987-23 Притужба због дискриминације на основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-347/2023-02 датум: 20. 9. 2023.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Предшколске установе због дискриминације на основу брачног статуса. У притужби је наведено да је А. А. разведен и да је судском пресудом након развода вршење родитељског права над заједничком децом поверено бившој супрузи, да њихово млађе дете похађа вртић у склопу ПУ …, а да А. А. установа не доставља информације о активностима у вези са дететом. У изјашњењу је наведено да су у установи упознати да су „односи између родитеља малолетног детета нарушени“, због чега су поступали „искључиво у складу са пресудом“ којом је разведен брак и утврђен модел виђења деце са оцем. Наведено је да се подносилац притужбе може информисати у непосредном разговору у објекту установе, на родитељским састанцима или на паноима испред собе у којима бораве деца. Даље је наведено да су васпитачи групе коју похађа ћерка подносиоца притужбе формирали вибер заједницу где приступ има по један родитељ, као и да је у случају ћерке подносиоца притужбе део вибер заједнице мајка која је била „изричита да ће о свему упознати оца детета“. Даље је у изјашњењу наведено да је подноситељ притужбе 17. јула 2023. године укључен у вибер заједницу групе коју похађа његова ћерка, што је у допуни притужбе потврдио и подноситељ притужбе. Повереник за заштиту равноправности је обавестио подносиоца притужбе да, у складу са чланом 37. став 3. Закона о забрани дискриминације, уколико је лице против којег је поднета притужба отклонило последице поступања које је било разлог подношења притужбе, а подносилац притужбе је сагласан да су отклоњене последице, Повереник не поступа по притужби. С обзиром да се подносилац притужбе у законском року није изјаснио да ли је сагласан да су последице отклоњене, Повереник је наставио поступак по притужби. У току поступка је увидом у електронску преписку подносиоца притужбе и установе утврђено да је подносилац притужбе од предшколске установе тражио да му достављају све информације које достављају другим родитељима, да је навео да живи и ради у другом граду и да долазак у објекат вртића у току радног времена вртића за њега није изводљиво, као и да је предложио да му установа доставља информације путем неке од платформи (Viber, WhatsApp, Telegram, SMS) или путем електронске поште. У току поступка је утврђено да је установа А.А. ускратила право на информације зато што је родитељ којем судском пресудом није поверено самостално вршење родитељског права и није доказала постојање легитимног циља за ускраћивање информација. Анализом навода притужбе, изјашњења и достављених прилога, Повереник је дао мишљење да је ПУ … А.А. ускратила право на информације и ставила га у неповољнији положај на основу његовог брачног статуса, тиме што је пропустила да му доставља информације о активностима установе у вези са његовим дететом на начин на који обавештава остале родитеље. С обзиром да су и подносилац притужбе и ПУ обавестили Повереника да је А. А. укључен у вибер заједницу групе вртића коју похађа његова ћерка, чиме су по мишљењу Повереника отклоњене последице повреде права, Повереник је ПУ … дао препоруку да убудуће у оквиру својих активности не крше законске прописе о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио А. А. из …, против Предшколске установе …, због дискриминације на основу брачног статуса.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да млађа ћерка подноситеља притужбе иде у Вртић … у …. и да подносилац притужбе, и након потраживања не добија информације о детету, њеном развоју и активностима у вртићу, као и активностима које вртић организује (нпр. екскурзије и излети);
 • да има две ћерке које живе у Сремчици са мајком и да информације о деци и њиховом напредовању добија само од деце, по чему закључује да мајка деце покушава да га искључи из живота деце и дешавања око њих;
 • да је од ћерке која иде у Вртић … сазнао да треба да иде са вртићем на излет и да је 27. априла 2023. године написао електронски допис вртићу са молбом да га укључе у обавештавање о детету, с обзиром да живи у Новом Саду и да му није једноставно да долази у Сремчицу током радног времена;
 • да је вртић одговорио 28. априла 2023. године да нису у обавези да сваког родитеља обавештавају о дешавањима у вртићу и да се реферира на огласну таблу и да лично дође на разговор;
 • да је 12. маја 2023. године електронским дописом одговорио вртићу да се слаже са наведеним, али и да се позвао на Закон о забрани дискриминације и закон о породичном праву, као и да на овај допис није добио одговор вртића;
 • да је 19. маја 2023. године разговарао лично (уживо) са руководитељком вртића и да му је речено да ће му одговорити када провери са правном службом;
 • да је 9. јуна 2023. године око 9 часова позвао телефоном да се информише о излету на који треба да иде ћерка и да је добио одговор да ће му јавити. Даље је наведено да је око 15 часова позвао поново, да му је позив одбијен и да је неколико минута касније добио поруку од мајке своје ћерке када је излет.
  • У прилогу притужбе достављени су следећи прилози: 1) електронска преписка А. А. и ПУ … од 27. и 28. априла и маја 2023. године; 2) одговор ПУ …  број 909 од 28. априла 2023. године и 3) пресуда Основног суда у … П2 број …. од ….
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење директорке ПУ … Повереник је од установе затражио да се изјасни о наводима и основаности притужбе, као и да се изјасне да ли постоји вибер група родитеља вртићке групе коју похађа ћерка А. А. или родитељска група на некој другој друштвеној мрежи коју администрира предшколска установа и уколико постоји, да ли је А. А. позван да буде члан родитељске групе и да се на тај начин информише о активностима детета у вртићу.
  • У изјашњењу директорке ПУ … наведено је:
 • да од марта 2023. године малолетна … похађа ПУ … и то вртић … који се налази у Сремчици;
 • да су упознати да су „односи између родитеља малолетног детета нарушени“ и да се води судски поступак и да је установа, имајући у виду „осетљивост ситуације поступала искључиво у складу са пресудом Основног суда у број П2 од “. Пресудом је утврђено да се родитељско право поверава на самостално вршење мајци … и утврђује се модел виђења између малолетне деце и оца;
 • да се подносилац притужбе обратио установи 27. априла 2023. године са захтевом да му се упуте обавештења о активностима малолетног детета, као и да буде укључен у мејлинг листу. Даље је наведено да му је већ сутрадан одговорено да се све информације у погледу васпитно образовног рада, као и дешавања у самом вртићу могу добити у самом објекту, на родитељским састанцима и путем индивидуалног разговора са васпитачима и стручним сарадницима и то све у време које се може прилагодити радним обавезама;
 • да је чланом 11. тачка 1.2. Правилника о правилима понашања у ПУ … регулисано поштовање родитеља као примарних фактора у развоју и васпитању деце, који се остварује кроз стварање могућности за сарадњу и отворен дијалог по свим битним питањима важним за развој деце, информисање родитеља о свим битним чињеницама везаним за интересовање, жеље и склоности детета, уважавање сугестија као и поштовање мишљења родитеља а све у складу са Законом о основама система образовања и васпитања;
 • да ПУ … дужи низ година гради и развија сарадњу и партнерске односе са породицом кроз узајамно уважавање и пружање неопходне подршке, кроз сталну и отворену комуникацију и дијалоге, а што је предвиђено Развојним планом установе, Годишњим планом рада и Годишњим извештајем установе;
 • да су све информације у погледу активности и дешавања у вртићу у потпуности транспарентна и јавна и да се родитељи могу у сваком тренутку информисати у вртићу преко паноа, као и путем званичног сајта установе;
 • да је директорка установе упутила позива родитељима пре самог уписа детета у вртић да се одазову и дођу на састанак поводом уписа малолетне … Састанак није одржан јер се отац детета није одазвао већ је на дан састанка 7. октобра 2022. године обавестио да није у могућности да присуствује,
 • да је установа позвала подноситеља притужбе да се одазове на заједнички разговор у вртићу, заједно са руководиоцем вртића, васпитачем групе, да се упозна са правилима вртића … као и са правилима понашања која су регулисана Правилником о правилима понашања ПУ …“;
 • да је 19. маја 2023. године отац детета (подносилац притуже) дошао по дете у вртић први пут и том приликом је руководитељка објекта обавила разговор са њим и обавестила га на могућност реализације отворених врата са васпитачем у погледу информисања;
 • да су васпитачи старије 3 групе формирали вибер заједницу, где приступ има по једна родитељ, као и да васпитач путем ове заједнице обавештава родитеље о активностима и свим актуелностима и дешавањима на нивоу вртића. Родитељи који су укључени у заједницу немају могућност коментарисања објава;
 • да је у конкретном случају малолетне … део вибер заједнице био један од родитеља – мајка – која је била изричита да ће о свему упознати оца детета;
 • да је установа одмах након пријема дописа од Повереника за заштиту равноправности пре укључивања подноситеља притужбе у вибер заједницу затражила од њега потписивање изјаве родитеља и сагласности да установа може користити његов приватни број телефона у сврху укључивања у вибер заједницу. Затим је установа о овоме упознала и мајку детета, која је установи доставила преписку са оцем детета да га је благовремено и редовно обавештавала о свим активностима везано за дете;
 • да је А. А. (подноситељ притужбе) 17. јула 2023. године укључен у вибер заједницу старије 3 групе вртића коју похађа његова ћерка;
 • да се ПУ …, имајући у виду осетљивост питања када се ради о деци, трудила да поштује права свих, како родитеља и деце, а уједно се придржавајући донете пресуде као и законских прописа, трудећи се да не буде терен на коме ће родитељи решавати личне сукобе и конфликте.
  • У прилогу изјашњења достављени су: 1) позив ПУ … за А. А. број … од 30. септембра 2022. године; 2) повратница – извештај о уручењу дописа за А. А., 3) позив ПУ … за … број … од 30. септембра 2022. године и 4) повратницу – извештај о уручењу дописа за …
  • Повереник за заштиту равноправности је 19. јула 2023. године добио допуну притужбе А. А. у којој је наведено да је од вртића …, односно од васпитачице добио приступ вибер групи за вртићку групу своје ћерке и у прилогу је доставио копије докумената која је потписао да би добио приступ групи.
  • Дописом број 07-00-347/2023-02 од 21. јула 2023. године Повереник је обавестио подносиоца притужбе да је одредбама члана 37. став 3. Закона о забрани дискриминације прописано да, уколико је лице против којег је притужба поднета отклонило последице поступања које је било разлог подношења притужбе, а подносилац притужбе је сагласан да су последице отклоњене, Повереник не поступа даље по притужби. Даље је одредбама овог члана прописано да сагласност подносилац притужбе даје најкасније у року од 15 дана од пријема дописа Повереника, као и да уколико подносилац притужбе не да сагласност или се у прописаном року не изјасни, Повереник наставља поступак по притужби. Истим дописом Повереник је затражио од А. А. да се у прописаном року од 15 дана од пријема овог дописа изјасни да ли сматра да је вртић отклонио последице поступања које је било разлог подношења притужбе и да ли је сагласни да, у том случају, Повереник не поступа даље по притужби. С обзиром да је А. А. наведени допис примио 30. јула 2023. године и да се у прописаном року није изјаснио, Повереник је наставио поступак по притужби.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у електронски допис А. А. од 27. априла 2023. године, утврђено је да се А. А. обратио ПУ … као отац детета … које похађа вртић „…“. У допису је наведено да је средином марта у телефонском разговору са представником установе замолио да му се шаљу обавештења о развоју и активностима детета, као и о догађајима које организује вртић. Даље је наведено да је од детета сазнао да треба да иде на излет са вртићем, као и да очекује да од вртића добија обавештења и да га укључе у маијлинг листу (и остале видове комуникације са родитељима) за дететову вртићку групу. Дописом је затражено од установе да му пошаљу све информације које су од уписа до тренутка преписке „имали а тичу се Х, као и сва обавештења која добијају други родитељи“. У допису су достављене информације о контакт адресама за доставу података (електронска адреса, број телефона, адреса у Новом Саду).
 • У одговору ПУ „…“ број 909 од 28. априла 2023. године А. А., наведено је да се пракса грађења односа, успостављања поверења и заједништва у вртићу заснива на међусобно усклађеној комуникацији са родитељима, непосредно у директном контакту, без обзира да ли је родитељ старатељ детету или не и свака размена информација о васпитно образовном раду, здравственом статусу детета или било ком другом дешавању у вртићу обавља се у објектима установе на родитељским састанцима или индивидуалним разговорима васпитача, стручног сарадника и родитеља у време које може да се прилагоди радним или другим обавезама које родитељ има. Даље је наведено да установа није у обавези да сваког родитеља понаособ обавештава о дешавањима у вртићима, како би „предупредили брачно статусно дискриминисање“. Наведено је да се обавештења попут одласка на излете постављају на паноима за родитеље испред соба у којима деца бораве и родитељ који прочита такво обавештење дужан је да размени информације са другим родитељем. Још је наведено и да је право и обавеза сваког родитеља да се лично интересује за боравак детета у вртићу и упућен му је позив да организују заједнички разговор у вртићу, заједно са руководиоцем вртића, васпитачима групе, другим родитељем и социјалним радником установе, ради проналажења најбоље могућег начина поделе обавештења о дешавању у вртићу, као и да датум и време могу да договоре одмах након првомајских празника.
 • Увидом у електронски допис А. А. од 12. маја 2023. године, утврђено је да је А. А. обавестио установу да живи и ради у Новом Саду, и да посета вртићу у …, док траје његово радно време и радно време вртића због информисања преко огласне табле, није изводљиво. Такође, предложио је да установа одреди запосленог који ће да, када окаче нову информацију на огласну таблу, фотографише обавештење и пошаље фотографију са информацијом на мобилни телефон путем неки од платформи (Viber, WhatsApp, Telegram, SMS) или путем електронске поште. Даље је наведено да жели састанак и да би му највише одговарао петак, када долази по децу у Велику Моштаницу, као и да до тада очекује да му шаљу обавештења, поготово информације о ћерки Х.
 • Увидом у пресуду Основног суда у … број П2 … од …. године, утврђено је да је пресудом разведен брак закључен између А. А. и …, да се родитељско право над заједничком децом поверава на самостално вршење мајци деце као законској заступници деце, да је одређен новчани износ и обавезе А. А. на име његовог дела доприноса за издржавање деце и да је утврђен модел личног контакта А. А. са децом.
 • Увидом у позив ПУ … број .. од 30. септембра 2022. године, утврђено је да је А. А. позван да 7. октобра 2022. године у 10 часова (петак) дође на састанак у ПУ … поводом уписа детета у вртић који се налази у оквиру ове установе, на адреси …, зграда управе. Даље је увидом у приложену повратницу, утврђено да је А. А. позив примио 7. октобра 2022. године.
 • Увидом у обавештење за А. А. број … од 13. јула 2023. године, утврђено је да је тим ПУ … обавестио А. А. да су васпитачи старије 3 групе коју похађа његова ћерка Х., формирали вибер заједницу као вид комуникације. Даље је наведено да вибер заједница има за циљ да васпитачи на што ефикаснији и продуктивнији начин обавесте родитеље, о свим битним и неопходним информацијама које се односе на активности везано за пројекте, као и дешавања у вртићу. Истим дописом од А. А. се тражи сагласност да установа користи његов приватни контакт телефон ради укључивања у вибер заједницу, као и обавештење да ће му након пријема сагласности бити омогућен приступ вибер заједници.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.[2]
 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[4]
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[5], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 4. Закона о забрани дискриминације прописано је да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 8. овог закона прописано је да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог личног својства, ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, осим ако је то оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна.
 • Чланом 6. став 1. Породичног закона[6] прописано је да је свако дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу детета. Чланом 77. став 3. овог закона прописано је да један родитељ сам врши родитељско право на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот, а нису закључили споразум о вршењу родитељског права. Чланом 78. став 3. прописано је да родитељ који не врши родитељско право има право и дужност да издржава дете, да са дететом одржава личне односе и да о питањима која битно утичу на живот детета одлучује заједнички и споразумно са родитељем који врши родитељско право. Ставом 4. истог члана прописано је да се питањима која битно утичу на живот детета, у смислу овог закона, сматрају нарочито: образовање детета, предузимање већих медицинских захвата над дететом, промена пребивалишта детета и располагање имовином детета велике вредности.
 • Одредбама члана 7. Закона о основама система образовања и васпитања[7] прописани су општи принципи образовања и васпитања. У остваривању принципа посебна пажња се посвећује сарадњи са породицом, укључивање родитеља односно другог законског заступника, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм друштвеном средином. Одредбама члана 109. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да се у установи негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, одраслих, запослених и родитеља, односно других законских заступника, као и да запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем допринесу развијању позитивне атмосфере у установи.
 • Законом о основама система образовања и васпитања су у установи образовања забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације (члан 110.).

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, задатак Повереника за заштиту равноправности у конкретном случају је да утврди да ли је ПУ … ставила у неповољнији положај А. А. на основу брачног статуса, тако што му није доставила информације о активностима његове малолетне ћерке у вртићу.
 • Увидом у наводе притужбе, изјашњења и достављене прилог неспорно је да се А. А. обратио установи електронским дописом од 27. априла 2023. године којим је затражио да га установа обавештава о активностима детета и да му доставља „сва обавештења која добијају други родитељи“. Такође, неспорно је да је подноситељ притужбе предложио да му установа може достављати информације користећи различите платформе за комуникацију, да је назначио и своју адресу у Новом Саду и јасно указао да не живи у месту где се налази вртић због чега му је долазак у објекат установе ради информисања о активностима детета у току радног времена вртића готово немогућ. Наиме, установа је обавестила подносиоца притужбе да се размена информација између установе и родитеља обавља у објектима установе на родитељским састанцима или индивидуалним разговорима у терминима који се могу прилагодити обавезама родитеља, као и да се обавештења попут одласка на излете постављају на паноима за родитеље у објекту установе и да је родитељ који прочита такво обавештење дужан да размени информације са другим родитељем.
 • Повереник за заштиту равноправности је посебно ценио наводе установе да су упознати да су „односи између родитеља малолетног детета нарушени“ и да су, имајући у виду „осетљивост ситуације поступали искључиво у складу са пресудом Основног суда у Новом Саду“ којом је разведен брак и утврђен модел виђења између малолетне деце и оца. Повереник указује да је Породичним законом прописано да родитељ који не врши родитељско право има право и дужност да издржава дете, да са дететом одржава личне односе и да о питањима која битно утичу на живот детета одлучује заједнички и споразумно са родитељем који врши родитељско право, као и да је образовање детета једно од питања која битно утичу на живот детета. Пресудом Основног суда у Новом Саду родитељско право над заједничком децом поверено је на самостално вршење мајци, односно бившој супрузи А. А, међутим подноситељ притужбе није лишен родитељског права. У вези са тим, подноситељ притужбе има право на информације о активностима свог детета у вртићу, што му установа није ни оспорила позивајући га да се са жељеним информација упозна у објекту установе, у непосредном разговору са запосленим или читањем обавештења на паноима у објекту.
 • Даље, Повереник је анализирао и наводе из изјашњења да су васпитачи старије 3 групе коју похађа ћерка подносиоца притужбе формирали вибер заједницу где приступ има само по један родитељ детета, и да је у конкретном случају малолетне … део вибер заједнице била мајка, „која је била изричита да ће о свему упознати оца детета“. У конкретном случају положај подносиоца притужбе (као родитеља који није члан вибер заједнице вртићке групе и којем није поверено вршење родитељског права) потпуно је другачији од положаја родитеља који није члан вибер заједнице вртићке групе а који непосредно врши родитељско право. Наводи да је мајка детета била изричита да ће о свему информисати оца детета не оправдава пропуштање установе да не усвоји захтеве подноситеља притужбе да га установа обавештава о активностима детета, односно да му прослеђује све информације које добијају други родитељи. Околност да су у установи препознали да су „односи између родитеља нарушени“ разлог је више да установа поступи у складу са захтевом подносиоца притужбе и укључи га у канал комуникације између установе и родитеља. Увидом у приложену електронску преписку А. А. и установе, неспорно је да је А. А. установи јасно и потпуно изразио свој захтев да му се достављају све информације које добијају и други родитељи, као и да је предложио више начина достављања информација на даљину (Viber, WhatsApp, Telegram, SMS) који су му прихватљиви с обзиром да живи у другом граду, а који већ постоји у установи (вибер заједница).
 • Из свега наведеног јасно се закључује да је Предшколска установа … А. А. ускратила право на информације зато што је родитељ којем судском пресудом није поверено самостално вршење родитељског права. На овај начин је установа А. А. ставила у неповољнији положај на основу његовог брачног статуса. Повреда начела једнаких права и обавеза, прописана чланом 8. Закона о забрани дискриминације, постоји када се лицу због његовог личног својства ускраћују права која се у истој ситуацији не ускраћују другом лицу. Закон даље прописује да повреде начела једнаких права неће бити уколико је такво поступање оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна. У конкретном случају, предшколска установа није доказала постојање легитимног циља за ускраћивање информација о активностима детета и установе у вези са дететом. Разлози који су у изјашњењу наведени као разлози због којих су А. А. ускраћене информације („осетљивост ситуације“, нарушени односи између родитеља, судску пресуду којом је разведен брак и утврђен модел виђења деце и оца, да је само један родитељ део вибер заједнице, тежња установе да не буде „терен на којем ће родитељи решавати личне сукобе и конфликте“, могућност да се отац информише у објекту установе или да га информише бивша супруга) не представљају легитимни циљ којим се може оправдати поступање установе. Из тог разлога Повереник није даље анализирао да ли су средства која су коришћена за постизање тог циља примерена и нужна.
 • У вези са тим, ПУ … је ставила А. А. у неповољнији положај на основу његовог брачног статуса, тиме што је пропустила да му доставља информације о активностима установе у вези са његовим дететом на начин на који обавештава остале родитеље.
 • С обзиром да су и подносилац притужбе и ПУ … обавестили Повереника да је А. А. од 17. јула 2023. године укључен у вибер заједницу старије 3 групе вртића коју похађа његова ћерка, чиме су по мишљењу Повереника отклоњене последице повреде права, препорука коју Повереник даје установи односи се на будуће поступање установе у сличним случајевима.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Предшколска установа … ставила је у неповољнији положај А. А. на основу његовог брачног статуса, на тај начин што је пропустила да доставља информације о активностима установе у вези са његовим дететом на начин на који обавештава остале родитеље, чиме је повредила одредбе члана 8. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује ПУ … да:

 • Убудуће у оквиру својих активности не крше законске прописе о забрани дискриминације.

 

Потребно је да ПУ … обавести Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико ПУ … не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/2021

[2] члан 33. Закона о забрани дискриминације

[3] „Службени гласник РС”, број 98/06 и 115/21

[4] члан 21. Устава Републике Србије

[5] члан 2.

[6] „Службени гласник РС“, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15

[7] „Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon987-23 Притужба због дискриминације на основу брачног и породичног статуса Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top