513-21 Diskriminacija deteta po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti obrazovanja

br. 07-00-358/2021-02 datum: 16.12.2021.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A.A, u ime maloletne ćerke L.J, protiv škole B.B. U pritužbi je između ostalog navedeno da škola nije izradila IOP za učenicu L. J. koja ima razvojne poteškoće, koja je sporija u razvoju u odnosu na vršnjake, koja otežano usvaja školsko gradivo i kojoj je potrebna dodatna podrška u nastavi. U izjašnjenju škole B.B. je, između ostalog, navedeno da je urađen pedagoški profil deteta i plan mera individualizacije za predmete srpski jezik, matematika, priroda i društvo, građansko vaspitanje i poboljšanje odnosa sa roditeljima, da nakon više poziva roditeljima da dođu i potpišu dokumentaciju, ni na jednom sastanku oni to nisu učinili jer nisu bili zadovoljni predlogom mera koje su prethodno sami naveli, da je za učenicu L. J. urađen plan individualizacije za školsku 2021/2022 iz predmeta matematika, engleski jezik i plan individualizacije za oblast saradnje sa roditeljima. U toku postupka utvrđeno je da je u inspekcijskom nadzoru škole 19. februara 2021. godine utvrđeno da su mere koje je škola preduzimala za učenicu L. J. periodične i nedovoljne i da je potrebna konkretizacija aktivnosti plana obrazovno-vaspitnog rada, dok je nakon izvršenog kontrolnog inspekcijskog nadzora 25. aprila 2021. godine utvrđeno je da je škola preduzela mere koje su bile naložene. Naime, škola je 29. marta 2021. godine izradila novi pedagoški profil u čijoj izradi su učestvovali roditelji učenice i predstavnici inkluzivne mreže i plan mera individualizacije za učenicu L.J. iz predmeta matematika, srpski jezik, priroda i društvo, građansko vaspitanje, engleski jezik i za oblast saradnje sa roditeljima. Na osnovu celokupnog utvrđenog činjeničnog stanja, nalaza inspekcijskog nadzora prosvetne inspekcije i izveštaja Školske uprave, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je utvrdio da je škola u periodu koji je 19. februara 2021. godine bio predmet inspekcijskog nadzora, stavila učenicu L. J. u nepovoljniji položaj na osnovu njenih poteškoća u razvoju tako što je preduzimala mere podrške koje su bile periodične i nedovoljne, dok aktivnosti plana obrazovno-vaspitnog rada nisu bile konkretizovane. S tim u vezi, Poverenik je dao mišljenje da je propuštanjem da pruži potrebnu dodatnu podršku učenici L.J. u periodu do inspekcijskog nadzora 19. februara 2021. godine, škola B.B povredila odredbe člana 6. a u vezi člana 19. Zakona o zabrani diskriminacije, dok u postupanju škole nakon inspekcijskog nadzora, odnosno nakon 19. februara 2021. godine nema povrede Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenik je školi dao preporuku da ubuduće pravovremeno pruža potrebnu dodatnu podršku učenici L. K. u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulisano pružanje dodatne podrške u obrazovanju, kao i da prilikom vršenja poslova iz svoje delatnosti ne krše odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i antidiskiminacione propise.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se 24. juna 2021. godine A, u ime svoje maloletne kćerke L. J, pritužbom protiv škole B.B, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja.
  • U pritužbi, između ostalog, navedeno je:
 • da L. J. na upisu u prvi razred školske 2018/2019 godine „nije prošla test“, i da su roditelji pitali psihološkinju V. da se upis odloži za sledeću školsku godinu, na šta su dobili odgovor da nema na osnovu čega da se odloži.
 • da L. J. ima razvojne poteškoće, da je sporija u razvoju u odnosu na vršnjake i da joj je potrebna dodatna podrška u nastavi;
 • da je L. J. 15. avgusta 2019. godine bila na logopedskoj i psihološkoj dijagnostici zbog loše artikulacije i otežanog usvajanja školskog gradiva;
 • da su roditelji početkom školske 2019/2020 godine pokazali medicinsku dokumentaciju učiteljici G. i pitali da L. J. pređe na IOP 1, a da im je učiteljica rekla da bi morala pola odeljena da stavi na IOP 1;
 • da L. J. u narednom periodu dobija uglavnom negativne ocene, 20 jedinica za 20 dana što je imalo izuzetno težak uticaj na njeno emocionalno stanje, i da ne dobija nikakvu podršku tokom drugog, ali i trećeg razred;
 • da je posle intervencije roditelja, učiteljica promenila stav prema ocenjivanju deteta, prestala sa negativnim ocenama, ali se i dalje nije suštinski promenilo u načinu rada sa detetom;
 • da L. J. ima teškoće na časovima, jer način predavanja, rad sa njom u školi, kao i način ocenjivanja nisu prilagođeni njenim mogućnostima.
 • da učiteljica tvrdi da radi individualizaciju, ali da roditelji ni na koji način nisu obavešteni o tome i da ne primećuju bilo kakvo poboljšanje u pogledu učenja i znanja deteta;
 • da su u trećem razredu dolazile „psihološkinje iz inkluzije“ i da su rekle da dete zna sve na času i da joj je potrebna samo individualizacija;
 • da roditelji od februara 2021. godine plaćaju privatnu učiteljicu, ali detetu i dalje nije prilagođeno gradivo u školi;
 • da su se roditelji obratili nastavnici engleskog jezika, a da je ona rekla da radi po planu i programu;
 • da je 12. februara 2021. godine učiteljica D. pred celim odeljenjem 3/2 izdvojila dvoje učenika da pišu izjave o L. J;
 • da roditelji sve vreme pokušavaju da ukažu da dete pati, ali nažalost ne nailaze na razumevanje;
 • da dete ne zaslužuje da bude meta zlonamernih komentara i pogleda, neadekvatne podrške i poniženja osoba koje ona voli, jer ona je mala i ne shvata da nije ona kriva što ne može da postigne traženo;
 • da im nije ništa rečeno za IOP za školsku 2021/2022. školsku godinu.

 

 • U prilogu pritužbe je između ostalog dostavljena sledeća dokumentacija: 1) Izveštaj Centra za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha „Dečija kuća“ od 15. avgusta 2019. godine; 2) Neuropsihološki izveštaj Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu od 12 decembra 2019. godine; 3) Zapisnik sa vanrednog roditeljskog sastanka održanog 10. januara 2020. godine; 4) Zapisnik Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektora za inspekcijski nadzor grada Beograda VII-06 br. 614-693/2020 od 19. oktobra 2020. godine o izvršenom vanrednom inspekcijskom nadzoru nad radom škole B; 5) Zapisnik Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektora za inspekcijski nadzor grada Beograda VII-06 br. 614-87/2021 od 1. marta 2021. godine; 6) Izveštaj lekara specijaliste od 19. marta 2021. godine; 7) Pedagoški profil; 8) Fotokopije kontrolnih i domaćih zadataka; 9) Prepiske sa mobilnog telefona; 10) Brojni dopisi između roditelja i škole.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka od škole B.B. zatraženo da se izjasne o navodima iz pritužbe.
 • U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja škole B.B, između ostalog je navedeno:
 • da se problem saradnje sa roditeljima učenice L.J. javio tokom drugog razreda, kada je započeto brojčano ocenjivanje;
 • da su se u drugom razredu osnovne škole, roditelji obraćali školi sa zahtevom za dodatnu podršku u obrazovanju IOP 1 ili čak IOP 2, jer je uspešna u gimnastici i potreban joj je dobar uspeh kako bi upisala Sportsku gimnaziju;
 • da je učenica u drugom razredu ostvarila odličan uspeh, ali roditelji smatraju da su ocene nerealne u odnosu na znanje deteta;
 • da su savetnici Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju posetili čas matematike i obavili višečasovni sastanak u prisustvu oba roditelja, psihologa škole, učiteljice G, predstavnicom tima za inkluzivno obrazovanje u školi, nastavnicom matematike D.M, direktora škole. Da je sastanak bio iscrpljujući i nekonstruktivan jer su se roditelji i uz opominjanje savetnika da se vrate na temu obrazovanja deteta, iznosili neistinite optužbe na ponašanje i rad zaposlenih u školi, ali i u predškolskoj ustanovi;
 • da je škola više puta pokušala da ostvari adekvatnu saradnju sa roditeljima, ali su se sastanci završavali optužbama roditelja;
 • da su roditelji školi upućuju česte predstavke u kojim navode uvek druga imena „diskriminatora“, kontradiktorne izjave i zahteve da se svi navedeni pozivaju na sastanke gde bi se utvrdila odgovornost;
 • da je direktorka obavila razgovore sa zaposlenima koje majka navodi kao organizatore i učesnike u diskriminaciji;
 • da su obavljeni razgovori sa roditeljima iz drugog odeljenja;
 • da je na insistiranje roditelja, i u saradnji sa predstavnicima inkluzivne mreže i pedagoškim savetnicima Školske uprave, ali i roditelja urađen pedagoški profil deteta i plan individualizacije za predmete srpski jezik, matematika, priroda i društvo, građansko vaspitanje i poboljšanje saradnje sa roditeljima;
 • da su roditelji nakon više sastanaka i zahteva za izmenu mera i pedagoškog profila izjavili da nisu saglasni sa pedagoškom dokumentacijom;
 • da nakon više poziva roditeljima da dođu i potpišu dokumentaciju, ni na jednom sastanku oni to nisu učinili jer nisu bili zadovoljni predlogom mera koje su prethodno sami naveli;
 • da je za učenicu L. J. iz sledećih predmeta urađen plan individualizacije za školsku 2021/2022. godinu: matematika, engleski jezik i plan individualizacije za oblast saradnje sa roditeljima;
 • da su mere podrške učenici planirane, ali je učenica izostala sa nastave usled bolesti od 13. do 22. septembra 2021. godine. Dalje je navedeno da su mere podrške: predavanje na način koji angažuje više čula, ponoviti uputstva više puta, dati učenici više vremena pri izradi zadataka, redovno pohvaljivati, proveriti da li je zapisala šta ima za domaći zadatak, proveriti da li je tačno zapisala sa table i proveriti greške, redovno formativno i sumativno ocenjivati kako bi roditelj uvidim u Es dnevnik imao sliku o napretku deteta, prilagođen raspored sedenja, redovni dolasci na dopunsku nastavu, uključiti učenicu u vannastavne aktivnosti i sekcije u školi;
 • da učenica L. J. nema problema u komunikaciji sa vršnjacima, da se druži sa učenicima drugog odeljenja učiteljice D. i da nikada nijedan zaposleni nije vršio uticaj da se deca ne druže, niti je tražila izjave učenika u vezi učenice L.J;
 • da su se više puta obraćali Centru za socijalni rad , koji je odgovorio da nije nadležan za dati slučaj, iako škola smatra da roditelji svojim neosnovanim zahtevima da učenica nastavu prati po redukovanom obrazovnom programu uskraćuju pravo na adekvatno obrazovanje deteta u skladu sa svojim mogućnostima.
  • U prilogu izjašnjenja i dopune izjašnjenja, između ostalog dostavljeni su: 1) Evaluaciju individualizacije za učenicu L. J. na kraju drugog polugodišta 2021. godine učiteljice G; 2) Pedagoški profil L. J. od 29. marta 2021. godine; 3) Plan mera individualizacije za L. J. od 29. marta 2021. godine; 4) Zapisnike Tima za prevenciju nasilja; 5) Zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru od 1. marta 2021. godine; 6) Izveštaj o pružanju stručne pomoći broj 610-00-97/2011-11 od 16. marta 2021. godine; 7) Zapisnik o kontrolnom inspekcijskom nadzoru; 8) Plan mera individualizacije za L. J. od septembra 2021. godine; 9) Izveštaj o radu sa učenicom 3/1 odeljenja, L.J, za predmet Građansko vaspitanje; 10) Mišljenje učiteljice o postignućima L. J. 4/1;

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Uvidom u izveštaj lekara specijalista – u delu logopedskog statusa KBC „Zvezdara“, ORL klinike, Centara za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha „Dečija kuća“ od 15. avgusta 2019. godine (neposredno pre polaska u drugi razred) za L. J. koja je rođena 5. decembra 2011. godine utvrđeno je da je navedeno da je artikulacija oštećena za dva glasa po tipu distorzije (R i L), da koristi proširenu, gramatički korektnu rečenicu, da je brzina čitanja u skladu sa uzrastom, a razumevanje pročitanog lošije, da je L. J. testirana Rejnel razvojnim skalama govora i da razumevanje govora odgovara uzrastu 5.03-5.05 godina, a govorno izražavanje uzrastu 3.10 godina. Takođe, uvidom u isti izveštaj specijalista – u delu psihološkog statusa utvrđeno je da L. J. na testu intelektualnih sposobnosti REVISK dobija IQv -83, IQn -82, IQt -83, što odgovara kategoriji niskog proseka. Dalje je utvrđeno da su lekari specijalisti logoped i psiholog mišljenja da je poželjno prilagoditi način usvajanja i procenjivanja školskog gradiva, da je potrebno devojčici omogućiti da sedi u prvoj klupi, podeliti pitanja i zadatke na kraće celine, proveriti da li je razumela zadatak, pohvaliti trud i zalaganje i po potrebi je uključiti u dopunsku nastavu.
 • Uvidom u neuropsihološki izveštaj Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu od 12. decembra 2019. godine utvrđeno je da je L. J. upućena na neuropsihološku procenu zbog teškoća u savladavanju školskog gradiva i da su uputne dijagnoze: Disordo facultatum scholasticarum mixut (mešovit poremećaj sposobnosti za školovanje). Da je u izveštaju navedeno da je učenici L.J. potrebna podrška i motivacija kako u procesu učenja, tako i u svakodnevnom funkcionisanju, usmeravanje pri odgovaranju uz potpitanja, izrada optimalnog programa gradiva za određene predmete, omogućavanje dužih vremenskih intervala za aktivnosti čitanja i pisanja i da je potreban savetodavni psihološki tretman zbog postojeće anksioznosti.
 • Uvidom u zapisnik sa vanrednog roditeljskog sastanka održanog 10. januara 2020. godine utvrđeno je da je škola sazvala sastanak da bi se razgovaralo sa roditeljima o merama podrške njihovom detetu L.J. u procesu obrazovanja. Da je uvidom u dokumentaciju, koju su doneli roditelji tog dana, zaključeno da se mere koje je predložio lekar već primenjuju kroz individualizaciju. Takođe, roditeljima je dat predlog da ukoliko smatraju potrebnim, uz njihovu saglasnost, može se započeti i rad po IOP-1, kao i da je neophodno roditelje informisati o ovom obliku podrške deteta.
 • U zapisniku Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektora za inspekcijski nadzor grada Beograda VII-06 br. 614-693/2020 od 19. oktobra 2020. godine o izvršenom vanrednom inspekcijskom nadzoru nad radom škole B.B navedeno je da je učenica L. J. na kraju školske 2019/2020. godini ostvarila odličan uspeh (4,57) i primerno vladanje, kao i da je školske 2019/2020. godine nastavu iz matematike pohađala po individualizovanom programu, da je škola sačinila plan mera individualizacije nastave iz ovog predmeta u skladu sa predlogom lekara. Takođe, utvrđeno je da L.J. u školskoj 2020/2021 godini, nastavu iz matematike ne pohađa po individualizovanom programu.
 • U zapisniku Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektora za inspekcijski nadzor grada Beograda VII-06 br. 614-87/2021 od 1. marta 2021. godine navedeno je da je dana 19. februara 2021. godine izvršen vanredni inspekcijski nadzor u škole B.B i izvršen uvid u dokumentaciju i izjave zaposlenih. Dalje je navedeno da je utvrđeno sledeće činjenično stanje: da je škola po saznanjima postojanja problemskih situacija preduzimala mere, da su obavljani razgovori sa roditeljima i zaposlenima u skladu sa Protokolom za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno vaspitnim ustanovama; da za učenicu L. J. postoji plan individualizacije za školsku 2019/2020. godinu i izrađen je pedagoški profil. Dalje je utvrđeno da u školskoj 2020/2021. godini iako su u svim zapažanjima i izveštajima opisana slabija napredovanja učenice i manja motivisanost za rad nije urađen novi pedagoški profil i nisu donete mere podrške učenici kao ni individualizacija prioritetnih oblasti. Zatim, da je ocenjivanje učenice u prvom polugodištu prikazano u E-dnevniku samo kao sumativno, dok su u drugom polugodištu aktivnosti učenice u većoj meri ocenjene nemotivisajućim ocenama – smajlijima što nije preporučljivo kada su u pitanju deca kod kojih postoji potreba za individualizacijom nastave. Takođe, navedeno je da je utvrđeno da je škola preduzimala periodične mere koje su nedovoljne i da je potrebna konkretizacija aktivnosti plana obrazovno-vaspitnog rada; da je u priloženim izveštajima i predlozima rada vidljiv neujednačen kvalitet u planiranju odgovarajućih mera podrške, a posebno u delu koji se odnosi na saradnju sa roditeljima i timskom radu učiteljice i PP službe; evaluacija preduzetih mera nije jasno iskazana pa se ne može utvrditi da su planirane aktivnosti uspešne, odnosno u kom se momentu odustalo od individualizacije nastave u odnosu na postignuća učenika. Školi su naložene mere za otklanjanje nepravilnosti: da se intenzivira timski rad u oblasti planiranja i realizaciji mera dodatne podrške učenici sa jasno planiranim merama koje sadrže korake/aktivnosti, realizatore i očekivane ishode/promene; da odeljenski starešina odeljenja 3/1 uspostavi i kontinuirano ostvaruje dvostranu komunikaciju sa roditeljima učenice, uz pomoć pedagoško-psihološke službe i da stručni saradnici, stručni timovi, odeljenske starešine pri planiranju i sprovođenju mera podrške rukovode se potrebama učenika, njihovim najboljim interesima, ostvarujući saradnju sa svim akterima u vaspitno obrazovnom procesu.
 • Uvidom u izveštaj Školske uprave Beograd br. 610-00-00097/2021-11 od 16. marta 2021. godine o pružanju stručne pomoći Školi utvrđeno je da je preporučeno školi da između ostalog konkretizuje mere individualizacije, do izrade IOP-1, sa ciljem pružanja adekvatne podrške učenici L. J. i obezbeđivanje optimalnih uslova za njen napredak, da svi nastavnici prilagode obrazovno-vaspitni rad individualnim karakteristikama, mogućnostima i potrebama učenice L. J. i obezbede priliku ovoj učenici da bude uspešna i da koriste metode, nastavne materijale, nastavna sredstva i prilagode uslove u kojima se učenje odvija tako da optimalno angažuju potencijale i kapacitete učenice; da nastavnici koji predaju odeljenju 3/1 primenjuju različite metode i tehnike praćenja i vrednovanja učenika, a posebnu pažnju posvete unapređenju svog rada u domenu formativnog ocenjivanja; da sačine plan aktivnosti (sadržaje, dinamiku, zadužene osobe) za saradnju sa roditeljima učenice L.J; da uključe roditelje u izradu pedagoškog profila na način koji omogućava fokus na aktuelnu situaciju, uz mogućnot da im se instrumenti dostave ranije i da dođu pripremljeni na sastanak na kome će razmeniti informacije sa odeljenskim starešinom ili članovima Tima za inkluzivno obrazovanje; da uspostave saradnju sa institucijama i ustanovama koje mogu pružiti pomoć i podršku školi u unapređenju obrazovno-vaspitnog rada sa učenicom L.J. i saradnju sa njenim roditeljima, kao i da planira i realizuje stručno usavršavanje zaposlenih sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za komunikaciju i saradnju i sa temama iz oblasti prevladavanje stresa, inkluzivnog obrazovanja i zaštite od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
 • Uvidom u dopis Škole br. 118 od 12. marta 2021. godine utvrđeno je da su roditelji učenice L.J. pozvani da 16. marta 2021. godine dođu u školu kako bi potpisali plan individualizacije za učenicu L.J, međutim roditelji su 23. marta obavestili školu da im je poziv stigao 20. marta 2021. godine.
 • Uvidom u odgovor direktora škole od 24. marta 2021. godine na dopis roditelja od 18. marta 2021. godine utvrđeno je škola spremna da započne proces individualnog rada iz srpskog jezika, prirode i društva, matematike i građanskog vaspitanja, kao i da su spremni da zakažu savetodavni razgovor o eventualnom prelasku učenice L. J. na IOP-1 iz engleskog jezika.
 • Uvidom u pedagoški profil L.J- 3/1 od 29. marta 2021. godine utvrđeno je između ostalog da je učenici potrebna podrška kako bi razumela zadatke koje su na srednjem nivou težine iz matematike, srpskog jezika, prirode i društva, građanskog vaspitanja i engleskog jezika.
 • Uvidom u dopis nastavnice engleskog jezika br. 143 od 29. marta 2021. godine utvrđeno je da su roditelji obavešteni da će učenica L. J. raditi individualizaciju iz engleskog jezika, a da odluku o radu po IOP-1 donose Tim za inkluziju i PP služba škole.
 • Uvidom u zapisnik sa sastanka, održanog 13. aprila 2021. godine na kojem je trebalo da se razmotri pedagoška dokumentacija učenice L. J. i eventualno potpiše, kao i da se uspostavi dogovor o merama podrške učenici u procesu učenja građanskog vaspitanja, utvrđeno je da su roditelji izjavili da nisu pročitali poslatu dokumentaciju (pedagoški profil, mere individualizacije) putem mejla, jer ne žele da koriste kompjuter jer ga deca koriste za učenje, a na telefonu ne vide dobro. Zaključak sastanka je da roditelji pročitaju dokumentaciju i pozovu školu sledeće nedelje radi potpisivanja ili sugestija, da napredovanje deteta prate putem es dnevnika, da će psiholog i pedagog još jednom objasniti posao PP službe učenicima.
 • U zapisniku Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektora za inspekcijski nadzor grada Beograda VII-06 br. 614-87/21-1 od 26. maja 2021, godine o kontrolnom inspekcijskom nadzoru škole B.B, navedeno je da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno je škola izvršila mere koje su bile naložene Zapisnikom o vanrednom inspekcijskom nadzoru VII-06 br. 614-87/2021 od 1. marta 2021. godine; da su direktor škole, PP služba i Tim  pristupili izradi plana individualizacije u saradnji sa Milenom Jerotijević iz Mreže podrške pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju unapređenja rada sa učenicom L. J. i pružanju kvalitetnije podrške, ali da i dalje postoji nezadovoljstvo roditelja; da je na održanim sastancima sa roditeljima dogovoreno da se Plan individualizacije i pedagoški profil, razmotre i potpišu, ali roditelji do dana inspekcijskog nadzora (25.4.2021. godine) nisu pristupili potpisivanju, kao i da je učenici L.J. je na zahtev roditelja pružena individualna podrška za predmet građanskog vaspitanja.
 • Uvidom u dopis majke deteta, koji je škola primila 1. juna 2021. godine, utvrđeno je između ostalog da je majka deteta izjavila da ne znaju da li se vrši individualizacija nad njihovom detetom, niti ko to kontroliše, ali uočava da dete dolazi zadovoljno sa časova i govori da je učiteljica G. motiviše na času, da nastavnica engleskog jezika napiše šta dete ima za domaći i šta bi trebalo da provežba. Takođe, istim dopisom majke deteta zamolila je Školu da je obavesti o sledećem sastanku o potpisivanju pedagoškog profila i ispravke u pedagoškom profilu sa kojim se ne slaže u potpunosti, jer učenica L. J. još uvek ne usvaja neke nastavne jedinice.
 • Uvidom u dopis Škole br. 255 od 8. juna 2021. godine utvrđeno je da su roditelji pozvani na sastanak 15. juna 2021. godine sa dnevnim redom: 1) Pedagoška dokumentacija za dodatnu obrazovnu podršku; 2) Razgovor sa učiteljicom D.
 • Uvidom u odgovor roditelja od 11. juna 2021. godine na dopis Škole br. 255 od 8. juna 2021. godine utvrđeno je da roditelji zahtevaju dodatnu podršku i razmatranje primene IOP-1 u narednoj školskoj 2021/2022. godini.
 • Uvidom u dopis škole broj 280 od 17. juna 2021. godine utvrđeno da nije postignut dogovor između Škole i roditelja i da su roditelji dobili izvod iz es dnevnika sa formativnim i sumativnim ocenama deteta, kao i obaveštenje o postignućima deteta.
 • Uvidom u evaluaciju za učenicu L. J. za školsku 2020/2021. godinu i izveštaj o radu sa učenicom 3/1 odeljenja, L. J, za predmet Građansko vaspitanje utvrđeno je da individualizacija pisana i rađena za predmet srpski jezik, engleski jezik, matematika i priroda i društvo, građansko vaspitanje, kao i za oblast saradnja sa roditeljima učenice L.J. 3/1.
 • U mišljenju učiteljice br 529/1 od 28. septembra 2021. godine o postignućima učenice L.J. navedeno je da iz oblasti Prirode i društva i srpski jezik za sada nema potrebe da se radi individualizacija, jer je na inicijalnim testovima učenica pokazala dovoljno usvojenog znanja za dalji rad i da ukoliko bude potrebe individualizacija će se raditi. Takođe, navedeno je da nema potrebe da se radi individualizacija iz oblasti građansko vaspitanje.
 • Uvidom u plan mera individualizacije za učenicu L. J. 4/1 utvrđeno je da je individualizacija pisana za školsku 2021/2022. godinu iz predmeta engleski jezik, matematika i za oblast saradnja sa roditeljima učenice L.J. 4/1.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, priloge, kao i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

 

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti je da postupa po pritužbama zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima i izriče mere u skladu sa članom 40. ovog zakona.
 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[4]
 • Republika Srbija je 1990. godine ratifikovala Konvenciju o pravima deteta[5], koja u članu 28. propisuje da dete, pored ostalog, ima pravo na obrazovanje i da je država dužna da osigura obavezno i besplatno osnovno obrazovanje za sve, da omogući da obrazovne i stručne informacije i saveti budu dostupni svoj deci i preduzme mere za redovno pohađanje škole i smanjenje stope napuštanje škole. Članom 29. stav 1. Konvencije o pravima deteta definisani su ciljevi obrazovanja tako što je propisano da obrazovanje deteta treba da bude usmereno na sveobuhvatan razvoj punog potencijala deteta, uz razvijanje poštovanja ljudskih prava, pojačan osećaj identiteta pripadnosti i njegovu ili njenu socijalizaciju i interakciju sa drugima i sa okruženjem.
 • Opštim komentarom broj 1. Komiteta za prava deteta pojašnjen je član 29. stav 1. Konvencije, tako što je, između ostalog, navedeno da obrazovanje treba da bude usmereno na dete, prilagođeno detetu i da omogućava njegovo ili njeno osnaživanje. Obrazovanje na koje svako dete ima pravo jeste ono koje je osmišljeno tako da razvije kod deteta životne veštine, da ojača detetovu sposobnost da uživa čitav niz ljudskih prava i da utiče na stvaranje kulture prožete odgovarajućim vrednostima ljudskih prava. Komitet za prava deteta napominje da nastavni plan mora da bude u direktnoj vezi sa detetovim potrebama, kao i da potpuno uzme u obzir detetove sposobnosti koje se razvijaju. Nastavne metode, stoga, treba da se prilagode različitim potrebama različite dece. Obrazovanje treba da teži tome da obezbedi da svako dete savlada osnovne životne veštine i da nijedno dete ne izađe iz škole, a da nije opremljeno za suočavanje sa izazovima sa kojima se može očekivati da će se suočiti u životu.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima (u daljem tekstu: lična svojstva). Odredbama člana 6. propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji opložaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Dalje je odredbama člana 19. propisano da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom, kao i da je zabranjeno licu ili grupi lica, na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu ili isključiti ih iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavljati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupanje prema njima.
 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[6] propisano je da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, da su državljani Republike Srbije jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, kao i da lice sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ima pravo na vaspitanje i obrazovanje koje uvažava njegove obrazovne i vaspitne potrebe u sistemu obrazovanja i vaspitanja, uz pojedinačnu odnosno grupnu dodatnu podršku u nastavi i učenju ili u posebnoj vaspitnoj grupi ili školi, u skladu sa ovim i posebnim zakonom (član 3.). Odredbama člana 7. propisano je da sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, učenike i odrasle jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovano na socijalnoj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije. Odredbom člana 8. propisani su ciljevi obrazovanja i vaspitanja, među kojima je i obezbeđivanje podsticajnog i bezbrižnog okruženja za celovit razvoj učenika, razvijanje nenasilnog ponašanja i uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju; pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog učenika, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima; razvijanje osećanja solidarnosti, razumevanja i konstruktivne saradnje sa drugima i negovanje drugarstva i prijateljstva i razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti. Odredbom člana 76. stav 1. propisano je da se detetu i učeniku i odraslom kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, teškoća u učenju, rizika od ranog napuštanja školovanja i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju, ustanova obezbeđuje otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka, prilagođavanje načina ostvarivanja školskog programa i izradu, donošenje i ostvarivanje individualnog obrazovnog plana.
 • Odredbom člana 110. stav 1. ovog zakona propisana je zabrana diskriminacije i određeno je da su u ustanovi zabranjene diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, odnosno vrši propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe, kao i članove njihovih porodica ili njima bliska lica na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, statusu migranta, odnosno raseljenog lica, nacionalne pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, smetnji u razvoju i invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.
 • Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje[7] propisano je da pravo na IOP ima dete, učenik i odrasli kome je potrebna dodatna podrška zbog teškoća u postupanju, uključivanju i učestvovanju u obrazovanju, ako te teškoće utiču na njegovu dobrobit, odnosno ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja ili predstavljaju rizik od ranog napuštanja školovanja, i odnose se na dete, učenika ili odraslog koji: 1) ima teškoće u učenju (zbog specifičnih smetnji u učenju ili problemima u ponašanju i emocionalnom razvoju); 2) ima smetnje u razvoju ili invaliditet (telesne, motoričke, čulne, intelektualne ili smetnje iz spektra autizma); 3) potiče, odnosno živi u socijalno nestimulativnoj sredini (socijalno, ekonomski, kulturno, jezički siromašnoj sredini ili dugotrajno boravi u zdravstvenoj, odnosno socijalnoj ustanovi); 4) iz drugih razloga ostvaruje pravo na podršku u obrazovanju (član 2. stav 1). Odredbama člana 3. ovog pravilnika propisan je postupak prikupljanja podataka i formiranje dokumentacije za izradu pedagoškog profila koji se izrađuje uz saradnju sa roditeljem. Pedagoški profil sadrži opisa obrazovne situacije deteta, odnosno učenika i osnov je za planiranje individualnog načina rada sa učenikom.

Na osnovu pedagoškog profila u kojem su utvrđena područja u kojima je potrebna dodatna podrška, vaspitač, nastavnik i stručni saradnik planiraju mere za otklanjanje fizičkih, komunikacijskih i socijalnih prepreka (u daljem tekstu: mere individualizacije). Mere individualizacije ostvaruju se putem: 1) razumnog prilagođavanja prostora i uslova u kojima se odvija aktivnost u predškolskoj ustanovi, odnosno nastava u školi (otklanjanje fizičkih barijera, osmišljavanje dodatnih i posebnih oblika aktivnosti, izrade posebnog rasporeda aktivnosti itd.); 2) prilagođavanja metoda rada, nastavnih sredstava i didaktičkog materijala, načina davanja instrukcije i zadavanja zadataka, praćenja napredovanja, načina usvajanja sadržaja, provere znanja, organizacije situacija učenja, postavljanja pravila ponašanja i komunikacije i dr; 3) izmena sadržaja aktivnosti u vaspitnoj grupi, odnosno sadržaja učenja i ishoda obrazovanja i vaspitanja. Mere individualizacije sprovode se tokom procesa obrazovanja i vaspitanja, kao sastavni deo obrazovno-vaspitnog rada vaspitača, odnosno nastavnika, o čemu se vodi pedagoška dokumentacija (član 4.).

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je škola B.B stavila u nepovoljniji položaj učenicu L. J. na osnovu invaliditeta kao ličnog svojstva.
 • Prilikom razmatranja ovog predmeta, Poverenik je imao u vidu navode pritužbe, izjašnjenja i dostavljene dokaze koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije.
 • Imajući u vidu nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da sprovodi postupak po pritužbama koje se odnose na akte diskriminacije, predmet analize u ovom slučaju ograničen je na utvrđivanje postojanja diskriminacije učenice L.J. i povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, dok eventualne povrede nekih drugih prava nisu u nadležnosti Poverenika. Takođe, stručna ocena o postojanju pedagoških, zdravstvenih i socijalnih razloga za izradom IOP-a ili plana mera individualizacije nije u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti se usredsredio na analizu da li je škola pružila dodatnu podršku učenici L. J. ili ne.
 • Uvidom u pritužbu, izjašnjenje i priloge, nesporno je da je dete L. J. u momentu podnošenja pritužbe bila učenica trećeg razreda škole B.B i da ima razvojne poteškoće. Takođe, nesporno je da su roditelji L. J. u novembru 2019. godine školi dostavili njenu medicinsku dokumentaciju i tražili od škole dodatnu podršku u obrazovanju, kao i da se za dete izradi individualno obrazovni plan (IOP) na osnovu kojeg bi se sprovodio rad sa detetom.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti analizirao je navode iz pritužbe kojima se ukazuje da škola nije pružila adekvatnu podršku u procesu obrazovanja učenici L. J. U pritužbi je navedeno da su roditelji početkom školske 2019/2020. godine upoznali učiteljicu sa medicinskom dokumentacijom učenice i zatražili izradu IOP1, da devojčica ima teškoće na časovima, jer način predavanja, rad sa njom i način ocenjivanja nisu prilagođeni njenim mogućnostima, kao i da joj u februaru 2021. godine i dalje nije prilagođeno gradivo u školi. Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektor za inspekcijski nadzor grada Beograda je u inspekcijskom nadzoru škole utvrdio da su mere koje je škola do 19. februara 2021. godine preduzimala za učenicu L. J. periodične i nedovoljne i da je potrebna konkretizacija aktivnosti plana obrazovno-vaspitnog rada. Nakon izvršenog kontrolnog inspekcijskog nadzora 25. aprila 2021. godine utvrđeno je da je škola preduzela mere koje su bile naložene Zapisnikom o vanrednom inspekcijskom nadzoru br. VII-06 br. 614-87/2021 od 1. marta 2021. godine. Navedeno je da je škola 29. marta 2021. godine izradila novi pedagoški profil u čijoj izradi su učestvovali roditelji učenice i predstavnici Mreže podrške inkluzivnog obrazovanja. Mrežu podrške inkluzivnog obrazovanja je 2010. gdine osnovalo Ministarstvo prosvete (nauke i tehnološkog razvoja) kao odgovor na potrebu obrazovno-vaspitnih ustanova za dodatnom podrškom u razvijanju prakse dostupnog, kavlitetnog i pravednog obrazovanja za svako dete i obezbeđuje stručnjake različitih profila i praktičare za savetodavni i supervizijski rad sa obrazovnim ustanovama u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Dalje, 2 marta 2021. godine škola je izradila plan mera individualizacije za učenicu L. J. iz predmeta matematika, srpski jezik, priroda i društvo, građansko vaspitanje, engleski jezik i za oblast saradnje sa roditeljima. Mere individualizacije se između ostalog sastoje u tome da se predaje na način koji angažuje više čula, da se ključne stavke napišu na tabli, da se učenici da vremena i podrška prilikom rada, da se tablica množenja i deljenja ispisana na kartonu koristi tokom časa dok se ne savlada napamet i nakon toga u situacijama kada pokaže nesigurnost i povišenu tremu, da joj se da više vremena za čitanje nepoznatog latiničnog teksta, da joj se tekst da unapred da se s njim upozna kod kuće, da se postavljaju potpitanja za pročitani tekst, da se prilagodi raspored sedenja tako da učenica sedi u prvoj klupi, da se istakne svaki, ma i najmanji njen uspeh, da se učenicima i roditeljima daju povratne informacije, da se za predmet engleski jezik piše u svesku šta učenica ima za domaći zadatak i da joj se daju instrukcije za izradu zadataka kod kuće, da nastavnica engleskog jezika proveri da li je učenica napisala ključne pojmove i reči sa table, koje treba naučiti, da se redukuju zadaci, smanji broj zahteva i slično.
 • Daljom analizom navoda pritužbe, izjašnjenja i priloga, utvrđeno je da roditelji nisu saglasni sa predlogom plan mera individualizacije za učenicu L. J od 29. marta 2021. godine, kao i da u pritužbi nije precizirano koji su konkretni razlozi zbog kojih nisu saglasni sa predlogom plana individualizacije, odnosno za koji deo plana smatraju da treba da bude drugačiji. Uprkos tome škola je u dogovoru sa saradnicima iz Školske uprave realizovala plan iako ga roditelji nisu potpisali, a u cilju najboljeg interesa deteta.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ističe da sve osobe koje su uključene u obrazovanje, vaspitanje i pružanje podrške učenicima treba zajednički da rade na izgradnji uzajamnog poverenja i saradnje, kako bi se osiguralo prijateljsko okruženje u kojem bi se potrebe učenika bolje razumele i uvažavale. Iz navoda i pritužbe i izjašnjenja može se zaključiti da je saradnja škole i roditelja narušena. Kako se u konkretnom slučaju radi o detetu posebno osetljivom zbog razvojnih smetnji, zajednički je zadatak i ustanove i roditelja da iznalaze adekvatne načine kako bi se za dete stvorilo povoljno okruženje za razvoj njegovih punih potencijala.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da IOP nije jedini i obavezan način ostvarivanja prava na dodatnu podršku i potreba za IOP-om ceni se u svakom konkretnom slučaju. Ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja moguće je i drugim pedagoškim pristupima i bez izrade IOP-a. Primera radi u Priručniku za zaposlene u vrtićima i školama: Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, navedeno je da će „Individualni obrazovni plan kao zvanični pisani dokument biti potreban za jako mali broj dece, ako smo u odnosu na dobro poznavanje deteta kome je potrebna dodatna podrška (jasan, sveobuhvatan i detaljan pedagoški profil) i odeljenja u kojem predajemo, svakodnevno, kroz redovne pripreme za čas prilagođavali i koristili različite metode, oblike rada, vizuelna pomagala i slična prilagođavanja, koji olakšavaju i otklanjaju prepreke za učenje i učestvovanje na času.“[8]
 • Iz sprovedenog inspekcijskog nadzora nesporno je da su mere podrške koje su bile preduzimane prema maloletnoj L. J. bile periodične i nedovoljne, dok aktivnosti plana obrazovno-vaspitnog rada nisu bile konkretizovane. S tim u vezi, na osnovu celokupnog utvrđenog činjeničnog stanja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da je škola u periodu koji je prethodio inspekcijskom nadzoru 19. februara 2021. godine, povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Nakon izvršenog kontrolnog inspekcijskog nadzora 25. aprila 2021. godine utvrđeno je da je škola preduzela mere koje je inspekcija  naložila, da je 29. marta 2021. godine izradila novi pedagoški profil u čijoj su izradi učestvovali roditelji učenice i predstavnici Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, da je izrađen plan mera individualizacije za pojedine predmete, kao i da su realizovali plan individualizacije. Pritužbom nije precizirano koji su konkretni razlozi zbog kojih roditelji nisu saglasni da predlogom plana mera individualizacije i koje još konkretne mere podrške smatraju potrebnim. Stručna ocena da li su preduzete mere dodatne podrške i način na koji je pružena dodatna podrška učenici u skladu sa njenim razvojnim poteškoćama i potrebama nije u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Zbog toga je Poverenik posebno cenio da su u izradi pedagoškog profila nakon inspekcijskog nadzora učestvovale stručnjakinje Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju, da je urađena evaluacija za školsku 2020/2021. godinu, kao i plan mera individualizacije za školsku 2021/2022. godinu, a da je prosvetna inspekcija konstatovala da je škola preduzela sve mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju pružanja dodatne podrške učenici. S obzirom na  celokupno utvrđeno činjenično stanje, Poverenik je mišljenja da u periodu od 29. marta 2021. godine do podnošenja pritužbe roditelja učenice L.J. Povereniku, škola nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.
 • Kada je reč o navodima iz pritužbe koji se odnose na to da je 12. februara 2021. godine učiteljica D. pred celim odeljenjem 3/2 izdvojila dvoje učenika da pišu izjave o L.J, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je od roditelja učenice L. J. tražio da navedu koje izjave su deca pisali i da pojasne na koji način smatraju da je njihovo dete zbog toga diskriminisano po osnovu zdravstvenog stanja. U dopuni pritužbe roditelja učenice L. J. nisu precizirali navode i ukazali su da im i dalje nije jasno šta se dogodilo. Povodom navedene optužbe izjasnila se škola u kojem je navedeno da učiteljica D.D. nije tražila izjave učenika u vezi L.J. Imajući u vidu navedeno, možemo konstatovati da u konkretnom slučaju podnosioci pritužbe nisu učinili verovatnim da je postupanje učiteljice D.D. prema učenici L.J, u uzročno – posledičnoj vezi sa ličnim svojstvom koje su naveli u pritužbi – zdravstveno stanje, niti su precizirali događaj. Zbog toga u konkretnom slučaju Poverenik nije analizirao postojanje povrede prava u smislu Zakona o zabrani diskriminacije, što ne isključuje mogućnost da je u navedenom postupku bilo nekih drugih povreda prava koje nisu u nadležnosti ovog državnog organa.

 

 1. MIŠLjENjE

Propuštanjem da pruži potrebnu dodatnu podršku učenici L. J. u periodu do inspekcijskog nadzora koji je izvršen 19. februara 2021. godine, škola B.B povredila je odredbe člana 6, a u vezi člana 19. Zakona o zabrani diskriminacije,  dok u postupanju škole nakon inspekcijskog nadzora, odnosno nakon 19. februara 2021. godine nema povrede Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti daje školi B.B preporuku da:

 • Ubuduće pravovremeno pruža potrebnu dodatnu podršku učenici L. J. u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulisano pružanje dodatne podrške u obrazovanju.
 • Ubuduće prilikom vršenja poslova iz svoje delatnosti ne krše odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i antidiskiminacione propise.

Potrebno je da škola B.B obavesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o nameri sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata. Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko škola B.B ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

[1] „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21), član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06

[4] član 21. Ustava Republike Srbije

[5] Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima deteta (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/90 i „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 4/96 i 2/97)

[6] „Službeni glasnik RS”, br, 88/2017,  27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon  i 6/2020

[7] „Službeni glasnik RS“, br. 74/18

[8] Priručnik za zaposlene u vrtićima i školama: Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, Biljana Janjić, Nataša Milivojević, Snežana Lazarević; Beograd 2012.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon797-21 Mišljenje sa preporukom – Udruženje AA protiv BB i voditeljke VV Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top