1096-23 Pritužba protiv Akademije zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama

br. 07-00-449/2023-02 datum: 29.11.2023.

 

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, protiv Akademije strukovnih studija i predsednice BB zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama. U pritužbi je, između ostalog navedeno da je od 2018. godine AA zaposlen na Akademiji strukovnih studija i da je u vremenskom periodu od 2016. do 2020. godine bio pomoćnik Gradonačelnika grada VV. Takođe je navedeno da kao povod za diskriminaciju podnosilac pritužbe smatra taj što je nastavio da se bavi politikom kao opozicioni aktivista i da poslednje tri godine predsednica Akademije osporava proširenje njegove norme na 100%. Dalje je navedeno da  Akademija ne dozvoljava raspisivanje konkursa koji je u obavezi da raspiše imajući u vidu odluku Nastavno-stručnog veća odseka i da navedeno predstavlja  posledicu „političkog mobinga“ protiv podnosioca pritužbe, sa ciljem da se podnosiocu pritužbe ne produži ugovor o radu koji ističe 30.9.2023. godine. U izjašnjenju predsednice Akademije strukovnih studija je, između ostalog, navedno da je podnosilac pritužbe na osnovu odluke o izboru u zvanje predavača za užu naučnu oblast Turizam zasnovao radni odnos na određeno vreme od pet godina, sa 50% radnog vremena kod Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija, pravnog prethodnika Akademije na osnovu ugovora o radu sa rokom važenja ugovora do 30.9.2023. godine. Dalje je navedeno da je ugovor o radu sa podnosiocem pritužbe potpisao tadašnji direktor poslodavca prethodnika, iz čega proizilazi da direktorka Akademije, BB, nije imala nikakvu ulogu u izboru u zvanje i zasnivanje radnog odnosa, jer je u to vreme bila direktorka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače. Takođe je navedeno da je bio podnet zahtev za ponovnu akreditaciju studijskog programa osnovnih strukovnih studija Turizam i da je Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju od Akademije zatražilo da dopuni potrebnu dokumentaciju iz razloga što je utvrđeno da osam nastavnika nema minimalno pet referenci iz uže naučne oblasti iz kojih izvode nastavu na studijskom programu, među kojima je i podnosilac pritužbe. Dalje je ukazano da je zaključni komentar recezentske komisije bio da naučne i stručne kvalifikacije nekolicine nastavnog osoblja ne odgovaraju obrazovno – naučnoj oblasti i nivou njihovih zaduženja, zbog čega je rezultat akreditacije bio odbijanje zahteva za akreditaciju studijskog programa osnovnih strukovnih studija Turizam, te da je ovaj studijski program ukinut po sili Zakona i da ne postoji u dozvoli za rad izdate Akademiji strukovnih studija od strane Ministarstva prosvete. Imajući u vidu da je podnosilac pritužbe naveo članstvo u političkim organizacijama kao lično svojstvo, u konkretnom slučaju predmet razmatranja Poverenika jeste da utvrdi da li je činjenica da ugovor AA o izboru u zvanje predavača za užu naučnu oblast Turizam nije produžen od strane Akademije, kao i da mu nije odobreno povećanje norme sa 50% na 100% radnog angažovanja u uzročno-posledičnoj vezi sa njegovim ličnim svojstvom navedenim u pritužbi. U postupku je utvrđeno da je pre isticanja ugovora o radu podnosioca pritužbe, Akademije podnela zahtev za ponovnu akreditaciju studijskog programa „Turizam“, a u cilju njegovog produženja. Dalje je utvrđeno da je u postupku akreditacije Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju donelo rešenje kojim se odbija zahtev Akademije za akreditaciju studijskog programa Osnovnih strukovnih studija (OSS) „Turizam“ iz razloga što nije ispunjen standard 9 za akreditaciju studijskih programa koji se odnosi na nastavno osoblje jer naučne i stručne kvalifikacije nekolicine nastavnog osoblja, ne odgovaraju obrazovno – naučnoj oblasti i nivou njihovih zaduženja. U postupku je dalje utvrđeno da je Ministarstvo prosvete 31.7.2023. godine donelo rešenje o izmeni dozvole za rad, tako što je ukinulo izvođenje studijskog programa: OSS – Turizam (Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam). Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje, odnosno činjenicu da je ceo studijski program ugašen i da više ne sprovode nastavu na predmetima koji su činili ovaj program ni drugi nastavnici, može se konstatovati da postupanje Akademije u konkretnom slučaju nije u uzročno – posledičnoj vezi sa ličnim svojstvom podnosioca pritužbe – članstvo u političkoj organizaciji. Povodom odbijanja zahteva podnosioca pritužbe za povećanjem norme sa 50% na 100%, u postupku je utvrđeno da je Naučno-stručno veće Akademije donelo odluku da ne prihvati predlog Odluke Nastavno-stručnog veća Odseka za poljoprivredne-poslovne studije i turizam. S tim u vezi, Poverenik konstatuje da ovu odluku nije donela predsednica Akademije već većinom glasova Naučno-stručno veće Akademije, kao i da se analizom obrazloženja i razloga za ovakvu odluku ne može zaključiti da je odbijanje provećanja norme sa 50% na 100% u uzročno-posledičnoj vezi sa ličnim svojstvom podnosioca pritužbe već sa činjenicom da je zahtev podnet u vreme semestralnog raspusta pred kraj isticanja Ugovora o radu podnosioca pritužbe i nakon činjenice da je studijski program u okviru kog je bio angažovan izgubio akreditaciju. S toga je Poverenik dao mišljenje da Akademija strukovnih studija i predsednica BB nisu povredili odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i diskriminisali podnosioca pritužbe na osnovu njegovog ličnog svojstva – članstvo u političkoj organizaciji.

 

 

TOK POSTUPKA

 

 • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio AA, protiv Akademije strukovnih studija, zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama.
 • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:
 • da je od 2018. godine AA zaposlen na Akademiji strukovnih studija i da je u vremenskom periodu od 2016. do 2020. godine bio pomoćnik gradonačelnika;
 • da poslednje tri godine predsednica Akademije osporava proširenje njegove norme na 100%;
 • da smatra da je povod za diskriminaciju taj što je nastavio da se bavi politikom kao opozicioni aktivista;
 • da Akademija ne dozvoljava raspisivanje konkursa koji je u obavezi da raspiše jer u suprotnom studentima nema ko da predaje, pri čemu ostaje bez mogućnosti produženja ugovora o radu koji mu ističe 30. septembra 2023. godine;
 • imajući u vidu odluku Nastavno-stručnog veća odseka, smatra da navedeno predstavlja  posledicu „političkog mobinga“ protiv njega, kako mu se ne bi produžio ugovor o radu.

Uz pritužbu je, kao prilog dostavljena prijava protiv predsednice Akademije BB i sekretara Akademije GG upućena Ministarstvu prosvete, Prosvetnoj inspekciji – Nacionalnom savetu, Nacionalno akreditacionom telu od 1.8.2023. godine; Zahtev rukovodiocu i sekretaru Odseka za poljoprivredno – poslovne studije i turizam od 21.7.2023. godine i Ugovor o radu Akademije strukovnih studija, Odseka za poljoprivredno – poslovne studije i turizam br. … od 1.6.2022. godine;

1.3. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije,[1] pa je u toku postupka zatražio izjašnjenje od predsednice Akademije Strukovnih studija, BB.

1.4. U izjašnjenju Akademije strukovnih studija, između ostalog, navedeno je:

 • da je pritužba neosnovana iz razloga što „političkog mobinga“ nad AA nije bilo, niti da je Gradonačelnik vršio bilo kakav pritisak na predsednicu Akademije povodom radno – pravnog statusa AA;
 • da se radni status AA zasniva na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, ugovora o radu na određeno vreme od pet godina, njegovim profesionalnim kompetencijama, kao i na osnovu odluke Nastavno – stručnog veća Akademije;
 • da je podnosilac pritužbe na osnovu odluke o izboru u zvanje predavača za užu naučnu oblast Turizam zasnovao radni odnos na određeno vreme od 5 godina, sa 50% radnog vremena kod Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija, pravnog prethodnika Akademije strukovnih studija na osnovu ugovora o radu br. … od 27.9.2018. godine sa rokom važenja ugovora do 30.9.2023. godine;
 • da je Akademija strukovnih studija, pravni sledbenik Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija, sa zapslenim AA zaključila novi ugovor o radu br. … od 1.6.2022. godine sa rokom važenja do 30.9.2023. godine, čijim je zaključenjem prestao da važi ugovor o radu kod Poslodavca prethodnika koji je potpisao tadašnji direktor Poslodavca prethodnika;
 • da iz navedenog proizilazi da direktorka BB nije imala nikakvu ulogu u izboru u zvanje i zasnivanje radnog odnosa podnosioca pritužbe sa 50% radnog vremena, jer je u to vreme bila direktorka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače;
 • da je studijski program osnovnih strukovnih studija Turizam akreditovan 2016. godine i da tada AA nije bio u radnom odnosu;
 • da je zahtev za ponovnu akreditaciju studijskog programa osnovnih strukovnih studija Turizam podnet 13.4.2022. godine, na osnovu čega je Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u postupku sprovođenja akreditacije studijskog programa Turizam dana 30.8.2022. godine dostavilo dopis Akademiji kojim je zatraženo da se dopuni potrebna dokumentacija u postupku akreditacije;
 • da su se primedbe komisije odnosile na standard 9 – Nastavno osoblje, gde je konstantovano da 8 nastavnika nema minimalno pet referenci iz uže naučne oblasti iz kojih izvode nastavu na studijskom programu, među kojima je i AA;
 • da je recenzentska komisija postavila pitanje, na osnovu kojih kompetencija je nastavnik AA angažovan na predmetima Turizam i hotelijerstvo i Savremene mendencije u turizmu i hotelijerstvu, zbog čega je zatraženo da se to argumentuje potrebnim naučnim kompetencijama, odnosno radovima iz uže naučne oblasti za koje izvodi nastavu;
 • da je zaključni komentar recezentske komisije da naučne i stručne kvalifikacije nekolicine nastavnog osoblja ne odgovaraju obrazovno – naučnoj oblasti i nivou njihovih zaduženja po priloženoj dokumentaciji;
 • da je odredbama Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa tačkom 9.11. Standarda 9 – Nastavno osoblje, propisano da naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju obrazovno – naučnoj, odnosno obrazovno – umetničkoj oblasti i nivou njihovih zaduženja, kao i da nastavnik mora da ima najmanje pet referenci iz uže naučne, umetničke, odnosno stručne oblasti iz koje izvodi nastavu na studijskom programu;
 • da se akreditacija studijskog programa vrši na period od 7 godina, kao i da se izbor u zvanje predavač i viši predavač po osnovu Zakona o visokom obrazovanju vrše na period od 5 godina, što ukazuje da je moguće ostvariti potrebne reference, zbog čega je neodgovorno i protiv sopstvenog interesa, kao i prema visokoškolskoj ustanovi prenebregnuti obavezu za naučno – stručnim usavršavanjem;
 • da je rezultat akreditacije bio odbijanje zahteva za akreditaciju studijskog programa osnovnih strukovnih studija Turizam zbog neispunjenog standarda 9;
 • da je zbog neodgovarajućih naučnih i stručnih kompetencija tim Odseka za akreditaciju AA na predmetima Turizam i hotelijerstvo i Savremene mendencije u turizmu i hotelijerstvu, zamenio angažovanjem natavnika DD, međutim zamena nije bila dozvoljena prema proceduri akreditacije studijskog programa;
 • da je odbijanjem akreditacije studijskog programa Turizam od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, studijski program ukinut po sili Zakona i da ne postoji u dozvoli za rad izdate Akademiji strukovnih studija od strane Ministarstva prosvete;
 • da je na predlog AA od 3.7.2023. godine, Nastavno – stručno veće Odseka za poljoprivredno – poslovne studije i turizam na sednici održanoj 5.7.2023. godine donelo odluku da ukine svoju odluku od 8.3.2023. godine za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa jednim izvršiocem u zvanje Viši predavač za užu Nastavno – naučnu oblast Turizam, sa 50% radnog vremena, na osnovu čega je odluka usvojena dana 13.7.2023. godine;
 • da odluka Nastavno – stručnog veća Odseka za poljoprivredno – poslovne studije o proširenju norme AA sa 50% na 100% koja je doneta na istoj sednici održanoj 5.7.2023. godine i koje je dostavljena Nastavno – stručnom veću Akademije, nije sadržala obrazloženu upotrebu za proširenje norme, osim što je navedeno da je podnosilac pritužbe podneo navedeni zahtev;
 • da je obrazloženjem odluke od strane Nastavno – stručnog veća Akademije utvrđeno da je bilo nemoguće odlučiti o navedenom predlogu, obzirom da predlagač nije naveo na kojim studijskim programima i na kojim nastavnim predmetima u narednih 5 godina će biti angažovan nastavnik sa 100% radnog vremena, za oblast Turizma, kada je studijski program Turizam neakreditovan i nema dozvolu za realizaciju;
 • da je procedura za izbor u zvanje nastavnika i zasnivanje radnog odnosa utvrđena Statutom Akademije i Pravilnikom o načinu i postupku izbora u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika, kao i da je odredbom člana 98. Statuta Akademije propisano da Nastavno – stručno veće Akademiji daje saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem i izbor nastavnika;
 • da konkurs za neko drugo radno mesto, odnosno za radno mesto Višeg predavača za nastavno – naučnu oblast Turizam nije raspisan.

U prilogu izjašnjenja dostavljena je Odluka Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija br. … od 30.8.2018. godine, Ugovor o radu Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija br. … od 27.9.2018. godine; Mejl Nacionalnog akreditacionog tela – Primedbe Recezentske komisije od 30.8.2023. godine; Standar 9 Nastavnog osoblja; Rešenje Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u vioskom obrazovanju – Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta br. … od 1.11.2022. godine; Rešenje o izmeni dozvole za rad Ministarstva prosvete br. … od 31.7.2023. godine; Odluka Akademije strukovnih studija br. … od 13.7.2023. godine; Odluka Odseka za poljoprivredno – poslovne studije i turizam Akademije strukovnih studija br. … od 5.7.2023. godine; Odluka Akademije strukovnih studija br. … od 13.7.2023. godine; Odluka Odseka za poljoprivredno – poslovne studije i turizam Akademije strukovnih studija br. … od 5.7.2023. godine; Odluka Akademije strukovnih studija br. … od 13.7.2023. godine; Odluka o pokretanju postupka i procedure za akreditaciju studijskog programa Turizam, Odseka za poljoprivredno – poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija br. … od 5.7.2023. godine; Odluka Akademije strukovnih studija br. … od 13.7.2023. godine i Odluka Akademije strukovnih studija br. … od 14.6.2023. godine.

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

2.1. Na osnovu navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavenih dokaza nesporno je da je podnosilac pritužbe zasnovao radni odnos kao predavač za užu naučnu oblast Turizam na određeno vreme od 5 godina, sa 50% radnog vremena kod Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija, pravnog prethodnika Akademije strukovnih studija 2018. godine, na osnovu ugovora o radu br. … od 27.9.2018. godine sa rokom važenja ugovora do 30.9.2023. godine.

2.2. Akademija je podnela zahtev za ponovnu akreditaciju studijskog programa osnovnih strukovnih studija Turizam, međutim Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju je dana 30.8.2022. godine od Akademije zatražilo da dopuni potrebnu dokumentaciju iz razloga što je utvrđeno da osam nastavnika nema minimalno pet referenci iz uže naučne oblasti iz kojih izvode nastavu na studijskom programu, među kojima je i podnosilac pritužbe.

2.3. Na osnovu rešenja Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju br. … od 1.11.2022. godine, utvrđeno je da je zahtev za produženjem akreditacije studijskog programa osnovnih studija Turizam od strane recezentske komisije odbijen iz razloga što standard 9 za akreditaciju studijskih programa nije ispunjen, odnosno iz razloga što je utvrđeno da osam nastavnika nema minimalno pet referenci iz uže naučne oblasti iz kojih izvode nastavu na studijskom programu, među kojima je i podnosilac pritužbe. Na osnovu zaključnog komentara recezentske komisije, Ministarstvo prosvete je rešenjem o izmeni dozvole za rad br. … od 31.7.2023. godine ukinulo izvođenje studijskog programa OSS – Turizam.

2.4. U cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, Poverenik se zahtevom obratio Ministarstvu prosvete, Sektoru za inspekcijski nadzor da dostave Povereniku na koji način je odlučeno po prijavi podnosioca pritužbe koju je podneo ovom organu protiv Akademije i njene predsednice. Ministarstvo prosvete, Sektor za inspekcijske poslove je dopisom br. … od 28.11.2023. godine obavestilo Poverenika da je Republički prosvetni inspektor, razmatrajući navode podnosioca, kao i sve prikupljene podatke ocenio da se nisu stekli uslovi za pokretanje inspekcijskog nadzora i o tome obavestio podnosioca dopisom br. … od 26.9.2023. godine. Takođe je navedeno da je Zaštitnik građana doneo Zaključak o obustavljanju ispitnog postupka ocene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva prosvete, nakon dostavljenog izjašnjenja ovog ministarstva,  au vezi sa pritužbom AA.

2.5. Uvidom u odluku Nastavno – stručnom veću Akademije o proširenju norme podnosioca pritužbe sa 50% na 100%, br. 01/10/2-78/2023 od 13.7.2023. godine, koja je dostavljena na predlog Nastavno – stručnog veća Odseka za poljoprivredno – poslovne studije, utvrđeno je da je Naučno-stručno veće Akademije, većinom glasova donelo odluku da ne prihvati predlog Odluke Nastavno-stručnog veća Odseka za poljoprivredne-poslovne studije i turizam u pogledu proširenja norme radnog angažovanja podnosioca pritužbe sa 50% na 100% do kraja izbornog perioda. U obrazloženju je navedeno da je predlog odbijen jer ne sadrži „valjan pravni osnov potrebe za proširenjem norme nastavniku za vreme semetralnog raspusta i to dva meseca pre isteka ugovora“, kao i da imenovani nastavnik izvodi nastavu na studijskom programu osnovnih strukovnih studija „Turizam“ koji je od naredne školske 2023/2024 godine neakreditovan, jer je Komisija za akreditaciju odbila zahtev za akreditaciju ovog sutidijskog programa.

 

 1. RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom donošenja mišljenja u ovom predmetu, analizirao je navode iz pritužbe, izjašnjenja, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2]  kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere.

 

3.3. Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima[4]. Odredbom člana 25. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci odnosno sindikalnoj organizaciji.

 

3.5. Zakon o visokom obrazovanju[5] odredbom člana 20. st. 1. i 2. propisuje da je Komisija za akreditaciju stručni organ Nacionalnog akreditacionog tela, kao i da Komisija za akreditaciju sprovodi postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa i postupak spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova, u skladu sa zakonom i propisanim postupkom i standardima za akreditaciju.

 

3.6. Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa[6] Standardom 9 – Nastavno osoblje tačkom 9.11. propisuje naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja koji odgovaraju obrazovno-naučnoj, odnosno obrazovno-umetničkoj oblasti i nivou njihovih zaduženja, kao i da nastavnik mora da ima najmanje pet referenci iz uže naučne, umetničke, odnosno stručne oblasti iz koje izvodi nastavu na studijskom programu.

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.7. Imajući u vidu da je podnosilac pritužbe naveo članstvo u političkoj organizaciji kao lično svojstvo, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li su Akademija strukovnih studija i predsednica ove akademije diskriminisali podnosioca pritužbe na osnovu navedenog ličnog svojstava. Dakle, predmet razmatranja u konkretnom slučaju jeste da li je Akademija diskriminisala podnosioca pritužbe tako što nije raspisala konkurs za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Turizam, kao i da li je predsednica Akademije diskriminisala podnosioca pritužbe tako što mu nije omogućeno povećanje norme radnog angažovanja sa 50% na 100% do kraja isteka Ugovora o radu.

3.8. Na osnovu navoda pritužbe i izjašnjenja nesporno je da je podnosilac pritužbe zasnovao radni odnos kao predavač za užu naučnu oblast Turizam na određeno vreme od pet godina, sa 50% radnog vremena kod Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija, pravnog prethodnika Akademije strukovnih studija na osnovu ugovora o radu br. … od 27.9.2018. godine sa rokom važenja ugovora do 30.9.2023. godine. Uvidom u dokaze, može se konstatovati da je studijski program osnovnih strukovnih studija Turizam akreditovan 2016. godine, pre angažovanja podnosioca pritužbe po Ugovoru o radu. Imajući u vidu tada dobijenu akreditaciju dalje se može konstatovati da je nastavni kadar ove visoko školske ustanove bio angažovan u okviru akreditovanog studijskog programa.

3.11. Uvidom u izjašnjenje, Poverenik konstatuje da je ugovor o radu sa podnosiocem pritužbe potpisao tadašnji direktor poslodavca prethodnika, iz čega proizilazi da direktorka Akademije, BB, nije imala nikakvu ulogu u izboru u zvanje i zasnivanje radnog odnosa podnosioca pritužbe, kao ni u pogledu vremena radnog angažovanja, jer je u to vreme bila direktorka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače. U postupku je dalje utvrđeno da je pre isticanja ugovora o radu podnosioca pritužbe, Akademije podnela zahtev za ponovnu akreditaciju studijskog programa „Turizam“, a u cilju njegovog produženja. Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u postupku sprovođenja akreditacije studijskog programa Turizam od Akademije je dana 30.8.2022. godine zatražilo da se dopuni potrebna dokumentacija u postupku akreditacije ovog studijskog programa iz razloga što je utvrđeno da 8 nastavnika nema minimalno pet referenci iz uže naučne oblasti iz kojih izvode nastavu na studijskom programu, među kojima je i AA. Uvidom u zaključni komentar recezentske komisije utvrđeno je da naučne i stručne kvalifikacije nekolicine nastavnog osoblja ne odgovaraju obrazovno – naučnoj oblasti i nivou njihovih zaduženja, zbog čega je rezultat akreditacije bio odbijanje zahteva za akreditaciju pomenutog studijskog programa. Naime, Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju donelo je rešenje kojim se odbija zahtev Akademije za akreditaciju studijskog programa Osnovnih strukovnih studija (OSS) „Turizam“ iz razloga što nije ispunjen standard 9 za akreditaciju studijskih programa koji se odnosi na nastavno osoblje. Ministarstvo prosvete je 31.7.2023. godine donelo rešenje o izmeni dozvole za rad, tako što je ukinulo izvođenje studijskog programa: OSS – Turizam (Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam) na kojem je kao nastavnik, pored drugih nastavnika, angažovan i podnosilac pritužbe Ugovorom o radu koji ističe 30.9.2023. godine.

3.12. Dalje, uvidom u dopis Ministarstva prosvete, Sektora za inspekcijske poslove utvrđeno je da Republički prosvetni inspektor, razmatrajući prijavu podnosioca pritužbe protiv Akademije i BB, predsednice, od 1.8.2023. godine, kao i sve prikupljene podatke ocenio da se nisu stekli uslovi za pokretanje inspekcijskog nadzora imajući u vidu prava visoko školske ustanove propisana članom 6. Zakona o visokom obrazovanju. Ovim zakonom je propisano da, autonomija univerziteta i drugih visokoškolskih ustanova podrazumeva, između ostalog obuhvata i pravo na utvrđivanje studijskih programa, pravo na uređenje unutrašnje organizacije, kao i pravo na izbor nastavnika i saradnika. Uvidom u izjašnjenje kao i uvidom na zavaničnu internet stranicu Akademije utvrđeno je da nije raspisan konkurs za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Turizam, gde je kao predavač bio angažovan podnosilac pritužbe.

3.13. Poverenik konstatuje da je odredbom člana 20. st. 1. i 2. Zakon o visokom obrazovanju[7] propisano da je Komisija za akreditaciju stručni organ Nacionalnog akreditacionog tela, kao i da Komisija za akreditaciju sprovodi postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa i postupak spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova, u skladu sa zakonom i propisanim postupkom i standardima za akreditaciju. Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa[8], Standard 9 – Nastavno osoblje, u tački 9.11. su propisane naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja koje odgovaraju obrazovno-naučnoj, odnosno obrazovno-umetničkoj oblasti i nivou njihovih zaduženja, kao i da nastavnik mora da ima najmanje pet referenci iz uže naučne, umetničke, odnosno stručne oblasti iz koje izvodi nastavu na studijskom programu. Dakle činjenica da više nastavnika, pored podnosioca pritužbe nije ispunjavala ovaj standard je uticala na to da zahtev Akademije za akreditaciju ovog programa bude odbijen, zbog čega je i Ministarstvo prosvete dana 31.7.2023. godine donelo rešenje o izmeni dozvole za rad. Imajući u vidu činjenicu da je ceo studijski program ugašen na osnovu rešenja Nacionalnog tela za akrediticaiju i rešenja Ministarstva prosvete, na kojem su nastavu, pored podnosioca pritužbe, sprovodili i drugi nastavnici,  može se konstatovati da postupanje Akademije u konkretnom slučaju nije u uzročno – posledičnoj vezi sa ličnim svojstvom podnosioca pritužbe – članstvo u političkoj organizaciji.

3.13. Povodom navoda podnosioca pritužbe da ga je predsednica Akademije diskriminisala „osporavanjem proširenja njegove norme na 100%“, Poverenik je izvršio uvid u priložene dokaze iz kojih se može konstatovati da je većinom glasova Naučno-stručnog veća Akademije, doneta odluka da se ne prihvati predlog Odluke Nastavno-stručnog veća Odseka za poljoprivredne-poslovne studije i turizam u pogledu proširenja norme radnog angažovanja podnosioca pritužbe sa 50% na 100% do kraja izbornog perioda. S tim u vezi, Poverenik konstatuje da ovu odluku nije donela predsednica Akademije već većinom glasova Naučno-stručno veće Akademije, kao i da se analizom obrazloženja i razloga za ovakvu odluku ne može zaključiti da je odbijanje provećanja norme sa 50% na 100% u uzročno-posledičnoj vezi sa ličnim svojstvom podnosioca pritužbe već sa činjenicom da je zahtev podnet u vreme semestralnog raspusta pred kraj isticanja Ugovora o radu podnosioca pritužbe i nakon činjenice da je studijski program u okviru kog je bio angažovan izgubio akreditaciju.

3.14. Imajući u vidu sve navedeno, primenom pravila o prebacivanju tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenik je doneo mišljenje da u konkretnom slučaju nisu povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno da podnosilac pritužbe nije diskriminisan na osnovu članstva u političkoj organizaciji kao ličnom svojstvu.

 

 1. MIŠLjENjE

 

Akademija strukovnih studija i predsednica BB nisu povredili odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i diskriminisali podnosioca pritužbe na osnovu njegovog ličnog svojstva – članstvo u političkoj organizaciji.

 

 

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21

[2] „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21

[3]„Službeni glasnik RS“, broj 98/06

[4] Zakon o zabrani diskriminacije, član 2. stav 2.

[5] „Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 73/18, 27/18 – dr. zakon, 67/19, 6/20 – dr. zakoni, 11/21 – autentično tumačenje, 67/21, 67/21 – dr. zakon i 76/23

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 13/19, 1/21, 19/21 i 51/23

[7] „Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 73/18, 27/18 – dr. zakon, 67/19, 6/20 – dr. zakoni, 11/21 – autentično tumačenje, 67/21, 67/21 – dr. zakon i 76/23

[8] „Službeni glasnik RS“, br. 13/19, 1/21, 19/21 i 51/23

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
Brankica Janković


microsoft-word-icon1096-23 Pritužba protiv Akademije zbog diskriminacije na osnovu članstva u političkim organizacijama Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top