1197-23 Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije (grafiti)

br. 021-01-01595/2023-02 datum: 9.11.2023. godine

 

PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „BEOGRADSKI SAJAM“

Danka Selić, direktorka

 

11040 BEOGRAD

Bulevar vojvode Mišića br. 14        

 

Poštovana gospođo Selić,

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je dopis u kojem je ukazano na grafite koji se prema navodima iz dopisa nalaze u prolazu na ulazu u Beogradski sajam, na adresi Bulevar vojvode Mišića br. 14. U prilogu dopisa su dostavljene fotografije spornih grafita („Smrt cionizmu“; „Izrael ubija decu“ i „Izrael teroristička država“ i dr) koje Vam u prilogu dostavljamo.

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ustanovljen je Zakonom o zabrani diskriminacije[1] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnost Poverenika je da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi zahtevete za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba kojima se zabranjuje diskriminacija. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije. Takođe, članom 33. stav 1. tačka 7. ovog zakona propisano je da Poverenik prati sprovođenje zakona i drugih propisa, dok je tačkom 9. ovog člana propisano da Poverenik upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije.

 

Članom 11. Zakona o zabrani diskriminacije izričito je zabranjeno izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacije, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima ili drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola na drugi način, dok je članom 12. zabranjeno uznemiravanje, ponižavajuće postupanje i polno i rodno uznemiravanje, koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

 

Povodom grafita kojima se podstiče mržnja ili nasilje, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, je dana 8. novembra 2023. godine upozorila javnost i navela: „Za svaku osudu su grafiti – antisemitski, islamofobni, rasistički, fašistički, ksenofobni kao i svaki pojedinačni akt netrpeljivosti kojim se ponižava ili podstiče mržnja prema bilo kojoj društvenoj grupi ili pojedincu na osnovu nekog ličnog svojstva. Nema mesta grafitima ovakve sadržine koji se ispisuju po Beogradu, Novom Sadu ali i drugim mestima. Slaganje ili neslaganje sa nekom politikom ili odlukama jedne države ne može se koristiti kao igovor i opravdanje za mržnju i napad na sve pripadnike tog naroda. U današnjem vremenu izraženih geopolitičkih kriza ne smemo dozvoliti da se tenzija i konflikti preliju na naše društvo u vidu širenja mržnje i netrpeljivosti“.[2]

 

Imajući u vidu sve navedeno, a kako je u dopisu ukazano da se grafiti nalaze u prolazu, odnosno na ulasku u Beogradski sajam, upućujemo Vam preporuku mera da u što kraćem roku preduzmete mere u cilju uklanjanja grafita, odnosno sadržaja kojim se podstiče mržnja ili nasilje prema bilo kojoj društvenoj grupi ili pojedincu na osnovu nekog ličnog svojstva u skladu sa zakonom. Takođe Vas obaveštavamo da se Poverenik ovim povodom obratio i Gradskom sekretarijatu za poslove komunalne policije grada Beograda, posebno imajući u vidu da je u dopisu navedeno da su pojedini grafiti ispisani u okolini Beogradskog sajma.

 

Potrebno je da nas u što kraćem roku obavestite o preduzetim merama.

[1] „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[2] Dostupno na: https://ravnopravnost.gov.rs/

 

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon1197-23 Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije (grafiti) Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top