469-21 Mišljenje zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku zapošljavanja

br. 07-00-317/2021-02 datum: 27. 9. 2021.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv BB, direktora OŠ „VV“ u zbog diskriminacije na osnovu mesta prebivališta prilikom odlučivanja o preuzimanju na radno mesta nastavnika srpskog jezika i književnosti. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da da je podnositelj pritužbe zaposlen kao nastavnik srpskog jezika i književnosti na neodređeno vreme sa nepunim radnim vremenom – 94, 44% norme u OŠ „GG“  ŠU Požarevac, te da je uputio zahtev direktoru OŠ „VV“, ŠU Leskovac radi dopune, odnosno ukrupnjavanja norme ali da je isti odbijen zbog „znatnog uvećanja putnih troškova za školu i lokalnu samoupravu Lebane angažovanjem osobe koja ima prebivalište na teritoriji druge opštine“. U izjašnjenju BB, direktora OŠ „VV, između ostalog, navedeno je da da je podnosilac pritužbe podneo zahtev za preuzimanje ali da nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „VV može biti angažovan za minimum 22,2% radne norme, odnosno 4 časa nedeljno, te iz tog razloga nije pozitivno odlučeno o zahtevu podnosioca pritužbe radi dopune norme. Dalje je navedeno da je jedan od glavnih uslova za preuzimanje da podnosilac zahteva ima saglasnost direktora obe škole, te da podnosilac pritužbe nije dostavio iste. Poverenik je uvidom u dokaze dostavljene uz prutižbu utvrdio da je podnosilac pritužbe dobio saglasnost za preuzimanje radi ukrupnjavanja norme ŠU Leskovac, ali ne i saglasnost ŠU Požarevac, te da podnosilac pritužbe nije ispunio zakonom propisane uslove za preuzimanje. Poverenik je pristupio analizi Stručnog uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj školskoj 2021/2022. godini. Naime, u pomenutom uputstvu propisano je da radna podgrupa na nivou školske uprave svojom odlukom/preporukom upućuje lice na slobodno radno mesto radi preuzimanja, vodeći računa o smanjenju putnih troškova, racionalizaciji u smislu ukrupnjavanja norme, specifičnoj porodičnoj situaciji (briga o članu porodice kojem je neophodna pomoć, putovanje iz drugog mesta iz sl.). Dakle, nesporno je da citirana uputstva imaju za cilj racionalizaciju putnih troškova, te je Poverenik prihvatio navode iz izjašnjenja. S obzirom na sve navedeno, Poverenik je dao mišljenje da u postupku po pritužbi AA protiv BB, direktora OŠ „VV nisu povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti se obratio AA pritužbom protiv BB, direktora OŠ „VV“ zbog diskriminacije na osnovu mesta prebivališta prilikom odlučivanja o preuzimanju na radno mesta nastavnika srpskog jezika i književnosti.
  • U pritužbi AA, između ostalog, navedeno je:
 • da je zaposlen kao nastavnik srpskog jezika i književnosti na neodređeno vreme sa nepunim radnim vremenom – 94, 44% norme u OŠ „GG“, ŠU Požarevac a da se nalazi na listi nepotpunih normi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • da je uputio zahtev direktoru OŠ „VV“, ŠU Leskovac radi dopune, odnosno ukrupnjavanja norme ali da je isti kao razlog za odbijanje zahteva naveo „znatno uvećanje putnih troškova za školu i lokalnu samoupravu Lebane angažovanjem osobe koja ima prebivalište na teritoriji druge opštine“.
  • Uz pritužbu dostavio je: 1) zahtev za preuzimanje OŠ „VV“; 2) odgovor OŠ „VV“ od 22. marta 2021. godine; 3) ponovni zahtev za preuzimanje; 4) odgovor OŠ „VV“ od 17. maja 2021. godine.
  • Imajući u vidu da je podneta pritužbe bili nepotpuna, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je zatražio od podnosioca dopunu pritužbe.
  • Postupajući po dopisu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, podnosilac pritužbe je u dopuni pritužbe od juna 2021. godine dostavio dokaze i to: 1) saglasnost ŠU Požarevac br. 424-614-78/2020-15 od 18. decembra 2020. godine; 2) saglasnost ŠU Leskovac od 23. aprila 2021. godine; 3) saglasnost ŠU Leskovac od 21. maja 2021. godine.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 37. stav Zakona o zabrani diskriminacije, pa je od BB, direktora OŠ „VV“ zatraženo da se izjasni na navode iz pritužbe.
  • U izjašnjenju BB, direktora OŠ „VV“ u Lebanu koje je Povereniku dostavljeno 16. septembra 2021. godine, između ostalog, navedeno je:
 • da je podnosilac pritužbe podneo zahtev za preuzimanje koji je u OŠ „VV“ zaveden pod br. 1002/21 od 18. marta 2021. godine;
 • da nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „VV“ može biti angažovan za minimum 22,2% radne norme, odnosno 4 časa nedeljno, te iz tog razloga nije pozitivno odlučeno o zahtevu podnosioca pritužbe radi dopune norme;
 • da je jedan od glavnih uslova za preuzimanje da podnosilac zahteva ima saglasnost direktora obe škole;
 • da podnosilac pritužbe nije dostavio saglasnosti za preuzimanje;
 • da je Stručnim uputstvom Ministarstva prosvete 153-00-10/2021-01 od 20. avgusta 2021. godine jasno navedeno da je potrebno voditi računa o racionalizaciji putnih troškova, odnosno troškova koji angažovanjem lica padaju na teret lokalne samouprave;
 • da podnosilac pritužbe nije diskriminisan na osnovu prebivališta iz razloga što u OŠ „VV“ ima zaposlenih koji imaju prebivalište na teritoriji drugih opština.

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Uvidom u zahteve koji je AA uputio BB, direktoru OŠ „VV“ u utvrđeno je da je zaposlen u OŠ „GG“, te da se obratio direktoru radi preuzimanja sa ciljem dopune, a zatim i ukrupnjavanjE radne norme.
 • Uvidom u dopis OŠ „VV“1006/21 od 22. marta 2021. godine utvrđeno je da AA nedostaje 5,56% norma, te da ne može biti preuzet radi dopune radne norme iz razloga što ne može biti angažovan za manje od 22,22% norme tj. za minimum 4 časa nedeljno. Dalje je uvidom u dopis utvrđeno da postoji slobodno radno mesto za nastavnika srpskog jezika i književnosti u izdvojenom odeljenju u Klajiću, koje je planinsko mesto sa nadmorskom visinomood preko 500m i udaljeno je od glavnih puteva više od 5 km a od Lebana više od 20 km, koje ima status zabačenog planinskog mesta, ali da su na tim časovima angažovana lica koja imaju prebivalište na teritoriji Lebana i za koje škola nema dodatne putne troškove. Dalje, da će radne podgrupe školske uprave ukoliko imaju zaposlenog koji je angažovan sa određenim procentom norme u više škola na teritorije te školske uprave sačiniti predlog za njegovo angažovanje na upražnjeno mesto. Ovakav način popunjavanja upražnjenih mesta u cilju ukrupnjavanja norme vrši se uz pisanu saglasnost zaposlenog i direktora ustanove iz koje i u koju se preuzima, a u dopisu je navedeno da AA ne poseduje ista. Na kraju, da ne može da potpiše saglasnost za preuzimanje između ostalog zbog znatnog uvećanja putnih troškova za školu i lokalnu samoupravu.
 • Uvidom u dopis OŠ „VV“1122/21 od 17. maja 2021. godine utvrđeno je da AA odgovoreno da ne može biti preuzet u OŠ „VV“ iz razloga što nije dostavio potrebnu dokumentaciju i zbog znatnog uvećanja putnih troškova za školu i lokalnu samoupravu.
 • Uvidom u dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školske uprave Leskovac br. 37/2021-15 od 23. aprila 2021. godine utvrđeno je da je radna grupa na sastanku održanom 22. aprila godine odlučila da je saglasna da se izvrši preuzimanje AA u jednom koraku po članu 5. i 6. Posebnog kolektivnog ugovora u OŠ „VV“.
 • Uvidom u dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školske uprave Leskovac br. 48/2021-15 od 21. maja 2021. godine utvrđeno je da je radna podgrupa na sastanku održanom 21. maja 2021. godine već dala saglasnost da AA bude preuzet u OŠ „VV“ za 100% radne norme na poslovima nastavnik srpskog jezika i to za 5,54% radne norme preuzimanjem kao radnika sa nepunom radnom normom i za 94,46% radne norme radi ukrupnjavanja.
 • Uvidom u dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školske uprave Požarevac 424-614-78/90/2020-15 od 18. decembra 2020. godine utvrđeno je da je ŠU Požarevac dala saglasnost za preuzimanje AA sa liste zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom radi dopune norme do punog radnog vremena u OŠ „VV“ na neodređeno vreme.

 

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode sadržane u pritužbi i izjašnjenju, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[1] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti je da postupa po pritužbama zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima i izriče mere u skladu sa članom 40. ovog zakona.

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre ukazuje da Ustav Republike Srbije[2] propisuje da je zabranjena diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta[3].

3.3. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[4], kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima (u daljem tekstu: lična svojstva). Odredbom člana 8. propisano je da povreda načela jednakih prava i obaveza postoji ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, osim ako je to opravdano legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna.

3.4. Odredbom člana 152. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[5] propisano je da prijem u radni odnos u ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave vrši se na osnovu preuzimanja zaposlenog sa liste zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom (u daljem tekstu: preuzimanje sa liste), kao i na osnovu preuzimanja ili konkursa ako se nije moglo izvršiti preuzimanje sa liste.

 3.5. Odredbom člana 5. stav 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika[6] propisano je da se preuzimanje se vrši sledećim redosledom: 1. sa liste zaposlenih za čijim je radom delimično ili u potpunosti prestala potreba zaposleni se može preuzeti samo za procenat za koji mu je smanjeno radno angažovanje u odnosu na procenat sa kojim je zasnovao radni odnos; 2. zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom u toj ustanovi; 3. zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom u ustanovama na teritoriju nadležne školske uprave; 4. zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom iz drugih školskih uprava uz saglasnost školskih uprava.

3.6. Stručnim uputstvom za organizaciju i realizaciju obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj školskoj 2021/2022. godini[7] propisano je da nakon prijema svih prijava, direktori ustanova odlučuju sa kojim će od prijavljenih lica da zasnuju radni odnos putem preuzimanja i proces preuzimanja zaposlenih koji ispunjavaju zakonske uslove započinju odmah po prijemu dokumentacije. Dalje, da sve radne podgrupe na nivou svoje školske uprave treba da razmotre mogućnost ukrupnjavanja normi zaposlenih u cilju ostvarivanja pune norme nastavnika u jednoj ustanovi, vodeći pri tom računa o odredbama čl. 5. i 6. PKU. Naime, radne podgrupe školske uprave će, ukoliko na teritoriji svoje školske uprave imaju zaposlene koji sa određenim procentom norme rade u više škola, sačiniti predlog za angažovanje takvog zaposlenog na upražnjeno radno mesto na kojem bi taj zaposleni mogao biti angažovan na punom ili većem procentu norme. Ovakav način popunjavanja upražnjenih radnih mesta u cilju ukrupnjavanja norme, vrši se uz pisanu saglasnost zaposlenog i direktora ustanove iz koje se i u koju se preuzima zaposleni. Dalje, da radna podgrupa na nivou školske uprave svojom odlukom/preporukom upućuje lice na slobodno radno mesto radi preuzimanja, vodeći računa o smanjenju putnih troškova, racionalizaciji u smislu ukrupnjavanja norme, specifičnoj porodičnoj situaciji (briga o članu porodice kojem je neophodna pomoć, putovanje iz drugog mesta iz sl.)[8].

 

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.7. Imajući u vidu predmet pritužbe, zadatak Poverenika u konkretnom slučaju bio je da utvrdi da li je BB, direktor OŠ „VV“ prilikom odlučivanja o preuzimanju diskriminisao AA na osnovu mesta prebivališta.

3.8. Prilikom razmatranja ovog predmeta, Poverenik je imao u vidu navode pritužbe, izjašnjenja i dostavljene dokaze koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije.

3.9. Poverenik konstatuje da je nesporno, kako iz same pritužbe tako i iz izjašnjenja, da je AA podneo zahtev za preuzimanje iz OŠ „GG“ u OŠ „VV“ radi dopune a kasnije i ukrupnjavanja radne norme.

3.10. Dalje, analizom dopisa ŠU Požarevac br. 424-614-78/2020-15 od 18. decembra 2020. godine utvrđeno je da se podnosilac pritužbe obratio ŠU Požarevac sa zahtevom za dopunu norme do punog radnog vremena, te da je saglasnost data samo radi dopune norme.

3.11. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je cenio navode iz izjašnjenja u kojima su dati razlozi zbog kojih podnositelju pritužbe nije omogućeno preuzimanje radi dopune norme u OŠ „VV“. Naime, prema navodima iz izjašnjenja, kao i navodima iz odgovora OŠ „VV“ na zahtev podnosioca pritužbe od 22. marta 2021. godine utvrđeno je da AA ne može biti preuzet radi dopune norme do 100 % radnog vremena iz razloga što nastavnik srpskog jezika ne može biti angažovan za manje od 22, 22% radne norme, te da za spornih 5,56% norme može biti preuzet u nekoj drugoj školi koja ima slobodne časove građanskog vaspitanja.
3.12. Dalje, u izjašnjenju, kao i odgovoru na zahtev podnosioca pritužbe br. 1006/21 od 22. marta 2021. godine navedeno je da podnosilac pritužbe nije dostavio saglasnosti direktora škole iz koje se preuzima i direktora škole u koju se preuzima a koji predstavlja jedan od glavnih uslova za preuzimanje radi ukrupnjavanja. Sa druge strane, Poverenik je uvidom u dokaze dostavljene uz prutižbu utvrdio da je podnosilac pritužbe dobio saglasnost za preuzimanje radi ukrupnjavanja norme ŠU Leskovac, ali ne i saglasnost ŠU Požarevac. Dakle, iz navedenog proizlazi da podnosilac pritužbe nije ispunio zakonom propisane uslove za preuzimanje.
3.13. Na kraju, a povodom navoda iz izjašnjenja da je potrebno voditi računa o racionalizaciji putnih troškova, odnosno troškova koji angažovanjem lica padaju na teret lokalne samouprave, Poverenik je pristupio analizi Stručnog uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj školskoj 2021/2022. godini. Naime, u pomenutom uputstvu propisano je radna podgrupa na nivou školske uprave svojom odlukom/preporukom upućuje lice na slobodno radno mesto radi preuzimanja, vodeći računa o smanjenju putnih troškova, racionalizaciji u smislu ukrupnjavanja norme, specifičnoj porodičnoj situaciji (briga o članu porodice kojem je neophodna pomoć, putovanje iz drugog mesta iz sl.). Dakle, nesporno je da citirana uputstva imaju za cilj racionalizaciju putnih troškova, te je Poverenik prihvatio navode iz izjašnjenja.

 

4. MIŠLjENjE

U postupku koji je sproveden po pritužbi AA utvrđeno je da BB, direktor OŠ „VV“ nije povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

 

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21), član 1. stav 2.

[2] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06

[3] član 21. Ustava Republike Srbije

[4] Zakon o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 24/21, član 2.

[5] „Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon i 6/20

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 21/15 i 92/20

[7] http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/08/Strucno-uputstvo-za-organizaciju-i-realizaciju-obrazovno-vaspitnog-rada-u-OS-2021-22.pdf

[8] http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/strucno-uputstvo.pdf

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon469-21 Mišljenje zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku zapošljavanja Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top