohađa njegova ćerka, čime su po mišljenju Poverenika otklonjene posledice povrede prava, preporuka koju Poverenik daje ustanovi odnosi se na buduće postupanje ustanove u sličnim slučajevima.

 

 1. MIŠLjENjE

 

Predškolska ustanova … stavila je u nepovoljniji položaj A. A. na osnovu njegovog bračnog statusa, na taj način što je propustila da dostavlja informacije o aktivnostima ustanove u vezi sa njegovim detetom na način na koji obaveštava ostale roditelje, čime je povredila odredbe člana 8. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

 

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje PU … da:

 • Ubuduće u okviru svojih aktivnosti ne krše zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

Potrebno je da PU … obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilju sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko PU … ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09 i 52/2021

[2] član 33. Zakona o zabrani diskriminacije

[3] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06 i 115/21

[4] član 21. Ustava Republike Srbije

[5] član 2.

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 18/05, 72/11 – dr. zakon i 6/15

[7] „Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon987-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu bračnog i porodičnog statusa Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top