763-22 Pritužba A.A. protiv udruženja zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja

br. 07-00-544/2022-02 datum: 21. 2. 2023.

 

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe dr A. A, podnete putem punomoćnika, protiv Udruženja „B“ iz B, zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja. U pritužbi i dopuni pritužbe je između ostalog navedeno da je dr A. A. 16. maja 2022. godine podneo pristupnicu za članstvo u Udruženje, kao i da je Upravni odbor Udruženja 17. maja 2022. godine donelo odluku kojom odbija da ga primi za člana. Podnosilac pritužbe smatra da je Udruženje odbilo dr A. A. zbog njegovog kritičkog mišljenja koje je javno iznosio tokom predizborne kampanje i društveno-političkog angažovanja, a koje se većinom odnosilo na zagađenje životne sredine, rudarenje litijuma i kompanije Rio Tinto. U izjašnjenju je navedeno da udruženje ne zna koje je političko ubeđenje dr A. A, da se sa njegovim društveno-političkim angažovanjem upoznalo kroz dostavljenu pritužbu, kao i da je razlog njegovog odbijanja za člana društva njegovo ranije nepristojno i neakademsko ponašanje i obraćanje Udruženju i članovima uvredljivim i pretećim tonom, što je izraz nepoštovanja pojedinih članova i društva u celini. Dalje je navedeno da je dr A. A. u elektronskom dopisu „Upozorenje i zahtev“ koji je 18. marta 2022. godine uputio predsednici i članovima Udruženja, između ostalog naveo: Fond moj imenjak već dvadeset godina dodeljuje, osim konkursnih nagrada i pohvala, vankonkursne nagrade ustanovama i pojedincima za razne ZASLUGE. Ako, kao članica B, istrajete u izbegavanju profesionalne dužnosti i zadržite nadmen ton u dijalogu, Fond će razmotriti uvođenje OPOMENE i OSUDE profesionalnog ponašanja. Ako do toga dođe, Vi ćete biti odlična kandidatkinja za ovu premijernu ulogu.“ U toku postupka Poverenik je posebno analizirao i navode iz izjašnjenja da kritičko mišljenje dr A. A. koje je javno iznosio, njegovo političko uverenje i društveno-politički angažman nisu razlog odbijanja za člana Udruženja, što potvrđuju činjenicom da neki članovi i članice Udruženja imaju isto mišljenje i društveno-politički angažman kao dr A. A. Podnosilac pritužbe je u prilogu pritužbe kao dokaz svojih društveno-političkih aktivnosti dostavio i Apel Narodnoj skupštini od 1. februara 2022. godine, koji je dr A. A. formulisao i prvi potpisao. Udruženje je u izjašnjenju ukazalo da je isti Apel potpisalo i osam aktuelnih članova i članica Udruženja i navelo njihova imena. Uvidom u Apel Narodnoj skupštini od 1. februara 2022. godine, utvrđeno je da su navedeni članovi i članice Udruženja, kao i dr A. A, potpisnici Apela. Nakon sprovedenog postupka, Poverenik je dao mišljenje da u postupku po pritužbi dr A. A. zbog odluke Upravnog odbora Udruženja „B“ od 17. maja 2022. godine kojom je odbijen za člana, Udruženje „B“ nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti se pritužbom obratio dr A. A. iz B, preko punomoćnika advokatice …. iz B, protiv Udruženja „B“ iz B, zbog diskriminacije na osnovu političke pripadnosti.
  • U pritužbi i dopuni pritužbe je, između ostalog, navedeno:
 • da je dr A. A. 16. maja 2022. godine podneo pristupnicu u članstvo Udruženja „B“ iz B. koje je automatski prihvatilo njegovu pristupnice 17. maja 2022. godine poslavši mu elektronski dopis sa sadržajem „Dobrodošli u B.“;
 • da Udruženje rutinski prima u članstvo svakog ko bi podneo pristupnicu i uplatio članarinu i da su Statutom Udruženja propisani minimalni uslovi – traži se samo „interes za biohemiju“;
 • da je kasnije istog dana (17. maja 2022. godine) Upravni odbor udruženja doneo odluku kojom odbija prijem dr A. A. u članstvo. I promena odluke i odbijanje su presedani u radu B. društva, tim pre što je dr A. A. hemičar i biohemičar sa međunarodnom reputacijom, dobitnik američkih i srpskih počasti i nagrada za naučni i akademski rad;
 • da Odluka Upravnog odbora „B“ od 17. maja 2022. godine kojom se dr A. A. odbija za člana udruženja predstavlja akt diskriminacije;
 • da se 15. septembra 2022. godine, preko punomoćnika obratio Upravnom odboru udruženja da ponovo razmotre njegovu pristupnicu za članstvo i donesu novu odluku. S obzirom da mu Upravni odbor nije odgovorio, podnosilac pritužbe je 26. septembra 2022. godine ponovo podneo pristupnicu;
 • da je ovakvim postupanjem udruženja povređeno pravo dr A. A. na slobodu udruživanja zajamčeno članom 55. Ustava Republike Srbije i članom 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • da sloboda udruživanja omogućava pojedincu da svoja prava i interese ostvaruje u zajednici sa drugima, što omogućava ostvarivanje ciljeva koje pojedinac sam ne može uopšte ostvariti ili ih ne može efikasno ostvariti;
 • da, iako pravo na slobodu udruživanja obuhvata pravo samostalnog odlučivanja udruženja u skladu sa statutom o primanju ili isključenju člana, udruženje nema apsolutnu autonomiju, već je njegova autonomija ograničena ne samo statutom, već i Zakonom o udruženjima, Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i snovnih sloboda;
 • da je odredbama člana 5. stav 1. Statuta Udruženja propisano da član društva može postati svako lice koje ima interesovanja za naučni i stručni rad u oblastima biohemije ili u srodnim oblastima, prihvata ciljeve Društva i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Društva;
 • da je dr A. uvaženi srpski hemičar, član Srpske akademije nauka i umetnosti, penzionisani profesor i šef hemijskog odseka na uglednim američkim univerzitetima, dobitnik brojnih glavnih nagrada i počasti. Da je svojim radom doprineo razvoju i napretku biohemije u svetu i Srbiji, kao i da je vlasnik i predsednik dobrotvornog Fonda A. A. za hemijske nauke od 2022. godine, koji je do sada dao 51 konkursnu i 28 vankonkursnih nagrada u novcu, 52 konkursne pohvale i bezbroj utešnih nagrada hemičarima svih specijalnosti;
 • da je ovakvoj odluci prethodio niz događaja koji su se odigrali tokom izborne kampanje pre aprilskih izbora u Srbiji 3. aprila 2022. godine, a od kojih se većina ticala zagađenja životne sredine, rudarenja litijuma i kompanije Rio Tinto;
 • da je o navedenim temama dr A. javno istupao i govorio na protestima i u medijima, boreći se za zaštitu životne sredine i zdravlje građana RS i zalagao se da Vlada RS zabrani Rio Tintu eksploataciju litijuma;
 • da se dr A. obraćao i „B“ ukazujući da podrška društva u borbi za zdravu životnu sredinu i očuvanje zdravlja stanovništva predstavlja moralnu i profesionalnu dužnost Udruženja naučnika, kakvo je „B“;
 • da je predlagao Udruženju da ono iole postupi u skladu sa ciljevima ustanovljenim u Statutu Udruženja i da treba da se izjasni o biohemijskim aspektima zagađenja životne sredine, kao i da je udruženje njegov savestan i neprofesionalan rad okarakterisalo kao „pokušaj zloupotrebe društva“ i „nepristojno i neakademsko ponašanje“;
 • da je Udruženje dva puta prekršilo Statut i Zakon o udruženjima da bi diskriminatorno postupilo prema dr A: 1) jednom 18. marta 2022. godine kada je dr A. A. predložio da Udruženje postupa po Statutu i izjasni se o zagađivanju životne sredine, Udruženje mu je odgovorilo da njegov predlog „vidi kao pokušaj zloupotrebe Društva“ i 2) drugi put 16. maja 2022. godine kada je dr A. A. podneo pristupnicu u članstvo i bio odbijen navodno zbog „nepristojnog i neakademskog ponašanja“, zato što „ne može doneti ništa dobro Društvu“ i zato što „nameće svoje stavove društvu“;
 • da je Udruženje odbilo dr A. A. zbog njegovog kritičkog mišljenja koje je javno iznosio tokom izborne kampanje po pitanju vođenja politike vlasti u vezi kompanije Rio Tinto;
 • da je dr A. A. 11. septembra 2021. godine govorio na protestnom zboru na Terazijama u organizaciji ekološkog saveza „Ustanak za opstanak“; da je 30. septembra 2021. godine kritikovao kompaniju Rio Tinto u članku „Jadar je jadac“ u NIN-u;
 • da je 19. novembra 2021. godine ispred zgrade RTS-a održan protest „Srbija nije na prodaju“ u organizaciji „Kreni promeni“ na kojem je govorio protiv kompanije Rio Tinto; da je tokom 2021. i 2022. godine učestvovao na protestima u Beogradu; da je u decembru 2021. godine inicirao i bio prvi potpisnik peticije „Nećemo rudnik zlata!“ protiv rudarenja zlata na Homolju u organizaciji „Kreni-promeni“; da 6. januara 2022. godine objavljuje kritički članak „Rudnik Rio Tinto bi popio Drinu“ u NIN-u; da u januaru 2022. godine učestvuje na konferenciji za novinare i govori protiv rudarenja metodama Rio Tinta, odnosno na protestnom zboru ispred zgrade Predsedništva; da 1. februara 2022. godine formuliše i prvi potpisuje apel Narodnoj skupštini da zabrani istraživanje i rudarenje bora i litijuma, koji prerasta u narodnu inicijativu, formalno predatu Narodnoj skupštini;
 • da 18. marta 2022. godine u mejlu sa naslovom „Upozorenje i zahtev“ potpredsednici i članovima Udruženja dr A. A. predlaže da se Udruženje (B) izjasni o zagađivanju životne sredine: „Vi poričete jasnu istinu o biohemiji i jasnu obavezu B-a. Providnim izgovorima odbijate da postupite profesionalno i savesno u ime B-a.“ Predsednica Udruženja je 21. marta 2022. godine odgovorila dr A. A: „Nisam razumela u kom svojstvu i sa kojim pravom se obraćate zahtevom, i posebno upozorenjem društvu. Zahtev od 18. marta 2022. godine vidim kao pokušaj zloupotrebe Društva“;
 • da je odluka Upravnog odbora Društva od 17. maja 2022. godine kojom se dr A. A. odbija za člana B. društva je protivna Statutu i Zakonu o udruženjima jer dr A. A. nesporno ispunjava sve uslova za običnog člana Udruženja propisane članom 5. Statuta Udruženja. Odluka je manjkava jer nije naveden član Statuta na osnovu kojeg je odbor doneo odbijajuću odluku, nema pouku o pravnom leku, ni obrazloženje u kojem bi bili navedeni razlozi na kojim je zasnovana odluka;
 • da se do dana podnošenja pritužbe Udruženje nije oglasilo povodom pisma dr A. A. od 15. septembra 2022. godine, kao ni po ponovljenoj pristupnici za članstvo koju je podneo 26. septembra 2022. godine;
 • da je Udruženje postupilo diskriminatorno prema dr A. A. zbog njegovog društveno-političkog rada.
  • U prilogu pritužbe su dostavljeni: 1) punomoćje; 2) biografija dr A. A; 3) elektronski dopis sekretarke Udruženja od 17. maja 2022. godine; 4) odluka Upravnog odbora Udruženja „B“ od 17. maja 2022. godine; 5) više novinskih tekstova; 6) video snimci događaja/protesta na kojima je govorio dr A. A; 7) peticiju „Nećemo rudnik zlata“; 8) apel Narodnoj skupštini Republike Srbije; 9) elektronski dopis dr A. A. profesorki … od 18. marta 2022. godine; 10) elektronski dopis predsednice Udruženja od 21. marta 2022. godine; 11) žalbu Nadzornom i Upravnom odboru Udruženja od 16. juna 2022. godine i žalbu Skupštini udruženja od 28. juna 2022. godine; 12) pismo od 15. septembra 2022. godine i 13) pristupnicu za članstvo od 26. septembra 2022. godine.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje B društva.
  • U izjašnjenju B društva, između ostalog, navedeno je:
 • da je pritužba dr A. A. preopširna i nejasna, da nema nijedne indicije, a kamoli da su pruženi bilo kakvi dokazi da je Udruženje na bilo koji način diskriminisalo dr A. A, posebno ne po osnovu političkih uverenja i društveno-političkog rada;
 • da je Udruženje nezavisno, nestranački, iznad svega naučno-stručno udruženje, te verska, nacionalna, seksualna, politička ili bilo kakva druga orijentacija ili lično svojstvo ne predstavlja kriterijum niti se uzima u obzir prilikom razmatranja pristupnica za članstvo u društvu. Tako nije bilo ni u ovom slučaju, pa pristupnica dr A. A. nije odbijena zbog njegovih političkih uverenja i društveno političkog rada;
 • da Udruženje ne zna koja su politička uverenja dr A. A, niti prati njegov društveno-politički rad sa kojim se upoznalo zapravo kroz dostavljenu pritužbu;
 • da je Apel Narodnoj skupštini, koji je dr A. A. priložio kao dokaz uz pritužbu, potpisalo još osam članova Udruženja (dr … – član, dr … – članica i tehnička sekretarka B, dr … – članica i koordinatorka odbora za stipendije B, dr … – članica, dr … – članica, dr … – član i koordinator Odbora za više kurseve i doktorske studije B, dr … – članica, dr … – članica). Navedeno je pokazatelj da nikakva lična uverenja članova Udruženja i njihov društveno-politički angažman nemaju uticaj na njihovo članstvo i angažman u Udruženju;
 • da je razlog odbijanja pristupnice dr A. A. sadržan u elektronskom dopisu sekretarke udruženja … od 17. maja 2022. godine: „Osobe koje se nepristojno i neakademski ponašaju, a uz to nameću svoje stavove društvu čiji nisu član, ne mogu doneti ništa dobro društvu.“;
 • pre nego što je podneo pristupnicu za članstvo u Udruženje, dr A. A. se u više navrata obraćao Udruženju i njegovim članovima (a prepisku je u isto vreme dr A. A. prosleđivao licima koja nisu članovi društva i koja nemaju veze sa radom društva) uvredljivim i pretećim tonom (mejl naslovljen sa „Upozorenje i zahtev“);
 • da ovakav način komunikacije u vidu izdavanja naredbi i pretnji nije prihvatljiv za Udruženje i Upravni odbor društva je jednoglasno doneo odluku da se prijem u članstvo dr A. A. odbije, imajući u vidu da njegovo obraćanje društvu i njegovim članovima predstavlja izraz nepoštovanja, kako prema pojedinim članovima, tako i prema društvu u celini;
 • da se iz elektronskog dopisa dr A. A. sa nazivom „Predlog: Otreznite se!“ vidi način na koji se dr A. A. obraća članicama Udruženja: „Koleginice … i …, ovo e-pismo i privi(t)ci neka vas otrezne. Shvatate dosadašnje i naslutite buduće posledice svojih skandaloznih metoda i postupaka. Probudite učmalu savest i postupite po njoj. Prestanite da krstite belo crnim a crno belim. Popravite se intelektualno, ako možete. Postaćete korisnije i omiljenije. Nudim vam intelektualnu vežbu: odlučite da li množina glasi privici ili privitci. Ako vam prija da me grdite, razglasite kako sam, provevši celu celcatu karijeru na američkim univerzitetima, zaboravio maternji jezik. Savetnički, A. A.“;
 • da, imajući u vidu sve navedeno, smatraju da je pritužba dr A. A. podneta protiv Udruženja „B“ apsolutno neosnovano jer Udruženje prema dr A. A. nije postupalo diskriminatorski niti je njegov prijem u Udruženje odbijen zbog njegovih političkih uverenja i društveno-političkog rada.
  • U prilogu izjašnjenja dostavljeni su: 1) Apel Narodnoj skupštini Republike Srbije, 2) elektronski dopis dr A. A. od 17. juna 2022. godine upućen …. i … i 3) zapisnik elektronskog glasanja Upravnog odbora „B“ od 17. maja 2022. godine.
 1. ČINjENIČNO STANjE
 • Uvidom u elektronski dopis dr A. A. od 16. maja 2022. godine, utvrđeno je da je dr A. A. obavestio sekretarku Udruženja „B“ da je uputio pristupnicu za članstvo u udruženje.
 • U elektronski dopis sekretarke „B“ dr A. A. od 17. maja 2022. godine, navedeno je da je Upravni odbor odbio njegovu molbu za učlanjenje u „B“ uz „obrazloženje da osobe koje se nepristojno i neakademski ponašaju, a uz to nameću svoje stavove društvu čiji nisu član, ne mogu doneti ništa dobro društvu“. Dalje je navedeno izvinjenje što mu je poželela dobrodošlicu ne sačekavši odluku Upravnog odbora.
 • Uvidom u Odluku Upravnog odbora B od 17. maja 2022. godine, utvrđeno je da Upravni odbor nije prihvatio dr A. A. za člana B. U obrazloženju je navedeno da je Upravni odbor nakon razmatranja pristupnice i izjašnjavanja svih članova, jednoglasno doneo odluku kao u izreci.
 • Uvidom u elektronsku prepisku dostavljenu kao prilog uz pritužbu, utvrđeno je da je dr A. A. 18. marta 2022. godine uputio elektronski dopis sa nazivom „Upozorenje i zahtev“ na elektronsku adresu …. i još devet adresa. U dopisu je između ostalog navedeno: „…, zgranut, prosledio mi je svoju e-prepisku sa Vama (…) Doktor … (…) dobrim argumentima i kolegijalnim rečnikom predlaže B. društvu, koje Vi vodite, da se izjasni o zagađivanju životne sredine i najavljenom još većem zagađivanju. Životni procesi ljudi, životinja i biljaka – to jeste sve i sva biohemije. Zaštita životne sredine i narodnog zdravlja – to jeste profesionalna i moralna dužnost nacionalnog udruženja naučnika. Vi poričete jasnu istinu o biohemiji i jasnu obavezu B-a. Providnim izgovorima odbijate da postupite profesionalno i savesno u ime B-a. Pišući jezikom moralne nadmoći, ućutkujete uglednog i savesnog kolegu. Kao, uvređeni ste! Fond moj imenjak već dvadeset godina dodeljuje, osim konkursnih nagrada i pohvala, vankonkursne nagrade ustanovama i pojedincima za razne ZASLUGE. Ako, kao članica B-a, istrajete u izbegavanju profesionalne dužnosti i zadržite nadmen ton u dijalogu, Fond će razmotriti uvođenje OPOMENE i OSUDE profesionalnog ponašanja. Ako do toga dođe, Vi ćete biti odlična kandidatkinja za ovu premijernu ulogu. Nezvan, pridružujem se predlogu doktora … Dužnosti prema nauci, javnosti, i ličnoj savesti obavezuju Vas da glatko prihvatite njegov predlog, moj zahtev. Razočaran i zabrinut, A. A.“.
 • Uvidom u priloge dostavljene uz pritužbu, utvrđeno je da je dr …, predsednica udruženja, 21. marta 2022. godine odgovorila na elektronski dopis dr A. A. (sa nazivom „Upozorenje i zahtev“) sledećim dopisom: „Nisam razumela u kom svojstvu i sa kojim pravom se obraćate Zahtevom, i posebno upozorenjem B. društvu. Vaš Zahtev od 18. marta 2022. godine vidim kao pokušaj zloupotrebe Društva. Upozorenje da će rukovodstvo Društva biti izloženo moralno-političkom sudu vašeg Fonda ukoliko Zahtev ne bude usvojen, neodoljivo podseća na neka prošla vremena kada su ljudi bili žigosani ukoliko misle svojom glavom. Ne znam čime ste Vi i Fond koji ste osnovali stekli pravo da sudite i osuđujete? Ja na upozorenja, pretnje i ucene ne pristajem ma sa koje strane oni stizali. Uzevši u obzir Vaš stil i način obraćanja, najljubaznije ću Vas zamoliti da moje ime uklonite iz arhive Vašeg Fonda, a pohvala će biti vraćena Fondu. B. društvo ostaje otvoreno za konstruktivne predloge koji se tiču biohemije i nauka o životu, i spremno je da kroz naučno utemeljen dijalog, argumente i predavanja razmatra sva pitanja koja su vezana za struku.“
 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenja, dostavljene priloge, kao i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima[4]. Odredbom člana 25. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci odnosno sindikalnoj organizaciji.

Analiza navoda pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu sadržinu pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zadatak Poverenika je da ispita da li je Udruženje „B“ … postupalo diskriminatorno prema dr A. A. na osnovu njegovog političkog ubeđenja, kada je Upravni odbor udruženja 17. maja 2022. godine doneo odluku kojom je odbio da primi dr A. A. za člana udruženja. Poverenik nije analizirao da li je postupak po kojem je Upravni odbor udruženja doneo odluku da ne primi dr A. A. za člana zakonit i u skladu sa Statutom Udruženja, kao ni da li odluka sadrži potrebne elemente u skladu sa propisima kojim se uređuje postupak donošenja akata i njihova sadržina, s obzirom da to nije u nadležnosti Poverenika.
 • Analizom navoda pritužbe i izjašnjenja, kao i dostavljenih priloga, nesporno je da je dr A. A. 16. maja 2022. godine uputio Udruženju pristupnicu za članstvo i da je Upravni odbor Udruženja 17. maja 2022. godine doneo odluku da nije prihvatio dr A. A. za člana Udruženja. Dalje je nesporno da je dr A. A. nekoliko meseci pre podnošenja zahteva za članstvo, u javnosti iznosio svoje stavove i uverenja kojim je, između ostalog govorio i o javnim politikama Republike Srbije u oblasti rudarstva i energetike, a u vezi sa zagađenjem životne sredine. Analizom navoda pritužbe i izjašnjenja i dostavljenih priloga, nesporno je i da se dr A. A. 18. marta 2022. godine elektronskim dopisom obratio Udruženju sa predlogom da se Udruženje izjasni o zagađivanju životne sredine.
 • S obzirom da je Zakonom o zabrani diskriminacije utvrđeno da diskriminacija predstavlja neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema nekom licu na osnovu njegovog ili njenog ličnog svojstva, Poverenik je analizirao da li je političko ubeđenje dr A. A. bilo razlog za odbijanje njegovog članstva u Udruženju.
 • Za razmatranje ovog predmeta bitna je i primena pravila o teretu dokazivanja propisana članom 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Naime, Zakon o zabrani diskriminacije u članu 45. stav 2. propisuje posebno pravilo o preraspodeli tereta dokazivanja, prema kojem, za slučaj da je akt diskriminacije učinjen verovatnim, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno načela jednakih prava i obaveza, snosi onaj za koga se tvrdi da je izvršio diskriminaciju. Stavom 4. ovog člana propisano je da se navedeno pravilo o teretu dokazivanja primenjuje i na postupak pred Poverenikom.
 • U izjašnjenju „B“ je navedeno da udruženje ne zna koja su politička uverenja dr A. A, kao i da se sa njegovim društveno-političkim radom upoznalo kroz dostavljenu pritužbu dr A. A. protiv Udruženja. Dalje je u izjašnjenju navedeno da je razlog odbijanja zahteva dr A. A. za člana udruženja ranije postupanje dr A. A. prema udruženju, pre svega način obraćanja i komunikacije dr A. A. u elektronskoj prepisci. Dr A. A. je u pritužbi naveo da je 18. marta 2022. godine u elektronskom dopisu sa naslovom „Upozorenje i zahtev“ potpredsednici i članovima Udruženja predložio da se Udruženje izjasni o zagađivanju životne sredine: „Vi poričete jasnu istinu o biohemiji i jasnu obavezu B-a. Providnim izgovorima odbijate da postupite profesionalno i savesno u ime B-a.“ Uvidom u ovaj elektronski dopis utvrđeno je da je dr A. A. pored citiranog naveo i sledeće: „Fond moj imenjak već dvadeset godina dodeljuje, osim konkursnih nagrada i pohvala, vankonkursne nagrade ustanovama i pojedincima za razne ZASLUGE. Ako, kao članica B-a, istrajete u izbegavanju profesionalne dužnosti i zadržite nadmen ton u dijalogu, Fond će razmotriti uvođenje OPOMENE i OSUDE profesionalnog ponašanja. Ako do toga dođe, Vi ćete biti odlična kandidatkinja za ovu premijernu ulogu.“ Dalje, u izjašnjenju Udruženja je navedeno da je razlog odbijanja pristupnice dr A. A. sadržan u elektronskom dopisu sekretarke udruženja … od 17. maja 2022. godine: „Osobe koje se nepristojno i neakademski ponašaju, a uz to nameću svoje stavove društvu čiji nisu član, ne mogu doneti ništa dobro društvu.“ U izjašnjenju je navedeno da se dr A. A. pre podnošenja pristupnice u više navrata obraćao Udruženju i njegovim članovima uvredljivim i pretećim tonom, kao i da je u takvu prepisku uključivao i druga lica koja nisu članovi društva i i koja nemaju veze sa radom društva. Kao dokaz navedenom udruženje je ukazalo na elektronski dopis dr A. A. pod naslovom „Upozorenje i zahtev“. U izjašnjenju je navedeno i da Udruženje i Upravni odbor udruženja, ovakav način komunikacije u vidu pretnji i izdavanja naredbi smatraju izrazom nepoštovanja, kako prema pojedinim članovima Udruženja, tako i prema društvu u celini.
 • Poverenik je posebno analizirao i navode iz izjašnjenja da kritičko mišljenje dr A. A. koje je javno iznosio, njegovo političko uverenje i društveno-politički angažman nisu razlog odbijanja dr A. A. za člana Udruženja, činjenica da neki članovi i članice Udruženja imaju isto mišljenje i društveno-politički angažman kao dr A. A. Naime, dr A. A. je u prilogu pritužbe kao dokaz svojih društveno-političkih aktivnosti dostavio i Apel Narodnoj skupštini RS od 1. februara 2022. godine, koju je dr A. A. formulisao i prvi potpisao. Udruženje je u izjašnjenju ukazalo da je isti Apel potpisalo i osam aktuelnih članova i članica Udruženja i navelo njihova imena. Uvidom u Apel Narodnoj skupštini RS od 1. februara 2022. godine, utvrđeno je da su navedeni članovi i članice Udruženja, kao i dr A. A, potpisnici Apela.
 • Primenom pravila o teretu dokazivanja i analizom navoda iz pritužbe i izjašnjenja, kao i dostavljenih priloga, Poverenik je utvrdio da je Udruženje dokazalo da razlog zbog kojeg dr A. A. nije primljen za člana Udruženja nije u vezi sa njegovim političkim ubeđenjem ili društveno-političkim angažovanjem. Naime, dr A. A. je nekoliko meseci pre podnošenja pristupnice za člana Udruženju slao elektronske dopise u kojima je iznosio svoje zahteve i pretnje i pokušao da utiče da Udruženje zauzme stav koji je u skladu sa njegovim uverenjem. Udruženje i Upravni odbor smatraju ovakvo ophođenje kao izraz nepoštovanja. Uz izjašnjenje dostavljen je i prilog iz kojeg je utvrđeno da neki članovi ovog udruženja imaju iste stavove za koje dr A. A. smatra da su razlozi diskriminatornog postupanja, čime je Udruženje dokazalo da je razlog neprimanja dr A. A. u članstvo u vezi sa njegovim ranijim ophođenjem prema članovima Udruženja i Udruženju u celini, a ne u vezi sa njegovim političkim ubeđenjem i društveno-političkim angažovanjem.
 • Povodom navoda pritužbe da je Odluka Upravnog odbora od 17. maja 2022. godine kojom se odbija prijem za člana dr A. A, protivna Statutu Udruženja i Zakonu o udruženjima, kao i da je manjkava jer nema naveden pravni osnov po kojem je doneta, kao ni obrazloženje i pouku o pravnom leku, Poverenik ukazuje da je nadležnost Poverenika utvrđena Zakonom o zabrani diskriminacije i odnosi se isključivo na zaštitu načela ravnopravnosti i nediskriminacije, dok eventualna manjkavost upravnih akata, kao i povreda odredbi pravnih akata koji se odnose na članstvo u udruženjima, nije u nadležnosti ovog državnog organa.
 • S obzirom na sve navedeno, Poverenik daje mišljenje da u konkretnom slučaju Udruženje „B“ nije stavilo dr A. A. u nepovoljniji položaj na osnovu njegovog političkog ubeđenja odnosno da nije došlo do povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije.
 1. MIŠLjENjE

U postupku po pritužbi dr A. A. zbog odluke Upravnog odbora Udruženja „B“ od 17. maja 2022. godine kojom je odbijen za člana, Udruženje „B“ nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09 i 52/21

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06 i 115/21, član 21.

[4] Zakon o zabrani diskriminacije, član 2. stav 2.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
Brankica Janković


microsoft-word-icon763-22 Pritužba A.A. protiv udruženja zbog diskriminacije na osnovu političkog ubeđenja Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top