455-22 Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

br. 07-00-00290/2022-02 datum: 20. 7. 2022.

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I

TELEKOMUNIKACIJA

 

Tatjana Matić, ministarka

11070 BEOGRAD

Pariska 7

 

Predmet: Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

 

Poštovana gospođo Matić,

Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratio se podnositelj pritužbe koja ima više od 65 godina života i koji nije mogla da ostvari pravo na besplatan vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji, jer iz objektivnih razloga nije ostvario pravo na penziju, a nema pravo da se prijavi na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Naime, iako je i dalje nezaposleno lice, koje nije steklo uslov za ostvarivanje prava na penziju, sa navršenih 65 godina života, prestao je da se vodi u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Imajući u vidu da Uredba propisuje uslov da se nezaposleno lice nalazi u evidenciji NSZ, a da sa druge strane nije stekla uslov za ostvarivanje prava na penziju, podnositelj pritužbe se više ne nalazi ni u jednoj kategoriji lica koja bi mogla da ostvare pravo na subvencionisani odmor.

Podsećamo Vas da se Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obratio Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija dopisom 07-00-00358/2020-02 od 11.12.2020. godine, ukazujući da lica starija od 65 godina života, koja nisu korisnici penzije ne mogu da ostvare pravo na vaučer za odmor u Srbiji. Dopisom 110-00-176/2020-08 od 31.12.2020. godine Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je između ostalog obavestilo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti da su ograničena korišćenja budžetskih sredstava, usled posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 i da se u tom trenutku nije moglo izaći u susret i udovoljiti zahtevima svih kategorija stanovništva, koje nisu obuhvaćena Uredbom. Međutim, lica starija od 65 godina života, koja nisu korisnici penzije nisu obuhvaćena ni novom Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije.

Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije[1] propisano je da su korisnici vaučera u smislu ove uredbe:

1) korisnici prava na penziju; 2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade); 3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita; 4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje; 5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno; 6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno; 7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu; 8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju; 9) studenti.

Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti[2] u članu 88. stav 1.  tačka 5. propisano da se evidencija o nezaposlenom prestaje da vodi ako lice navrši 65 godina života.

 

Koristeći zakonom propisana ovlašćenja iz člana 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije[3] kojim je propisano da Poverenik inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije, predlažemo Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija da preduzme mere iz svoje nadležnosti kako bi lista korisnika vaučera obuhvatila i lica starija od 65 godina života, koja nisu korisnici penzije. Naime, ova lica su do navršene 65. godine života ostvarivala pravo na vaučer, zato što su se nalazili na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje, kao nezaposlena lica, a nakon toga im je ovo pravo uskraćeno samo zbog godina starosti, iako su i dalje faktički nezaposlena lica koja ne ostvaruju pravo na penziju.

[1] Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2021 i 51/2022)

[2] „Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 49/2021

[3] član 33. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21)

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon455-22 Inicijativa za izmenu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top