513-21 Дискриминација детета по основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-358/2021-02            датум: 16.12.2021.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео A.A, у име малолетне ћерке Л.Ј, против школе Б.Б. У притужби је између осталог наведено да школа није израдила ИОП за ученицу Л. Ј. која има развојне потешкоће, која је спорија у развоју у односу на вршњаке, која отежано усваја школско градиво и којој је потребна додатна подршка у настави. У изјашњењу школе Б.Б. је, између осталог, наведено да је урађен педагошки профил детета и план мера индивидуализације за предмете српски језик, математика, природа и друштво, грађанско васпитање и побољшање односа са родитељима, да након више позива родитељима да дођу и потпишу документацију, ни на једном састанку они то нису учинили јер нису били задовољни предлогом мера које су претходно сами навели, да је за ученицу Л. Ј. урађен план индивидуализације за школску 2021/2022 из предмета математика, енглески језик и план индивидуализације за област сарадње са родитељима. У току поступка утврђено је да је у инспекцијском надзору школе 19. фебруара 2021. године утврђено да су мере које је школа предузимала за ученицу Л. Ј. периодичне и недовољне и да је потребна конкретизација активности плана образовно-васпитног рада, док је након извршеног контролног инспекцијског надзора 25. априла 2021. године утврђено је да је школа предузела мере које су биле наложене. Наиме, школа је 29. марта 2021. године израдила нови педагошки профил у чијој изради су учествовали родитељи ученице и представници инклузивне мреже и план мера индивидуализације за ученицу Л.Ј. из предмета математика, српски језик, природа и друштво, грађанско васпитање, енглески језик и за област сарадње са родитељима. На основу целокупног утврђеног чињеничног стања, налаза инспекцијског надзора просветне инспекције и извештаја Школске управе, Повереник за заштиту равноправности је утврдио да je школа у периоду који је 19. фебруара 2021. године био предмет инспекцијског надзора, ставила ученицу Л. Ј. у неповољнији положај на основу њених потешкоћа у развоју тако што је предузимала мере подршке које су биле периодичне и недовољне, док активности плана образовно-васпитног рада нису биле конкретизоване. С тим у вези, Повереник је дао мишљење да је пропуштањем да пружи потребну додатну подршку ученици Л.Ј. у периоду до инспекцијског надзора 19. фебруара 2021. године, школа Б.Б повредила одредбе члана 6. а у вези члана 19. Закона о забрани дискриминације, док у поступању школе након инспекцијског надзора, односно након 19. фебруара 2021. године нема повреде Закона о забрани дискриминације. Повереник је школи дао препоруку да убудуће правовремено пружа потребну додатну подршку ученици Л. К. у складу са законским и подзаконским актима којима је регулисано пружање додатне подршке у образовању, као и да приликом вршења послова из своје делатности не крше одредбе Закона о забрани дискриминације и антидискиминационе прописе.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереници за заштиту равноправности обратио се 24. јуна 2021. године А.А, у име своје малолетне кћерке Л. Ј, притужбом против школе Б.Б, због дискриминације на основу здравственог стања.
  • У притужби, између осталог, наведено је:
 • да Л. Ј. на упису у први разред школске 2018/2019 године „није прошла тест“, и да су родитељи питали психолошкињу В.В. да се упис одложи за следећу школску годину, на шта су добили одговор да нема на основу чега да се одложи.
 • да Л. Ј. има развојне потешкоће, да је спорија у развоју у односу на вршњаке и да јој је потребна додатна подршка у настави;
 • да је Л. Ј. 15. августа 2019. године била на логопедској и психолошкој дијагностици због лоше артикулације и отежаног усвајања школског градива;
 • да су родитељи почетком школске 2019/2020 године показали медицинску документацију учитељици Г.Г. и питали да Л. Ј. пређе на ИОП 1, а да им је учитељица рекла да би морала пола одељена да стави на ИОП 1;
 • да Л. Ј. у наредном периоду добија углавном негативне оцене, 20 јединица за 20 дана што је имало изузетно тежак утицај на њено емоционално стање, и да не добија никакву подршку током другог, али и трећег разред;
 • да је после интервенције родитеља, учитељица променила став према оцењивању детета, престала са негативним оценама, али се и даље није суштински променило у начину рада са дететом;
 • да Л. Ј. има тешкоће на часовима, јер начин предавања, рад са њом у школи, као и начин оцењивања нису прилагођени њеним могућностима.
 • да учитељица тврди да ради индивидуализацију, али да родитељи ни на који начин нису обавештени о томе и да не примећују било какво побољшање у погледу учења и знања детета;
 • да су у трећем разреду долазиле „психолошкиње из инклузије“ и да су рекле да дете зна све на часу и да јој је потребна само индивидуализација;
 • да родитељи од фебруара 2021. године плаћају приватну учитељицу, али детету и даље није прилагођено градиво у школи;
 • да су се родитељи обратили наставници енглеског језика, а да је она рекла да ради по плану и програму;
 • да је 12. фебруара 2021. године учитељица Д.Д. пред целим одељењем 3/2 издвојила двоје ученика да пишу изјаве о Л. Ј;
 • да родитељи све време покушавају да укажу да дете пати, али нажалост не наилазе на разумевање;
 • да дете не заслужује да буде мета злонамерних коментара и погледа, неадекватне подршке и понижења особа које она воли, јер она је мала и не схвата да није она крива што не може да постигне тражено;
 • да им није ништа речено за ИОП за школску 2021/2022. школску годину.

 

 • У прилогу притужбе је између осталог достављена следећа документација: 1) Извештај Центра за рану дијагностику и терапију деце са оштећењима слуха „Дечија кућа“ од 15. августа 2019. године; 2) Неуропсихолошки извештај Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину од 12 децембра 2019. године; 3) Записник са ванредног родитељског састанка одржаног 10. јануара 2020. године; 4) Записник Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Сектора за инспекцијски надзор града Београда VII-06 бр. 614-693/2020 од 19. октобра 2020. године о извршеном ванредном инспекцијском надзору над радом школе Б.Б; 5) Записник Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Сектора за инспекцијски надзор града Београда VII-06 бр. 614-87/2021 од 1. марта 2021. године; 6) Извештај лекара специјалисте од 19. марта 2021. године; 7) Педагошки профил; 8) Фотокопије контролних и домаћих задатака; 9) Преписке са мобилног телефона; 10) Бројни дописи између родитеља и школе.
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка од школе Б.Б. затражено да се изјасне о наводима из притужбе.
 • У изјашњењу и допуни изјашњења школе Б.Б, између осталог је наведено:
 • да се проблем сарадње са родитељима ученице Л.Ј. јавио током другог разреда, када је започето бројчано оцењивање;
 • да су се у другом разреду основне школе, родитељи обраћали школи са захтевом за додатну подршку у образовању ИОП 1 или чак ИОП 2, јер је успешна у гимнастици и потребан јој је добар успех како би уписала Спортску гимназију;
 • да је ученица у другом разреду остварила одличан успех, али родитељи сматрају да су оцене нереалне у односу на знање детета;
 • да су саветници Мреже подршке инклузивном образовању посетили час математике и обавили вишечасовни састанак у присуству оба родитеља, психолога школе, учитељице Г.Г, представницом тима за инклузивно образовање у школи, наставницом математике Д.М, директора школе. Да је састанак био исцрпљујући и неконструктиван јер су се родитељи и уз опомињање саветника да се врате на тему образовања детета, износили неистините оптужбе на понашање и рад запослених у школи, али и у предшколској установи;
 • да је школа више пута покушала да оствари адекватну сарадњу са родитељима, али су се састанци завршавали оптужбама родитеља;
 • да су родитељи школи упућују честе представке у којим наводе увек друга имена „дискриминатора“, контрадикторне изјаве и захтеве да се сви наведени позивају на састанке где би се утврдила одговорност;
 • да је директорка обавила разговоре са запосленима које мајка наводи као организаторе и учеснике у дискриминацији;
 • да су обављени разговори са родитељима из другог одељења;
 • да је на инсистирање родитеља, и у сарадњи са представницима инклузивне мреже и педагошким саветницима Школске управе, али и родитеља урађен педагошки профил детета и план индивидуализације за предмете српски језик, математика, природа и друштво, грађанско васпитање и побољшање сарадње са родитељима;
 • да су родитељи након више састанака и захтева за измену мера и педагошког профила изјавили да нису сагласни са педагошком документацијом;
 • да након више позива родитељима да дођу и потпишу документацију, ни на једном састанку они то нису учинили јер нису били задовољни предлогом мера које су претходно сами навели;
 • да је за ученицу Л. Ј. из следећих предмета урађен план индивидуализације за школску 2021/2022. годину: математика, енглески језик и план индивидуализације за област сарадње са родитељима;
 • да су мере подршке ученици планиране, али је ученица изостала са наставе услед болести од 13. до 22. септембра 2021. године. Даље је наведено да су мере подршке: предавање на начин који ангажује више чула, поновити упутства више пута, дати ученици више времена при изради задатака, редовно похваљивати, проверити да ли је записала шта има за домаћи задатак, проверити да ли је тачно записала са табле и проверити грешке, редовно формативно и сумативно оцењивати како би родитељ увидим у Ес дневник имао слику о напретку детета, прилагођен распоред седења, редовни доласци на допунску наставу, укључити ученицу у ваннаставне активности и секције у школи;
 • да ученица Л. Ј. нема проблема у комуникацији са вршњацима, да се дружи са ученицима другог одељења учитељице Д.Д. и да никада ниједан запослени није вршио утицај да се деца не друже, нити је тражила изјаве ученика у вези ученице Л.Ј;
 • да су се више пута обраћали Центру за социјални рад , који је одговорио да није надлежан за дати случај, иако школа сматра да родитељи својим неоснованим захтевима да ученица наставу прати по редукованом образовном програму ускраћују право на адекватно образовање детета у складу са својим могућностима.
  • У прилогу изјашњења и допуне изјашњења, између осталог достављени су: 1) Евалуацију индивидуализације за ученицу Л. Ј. на крају другог полугодишта 2021. године учитељице Г.Г; 2) Педагошки профил Л. Ј. од 29. марта 2021. године; 3) План мера индивидуализације за Л. Ј. од 29. марта 2021. године; 4) Записнике Тима за превенцију насиља; 5) Записник о ванредном инспекцијском надзору од 1. марта 2021. године; 6) Извештај о пружању стручне помоћи број 610-00-97/2011-11 од 16. марта 2021. године; 7) Записник о контролном инспекцијском надзору; 8) План мера индивидуализације за Л. Ј. од септембра 2021. године; 9) Извештај о раду са ученицом 3/1 одељења, Л.Ј, за предмет Грађанско васпитање; 10) Мишљење учитељице о постигнућима Л. Ј. 4/1;

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у извештај лекара специјалиста – у делу логопедског статуса КБЦ „Звездара“, ОРЛ клинике, Центара за рану дијагностику и терапију деце са оштећењима слуха „Дечија кућа“ од 15. августа 2019. године (непосредно пре поласка у други разред) за Л. Ј. која је рођена 5. децембра 2011. године утврђено је да је наведено да је артикулација оштећена за два гласа по типу дисторзије (Р и Л), да користи проширену, граматички коректну реченицу, да је брзина читања у складу са узрастом, а разумевање прочитаног лошије, да је Л. Ј. тестирана Рејнел развојним скалама говора и да разумевање говора одговара узрасту 5.03-5.05 година, а говорно изражавање узрасту 3.10 година. Такође, увидом у исти извештај специјалиста – у делу психолошког статуса утврђено је да Л. Ј. на тесту интелектуалних способности REVISK добија IQv -83, IQn -82, IQt -83, што одговара категорији ниског просека. Даље је утврђено да су лекари специјалисти логопед и психолог мишљења да је пожељно прилагодити начин усвајања и процењивања школског градива, да је потребно девојчици омогућити да седи у првој клупи, поделити питања и задатке на краће целине, проверити да ли је разумела задатак, похвалити труд и залагање и по потреби је укључити у допунску наставу.
 • Увидом у неуропсихолошки извештај Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину од 12. децембра 2019. године утврђено је да је Л. Ј. упућена на неуропсихолошку процену због тешкоћа у савладавању школског градива и да су упутне дијагнозе: Disordo facultatum scholasticarum mixut (мешовит поремећај способности за школовање). Да је у извештају наведено да је ученици Л.Ј. потребна подршка и мотивација како у процесу учења, тако и у свакодневном функционисању, усмеравање при одговарању уз потпитања, израда оптималног програма градива за одређене предмете, омогућавање дужих временских интервала за активности читања и писања и да је потребан саветодавни психолошки третман због постојеће анксиозности.
 • Увидом у записник са ванредног родитељског састанка одржаног 10. јануара 2020. године утврђено је да је школа сазвала састанак да би се разговарало са родитељима о мерама подршке њиховом детету Л.Ј. у процесу образовања. Да је увидом у документацију, коју су донели родитељи тог дана, закључено да се мере које је предложио лекар већ примењују кроз индивидуализацију. Такође, родитељима је дат предлог да уколико сматрају потребним, уз њихову сагласност, може се започети и рад по ИОП-1, као и да је неопходно родитеље информисати о овом облику подршке детета.
 • У записнику Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Сектора за инспекцијски надзор града Београда VII-06 бр. 614-693/2020 од 19. октобра 2020. године о извршеном ванредном инспекцијском надзору над радом школе Б.Б наведено је да је ученица Л. Ј. на крају школске 2019/2020. години остварила одличан успех (4,57) и примерно владање, као и да је школске 2019/2020. године наставу из математике похађала по индивидуализованом програму, да је школа сачинила план мера индивидуализације наставе из овог предмета у складу са предлогом лекара. Такође, утврђено је да Л.Ј. у школској 2020/2021 години, наставу из математике не похађа по индивидуализованом програму.
 • У записнику Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Сектора за инспекцијски надзор града Београда VII-06 бр. 614-87/2021 од 1. марта 2021. године наведено је да је дана 19. фебруара 2021. године извршен ванредни инспекцијски надзор у школе Б.Б и извршен увид у документацију и изјаве запослених. Даље је наведено да је утврђено следеће чињенично стање: да је школа по сазнањима постојања проблемских ситуација предузимала мере, да су обављани разговори са родитељима и запосленима у складу са Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама; да за ученицу Л. Ј. постоји план индивидуализације за школску 2019/2020. годину и израђен је педагошки профил. Даље је утврђено да у школској 2020/2021. години иако су у свим запажањима и извештајима описана слабија напредовања ученице и мања мотивисаност за рад није урађен нови педагошки профил и нису донете мере подршке ученици као ни индивидуализација приоритетних области. Затим, да је оцењивање ученице у првом полугодишту приказано у Е-дневнику само као сумативно, док су у другом полугодишту активности ученице у већој мери оцењене немотивисајућим оценама – смајлијима што није препоручљиво када су у питању деца код којих постоји потреба за индивидуализацијом наставе. Такође, наведено је да је утврђено да је школа предузимала периодичне мере које су недовољне и да је потребна конкретизација активности плана образовно-васпитног рада; да је у приложеним извештајима и предлозима рада видљив неуједначен квалитет у планирању одговарајућих мера подршке, а посебно у делу који се односи на сарадњу са родитељима и тимском раду учитељице и ПП службе; евалуација предузетих мера није јасно исказана па се не може утврдити да су планиране активности успешне, односно у ком се моменту одустало од индивидуализације наставе у односу на постигнућа ученика. Школи су наложене мере за отклањање неправилности: да се интензивира тимски рад у области планирања и реализацији мера додатне подршке ученици са јасно планираним мерама које садрже кораке/активности, реализаторе и очекиване исходе/промене; да одељенски старешина одељења 3/1 успостави и континуирано остварује двострану комуникацију са родитељима ученице, уз помоћ педагошко-психолошке службе и да стручни сарадници, стручни тимови, одељенске старешине при планирању и спровођењу мера подршке руководе се потребама ученика, њиховим најбољим интересима, остварујући сарадњу са свим актерима у васпитно образовном процесу.
 • Увидом у извештај Школске управе Београд бр. 610-00-00097/2021-11 од 16. марта 2021. године о пружању стручне помоћи Школи утврђено је да је препоручено школи да између осталог конкретизује мере индивидуализације, до израде ИОП-1, са циљем пружања адекватне подршке ученици Л. Ј. и обезбеђивање оптималних услова за њен напредак, да сви наставници прилагоде образовно-васпитни рад индивидуалним карактеристикама, могућностима и потребама ученице Л. Ј. и обезбеде прилику овој ученици да буде успешна и да користе методе, наставне материјале, наставна средства и прилагоде услове у којима се учење одвија тако да оптимално ангажују потенцијале и капацитете ученице; да наставници који предају одељењу 3/1 примењују различите методе и технике праћења и вредновања ученика, а посебну пажњу посвете унапређењу свог рада у домену формативног оцењивања; да сачине план активности (садржаје, динамику, задужене особе) за сарадњу са родитељима ученице Л.Ј; да укључе родитеље у израду педагошког профила на начин који омогућава фокус на актуелну ситуацију, уз могућнот да им се инструменти доставе раније и да дођу припремљени на састанак на коме ће разменити информације са одељенским старешином или члановима Тима за инклузивно образовање; да успоставе сарадњу са институцијама и установама које могу пружити помоћ и подршку школи у унапређењу образовно-васпитног рада са ученицом Л.Ј. и сарадњу са њеним родитељима, као и да планира и реализује стручно усавршавање запослених са циљем јачања њихових капацитета за комуникацију и сарадњу и са темама из области превладавање стреса, инклузивног образовања и заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
 • Увидом у допис Школе бр. 118 од 12. марта 2021. године утврђено је да су родитељи ученице Л.Ј. позвани да 16. марта 2021. године дођу у школу како би потписали план индивидуализације за ученицу Л.Ј, међутим родитељи су 23. марта обавестили школу да им је позив стигао 20. марта 2021. године.
 • Увидом у одговор директора школе од 24. марта 2021. године на допис родитеља од 18. марта 2021. године утврђено је школа спремна да започне процес индивидуалног рада из српског језика, природе и друштва, математике и грађанског васпитања, као и да су спремни да закажу саветодавни разговор о евентуалном преласку ученице Л. Ј. на ИОП-1 из енглеског језика.
 • Увидом у педагошки профил Л.Ј- 3/1 од 29. марта 2021. године утврђено је између осталог да је ученици потребна подршка како би разумела задатке које су на средњем нивоу тежине из математике, српског језика, природе и друштва, грађанског васпитања и енглеског језика.
 • Увидом у допис наставнице енглеског језика бр. 143 од 29. марта 2021. године утврђено је да су родитељи обавештени да ће ученица Л. Ј. радити индивидуализацију из енглеског језика, а да одлуку о раду по ИОП-1 доносе Тим за инклузију и ПП служба школе.
 • Увидом у записник са састанка, одржаног 13. априла 2021. године на којем је требало да се размотри педагошка документација ученице Л. Ј. и евентуално потпише, као и да се успостави договор о мерама подршке ученици у процесу учења грађанског васпитања, утврђено је да су родитељи изјавили да нису прочитали послату документацију (педагошки профил, мере индивидуализације) путем мејла, јер не желе да користе компјутер јер га деца користе за учење, а на телефону не виде добро. Закључак састанка је да родитељи прочитају документацију и позову школу следеће недеље ради потписивања или сугестија, да напредовање детета прате путем ес дневника, да ће психолог и педагог још једном објаснити посао ПП службе ученицима.
 • У записнику Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Сектора за инспекцијски надзор града Београда VII-06 бр. 614-87/21-1 од 26. маја 2021, године о контролном инспекцијском надзору школе Б.Б, наведено је да је инспекцијским надзором утврђено је школа извршила мере које су биле наложене Записником о ванредном инспекцијском надзору VII-06 бр. 614-87/2021 од 1. марта 2021. године; да су директор школе, ПП служба и Тим  приступили изради плана индивидуализације у сарадњи са Миленом Јеротијевић из Мреже подршке при Министарству просвете, науке и технолошког развоја у циљу унапређења рада са ученицом Л. Ј. и пружању квалитетније подршке, али да и даље постоји незадовољство родитеља; да је на одржаним састанцима са родитељима договорено да се План индивидуализације и педагошки профил, размотре и потпишу, али родитељи до дана инспекцијског надзора (25.4.2021. године) нису приступили потписивању, као и да је ученици Л.Ј. је на захтев родитеља пружена индивидуална подршка за предмет грађанског васпитања.
 • Увидом у допис мајке детета, који је школа примила 1. јуна 2021. године, утврђено је између осталог да је мајка детета изјавила да не знају да ли се врши индивидуализација над њиховом дететом, нити ко то контролише, али уочава да дете долази задовољно са часова и говори да је учитељица Г.Г. мотивише на часу, да наставница енглеског језика напише шта дете има за домаћи и шта би требало да провежба. Такође, истим дописом мајке детета замолила је Школу да је обавести о следећем састанку о потписивању педагошког профила и исправке у педагошком профилу са којим се не слаже у потпуности, јер ученица Л. Ј. још увек не усваја неке наставне јединице.
 • Увидом у допис Школе бр. 255 од 8. јуна 2021. године утврђено је да су родитељи позвани на састанак 15. јуна 2021. године са дневним редом: 1) Педагошка документација за додатну образовну подршку; 2) Разговор са учитељицом Д.Д.
 • Увидом у одговор родитеља од 11. јуна 2021. године на допис Школе бр. 255 од 8. јуна 2021. године утврђено је да родитељи захтевају додатну подршку и разматрање примене ИОП-1 у наредној школској 2021/2022. години.
 • Увидом у допис школе број 280 од 17. јуна 2021. године утврђено да није постигнут договор између Школе и родитеља и да су родитељи добили извод из ес дневника са формативним и сумативним оценама детета, као и обавештење о постигнућима детета.
 • Увидом у евалуацију за ученицу Л. Ј. за школску 2020/2021. годину и извештај о раду са ученицом 3/1 одељења, Л. Ј, за предмет Грађанско васпитање утврђено је да индивидуализација писана и рађена за предмет српски језик, енглески језик, математика и природа и друштво, грађанско васпитање, као и за област сарадња са родитељима ученице Л.Ј. 3/1.
 • У мишљењу учитељице бр 529/1 од 28. септембра 2021. године о постигнућима ученице Л.Ј. наведено је да из области Природе и друштва и српски језик за сада нема потребе да се ради индивидуализација, јер је на иницијалним тестовима ученица показала довољно усвојеног знања за даљи рад и да уколико буде потребе индивидуализација ће се радити. Такође, наведено је да нема потребе да се ради индивидуализација из области грађанско васпитање.
 • Увидом у план мера индивидуализације за ученицу Л. Ј. 4/1 утврђено је да је индивидуализација писана за школску 2021/2022. годину из предмета енглески језик, математика и за област сарадња са родитељима ученице Л.Ј. 4/1.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности је да поступа по притужбама због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере у складу са чланом 40. овог закона.
 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[4]
 • Република Србија је 1990. године ратификовала Конвенцију о правима детета[5], која у члану 28. прописује да дете, поред осталог, има право на образовање и да је држава дужна да осигура обавезно и бесплатно основно образовање за све, да омогући да образовне и стручне информације и савети буду доступни свој деци и предузме мере за редовно похађање школе и смањење стопе напуштање школе. Чланом 29. став 1. Конвенције о правима детета дефинисани су циљеви образовања тако што је прописано да образовање детета треба да буде усмерено на свеобухватан развој пуног потенцијала детета, уз развијање поштовања људских права, појачан осећај идентитета припадности и његову или њену социјализацију и интеракцију са другима и са окружењем.
 • Општим коментаром број 1. Комитета за права детета појашњен је члан 29. став 1. Конвенције, тако што је, између осталог, наведено да образовање треба да буде усмерено на дете, прилагођено детету и да омогућава његово или њено оснаживање. Образовање на које свако дете има право јесте оно које је осмишљено тако да развије код детета животне вештине, да ојача дететову способност да ужива читав низ људских права и да утиче на стварање културе прожете одговарајућим вредностима људских права. Комитет за права детета напомиње да наставни план мора да буде у директној вези са дететовим потребама, као и да потпуно узме у обзир дететове способности које се развијају. Наставне методе, стога, треба да се прилагоде различитим потребама различите деце. Образовање треба да тежи томе да обезбеди да свако дете савлада основне животне вештине и да ниједно дете не изађе из школе, а да није опремљено за суочавање са изазовима са којима се може очекивати да ће се суочити у животу.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима (у даљем тексту: лична својства). Одредбама члана 6. прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији опложај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Даље је одредбама члана 19. прописано да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом, као и да је забрањено лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступање према њима.
 • Законом о основама система образовања и васпитања[6] прописано је да свако лице има право на образовање и васпитање, да су држављани Републике Србије једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, као и да лице са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на васпитање и образовање које уважава његове образовне и васпитне потребе у систему образовања и васпитања, уз појединачну односно групну додатну подршку у настави и учењу или у посебној васпитној групи или школи, у складу са овим и посебним законом (члан 3.). Одредбама члана 7. прописано је да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање засновано на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. Одредбом члана 8. прописани су циљеви образовања и васпитања, међу којима је и обезбеђивање подстицајног и безбрижног окружења за целовит развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства и развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. Одредбом члана 76. став 1. прописано је да се детету и ученику и одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана.
 • Одредбом члана 110. став 1. овог закона прописана је забрана дискриминације и одређено је да су у установи забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе, као и чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националне припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
 • Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање[7] прописано је да право на ИОП има дете, ученик и одрасли коме је потребна додатна подршка због тешкоћа у поступању, укључивању и учествовању у образовању, ако те тешкоће утичу на његову добробит, односно остваривање исхода образовања и васпитања или представљају ризик од раног напуштања школовања, и односе се на дете, ученика или одраслог који: 1) има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи у учењу или проблемима у понашању и емоционалном развоју); 2) има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или сметње из спектра аутизма); 3) потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи); 4) из других разлога остварује право на подршку у образовању (члан 2. став 1). Одредбама члана 3. овог правилника прописан је поступак прикупљања података и формирање документације за израду педагошког профила који се израђује уз сарадњу са родитељем. Педагошки профил садржи описа образовне ситуације детета, односно ученика и основ је за планирање индивидуалног начина рада са учеником.

На основу педагошког профила у којем су утврђена подручја у којима је потребна додатна подршка, васпитач, наставник и стручни сарадник планирају мере за отклањање физичких, комуникацијских и социјалних препрека (у даљем тексту: мере индивидуализације). Мере индивидуализације остварују се путем: 1) разумног прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност у предшколској установи, односно настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и посебних облика активности, израде посебног распореда активности итд.); 2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и дидактичког материјала, начина давања инструкције и задавања задатака, праћења напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације ситуација учења, постављања правила понашања и комуникације и др; 3) измена садржаја активности у васпитној групи, односно садржаја учења и исхода образовања и васпитања. Мере индивидуализације спроводе се током процеса образовања и васпитања, као саставни део образовно-васпитног рада васпитача, односно наставника, о чему се води педагошка документација (члан 4.).

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају је потребно утврдити да ли je школа Б.Б ставила у неповољнији положај ученицу Л. Ј. на основу инвалидитета као личног својства.
 • Приликом разматрања овог предмета, Повереник је имао у виду наводе притужбе, изјашњења и достављене доказе који су од значаја за утврђивање дискриминације.
 • Имајући у виду надлежност Повереника за заштиту равноправности да спроводи поступак по притужбама које се односе на акте дискриминације, предмет анализе у овом случају ограничен је на утврђивање постојања дискриминације ученице Л.Ј. и повреде одредаба Закона о забрани дискриминације, док евентуалне повреде неких других права нису у надлежности Повереника. Такође, стручна оцена о постојању педагошких, здравствених и социјалних разлога за израдом ИОП-а или плана мера индивидуализације није у надлежности Повереника за заштиту равноправности. С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности се усредсредио на анализу да ли је школа пружила додатну подршку ученици Л. Ј. или не.
 • Увидом у притужбу, изјашњење и прилоге, неспорно је да je дете Л. Ј. у моменту подношења притужбе била ученица трећег разреда школе Б.Б и да има развојне потешкоће. Такође, неспорно је да су родитељи Л. Ј. у новембру 2019. године школи доставили њену медицинску документацију и тражили од школе додатну подршку у образовању, као и да се за дете изради индивидуално образовни план (ИОП) на основу којег би се спроводио рад са дететом.
 • Повереник за заштиту равноправности анализирао је наводе из притужбе којима се указује да школа није пружила адекватну подршку у процесу образовања ученици Л. Ј. У притужби је наведено да су родитељи почетком школске 2019/2020. године упознали учитељицу са медицинском документацијом ученице и затражили израду ИОП1, да девојчица има тешкоће на часовима, јер начин предавања, рад са њом и начин оцењивања нису прилагођени њеним могућностима, као и да јој у фебруару 2021. године и даље није прилагођено градиво у школи. Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Сектор за инспекцијски надзор града Београда је у инспекцијском надзору школе утврдио да су мере које је школа до 19. фебруара 2021. године предузимала за ученицу Л. Ј. периодичне и недовољне и да је потребна конкретизација активности плана образовно-васпитног рада. Након извршеног контролног инспекцијског надзора 25. априла 2021. године утврђено је да је школа предузела мере које су биле наложене Записником о ванредном инспекцијском надзору бр. VII-06 бр. 614-87/2021 од 1. марта 2021. године. Наведено је да је школа 29. марта 2021. године израдила нови педагошки профил у чијој изради су учествовали родитељи ученице и представници Мреже подршке инклузивног образовања. Мрежу подршке инклузивног образовања је 2010. гдине основало Министарство просвете (науке и технолошког развоја) као одговор на потребу образовно-васпитних установа за додатном подршком у развијању праксе доступног, кавлитетног и праведног образовања за свако дете и обезбеђује стручњаке различитих профила и практичаре за саветодавни и супервизијски рад са образовним установама у области инклузивног образовања. Даље, 2 марта 2021. године школа је израдила план мера индивидуализације за ученицу Л. Ј. из предмета математика, српски језик, природа и друштво, грађанско васпитање, енглески језик и за област сарадње са родитељима. Мере индивидуализације се између осталог састоје у томе да се предаје на начин који ангажује више чула, да се кључне ставке напишу на табли, да се ученици да времена и подршка приликом рада, да се таблица множења и дељења исписана на картону користи током часа док се не савлада напамет и након тога у ситуацијама када покаже несигурност и повишену трему, да јој се да више времена за читање непознатог латиничног текста, да јој се текст да унапред да се с њим упозна код куће, да се постављају потпитања за прочитани текст, да се прилагоди распоред седења тако да ученица седи у првој клупи, да се истакне сваки, ма и најмањи њен успех, да се ученицима и родитељима дају повратне информације, да се за предмет енглески језик пише у свеску шта ученица има за домаћи задатак и да јој се дају инструкције за израду задатака код куће, да наставница енглеског језика провери да ли је ученица написала кључне појмове и речи са табле, које треба научити, да се редукују задаци, смањи број захтева и слично.
 • Даљом анализом навода притужбе, изјашњења и прилога, утврђено је да родитељи нису сагласни са предлогом план мера индивидуализације за ученицу Л. Ј од 29. марта 2021. године, као и да у притужби није прецизирано који су конкретни разлози због којих нису сагласни са предлогом плана индивидуализације, односно за који део плана сматрају да треба да буде другачији. Упркос томе школа је у договору са сарадницима из Школске управе реализовала план иако га родитељи нису потписали, а у циљу најбољег интереса детета.
 • Повереник за заштиту равноправности истиче да све особе које су укључене у образовање, васпитање и пружање подршке ученицима треба заједнички да раде на изградњи узајамног поверења и сарадње, како би се осигурало пријатељско окружење у којем би се потребе ученика боље разумеле и уважавале. Из навода и притужбе и изјашњења може се закључити да је сарадња школе и родитеља нарушена. Како се у конкретном случају ради о детету посебно осетљивом због развојних сметњи, заједнички је задатак и установе и родитеља да изналазе адекватне начине како би се за дете створило повољно окружење за развој његових пуних потенцијала.
 • Повереник за заштиту равноправности указује да ИОП није једини и обавезан начин остваривања права на додатну подршку и потреба за ИОП-ом цени се у сваком конкретном случају. Остваривање исхода образовања и васпитања могуће је и другим педагошким приступима и без израде ИОП-а. Примера ради у Приручнику за запослене у вртићима и школама: Примена и унапређење инклузивног образовања у Србији, наведено је да ће „Индивидуални образовни план као званични писани документ бити потребан за јако мали број деце, ако смо у односу на добро познавање детета коме је потребна додатна подршка (јасан, свеобухватан и детаљан педагошки профил) и одељења у којем предајемо, свакодневно, кроз редовне припреме за час прилагођавали и користили различите методе, облике рада, визуелна помагала и слична прилагођавања, који олакшавају и отклањају препреке за учење и учествовање на часу.“[8]
 • Из спроведеног инспекцијског надзора неспорно је да су мере подршке које су биле предузимане према малолетној Л. Ј. биле периодичне и недовољне, док активности плана образовно-васпитног рада нису биле конкретизоване. С тим у вези, на основу целокупног утврђеног чињеничног стања, Повереник за заштиту равноправности је мишљења да је школа у периоду који је претходио инспекцијском надзору 19. фебруара 2021. године, повредила одредбе Закона о забрани дискриминације. Након извршеног контролног инспекцијског надзора 25. априла 2021. године утврђено је да је школа предузела мере које је инспекција  наложила, да је 29. марта 2021. године израдила нови педагошки профил у чијој су изради учествовали родитељи ученице и представници Мреже подршке инклузивном образовању, да је израђен план мера индивидуализације за поједине предмете, као и да су реализовали план индивидуализације. Притужбом није прецизирано који су конкретни разлози због којих родитељи нису сагласни да предлогом плана мера индивидуализације и које још конкретне мере подршке сматрају потребним. Стручна оцена да ли су предузете мере додатне подршке и начин на који је пружена додатна подршка ученици у складу са њеним развојним потешкоћама и потребама није у надлежности Повереника за заштиту равноправности. Због тога је Повереник посебно ценио да су у изради педагошког профила након инспекцијског надзора учествовале стручњакиње Мреже за подршку инклузивном образовању, да је урађена евалуација за школску 2020/2021. годину, као и план мера индивидуализације за школску 2021/2022. годину, а да је просветна инспекција констатовала да је школа предузела све мере и активности из своје надлежности у циљу пружања додатне подршке ученици. С обзиром на  целокупно утврђено чињенично стање, Повереник је мишљења да у периоду од 29. марта 2021. године до подношења притужбе родитеља ученице Л.Ј. Поверенику, школа није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.
 • Када је реч о наводима из притужбе који се односе на то да је 12. фебруара 2021. године учитељица Д.Д. пред целим одељењем 3/2 издвојила двоје ученика да пишу изјаве о Л.Ј, Повереник за заштиту равноправности је од родитеља ученице Л. Ј. тражио да наведу које изјаве су деца писали и да појасне на који начин сматрају да је њихово дете због тога дискриминисано по основу здравственог стања. У допуни притужбе родитеља ученице Л. Ј. нису прецизирали наводе и указали су да им и даље није јасно шта се догодило. Поводом наведене оптужбе изјаснила се школа у којем је наведено да учитељица Д.Д. није тражила изјаве ученика у вези Л.Ј. Имајући у виду наведено, можемо констатовати да у конкретном случају подносиоци притужбе нису учинили вероватним да је поступање учитељице Д.Д. према ученици Л.Ј, у узрочно – последичној вези са личним својством које су навели у притужби – здравствено стање, нити су прецизирали догађај. Због тога у конкретном случају Повереник није анализирао постојање повреде права у смислу Закона о забрани дискриминације, што не искључује могућност да је у наведеном поступку било неких других повреда права које нису у надлежности овог државног органа.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

Пропуштањем да пружи потребну додатну подршку ученици Л. Ј. у периоду до инспекцијског надзора који је извршен 19. фебруара 2021. године, школа Б.Б повредила је одредбе члана 6, а у вези члана 19. Закона о забрани дискриминације,  док у поступању школе након инспекцијског надзора, односно након 19. фебруара 2021. године нема повреде Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности даје школи Б.Б препоруку да:

 • Убудуће правовремено пружа потребну додатну подршку ученици Л. Ј. у складу са законским и подзаконским актима којима је регулисано пружање додатне подршке у образовању.
 • Убудуће приликом вршења послова из своје делатности не крше одредбе Закона о забрани дискриминације и антидискиминационе прописе.

Потребно је да школа Б.Б обавести Повереника за заштиту равноправности о намери спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката. Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико школа Б.Б не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС”, број 98/06

[4] члан 21. Устава Републике Србије

[5] Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 4/96 и 2/97)

[6] „Службени гласник РС”, бр, 88/2017,  27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон  и 6/2020

[7] „Службени гласник РС“, бр. 74/18

[8] Приручник за запослене у вртићима и школама: Примена и унапређење инклузивног образовања у Србији, Биљана Јањић, Наташа Миливојевић, Снежана Лазаревић; Београд 2012.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon513-21 Дискриминација детета по основу здравственог стања у области образовања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top