1096-23 Притужба против Академије због дискриминације на основу чланства у политичким организацијама

бр. 07-00-449/2023-02   датум: 29.11.2023.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, против Академије струковних студија и председнице ББ због дискриминације на основу чланства у политичким организацијама. У притужби је, између осталог наведено да је од 2018. године АА запослен на Академији струковних студија и да је у временском периоду од 2016. до 2020. године био помоћник Градоначелника града ВВ. Такође је наведено да као повод за дискриминацију подносилац притужбе сматра тај што је наставио да се бави политиком као опозициони активиста и да последње три године председница Академије оспорава проширење његове норме на 100%. Даље је наведено да  Академија не дозвољава расписивање конкурса који је у обавези да распише имајући у виду одлуку Наставно-стручног већа одсека и да наведено представља  последицу „политичког мобинга“ против подносиоца притужбе, са циљем да се подносиоцу притужбе не продужи уговор о раду који истиче 30.9.2023. године. У изјашњењу председнице Академије струковних студија је, између осталог, наведно да је подносилац притужбе на основу одлуке о избору у звање предавача за ужу научну област Туризам засновао радни однос на одређено време од пет година, са 50% радног времена код Високе пољопривредне школе струковних студија, правног претходника Академије на основу уговора о раду са роком важења уговора до 30.9.2023. године. Даље је наведено да је уговор о раду са подносиоцем притужбе потписао тадашњи директор послодавца претходника, из чега произилази да директорка Академије, ББ, није имала никакву улогу у избору у звање и заснивање радног односа, јер је у то време била директорка Високе школе струковних студија за васпитаче. Такође је наведено да је био поднет захтев за поновну акредитацију студијског програма основних струковних студија Туризам и да је Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању од Академије затражило да допуни потребну документацију из разлога што је утврђено да осам наставника нема минимално пет референци из уже научне области из којих изводе наставу на студијском програму, међу којима је и подносилац притужбе. Даље је указано да је закључни коментар рецезентске комисије био да научне и стручне квалификације неколицине наставног особља не одговарају образовно – научној области и нивоу њихових задужења, због чега је резултат акредитације био одбијање захтева за акредитацију студијског програма основних струковних студија Туризам, те да је овај студијски програм укинут по сили Закона и да не постоји у дозволи за рад издате Академији струковних студија од стране Министарства просвете. Имајући у виду да је подносилац притужбе навео чланство у политичким организацијама као лично својство, у конкретном случају предмет разматрања Повереника јесте да утврди да ли је чињеница да уговор АА о избору у звање предавача за ужу научну област Туризам није продужен од стране Академије, као и да му није одобрено повећање норме са 50% на 100% радног ангажовања у узрочно-последичној вези са његовим личним својством наведеним у притужби. У поступку је утврђено да је пре истицања уговора о раду подносиоца притужбе, Академије поднела захтев за поновну акредитацију студијског програма „Туризам“, а у циљу његовог продужења. Даље је утврђено да је у поступку акредитације Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању донело решење којим се одбија захтев Академије за акредитацију студијског програма Основних струковних студија (ОСС) „Туризам“ из разлога што није испуњен стандард 9 за акредитацију студијских програма који се односи на наставно особље јер научне и стручне квалификације неколицине наставног особља, не одговарају образовно – научној области и нивоу њихових задужења. У поступку је даље утврђено да је Министарство просвете 31.7.2023. године донело решење о измени дозволе за рад, тако што је укинуло извођење студијског програма: ОСС – Туризам (Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам). Имајући у виду овако утврђено чињенично стање, односно чињеницу да је цео студијски програм угашен и да више не спроводе наставу на предметима који су чинили овај програм ни други наставници, може се констатовати да поступање Академије у конкретном случају није у узрочно – последичној вези са личним својством подносиоца притужбе – чланство у политичкој организацији. Поводом одбијања захтева подносиоца притужбе за повећањем норме са 50% на 100%, у поступку је утврђено да је Научно-стручно веће Академије донело одлуку да не прихвати предлог Одлуке Наставно-стручног већа Одсека за пољопривредне-пословне студије и туризам. С тим у вези, Повереник констатује да ову одлуку није донела председница Академије већ већином гласова Научно-стручно веће Академије, као и да се анализом образложења и разлога за овакву одлуку не може закључити да је одбијање провећања норме са 50% на 100% у узрочно-последичној вези са личним својством подносиоца притужбе већ са чињеницом да је захтев поднет у време семестралног распуста пред крај истицања Уговора о раду подносиоца притужбе и након чињенице да је студијски програм у оквиру ког је био ангажован изгубио акредитацију. С тога је Повереник дао мишљење да Академија струковних студија и председница ББ нису повредили одредбе Закона о забрани дискриминације и дискриминисали подносиоца притужбе на основу његовог личног својства – чланство у политичкој организацији.

 

 

ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА, против Академије струковних студија, због дискриминације на основу чланства у политичким организацијама.
 • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да је од 2018. године АА запослен на Академији струковних студија и да је у временском периоду од 2016. до 2020. године био помоћник градоначелника;
 • да последње три године председница Академије оспорава проширење његове норме на 100%;
 • да сматра да је повод за дискриминацију тај што је наставио да се бави политиком као опозициони активиста;
 • да Академија не дозвољава расписивање конкурса који је у обавези да распише јер у супротном студентима нема ко да предаје, при чему остаје без могућности продужења уговора о раду који му истиче 30. септембра 2023. године;
 • имајући у виду одлуку Наставно-стручног већа одсека, сматра да наведено представља  последицу „политичког мобинга“ против њега, како му се не би продужио уговор о раду.

Уз притужбу je, као прилог достављена пријава против председнице Академије ББ и секретара Академије ГГ упућена Министарству просвете, Просветној инспекцији – Националном савету, Национално акредитационом телу од 1.8.2023. године; Захтев руководиоцу и секретару Одсека за пољопривредно – пословне студије и туризам од 21.7.2023. године и Уговор о раду Академије струковних студија, Одсека за пољопривредно – пословне студије и туризам бр. … од 1.6.2022. године;

1.3. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом чланом 37. Закона о забрани дискриминације,[1] па је у току поступка затражио изјашњење од председнице Академије Струковних студија, ББ.

1.4. У изјашњењу Академије струковних студија, између осталог, наведено је:

 • да је притужба неоснована из разлога што „политичког мобинга“ над АА није било, нити да је Градоначелник вршио било какав притисак на председницу Академије поводом радно – правног статуса АА;
 • да се радни статус АА заснива на основу Закона о високом образовању, уговора о раду на одређено време од пет година, његовим професионалним компетенцијама, као и на основу одлуке Наставно – стручног већа Академије;
 • да је подносилац притужбе на основу одлуке о избору у звање предавача за ужу научну област Туризам засновао радни однос на одређено време од 5 година, са 50% радног времена код Високе пољопривредне школе струковних студија, правног претходника Академије струковних студија на основу уговора о раду бр. … од 27.9.2018. године са роком важења уговора до 30.9.2023. године;
 • да је Академија струковних студија, правни следбеник Високе пољопривредне школе струковних студија, са запсленим АА закључила нови уговор о раду бр. … од 1.6.2022. године са роком важења до 30.9.2023. године, чијим је закључењем престао да важи уговор о раду код Послодавца претходника који је потписао тадашњи директор Послодавца претходника;
 • да из наведеног произилази да директорка ББ није имала никакву улогу у избору у звање и заснивање радног односа подносиоца притужбе са 50% радног времена, јер је у то време била директорка Високе школе струковних студија за васпитаче;
 • да је студијски програм основних струковних студија Туризам акредитован 2016. године и да тада АА није био у радном односу;
 • да је захтев за поновну акредитацију студијског програма основних струковних студија Туризам поднет 13.4.2022. године, на основу чега је Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању у поступку спровођења акредитације студијског програма Туризам дана 30.8.2022. године доставило допис Академији којим је затражено да се допуни потребна документација у поступку акредитације;
 • да су се примедбе комисије односиле на стандард 9 – Наставно особље, где је константовано да 8 наставника нема минимално пет референци из уже научне области из којих изводе наставу на студијском програму, међу којима је и АА;
 • да је рецензентска комисија поставила питање, на основу којих компетенција је наставник АА ангажован на предметима Туризам и хотелијерство и Савремене менденције у туризму и хотелијерству, због чега је затражено да се то аргументује потребним научним компетенцијама, односно радовима из уже научне области за које изводи наставу;
 • да је закључни коментар рецезентске комисије да научне и стручне квалификације неколицине наставног особља не одговарају образовно – научној области и нивоу њихових задужења по приложеној документацији;
 • да је одредбама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма тачком 9.11. Стандарда 9 – Наставно особље, прописано да научне, уметничке и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно – научној, односно образовно – уметничкој области и нивоу њихових задужења, као и да наставник мора да има најмање пет референци из уже научне, уметничке, односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму;
 • да се акредитација студијског програма врши на период од 7 година, као и да се избор у звање предавач и виши предавач по основу Закона о високом образовању врше на период од 5 година, што указује да је могуће остварити потребне референце, због чега је неодговорно и против сопственог интереса, као и према високошколској установи пренебрегнути обавезу за научно – стручним усавршавањем;
 • да је резултат акредитације био одбијање захтева за акредитацију студијског програма основних струковних студија Туризам због неиспуњеног стандарда 9;
 • да је због неодговарајућих научних и стручних компетенција тим Одсека за акредитацију АА на предметима Туризам и хотелијерство и Савремене менденције у туризму и хотелијерству, заменио ангажовањем натавника ДД, међутим замена није била дозвољена према процедури акредитације студијског програма;
 • да је одбијањем акредитације студијског програма Туризам од стране Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању, студијски програм укинут по сили Закона и да не постоји у дозволи за рад издате Академији струковних студија од стране Министарства просвете;
 • да је на предлог АА од 3.7.2023. године, Наставно – стручно веће Одсека за пољопривредно – пословне студије и туризам на седници одржаној 5.7.2023. године донело одлуку да укине своју одлуку од 8.3.2023. године за расписивање конкурса за избор у звање и заснивање радног односа са једним извршиоцем у звање Виши предавач за ужу Наставно – научну област Туризам, са 50% радног времена, на основу чега је одлука усвојена дана 13.7.2023. године;
 • да одлука Наставно – стручног већа Одсека за пољопривредно – пословне студије о проширењу норме АА са 50% на 100% која је донета на истој седници одржаној 5.7.2023. године и које је достављена Наставно – стручном већу Академије, није садржала образложену употребу за проширење норме, осим што је наведено да је подносилац притужбе поднео наведени захтев;
 • да је образложењем одлуке од стране Наставно – стручног већа Академије утврђено да је било немогуће одлучити о наведеном предлогу, обзиром да предлагач није навео на којим студијским програмима и на којим наставним предметима у наредних 5 година ће бити ангажован наставник са 100% радног времена, за област Туризма, када је студијски програм Туризам неакредитован и нема дозволу за реализацију;
 • да је процедура за избор у звање наставника и заснивање радног односа утврђена Статутом Академије и Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника, као и да је одредбом члана 98. Статута Академије прописано да Наставно – стручно веће Академији даје сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор наставника;
 • да конкурс за неко друго радно место, односно за радно место Вишег предавача за наставно – научну област Туризам није расписан.

У прилогу изјашњења достављена је Одлука Високе пољопривредне школе струковних студија бр. … од 30.8.2018. године, Уговор о раду Високе пољопривредне школе струковних студија бр. … од 27.9.2018. године; Мејл Националног акредитационог тела – Примедбе Рецезентске комисије од 30.8.2023. године; Стандар 9 Наставног особља; Решење Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у виоском образовању – Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. … од 1.11.2022. године; Решење о измени дозволе за рад Министарства просвете бр. … од 31.7.2023. године; Одлука Академије струковних студија бр. … од 13.7.2023. године; Одлука Одсека за пољопривредно – пословне студије и туризам Академије струковних студија бр. … од 5.7.2023. године; Одлука Академије струковних студија бр. … од 13.7.2023. године; Одлука Одсека за пољопривредно – пословне студије и туризам Академије струковних студија бр. … од 5.7.2023. године; Одлука Академије струковних студија бр. … од 13.7.2023. године; Одлука о покретању поступка и процедуре за акредитацију студијског програма Туризам, Одсека за пољопривредно – пословне студије и туризам, Академије струковних студија бр. … од 5.7.2023. године; Одлука Академије струковних студија бр. … од 13.7.2023. године и Одлука Академије струковних студија бр. … од 14.6.2023. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

2.1. На основу навода притужбе, изјашњења и доставених доказа неспорно је да је подносилац притужбе засновао радни однос као предавач за ужу научну област Туризам на одређено време од 5 година, са 50% радног времена код Високе пољопривредне школе струковних студија, правног претходника Академије струковних студија 2018. године, на основу уговора о раду бр. … од 27.9.2018. године са роком важења уговора до 30.9.2023. године.

2.2. Академија је поднела захтев за поновну акредитацију студијског програма основних струковних студија Туризам, међутим Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању је дана 30.8.2022. године од Академије затражило да допуни потребну документацију из разлога што је утврђено да осам наставника нема минимално пет референци из уже научне области из којих изводе наставу на студијском програму, међу којима је и подносилац притужбе.

2.3. На основу решења Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању бр. … од 1.11.2022. године, утврђено је да је захтев за продужењем акредитације студијског програма основних студија Туризам од стране рецезентске комисије одбијен из разлога што стандард 9 за акредитацију студијских програма није испуњен, односно из разлога што је утврђено да осам наставника нема минимално пет референци из уже научне области из којих изводе наставу на студијском програму, међу којима је и подносилац притужбе. На основу закључног коментара рецезентске комисије, Министарство просвете је решењем о измени дозволе за рад бр. … од 31.7.2023. године укинуло извођење студијског програма ОСС – Туризам.

2.4. У циљу потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, Повереник се захтевом обратио Министарству просвете, Сектору за инспекцијски надзор да доставе Поверенику на који начин је одлучено по пријави подносиоца притужбе коју је поднео овом органу против Академије и њене председнице. Министарство просвете, Сектор за инспекцијске послове је дописом бр. … од 28.11.2023. године обавестило Повереника да је Републички просветни инспектор, разматрајући наводе подносиоца, као и све прикупљене податке оценио да се нису стекли услови за покретање инспекцијског надзора и о томе обавестио подносиоца дописом бр. … од 26.9.2023. године. Такође је наведено да је Заштитник грађана донео Закључак о обустављању испитног поступка оцене законитости и правилности рада Министарства просвете, након достављеног изјашњења овог министарства,  ау вези са притужбом АА.

2.5. Увидом у одлуку Наставно – стручном већу Академије о проширењу норме подносиоца притужбе са 50% на 100%, бр. 01/10/2-78/2023 од 13.7.2023. године, која је достављена на предлог Наставно – стручног већа Одсека за пољопривредно – пословне студије, утврђено је да је Научно-стручно веће Академије, већином гласова донело одлуку да не прихвати предлог Одлуке Наставно-стручног већа Одсека за пољопривредне-пословне студије и туризам у погледу проширења норме радног ангажовања подносиоца притужбе са 50% на 100% до краја изборног периода. У образложењу је наведено да је предлог одбијен јер не садржи „ваљан правни основ потребе за проширењем норме наставнику за време семетралног распуста и то два месеца пре истека уговора“, као и да именовани наставник изводи наставу на студијском програму основних струковних студија „Туризам“ који је од наредне школске 2023/2024 године неакредитован, јер је Комисија за акредитацију одбила захтев за акредитацију овог сутидијског програма.

 

 1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности, приликом доношења мишљења у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе, изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2.  Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2]  као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.

 

3.3. Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима[4]. Одредбом члана 25. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација због политичких убеђења лица или групе лица, односно припадности или неприпадности политичкој странци односно синдикалној организацији.

 

3.5. Закон о високом образовању[5] одредбом члана 20. ст. 1. и 2. прописује да је Комисија за акредитацију стручни орган Националног акредитационог тела, као и да Комисија за акредитацију спроводи поступак акредитације високошколских установа и студијских програма и поступак спољашње провере квалитета високошколских установа, у складу са законом и прописаним поступком и стандардима за акредитацију.

 

3.6. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма[6] Стандардом 9 – Наставно особље тачком 9.11. прописује научне, уметничке и стручне квалификације наставног особља који одговарају образовно-научној, односно образовно-уметничкој области и нивоу њихових задужења, као и да наставник мора да има најмање пет референци из уже научне, уметничке, односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.7. Имајући у виду да је подносилац притужбе навео чланство у политичкој организацији као лично својство, у конкретном случају је потребно утврдити да ли су Академија струковних студија и председница ове академије дискриминисали подносиоца притужбе на основу наведеног личног својстава. Дакле, предмет разматрања у конкретном случају јесте да ли је Академија дискриминисала подносиоца притужбе тако што није расписала конкурс за избор у звање наставника за ужу научну област Туризам, као и да ли је председница Академије дискриминисала подносиоца притужбе тако што му није омогућено повећање норме радног ангажовања са 50% на 100% до краја истека Уговора о раду.

3.8. На основу навода притужбе и изјашњења неспорно је да је подносилац притужбе засновао радни однос као предавач за ужу научну област Туризам на одређено време од пет година, са 50% радног времена код Високе пољопривредне школе струковних студија, правног претходника Академије струковних студија на основу уговора о раду бр. … од 27.9.2018. године са роком важења уговора до 30.9.2023. године. Увидом у доказе, може се констатовати да је студијски програм основних струковних студија Туризам акредитован 2016. године, пре ангажовања подносиоца притужбе по Уговору о раду. Имајући у виду тада добијену акредитацију даље се може констатовати да је наставни кадар ове високо школске установе био ангажован у оквиру акредитованог студијског програма.

3.11. Увидом у изјашњење, Повереник констатује да је уговор о раду са подносиоцем притужбе потписао тадашњи директор послодавца претходника, из чега произилази да директорка Академије, ББ, није имала никакву улогу у избору у звање и заснивање радног односа подносиоца притужбе, као ни у погледу времена радног ангажовања, јер је у то време била директорка Високе школе струковних студија за васпитаче. У поступку је даље утврђено да је пре истицања уговора о раду подносиоца притужбе, Академије поднела захтев за поновну акредитацију студијског програма „Туризам“, а у циљу његовог продужења. Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању у поступку спровођења акредитације студијског програма Туризам од Академије је дана 30.8.2022. године затражило да се допуни потребна документација у поступку акредитације овог студијског програма из разлога што је утврђено да 8 наставника нема минимално пет референци из уже научне области из којих изводе наставу на студијском програму, међу којима је и АА. Увидом у закључни коментар рецезентске комисије утврђено је да научне и стручне квалификације неколицине наставног особља не одговарају образовно – научној области и нивоу њихових задужења, због чега је резултат акредитације био одбијање захтева за акредитацију поменутог студијског програма. Наиме, Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању донело је решење којим се одбија захтев Академије за акредитацију студијског програма Основних струковних студија (ОСС) „Туризам“ из разлога што није испуњен стандард 9 за акредитацију студијских програма који се односи на наставно особље. Министарство просвете је 31.7.2023. године донело решење о измени дозволе за рад, тако што је укинуло извођење студијског програма: ОСС – Туризам (Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам) на којем је као наставник, поред других наставника, ангажован и подносилац притужбе Уговором о раду који истиче 30.9.2023. године.

3.12. Даље, увидом у допис Министарства просвете, Сектора за инспекцијске послове утврђено је да Републички просветни инспектор, разматрајући пријаву подносиоца притужбе против Академије и ББ, председнице, од 1.8.2023. године, као и све прикупљене податке оценио да се нису стекли услови за покретање инспекцијског надзора имајући у виду права високо школске установе прописана чланом 6. Закона о високом образовању. Овим законом је прописано да, аутономија универзитета и других високошколских установа подразумева, између осталог обухвата и право на утврђивање студијских програма, право на уређење унутрашње организације, као и право на избор наставника и сарадника. Увидом у изјашњење као и увидом на заваничну интернет страницу Академије утврђено је да није расписан конкурс за избор у звање наставника за ужу научну област Туризам, где је као предавач био ангажован подносилац притужбе.

3.13. Повереник констатује да је одредбом члана 20. ст. 1. и 2. Закон о високом образовању[7] прописано да је Комисија за акредитацију стручни орган Националног акредитационог тела, као и да Комисија за акредитацију спроводи поступак акредитације високошколских установа и студијских програма и поступак спољашње провере квалитета високошколских установа, у складу са законом и прописаним поступком и стандардима за акредитацију. Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма[8], Стандард 9 – Наставно особље, у тачки 9.11. су прописане научне, уметничке и стручне квалификације наставног особља које одговарају образовно-научној, односно образовно-уметничкој области и нивоу њихових задужења, као и да наставник мора да има најмање пет референци из уже научне, уметничке, односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. Дакле чињеница да више наставника, поред подносиоца притужбе није испуњавала овај стандард је утицала на то да захтев Академије за акредитацију овог програма буде одбијен, због чега је и Министарство просвете дана 31.7.2023. године донело решење о измени дозволе за рад. Имајући у виду чињеницу да је цео студијски програм угашен на основу решења Националног тела за акредитицаију и решења Министарства просвете, на којем су наставу, поред подносиоца притужбе, спроводили и други наставници,  може се констатовати да поступање Академије у конкретном случају није у узрочно – последичној вези са личним својством подносиоца притужбе – чланство у политичкој организацији.

3.13. Поводом навода подносиоца притужбе да га је председница Академије дискриминисала „оспоравањем проширења његове норме на 100%“, Повереник је извршио увид у приложене доказе из којих се може констатовати да је већином гласова Научно-стручног већа Академије, донета одлука да се не прихвати предлог Одлуке Наставно-стручног већа Одсека за пољопривредне-пословне студије и туризам у погледу проширења норме радног ангажовања подносиоца притужбе са 50% на 100% до краја изборног периода. С тим у вези, Повереник констатује да ову одлуку није донела председница Академије већ већином гласова Научно-стручно веће Академије, као и да се анализом образложења и разлога за овакву одлуку не може закључити да је одбијање провећања норме са 50% на 100% у узрочно-последичној вези са личним својством подносиоца притужбе већ са чињеницом да је захтев поднет у време семестралног распуста пред крај истицања Уговора о раду подносиоца притужбе и након чињенице да је студијски програм у оквиру ког је био ангажован изгубио акредитацију.

3.14. Имајући у виду све наведено, применом правила о пребацивању терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације, Повереник је донео мишљење да у конкретном случају нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације, односно да подносилац притужбе није дискриминисан на основу чланства у политичкој организацији као личном својству.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Академија струковних студија и председница ББ нису повредили одредбе Закона о забрани дискриминације и дискриминисали подносиоца притужбе на основу његовог личног својства – чланство у политичкој организацији.

 

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[3]„Службени гласник РС“, број 98/06

[4] Закон о забрани дискриминације, члан 2. став 2.

[5] „Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21, 67/21 – др. закон и 76/23

[6] „Службени гласник РС“, бр. 13/19, 1/21, 19/21 и 51/23

[7] „Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21, 67/21 – др. закон и 76/23

[8] „Службени гласник РС“, бр. 13/19, 1/21, 19/21 и 51/23

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1096-23 Притужба против Академије због дискриминације на основу чланства у политичким организацијама Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top