1040-23 Pritužba više udruženja zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-398/2023-02 datum: 28.12.2023.

                                        

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo više udruženja koja se bave zaštitom ljudskih prava (u daljem tekstu: podnosioci pritužbe) protiv jedne ustanove socijalne zaštite koja pruža usluge privremenog smeštaja odraslih lica (u daljem tekstu: Ustanova), zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da Ustanova diskriminiše potencijalne korisnike koji se nalaze na lečenju u Klinici za psihijatrijske bolesti AA, odnosno da odbija da omogući ovim licima pristup svojim uslugama. Dalje je navedeno da je Ustanova tokom epidemije Korona virusa bila zatvorena za prijem novih korisnika i da je nakon što je počela epidemija propisala dodatni uslov za prijem korisnika, u vidu obaveznog posedovanja negativnog PCR testa, te da ovaj uslov ni naknadno nije ukinut. Oni korisnici koji se nalaze na smeštaju u Ustanovi, „nemaju mogućnost izlaska napolje“ osim u retkim slučajevima poput odlaska na specijalistički pregled, jer su u ovoj ustanovi i dalje na snazi propisane mere obavezne izolacije korisnika prilikom povratka u ustanovu. U izjašnjenju i dopuni, Ustanova je navela da je donela Proceduru o postupanju zaposlenih i korisnika u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona koja je dostavljena na saglasnost nadležnoj epidemiološkinji Gradskog zavoda za javno zdravlje, koja je tražila da se predložene mere u Proceduri pooštre tako da je mera izolacije za korisnike u trajanju od tri dana u svim navedenim okolnostima uvedena od strane nadležne epidemiološkinje. Prema navodima iz izjašnjenja Ustanova se, kada je Svetska zdravstvena organizacija proglasila da pandemija virusa Korona više ne predstavlja vanrednu globalnu situaciju, odmah obratila nadležnoj epidemiološkinji u vezi sa primenom mera zaštite, nakon čega su dobili odgovor da postojeće mere ostaju na snazi. U izjašnjenju je navedeno da Ustanova a priori ne odbija da primi na smeštaj korisnike koji se leče ili su se lečili na Klinici za psihijatrijske bolesti AA, već da se lica, koja su psihijatrijski pacijenti, a koji su „u mirnoj fazi“, prihvataju na smeštaj, dok lica koja je potrebno uvesti u terapiju i „mirnu fazu“, Ustanova prima na smeštaj nakon pružanja neophodne zdravstvene nege u zdravstvenoj ustanovi. Ustanova je pojasnila da pruža isključivo primarnu zdravstvenu zaštitu i nema psihijatra, te da je u toku 2022. godine primila 17 zahteva za smeštaj korisnika koji su se u tom trenutku nalazili na lečenju u Klinici AA, a da je od navedenog broja odobren smeštaj za 13 korisnika, od kojih se pojedini još nalaze na smeštaju u Ustanovi. Ustanova „moli Poverenika“ da svojim autoritetom apeluje na donosioce predmetnih mera, kako bi ponovo preispitali svoju odluku i kako bi se iste relaksirale ili ukinule što bi svakako predstavljalo rasterećenje u radu Ustanove. Povodom navoda iz pritužbe da je Ustanova u toku 2020. godine, tokom epidemije Korona virusa bila zatvorena za prijem novih korisnika, Poverenik je konstatovao da je uputio Preporuku mera Vladi radi unapređenja funkcionisanja različitih mera podrške tokom trajanja vanrednog stanja i uvedene zabrane kretanja, kojima je između ostalog preporučeno da se prilikom smeštaja lica u Ustanovu, svim ustanovama upute instrukcije u pogledu postupanja u okolnostima vanrednog stanja, kako bi se obezbedila pravovremena zaštita. Što se tiče navoda iz pritužbe u vezi sa  odredbama čl. 4. i 5. Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpustu korisnika Ustanove, Poverenik je konstatovao da se jedno od udruženja – podnosilaca pritužbe već obraćalo Povereniku u 2021. godini ovim povodom, nakon čega je Poverenik izvršio analizu o čemu je obavestilo Udruženje dopisom br. 110-00-8/2021-02 od 5.10.2021. godine. Povodom navoda iz pritužbe da Ustanova odbija prijem lica koja se leče ili su lečena u Klinici AA, Poverenik je, nakon analize svih dokaza koje su dostavile strane u postupku, utvrdio da Ustanova nije a priori odbijala prihvat korisnika/ca koji su se lečili ili se leče na Klinici AA. Povodom navoda da je Ustanova, svojim aktima kojima je propisala mere za suzbijanje virusa Korona u vidu posedovanja negativnog PCR testa ne starijeg od 48 sati za nove korisnike i za korisnike koji se vraćaju iz ne – kovid zdravstvene ustanove, kao i obavezne izolacije, Poverenik je konstatovano da se propisivanjem ovakvih odredaba kroz Proceduru, na posredan način ograničava, odnosno otežava ostvarivanje prava na slobodno kretanje korisnicima usluga Ustanove, iz razloga što će korisnik, prilikom svakog napuštanja prostorija Ustanove, biti primoran da ide u izolacioni blok ili da bude podvrgnut PCR testiranju. Međutim, iako Ustanova primenjuje navedene mere, neophodno je ukazati da je propisivanje i primena mera učinjena po nalogu nadležne inspektorke socijalne zaštite, uz saglasnost epidemiološkinje Gradskog zavoda za javno zdravlje. Uvidom u elektronski dopis koji je gradska inspektorka socijalne zaštite uputila v.d. direktorki Ustanove, kao i uvidom u kasniju elektronsku komunikaciju v.d. direktorke Ustanove i nadležne epidemiološkinje Gradskog zavoda za javno zdravlje, utvrđeno je da je Ustanova sve mere donela uz prethodno pribavljanje stručnog mišljenja i saglasnosti epidemiološkinje, a koje su dostavljene Gradskom sekreterijatu za socijalnu zaštitu koja ih je dalje prosledila Gradskom štabu za vanredne situacije na usvajanje. Dakle, Ustanova je u konkretnom slučaju postupala u skladu sa dobijenim nalozima i smernicama Gradske inspektorke socijalne zaštite, koja u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o socijalnoj zaštiti ima ovlašćenja da vrši preventivan nadzor nad zakonitošću i pravilnošću rada Ustanove te da u tom smislu izdaje određene naloge/smernice. S tim u vezi Poverenik je cenio i činjenicu da se v.d. direktorke u dva navrata obraćala nadležnoj epidemiološkinji i Gradskoj inspektorki socijalne zaštite. Ustanova ne može biti odgovorna za primenu spornih mera iz razloga što su iste naložene od strane nadležne epidemiološkinje, a usvojene od strane nadležnog gradskog organa, sve po nalozima Gradske inspektorke socijalne zaštite, kao lica koje vrši nadzor nad radom Ustanove. Sa druge strane, Poverenik ukazuje da navedene mere dovode do otežanog ostvarivanja prava na usluge Ustanove. Zbog toga će Poverenik, koristeći svoje ovlašćenje iz člana 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, upoznati Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradski zavod za javno zdravlje i Sekretarijat za socijalnu zaštitu sa mišljenjem Poverenika i preporučiti im mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije lica koja se smeštaju ili su smeštena u Ustanovu. Takođe, Poverenik u skladu sa navedenim ovlašćenjem upućuje preporuku mera  Ustanovi da se ponovo obrati navedenim organima sa zahtevom za ublažavanje mera naročito onih koje se odnose na obavezu PCR testiranja korisnika i smeštanja korisnika Ustanove u izolacioni blok prilikom povratka u prostorije Ustanove.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti zajedničkom pritužbom se obratilo više udruženja koja se bave zaštitom ljudskih prava (u daljem tekstu: podnosioci pritužbe). Podnosioci pritužbu podnose protiv jedne ustanove socijalne zaštite koja pruža usluge privremenog smeštaja odraslih lica (u daljem tekstu: Ustanova), zbog, kako je navedeno, diskriminacije velikog broja potencijalnih korisnika, po osnovu zdravstvenog stanja.
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

– da podnosioci pritužbe podnose pritužbu Povereniku zbog diskriminacije velikog broja lica na osnovu njihovog zdravstvenog stanja, odnosno zbog diskriminacije pojedinaca u situaciji beskućništva, a koji se nalaze ili su se nalazili na lečenju u Klinici za psihijatrijske bolesti AA;

– da Ustanova odbija da omogući ovim licima prijem i pristup svojim uslugama;

–  da je Ustanova „u toku 2020. godine, tokom epidemije Korona virusa donela odluku da zatvori vrata novim korisnicima, pozivajući se na zdravstvenu situaciju izazvanu pandemijom virusa“, na koji način je osobama koja su se tada nalazile u stanju beskućništva, onemogućila pružanje svojih usluga, zbog čega su ta lica „bila primorana da ostanu na ulici“;

– da je Ustanova u svom Pravilniku o prijemu, pružanju usluga i otpusta korisnika usvojilo izmene režima prihvata korisnika i korisnica, tako što je odredbama člana 4. Pravilnika propisano da će korisnici početi da koriste usluge na osnovu uputa za korišćenje usluge nadležnog centra za socijalni rad i nalaza i mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra da ne postoje kontraindikacije za smeštaj u kolektivnim uslovima, te da se povodom propisivanja ovakvih uslova za prijem korisnika i korisnica, jedno od udruženja podnosilaca pritužbe, obratilo nadležnim gradskim organima, smatrajući da se propisivanjem ovakvih uslova dodatno otežava mogućnost pružanja usluge licima koja se nalaze u stanju beskućništva, a da se pri tom ne nude alternativna rešenja;

– da je Ustanova, nakon što je počela epidemija Korona virusa, propisala dodatni uslov za prijem korisnika, koji se sastoji u obaveznom posedovanju negativnog rezultata PCR testiranja, ne starijeg od 72 sata u momentu realizacije smeštaja;

– da Ustanova ovaj uslov nije ukinula ni nakon zvaničnog okončanja pandemije Korona virusa, odnosno ni nakon što je Svetska zdravstvena organizacija saopštila da pandemija Korona virusa više ne predstavlja „globalnu zdravstvenu krizu“, što i dalje otežava prijem novih korisnika, a oni korisnici koji se nalaze na smeštaju u Ustanovi, „nemaju mogućnost izlaska napolje“ te se nalaze u „specifičnoj vrsti izolacije“, osim u retkim slučajevima poput odlaska na specijalistički pregled;

– da, komparacije radi, gerontološki centri, koji predstavljaju ustanove sa „donekle sličnom ulogom za relativno drugačiju ciljnu grupu“, već odavno ne funkcionišu u „kovid režimu“, s obzirom na to da njihovi korisnici u toku dana izlaze napolje bez ikakvih uslova;

– da zbog svega navedenog, novi korisnici i dalje imaju problema da pristupe uslugama Ustanove, uprkos činjenici da se radi o licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, jer se i dalje kao uslovi prijema na smeštaj u Ustanovu, zahtevaju dokazi u vidu izveštaja psihijatra da pojedinac nije kontraindikovan za kolektivni smeštaj, kao i da ima negativan nalaz PCR testiranja, pri čemu je posebno napomenuto da ovakvi uslovi nisu predviđeni ni u jednom drugom propisu, niti se zahtevaju u drugim sličnim ustanovama;

– da je „paradoksalno“ da se pojedinci, nakon prethodno pripremljene dokumentacije za prijem, u Ustanovi smeštaju u izolacioni blok, te je dodatno nejasno zbog čega se zahteva negativan rezultat PCR testiranja kao uslov, kao i da navedeno potvrđuje i činjenica da je Ustanova 1.3.2022. godine dostavila centru za socijalni rad obaveštenje, u kojem se navodi da je Ustanova donela Proceduru za zaposlene i korisnike u ustanovi, u situaciji intenzivne transmisije virusa Korona i da će novi korisnici morati da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata pre prijema;

– da se, pored svega, u najtežem položaju nalaze potencijalni korisnici usluga Ustanove, koji se nalaze na bolničkom lečenju u Klinici za psihijatrijske bolesti AA, a koji su „posebno diskriminisani“, budući da se u dopisu koji je centar za socijalni rad uputio svojim odeljenjima 29.9.2022. godine, navodi da Ustanova „nije u mogućnosti da organizuje strukturisano vreme i aktivnosti korisnika radi održavanja stanja postignute remisije“ u vezi sa prijemom korisnika po okončanju produženog lečenja u Klinici za psihijatrijske bolesti AA. Takođe, podnosioci pritužbe, s tim u vezi, smatraju da posebno zabrinjava i to što je Ustanova u „pomenutom dopisu navela da ne raspolaže sa prostornim i kadrovskim kapacitetima za zbrinjavanje lica kojima je potreban stalan medicinski nadzor u održanju postignute remisije osnovne psihijatrijske bolesti“;

– da je „na prvi pogled“ jasno da je ovakva odluka Ustanove u odnosu na korisnike koji dolaze iz Klinike za psihijatrijske bolesti AA sporna sa aspekta primene antidiskriminacionih propisa, odnosno da dovodi do neopravdanog pravljenja razlike između ove i ostalih grupa korisnika, a što za njih znači ozbiljnu posledicu, jer „ostaju prepušteni sami sebi i životu na ulici, bez ikakve nege i podrške, sa već narušenim zdravstvenim stanjem“;

– da uspostavljanjem ovakvih pravila, Ustanova neopravdano pravi razliku između korisnika, koja rezultira time da jedan broj korisnika, i to onaj najugroženiji, ostaje bez ikakve podrške u ostvarivanju Ustavom i zakonima zagarantovanih prava iz socijalne zaštite i to na način što unapred odbija prijem svih korisnika koji dolaze sa lečenja iz Klinike za psihijatrijske bolesti AA, bez ispitivanja okolnosti svakog konkretnog slučaja, a čime se krše odredbe člana 55. Zakona o socijalnoj zaštiti;

– da nije predviđeno koji se koraci dalje preduzimaju u vezi sa navedenim korisnicima koji, uskraćivanjem prijema u Ustanovu, dospevaju u sigurnu situaciju da se opet nađu „bez krova nad glavom, bez hrane i zdravstvene nege“, što „može imati i fatalne posledice“, pri čemu nisu ponuđena nikakva alternativna rešenja;

– da je Ustanova stava da ne raspolaže prostornim i kadrovskim kapacitetima za prijem korisnika koji se nalaze na psihijatrijskom lečenju, ali da dosadašnja praksa ove ustanove pokazuje da Ustanova nikada nema stalno popunjena sva mesta, pogotovo imajući u vidu da je usluga smeštaja u ovoj ustanovi privremena, te da je jasno da je Ustanova proizvoljno postavila ove uslove i jednoj kategoriji korisnika odbilo da pruži svoje usluge, a da sa druge strane nije preduzelo korake kako bi omogućilo da, ukoliko zaista nema dovoljno prostornog i kadrovskog kapaciteta, navedena grupa korisnika ima pristup uslugama Ustanove.

 • Uz pritužbu dostavljeni su sledeći dokazi: 1) Kopija dopisa jednog od udruženja – podnosilaca pritužbe od 7.6.2021. godine, upućenog Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu; 2) Kopija dopisa Ustanove od 3.4.2019. godine, upućenog centru za socijalni rad; 3) Kopija drugog dopisa Ustanove, nepoznatog datuma, upućenog centru za socijalni rad; 4) Kopija dopisa Ustanove od 1.3.2022. godine, upućenog centru za socijalni rad; 5) Kopija dopisa centra za socijalni rad od 29.9.2022. godine, upućenog rukovodiocima odeljenja ovog centra.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje od v.d. direktorke Ustanove.
 • U izjašnjenju v.d. direktorke Ustanove, između ostalog navedeno je:

– da je tačno da je Ustanova kao jedan od uslova za prihvat korisnika propisala posedovanje negativnog rezultata PCR testiranja ne starijeg od 48 sati, a u slučaju nemogućnosti, posedovanje negativnog antigenskog testa iz nadležne zdravstvene ustanove. Navedeno je i da troškove navedenih testiranja snosi Republika Srbija;

– da je ovaj uslov propisan na osnovu Preporuke za zaposlene i korisnike u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smeštaja u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od Korona virusa za period jesen/zima 2022/2023. godine br. 500-00-5/2022-09, koju je izdalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 10.11.2022. godine, uz saglasnost epidemiološkinje Gradskog zavoda za javno zdravlje, koja je nadležna za postupanje Ustanove u vezi sa epidemiološkim merama od početka pandmije Korona virusa, te da je u celom periodu nadzirala objekat Ustanove i postpuanje zaposlenih lica, kako bi pravovremeno nalagala mere prevencije i sprečavanja širenja pandemije virusa Korona;

– da je Ustanova, čim je primila navedenu Preporuku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, donelo Proceduru o postupanju zaposlenih i korisnika u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona u periodu jesen/zima 2022-2023. godine br. … od 23.11.2022. godine i istu dostavila na saglasnost nadležnoj epidemiološkinji iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, koja je pri tom sugerisala da Proceduru treba izmeniti tako što će se od potencijalnih korisnika zahtevati negativan rezultat PCR testiranja ne stariji od 48 sati, a ne 72 sata, kako je prvobitno bilo predloženo;

– da se Ustanova, kada je Svetska zdravstvena organizacija proglasila da pandemija virusa Korona više ne predstavlja vanrednu globalnu situaciju, odmah obratila pisanim putem nadležnoj epidemiološkinji Gradskog zavoda za javno zdravlje, u vezi sa primenom mera zaštite, nakon čega su dobili odgovor da postojeće mere zaštite koje se primenjuju u Ustanovi ostaju na snazi;

– da Ustanova ne odbija a priori da primi na smeštaj korisnike koji se leče ili su se lečili na Klinici za psihijatrijske bolesti AA, već da se procena osnovanosti prijema svakog potencijalnog korisnika vrši od strane Stručnog tima Ustanove u skladu sa odredbama Statuta, da stručni tim čine licencirani stručni radnici na uslugama smeštaja i licencirani doktori medicine, da nadzor nad radom Ustanove vrši Gradski sekretarijat kao povereni inspekcijski posao od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i direktnim putem, navedeno Ministarstvo, te da u proteklom periodu nisu utvrđene bilo kakve nepravilnosti odnosno nezakonitosti u radu Ustanove od strane navedenih kontrolnih organa;

– da se lica, koja su psihijatrijski pacijenti, a koji su „u mirnoj fazi“, odnosno u remisiji prihvataju na smeštaj, dok lica koja je potrebno uvesti u terapiju i mirnu fazu zdravstvenog stanja, Ustanova prima na smeštaj nakon pružanja neophodne zdravstvene nege u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi;

– da se lica koja se nalaze u akutnoj fazi psihijatrijske bolesti ne odbijaju trajno u smislu pružanja usluge smeštaja u Ustanovi, već mogu biti primljeni na smeštaj nakon pružanja neophodne zdravstvene nege u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, da Ustanova pruža isključivo primarnu zdravstvenu zaštitu i nema psihijatra specijalistu, da doktori medicine u Ustanovi ordiniraju terapiju korisnika prema uputstvima nadležnih lekara specijalista;

– da Ustanova ima više nego korektnu saradnju sa Klinikom za psihijatrijske bolesti AA, kao i da je 2021. godine dogovreno uzajamna koordinacija ove dve ustanove u pogledu transporta korisnika usluga Ustanove na Kliniku radi dovođenja na specijalističke preglede, iako nemaju regulisano zdravstveno osiguranje;

– da je Ustanova u toku 2022. godine primila 17 zahteva za smeštaj korisnika koji su se u tom trenutku nalazili na lečenju u Klinici AA, te da je od navedenog broja zahteva, odobren smeštaj za 13 korisnika, kao i da se neki od ovih korisnika još nalaze na smeštaju u Ustanovi;

– da u prilog navedenom govori i zvanična statistika koju Ustanova vodi i uredno dostavlja Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, a koja pokazuje da se, na dan 31.8.2023. godine, na smeštaju u Ustanovi nalazilo 63 korisnika, od čega 77,8 procenata predstavljaju korisnici sa dijagnostifikovanim psihijatrijskim poremećajima, neretko i višestrukim, kao i da se na smeštaju nalazi i 10 korisnika – osoba sa invaliditetom;

– da je Upravni odbor Ustanove doneo Pravilnik o prijemu, tretmanu i otpustu korisnika 15.3.2019. godine, kojim je kao jedan od uslova za prijem korisnika, propisano da korisnik poseduje nalaz neuropsihijatra ili psihijatra koji potvrđuje da ne postoje kontraindikacije za kolektivni smeštaj, da je ovaj uslov postavljen radi zaštite samog korisnika, svih drugih korisnika koji se nalaze na smeštaju, pa i zaposlenih, kao i da smeštaj lica u kolektivne uslove kakvi postoje u Ustanovi nije pogodan za sve, te da je Ustanova, u najboljem interesu svih lica, propisala navedeni uslov;

– da Ustanova nikada svojim korisnicima nije zabranjivala izlazak i slobodno kretanje korisnika, već je postavljala uslove samo za ulazak odnosno prihvat korisnika u Ustanovu radi pružanja usluge;

Uz izjašnjenje dostavljeni su sledeći dokazi: 1) Kopija elektronskog dopisa Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu od 17.11.2022. godine; 2) Kopija Preporuke Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 500-00-5/2022-09 od 10.11.2022. godine; 3) Kopija elektronskog dopisa Ustanove od 24.11.2022. godine, upućenog nadležnom epidemiologu Gradskog zavoda za javno zdravlje; 4) Kopija Procedure o postupanju zaposlenih i korisnika Ustanove u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona u periodu jesen/zima 2022-2023. godine, br. … od 23.11.2022. godine; 5) Kopija drugog elektronskog dopisa Ustanove od 24.11.2022. godine, upućenog nadležnom epidemiologu Gradskog zavoda za javno zdravlje; 6) Kopija ispravljene Procedure o postupanju zaposlenih i korisnika Ustanove u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona u periodu jesen/zima 2022-2023. godine, u skladu sa sugestijama nadležnog epidemiologa Gradskog zavoda za javno zdravlje; 7) Kopija dopisa Ustanove br. … od 9.5.2023. godine, upućenog nadležnoj epidemiološkinji Gradskog zavoda za javno zdravlje; 8) Kopija dopisa Gradskog zavoda za javno zdravlje od 16.5.2023. godine, upućenog Ustanovi; 9) Kopija službene beleške v.d. direktorke Ustanove od 17.8.2023. godine; 10) Kopija Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpustu korisnika Ustanove.

 • Nakon izvršenog uvida u relevantne odredbe Preporuka za zaposlene i korisnike u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona – jesen/zima 2022-2023 Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 500-00-5/2022-09 od 10.11.2022. godine i usvojene i odobrene Procedure o postupanju zaposlenih i korisnika Ustanove u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona u periodu jesen/zima 2022-2023. godine, koja je doneta na osnovu navedene Preporuke Ministarstva i uz saglasnost nadležne epidemiološkinje, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je v.d. direktorki Ustanove, radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, uputio dopis br. 07-00-398/2023-02 od 31.10.2023. godine, sa zahtevom da izjašnjenje dopuni, tako što će pojasniti: 1) da li korisnici Ustanove mogu u toku dana slobodno izaći iz Ustanove, bez obzira na razlog izlaska, ili je izlazak dozvoljen samo u slučajevima navedenim u članu 12. Procedure? (specijalistički pregled, prijemna procena, odlazak u sud ili policiju i sl.); 2) Ukoliko korisnici mogu napustiti Ustanovu samo u striktno određenim slučajevima, neophodno je pojasniti iz kojih razloga je uvedena takva praksa; 3) iz kojih razloga je propisan uslov da je, u slučaju da korisnik ima potrebu da jednokratno napusti Ustanovu, neophodno da u prethodnih 10 dana nema utvrđenih slučajeva virusa Korona kod korisnika i zaposlenih u Ustanovi, budući da takva smernica nije data od strane Ministarstva izuzev kada se radi o porodičnim posetama, kao i uslov da se korisnik prilikom povratka u Ustanovu smešta u izolacioni blok u trajanju od 3 dana; 4) iz kojih razloga je članom 3. stav 3. Procedure propisano da „novi korisnici, kao i korisnici koji su već na privremenom smeštaju i koji se vraćaju u Ustanovu nakon bolničkog lečenja iz zdravstvene ustanove (osim specijalističkog pregleda), potrebno je da pri prijemu prilože negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. U slučaju nemogućnosti primene PCR testa, potrebno je uraditi antigenski test u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko je rezultat antigenskog testa negativan, korisnik se smešta i sobu za izolaciju od 3 dana“, budući da takva smernica nije izdata od strane Ministarstva, osim u slučaju prihvata iz Kovid zdravstvene ustanove. Takođe, predmetnim dopisom je zahtevano od Ustanove da izjašnjenje dopuni tako što će dostaviti dokaze koji potvrđuju navode iz izjašnjenja da Ustanova nije u prethodnom periodu a priori odbijala prijem korisnika koji se leče ili su se lečili na Klinici za psihijatrijske bolesti AA, a naročito u periodu posle 29.9.2022. godine.

 

 • d. direktorke Ustanove je dostavila dopunu izjašnjenja u kojoj je između ostalog navedeno:
 • da korisnici Ustanove mogu u svakom trenutku da napuste Ustanovu i ni na jedan način nisu ograničeni u svom kretanju, da je posebna okolnost ta što je Ustanova postala mesto gde se smeštaju lica koja uglavnom neće niko drugi da prihvati, niti druge institucije odnosno ustanove, pa se u Ustanovi već neko vreme najčešće nalaze lica koja ni ne mogu sama da izađu zbog niza zdravstvenih problema koje imaju, da svako ko želi da izađe u šetnju, do prodavnice i sl. i ko izrazi takvu želju, može da izađe i da se vrati, kao i da Ustanova uglavnom nema korisnike koji imaju očuvane kapacitete čak ni za najjednostavnije životne aktivnosti i zadovoljenje osnovnih životnih potreba;
 • da je nadležni epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje, dao svoju saglasnost na donetu Proceduru i Ustanova je u obavezi da je primenjuje.
 • da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja davalo uopštene preporuke/smernice koje se odnose na sve ustanove socijalne zaštite, dok je lice koje je dalo saglasnost na Proceduru Ustanove doktor medicine, specijalista za epidemiologiju iz zdravstvene ustanove kakva je Gradski zavod za javno zdravlje.
 • da je nadležna epidemiološkinja bila u Ustanovi i zna koji su uslovi boravka u njoj (prostorni odnosno arhitektonski), shodno čemu je i dala saglasnost na Proceduru a u cilju preventivnog delovanja na zdravlje svih lica koja borave u ovoj ustanovi.
 • da činjenica da je saglasnost na Proceduru dalo lice koje je po svojoj struci pozvano odnosno kompetentno da daje stručna mišljenja i sugestije i koje je upoznato sa uslovima u kojima Ustanova posluje, „daju svakako prednost takvoj oceni u odnosu na uopštene smernice Ministarstva čija primarna delatnost nije zdravstvena zaštita“.
 • da je izolacija u trajanju od tri dana u svim navedenim okolnostima uvedena od strane nadležne epidemiološkinje.
 • da su zaposleni u Ustanovi svojim maksimalnim zalaganjem uspeli da primenom naloženih mera, sačuvaju kako zdravlje korisnika tako i zdravlje drugih zaposlenih zbog čega Korona virus nije ni bio prisutan u većem obimu u Ustanovi, što za ustanove socijalne zaštite predstavlja retkost.
 • da je neophodno istaći i jedan pozitivan primer dosledne primene mera propisanih procedurom, a to je situacija u kojoj je novoprimljeni korisnik priložio negativan brzi antigenski test prilikom prijema u Ustanovu, da je nakon tri dana provedenih u izolaciji, na ponovnom testiranju bio pozitivan, te da nije bilo primene predmetnih mera, odnosno ponovnog testiranja, ovaj korisnik bi mogao da ugrozi zdravlje svih ostalih korisnika i zaposlenih izlaskom iz izolacije.
 • da zbog ograničenog kadrovskog kapaciteta primena naloženih mera predstavlja za Ustanovu i zaposlene posebno otežavajuću okolnost, ali pošto su iste „naložene od strane nadležnog lica“, jednostavno se poštuju.
 • Da Ustanova ovom prilikom „moli Poverenika“ da svojim autoritetom apeluje na donosioce predmetnih mera, kako bi ponovo preispitali svoju odluku i kako bi se iste eventualno relaksirale ili ukinule što bi svakako predstavljalo rasterećenje u radu Ustanove.

U prilogu dopune izjašnjenja dostavljene su kopije zahteva pojedinih odeljenja centra za socijalni rad, upućenih Ustanovi u periodu nakon 29.9.2023. godine, u kojima se traži prijem korisnika/ca u Ustanovu, a koji su psihijatrijski bolesnici koji se leče ili su lečeni na Klinici za psihijatrijske bolesti AA, ili u drugim zdravstvenim ustanovama, a koji su usvojeni od strane Ustanove.

 1.   ČINjENIČNO STANjE

 

 • Uvidom u kopiju dopisa jednog od udruženja – podnosilaca pritužbe od 7.6.2021. godine, upućenog Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu, utvrđeno je da se Udruženje obratilo Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu, odnosno da se ovo udruženje dopisom obratilo naslovnom organu, ukazujući da su odredbe članova 4. i 5. Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpusta korisnika Ustanove, kojima su propisani uslovi za prijem korisnika u ovu ustanovu u suprotnosti sa propisima o zabrani diskriminacije, u delu koji se odnosi na uslove u vezi sa neophodnošću da potencijalni korisnik Ustanove pre prijema u ovu ustanovu mora imati nalaz psihijatra ili neuropsihijatra da ne postoje kontraindikacije za smeštaj u kolektivne uslove, kao i da se prilikom prijema korisnika u Ustanovu uzimaju u obzir kulturološke i lične posebnosti korisnika, geografsko i nacionalno poreklo, maternji jezik, versko opredeljenje, uzrast i rod, seksualna orijentacija itd;
 • Uvidom u kopiju dopisa Ustanove od 3.4.2019. godine, upućenog centru za socijalni rad, utvrđeno je da je Ustanova obavestila centar za socijalni rad o stupanju na snagu novog Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpustu korisnika Ustanove, te da ovaj centar za socijalni rad ima u vidu da prilikom izrađivanja i dostavljanja uputa za smeštaj korisnika u Ustanovu, mora uz uput dostaviti i nalaz i mišljenje psihijatra ili neuropsihijatra kojim je procenjeno da u konkretnom slučaju ne postoje kontraindikacije za smeštaj u kolektivne uslove;
 • Uvidom u kopiju drugog dopisa Ustanove, nepoznatog datuma, upućenog centru za socijalni rad, utvrđeno je da je Ustanova obavestila ovaj centar za socijalni rad „da prijem novih korisnika u ustanovu shodno dobijenim saglasnostima nadležnog Ministarstva, Sekretara za socijalnu zaštitu i Gradskog zavoda za javno zdravlje, može početi u petak, 13.11.2020. godine“. Dalje, utvrđeno je i da je centar za socijalni rad upoznat da pored uputa za korišćenje usluge Ustanove za korisnika, mora biti priložen nalaz i mišljenje psihijatra ili neuropsihijatra kojim je procenjeno da u konkretnom slučaju ne postoje kontraindikacije za smeštaj u kolektivne uslove, kao i negativan rezultat na PCR testu, ne stariji od 72 sata u momentu realizacije smeštaja;
 • Uvidom u kopiju dopisa Ustanove od 1.3.2022. godine, upućenog centru za socijalni rad, utvrđeno je da je Ustanova obavestila centar za socijalni rad, o tome da je, na osnovu Preporuke Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za zaposlene i korisnike u ustanovama socijalne zaštite i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smeštaja u situaciji intenzivne transmisije virusa Korona u populaciji br. 560-00-00017/2022-09 od 3.2.2022. godine, doneta Procedura za zaposlene i korisnike u Ustanovi u situaciji intenzivne transimisije virusa Korona, te da će, u skladu sa članom 2. navedene Procedure, nakon dobijene saglasnosti nadležnog epidemiologa Gradskog zavoda za javno zdravlje, novi korisnici morati da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata pre prijema u Ustanovu, kao i da ovaj test ne može biti zamenjen testom za detekciju antigena virusa Korona;
 • Uvidom u kopiju dopisa centra za socijalni rad od 29.9.2022. godine, upućenog rukovodiocima odeljenja ovog centra, utvrđeno je da je direktor centra za socijalni rad uputio obaveštenje rukovodiocima odeljenja ovog centra, o tome da mu se obratila Ustanova u vezi prijema korisnika po okončanju produženog lečenja u Klinici za psihijatrijske bolesti AA, da Ustanova „u obaveštenju navodi da zbog potreba korisnika koji se otpuštaju iz zdravstvene ustanove nakon okončanog lečenja, nije u mogućnosti da organizuje striktno strukturisano vreme i aktivnosti korisnika radi održavanja stanja postignute remisije“. Dalje se u obaveštenju navodi da je „Ustanova u dopisu takođe navela da ne raspolaže sa prostornim i kadrovskim kapacitetima za zbrinjavanje lica kojima je potreban stalan medicinski nadzor u održanju postignute remisije osnovne psihijatrijske bolesti“;
 • Uvidom u kopiju elektronskog dopisa Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu od 17.11.2022. godine pod nazivom „Nalog za postupanje direktorima/odgovornim licima“, upućenog, između ostalog, i Ustanovi, utvrđeno je da je inspektorka socijalne zaštite, „s obzirom na ukupnu epidemiološku situaciju u RS vezano za aktivnost virusa Korona koji beleži silazni trend, a u situaciji kada epidemija i dalje traje“, obavestila Ustanovu da su „preventivne mere, iako relaksirane, i dalje na snazi“, kao i da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo Preporuku br. 500-00-5/2022-09 od 10.11.2022. godine, koja je ovim putem dostavljena Ustanovi, kako bi se propisale preporučene mere i aktivnosti radi zaštite i sprečavanja pandemije virusa Korona, a po dobijanju stručnog mišljenja nadležnog epidemiologa Gradskog zavoda za javno zdravlje, koje će biti prosleđene Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu, odnosno Gradskom štabu za vanredne situacije na usvajanje;

 

 • Uvidom u odredbe Preporuke Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za prijem novih korisnika usluga smeštaja u ustanovama socijalne zaštite 112-01-204/2021-09 od 29.4.2021. godine, utvrđeno je da je u tački 2. Preporuke propisano da „domovi za stara lica ne smeju, u normalnim, okolnostima, da prihvate prijeme novog korisnika iz zajednice ili iz bolnice bez dokaza o njegovom COVID-19 statusu, stoga svi novi korisnici moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati pre prijema“, dok je tačkom 4. propisano da se „svim novim korisnicima određuje mera 14-dnevnog karantina, čak i ako imaju negativan PCR test na prijemu, osim ukoliko je: 1)Više od 80% osoblja i korisnika usluga smeštaja u ustanovama socijalne zaštite kompletno vakcinisano protiv COVID– 19 (od druge doze vakcine prošlo više od dve nedelje)…“

 

 • Uvidom u odredbe Preporuke Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za testiranje korisnika usluga smeštaja u ustanovama socijalne zaštite br. 500-00-9/2021-09 od 29.4.2021. godine, utvrđeno je da je u Poglavlju „Testiranje dijagnostičkim testom (antigenski/PCR test)“, u tački 3. propisano da je „Testiranje SARS-CoV-2 obavezno za svakog novog korisnika usluge smeštaja u ustanovama socijalne zaštite, kao i svih korisnika i zaposlenih pre početka rada novih ili ponovnog otvaranja starih ustanova nakon kraće ili duže pauze u radu“.

 

 • Uvidom u odredbe Preporuka Ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za zaposlene i korisnike u ustanovama socijalne zaštite i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja u situaciji intenzivne transmisije virusa SARS-COV-2 u populaciji br. 560-00-17/2022-09 od 3.2.2022. godine, utvrđeno je da su ove preporuke donete, u vezi sa Stručno – metodološkim uputstvom za sprečavanje unošenja i kontrolu širenja COVID – 19 u Republici Srbiji Instituta za javno zdravlje Srbije. U uvodnom delu preporuka navodi se da „najnoviji podaci o kretanju broja obolelih i hospitalizovanih u zemljama gde je omikron dominanta varijanta izolovana kod obolelih od COVID-19 pokazuju da je omikron varijanta kontagioznija i stoga se brže širi od prethodne delta varijante, a da je težina kliničke slike nešto blaža u odnosu na kliničku sliku koja je zapažena kod prethodne delta varijante. Broj slučajeva COVID-19 izazvanih omikron varijantom raste zajedno sa sezonskim porastom gripa u populaciji i drugih respiratornih virusnih infekcija. Potencijal za masovno obolevanje izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog društvenog uticaja bolesti, kao i zbog povećanih zahteva za izolacijom i karantinom, a i posledično veće opterećenje zdravstvenog sistema. Najnoviji podaci iz naučnih studija o delta i omikron varijanti pokazuju da je prosečan period zaraznosti i rizik od prenošenja infekcija izazvanih navedenim varijantama između 2-3 dana pre i 8 dana nakon pojave simptoma. Za varijantu omikron, podaci se još uvek prikupljaju i analiziraju, a neki izveštaji sugerišu da u poređenju sa prethodnim varijantama, omikron ima kraći period inkubacije (2-4 dana)“, te da se u tom smislu preporučuju, između ostalog, sledeće mere: „1) pooštravanje kontrole primene protivepidemijskih mera u ustanovama/organizacijama (redovno čišćenje i dezinfekcija, redovno provetravanje prostorija posebno jer se tokom hladnih meseci duže boravi u zatvorenom prostoru, održavanje distance od najmanje dva metra, nošenje zaštitnih maski, redovno pranje ruku, održavanje i čišćenje sistema za grejanje…); 2) Smanjenje učestalosti odlazaka u posete porodici ili dolaska u posetu korisnicima ustanova/organizacija iako su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na posete; 3) Povećanje kapacitete preventivnog testiranja u situacijama povećanog rizika i izloženosti SARS-CoV-2 virusu kako zaposlenih tako i korisnika usluga ustanova/organizacija i 4) Pojačana komunikacija sa teritorijalno nadležnim institutima/zavodima za javno zdravlje u cilju pojačanog nadzora nad COVID-19 obolevanjem među zaposlenima i korisnicima, dodatnih edukacija i upućivanja u najnovije smernice i preporuke o merama prevencije i vakcinacije protiv COVID-19“.

 

 • Uvidom u odredbe Preporuka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 500-00-5/2022-09 od 10.11.2022. godine, utvrđeno je da je Ministarstvo ove preporuke uputilo zaposlenima i korisnicima u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja, u kojoj su opisane mere koje se navedeni zaposleni imaju primenjivati u periodu jesen/zima 2022/2023. godine. Pored toga, u navedenom aktu je konstatovano da „pandemija i dalje traje, kao i da će propisane preventivne mere omogućiti da postojeći rizici od obolevanja i širenja virusa Korona…svedu na minimum uz istovremeno vraćanje uobičajenim aktivnostima i unapređenju fizičkog i mentalnog zdravlja kako korisnika u ustanovama socijalne zaštite, tako i zaposlenih“. Dalje, utvrđeno je da je u okviru poglavlja 1. „ Testiranje i prevencija COVID – 19 u ustanovama socijalne zaštite i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja“, data smernica da je potrebno da „novi korisnici pri prijemu u ustanovu socijalne zaštite prilože negativan PCR test ne stariji od 48 sati, a u slučaju nemogućnosti…potrebno je uraditi antigenski test“, kao i da ukoliko su novi korisnici priložili negativan antigenski test, smeštaju se u izolaciju u trajanju od tri dana, nakon čega se ponavlja antigensko testiranje. U drugom poglavlju preporuke, data je smernica da korisnici mogu izlaziti iz ustanova i obavljati dnevne šetnje bez posebnih ograničenja, kao i da za povratak u ustanovu nije neophodno testiranje na virus Korona. Dalje, uvidom u izdatu smernicu „Posete ustanovama socijalne zaštite“, utvrđeno da korisnik, ukoliko nema potvrđenih slučajeva virusa Korona kod zaposlenih i korisnika u poslednjih deset dana, može otići u posetu porodici ili istu primiti u posetu, te da se za povratak korisnika u ustanovu ne zahteva testiranje na prisustvo virusa Korona. Uvidom u izdatu smernicu „premeštaj bolesnika iz ne – kovid zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite“ utvrđeno je da se premeštaj bolesnika iz ne – kovid bolnice u ustanovu socijalne zaštite vrši bez testiranja na virus Korona;[1]

 

 • Uvidom u kopije elektronskih prepiski od 24.11.2022. godine i 25.11.2022. godine, između Ustanove i nadležne epidemiološkinje iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, utvrđeno je da je nadležna epidemiološkinja, nakon usvojenih sugestija o izmeni pojedinih odredaba, dala saglasnost na Proceduru o postupanju zaposlenih i korisnika Ustanove u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona u periodu jesen/zima 2022-2023. godine;

 

 • Uvidom u odredbe Procedure o postupanju zaposlenih i korisnika Ustanove u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona u periodu jesen/zima 2022-2023. godine, donete u skladu sa sugestijama nadležnne epidemiološkinje Gradskog zavoda za javno zdravlje, a koje su i dalje na snazi, utvrđeno je da je odredbama člana 3. stav 3. Procedure, propisano da „novi korisnici, kao i korisnici koji su već na privremenom smeštaju i koji se vraćaju u Ustanovu nakon bolničkog lečenja iz zdravstvene ustanove (osim specijalističkog pregleda), potrebno je da pri prijemu prilože negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. U slučaju nemogućnosti primene PCR testa, potrebno je uraditi antigenski test u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko je rezultat antigenskog testa negativan, korisnik se smešta i sobu za izolaciju od 3 dana. Trećeg dana potrebno je ponoviti antigenski test i ukoliko je rezultat testa negativan, korisnik može napustiti izolaciju“. Dalje, utvrđeno je da je odredbama člana 12. Procedure propisano da je, u slučaju da korisnik ima potrebu da jednokratno napusti Ustanovu (specijalistički pregled, prijemna procena, odlazak u sud ili policiju i sl.) neophodno da u prethodnih 10 dana nema utvrđenih slučajeva virusa Korona kod korisnika i zaposlenih u Ustanovi, kao i da će korisnik, po povratku u Ustanovu, biti smešten u izolacioni blok naredna 3 dana.

 

 • Uvidom u kopije elektronskih prepiski između Ustanove, nadležne epidemiološkinje iz Gradskog zavoda za javno zdravlje i Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu, od 9.5.2023. godine i 19.5.2023. godine, utvrđeno je da je Ustanova uputila zvaničan dopis nadležnoj epidemiološkinji sa pitanjem da li preventivne mere prethodno propisane Procedurom i dalje ostaju na snazi, budući da je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ objavio na sajtu informaciju da je Svetska zdravstvena organizacija 5.2023. godine usvojila zaključak o ukidanju globalne vanredne zdravstvene situacije zbog virusa Korona. Dalje, utvrđeno je da je Gradski zavod za javno zdravlje, odgovorio na dopis Ustanove, ističući da su prethodno propisane preventivne mere i dalje na snazi, iako je Svetska zdravstvena organizacija ukinula globalnu vanrednu situaciju zbog virusa Korona, kao i da ova institucija nije dobila nove instrukcije ili stručno metodološko uputstvo  u vezi mera za sprečavanje pandemije virusa Korona;

 

 • Uvidom u kopiju službene beleške v.d. direktorke Ustanove od 17.8.2023. godine utvrđeno je da je v.d. direktorke obavila razgovor sa inspektorkom Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu, kao i sa nadležnim epidemiologom Gradskog zavoda za javno zdravlje. Dalje, utvrđeno je da je od nadležnog epidemiologa dobila informaciju da „od strane resornog Ministarstva ne postoji nova uredba ili neko novo uputstvo“ i instrukcije, da Ustanova i dalje treba da primenjuje preventivne mere iz Procedure u vezi sa pandemijom virusa Korona, koje se sastoje, između ostalog, i u posedovanju negativnog rezultata PCR testa kod prijema novih korisnika i poštovanja mera izolacije od 3 dana kod izlaska i ponovnog ulaska korisnika u Ustanovu;

 

 • Uvidom u odredbe Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpustu korisnika Ustanove, utvrđeno je da je odredbama člana 4. ovog Pravilnika propisano da korisnik otpočinje da koristi usluge Ustanove na osnovu uputa za korišćenje usluge nadležnog odeljenja Centra za socijalni rad i nalaza i mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra da ne postoje kontraindikacije za smeštaj u kolektivne uslove u konkretnom slučaju, a u skladu sa raspoloživim slobodnim kapacitetima Ustanove. Odredbama navedenog člana propisano je i da se prilikom prijemne procene ispituju i, između ostalog, kapaciteti Ustanove da zadovolji potrebe korisnika. Dalje, utvrđeno je da je odredbama člana 5. Pravilnika propisano da se prilikom procene potreba, snaga, rizika, sposobnosti i ineresovanja korisnika i drugih lica, značajnih za korisnika, kao i procene kapaciteta Ustanove, između ostalog, uzimaju u obzir i kulturološke i lične posebnosti korisnika, versko opredeljenje, geografsko i nacionalno poreklo, uzrast i rod, maternji jezik, seksualna orijentacija i dr.

 

 • Uvidom u kopije brojnih zahteva pojedinih odeljenja centra za socijalni rad, upućenih Ustanovi u periodu nakon 29.9.2023. godine, u kojima se traži prijem korisnika/ca u Ustanovu – psihijatrijskih bolesnika, koji se leče ili su lečeni na Klinici za psihijatrijske bolesti AA, ili u drugim zdravstvenim ustanovama, utvrđeno je da je od 29.9.2022. godine, Ustanova, postupajući po zahtevima različitih odeljenja centra za socijalni rad, primila na smeštaj 15 korisnika/ca, koji su se lečili ili se leče na Klinici za psihijatrijske bolesti AA. Takođe, utvrđeno je da je Ustanova, od 29.9.2022. godine, a po zahtevima brojnih odeljenja centra za socijalni rad primila na smeštaj deset korisnika/ca, koji su se lečili ili se leče u drugim zdravstvenim ustanovama, kao što su: Kliničko bolnički centar BB, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti VV, Kliničko bolnički centar GG, Bolnica DD, Dom za duševno obolela lica ĐĐ, Kliničko bolnički centar EE i Kliničko bolnički centar ŽŽ. Ovi korisnici Ustanove se leče ili su se lečili u navedenim zdravstvenim ustanovama, i svi imaju određene psihijatrijske dijagnoze, bez obzira na to da li su u navedene zdravstvene ustanove primljeni na lečenje primarno zbog psihijatrijskih tegoba ili nekih drugih zdravstvenih problema. Uvidom u kopije dopisa Ustanova, kojima se obaveštavaju odeljenja centra za socijalni rad o tome da su njihovi zahtevi za prijem korisnika prihvaćeni, utvrđeno je da je Ustanova ove korisnike odmah po prijemu „prema pravilima Procedure“ smeštala u sobu za izolaciju na period od tri dana.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe, navode iz izjašnjenja i dopune izjašnjenja, dostavljene dokaze, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom.[2] Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba kojima se zabranjuje diskriminacija. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[3] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Članom 69. stav 1. Ustava propisano je da građani i porodice kojima je neophodna društvena pomoć radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, imaju pravo na socijalnu zaštitu, čije se pružanje zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj, dok je članom stav 1. ovog zakona propisano da diskriminacija u pružanju javnih usluga postoji ako pravno ili fizičko lice, u okviru svoje delatnosti, odnosno zanimanja, na osnovu ličnog svojstva lica ili grupe lica, odbije pružanje usluge, za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica, odnosno ako u pružanju usluga neopravdano omogući prvenstvo drugom licu ili grupi lica.
 • Odredbama člana 2. Zakona o socijalnoj zaštiti[4], propisano je da socijalna zaštita, u smislu ovog zakona, jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, dok su odredbama člana 3. definisani ciljevi socijalne zaštite, među kojima se kao cilj, između ostalog, nalazi i cilj stvaranja jednake mogućnosti za samostalni život i podsticanja na socijalnu uključenost. Članom 4. stav 1. ovog zakona propisano je da svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, imaju pravo na socijalnu zaštitu, u skladu sa zakonom, dok je odredbama člana 24. ovog zakona propisano da korisnik, u skladu sa zakonom, ima pravo na socijalnu zaštitu koja se zasniva na socijalnoj pravdi, odgovornosti i solidarnosti, koja mu se pruža uz poštovanje njegovog fizičkog i psihičkog integriteta, bezbednosti, kao i uz uvažavanje njegovih moralnih, kulturnih i religijskih ubeđenja, u skladu sa zajemčenim ljudskim pravima i slobodama. Odredbama člana 25. ovog zakona, propisano je da je zabranjena diskriminacija korisnika socijalne zaštite po osnovu rase, pola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla, seksualne orijentacije, veroispovesti, političkog, sindikalnog ili drugog opredeljenja, imovnog stanja, kulture, jezika, invaliditeta, prirode socijalne isključenosti ili drugog ličnog svojstva, dok je odredbama člana 55. propisano da se smeštajem u prihvatilište, korisniku obezbeđuje kratkotrajan smeštaj i osigurava bezbednost, iznalaženje održivih rešenja za krizne situacije, zadovoljenje njegovih osnovnih potreba i pristup drugim uslugama. Članom 168. stav 1. ovog zakona propisano je da inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite i pružalaca usluga socijalne zaštite vrši ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu, preko inspektora socijalne zaštite, dok je stavom 3. propisano da inspekcijski nadzor nad radom centra za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite, odnosno pružaoca usluga socijalne zaštite koji pruža usluge smeštaja u prihvatilište (osim smeštaja za žrtve trgovine ljudima) ili prihvatnu stanicu i dnevne usluge u zajednici na teritoriji grada Beograda vrši gradska uprava grada Beograda – kao poverene poslove. Na kraju odredbama člana 170. Zakona o socijalnoj zaštiti, propisana su ovlašćenja inspektora socijalne zaštite koja inspektor poseduje u cilju utvrđivanja zakonitosti rada i ispunjenosti standarda propisanih ovim zakonom, za nadzirane subjekte. Tako su, između ostalog, kao ovlašćenja inspektora socijalne zaštite propisana i ovlašćenja pregleda opštih i pojedinačnih akata ustanove socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite, izvršavanja neposrednog uvida u ostvarivanje usluga, upozoravanja na uočene nepravilnosti i određivanja mera i rokova za njihovo otklanjanje i dr.
 • Odredbama člana 13. Zakona o inspekcijskom nadzoru[5], propisano je da je inspekcija dužna da preventivno deluje, radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, kao i da se preventivno delovanje inspekcije ostvaruje javnošću rada, a naročito: objavljivanjem važećih propisa, planova inspekcijskog nadzora i kontrolnih lista, obaveštavanjem javnosti o promenama propisa i pravima i obavezama za nadzirane subjekte koji iz njih proizlaze, obaveštavanjem javnosti o saznanjima inspekcije o postojanju ozbiljnog rizika po život ili zdravlje ljudi, imovinu veće vrednosti, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet, i preduzetim merama i radnjama kako bi se taj rizik otklonio ili umanjio, pružanjem stručne i savetodavne podrške nadziranom subjektu ili licu koje ostvaruje određena prava u nadziranom subjektu ili u vezi sa nadziranim subjektom, uključujući i izdavanje akata o primeni propisa i službene savetodavne posete, preduzimanjem preventivnih inspekcijskih nadzora i drugih aktivnosti usmerenih ka podsticanju i podržavanju zakonitosti i bezbednosti poslovanja i postupanja i sprečavanju nastanka štetnih posledica po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese, naročito kada se utvrdi da postoje rani znaci verovatnoće njihovog nastanka.
 • Dana 19.3.2020. godine, Ministar zdravlja doneo je, na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS”, broj 15/16) i člana 15. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), Naredbu br. 512-02-00016/2020-10 o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19[6]. Tačkom 1. ove naredbe propisano je da se epidemija zarazne bolesti COVID-19 „proglašava epidemijom od većeg epidemiološkog značaja – za teritoriju Republike Srbije“, dok je tačkom 2. propisano da naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Ova Naredba objavljena je 19.3.2020. godine i nalazi se i dalje na snazi.

Analiza navoda pritužbe, izjašnjenja, dopune izjašnjenja i dostavljenih dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Poverenik najpre konstatuje da, što se tiče navoda da je Ustanova „u toku 2020. godine, tokom epidemije Korona virusa donela odluku da zatvori vrata novim korisnicima, pozivajući se na zdravstvenu situaciju izazvanu pandemijom virusa“, uputio Preporuku mera Vladi Republike Srbije radi unapređenja funkcionisanja različitih mera podrške tokom trajanja vanrednog stanja i uvedene zabrane kretanja kojom je obuhvaćeno i davanje instrukcije o postupanju prihvatilištima za beskućnike i odrasla lica u kriznim situacijama, kako bi se obezbedila pravovremena zaštita. [7]
 • Što se tiče navoda podnosilaca pritužbe da su odredbe čl. 4. i 5. Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpustu korisnika Ustanove u suprotnosti sa propisima o zabrani diskriminacije, Poverenik ukazuje da se jedan od podnosilaca pritužbe, obratio Povereniku u 2021. godini, smatrajući da su navedene odredbe Pravilnika u suprotnosti sa antidiskriminacionim propisima. Poverenik je na osnovu ovog obraćanja sproveo postupak analize odredaba članova 4. i 5. Pravilnika Ustanove, nakon čega je jedan od podnosilaca pritužbe obavešten dopisom br. 110-00-8/2021-02 od 5.10.2021. godine da je Poverenik mišljenja da primena odredaba čl. 4. i 5. Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpustu korisnika Ustanove ne narušavaju prava socijalno ugroženih i marginalizovanih društvenih grupa, te da nije u pitanju diskriminatorna praksa.
 • Uzimajući u obzir da je Poverenik već postupao povodom napred istaknutih navoda iz pritužbe, kao i da je članom 36. stav 1. tačka 6. Zakona o zabrani diskriminacije propisano da Poverenik ne postupa po pritužbi ako je u istoj stvari već postupao u skladu sa članom 33. ovog zakona, a nisu podneti novi dokazi, postupak u delu pritužbe koji se odnosi na istaknute navode je obustavljen.
 • Što se tiče ostalih navoda iz pritužbe, zadatak Poverenika u konkretnom slučaju jeste da utvrdi da li je Ustanova postupala neopravdano lošije prema korisnicima i potencijalnim korisnicima koji su lečeni ili se leče na Klinici za psihijatrijske bolesti AA u odnosu na ostale korisnike, po osnovu zdravstvenog stanja kao njihovog ličnog svojstva, kao i da utvrdi da li je Ustanova svojim postupanjem, u vezi sa donošenjem odnosno primenom odredaba Procedure o postupanju zaposlenih i korisnika Ustanove u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona, stavilo u neopravdano nepovoljniji položaj korisnike usluga Ustanove kao i potencijalne korisnike, u odnosu na druga lica, po osnovu nekog ličnog svojstva, navedenog u članu 2. Zakona o zabrani diskriminacije.
 • Povodom navoda podnosilaca pritužbe da Ustanova diskriminiše potencijalne korisnike po osnovu zdravstvenog stanja, tako što odbija prijem lica na smeštaj u Ustanovu, koja se leče ili su lečena u Klinici za psihijatrijske bolesti AA, Poverenik najpre ukazuje na relevantne činjenice koje su utvrđene u toku postupka.
 • Naime, uzimajući u obzir dostavljene kopije akata Ustanove o prihvatu korisnika/ca, posebno nakon 29.9.2022. godine (budući da podnosioci pritužbe potenciraju ovaj datum zbog dopisa koji je centar za socijalni rad navedenog datuma uputio rukovodiocima odeljenja kojim ih je upoznao sa obaveštenjem Ustanove da „nije u mogućnosti da organizuje striktno strukturisano vreme i aktivnosti korisnika radi održavanja postignute remisije“), Poverenik je konstatovao da je Ustanova, postupajući po zahtevima različitih odeljenja centra za socijalni rad počev od 29.9.2022. godine, organizovala prihvat, odnosno primila na smeštaj 15 korisnika/ca, koji su se lečili ili se leče na Klinici za psihijatrijske bolesti AA, kao i deset korisnika/ca, koji su se lečili ili se leče zbog određenih psihijatrijskih oboljenja u drugim zdravstvenim ustanovama, kao što su: Kliničko bolnički centar BB, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti VV, Kliničko bolnički centar GG, Bolnica DD, Dom za duševno obolela lica ĐĐ, Kliničko bolnički centar EE i Kliničko bolnički centar ŽŽ.
 • Sa druge strane, kao dokaz svojim navodima, podnosioci pritužbe su dostavili kopiju dopisa centra za socijalni rad od 29.9.2022. godine, upućenog rukovodiocima odeljenja ovog centra, u kojem je navedeno da se direktoru centra za socijalni rad obratila Ustanova u vezi prijema korisnika po okončanju produženog lečenja u Klinici za psihijatrijske bolesti AA, sa obaveštenjem da Ustanova „zbog potreba korisnika koji se otpuštaju iz zdravstvene ustanove nakon okončanog lečenja, nije u mogućnosti da organizuje striktno strukturisano vreme i aktivnosti korisnika radi održavanja stanja postignute remisije“, kao i da „Ustanova ne raspolaže sa prostornim i kadrovskim kapacitetima za zbrinjavanje lica kojima je potreban stalan medicinski nadzor u održanju postignute remisije osnovne psihijatrijske bolesti“.
 • S tim u vezi, a uzimajući u obzir prethodno navedene dokaze koje je dostavila Ustanova, Poverenik može konstatovati da se iz ovog dopisa centra za socijalni rad, ne može zaključiti da je Ustanova a priori odbijala prihvat određenih korisnika/ca samo zato što su se lečili ili se leče na Klinici za psihijatrijske bolesti AA, već da nije u mogućnosti da organizuje prihvat samo onih potencijalnih korisnika/ca koji, zbog prirode psihijatrijske bolesti, te neophodnosti konstantnog stručnog nadzora radi postizanja i održavanja remisije osnovne psihijatrijske bolesti, nisu podobni za smeštaj u Ustanovu, iz razloga što im se ne može pružiti adekvatna i pravovremena medicinska pomoć.
 • Zbog toga, neophodno je ukazati da Ustanova ne predstavlja zdravstvenu ustanovu, koja ima u nadležnosti pružanje ovakvog vida zdravstvenih usluga. Takođe, odredbama člana 3. Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpustu korisnika Ustanove propisano je da uslugu privremenog smeštaja u Ustanovu mogu ostvariti odrasla i starija lica i to lica: 1) Koja su se usled društveno negativnih navika ili zbog neadekvatnog ponašanja našla u stanju neodložne socijalne potrebe; 2) Egzistencijalno ugrožena lica sa ograničenim sposobnostima za kretanje, komunikaciju, bez ličnih dokumenata, dezorijentisanim licima, koja ne znaju identifikacione podatke o sebi; 3) Nemaju rešeno stambeno pitanje u …, bez sredstava za osnovne životne potrebe; 4) Koja su u stanju egzistencijalne ugroženosti usled elementarnih nepogoda i 5) Licima kojima je iz drugih razloga neophodan privremeni smeštaj, u skladu sa zakonom i propisima grada …

 

 • Uzimajući u obzir utvrđene činjenice prema kojima je konstatovano da Ustanova ne odbija sve potencijalne korisnike samo zbog činjenice da se leče ili su se lečili na Klinici za psihijatrijske bolesti AA, Poverenik je mišljenja da nisu povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Drugim rečima, Poverenik je mišljenja da je ovakvo pravljenje razlike po osnovu zdravstvenog stanja razumno i opravdano, budući da Ustanova nije adekvatna ustanova u kojoj se korisniku mogu pružiti usluge u vidu konstantnog ili trenutnog stručnog/psihijatrijskog nadzora, u cilju neutralisanja akutne faze psihijatrijske bolesti ili održavanja remisije psihijatrijske bolesti.

 

 • Što se tiče navoda podnosilaca pritužbe, da je Ustanova, svojim aktima kojima je propisalo mere za suzbijanje virusa Korona (u vidu posedovanja negativnog PCR testa ne starijeg od 48 sati za nove korisnike i za korisnike koji se vraćaju iz ne – kovid zdravstvene ustanove, kao i obavezne izolacije prihvaćenih korisnika prilikom povratka u Ustanovu) stavila u neopravdano lošiji položaj kako potencijalne korisnike usluga tako i korisnike koji su primljeni na smeštaj u Ustanovu, Poverenik najpre ukazuje da je Ministarstvo za rad, zaopšljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao organ koji u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti vrši nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite, donelo odgovarajuće preporuke u 2021. godini, u kojima je ukazivalo ustanovama socijalne zaštite koje pružaju usluge smeštaja lica, da je posedovanje negativnog PCR testa ne starijeg od 48/72 sata za nove korisnike neophodno kako bi se realizovala usluga smeštaja, odnosno kako bi se izvršio prihvat novog korisnika na smeštaj. Navedeno je propisano i poslednjom Preporukom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 500-00-5/2022-09 od 10.11.2022. godine, za zaposlene i korisnike u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona – jesen/zima 2022/2023. godine. Pored toga, neophodno je ukazati da je Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19  u Republici Srbiji i dalje na snazi, bez obzira na stavove Svetske zdravstvene organizacije po pitanju pandemije ovog virusa. Pored toga, Poverenik je izvršio uvid u elektronsku komunikaciju d. direktorke Ustanove i Gradskog zavoda za javno zdravlje iz maja 2023. godine, iz koje može konstatovati da je v.d. direktorke Ustanove obaveštena da su „propisane mere i dalje na snazi“. Poverenik je izvršio i uvid u dostavljenu kopiju službene beleške v.d. direktorke Ustanove od 17.8.2023. godine, i tom prilikom je konstatovao da je v.d. direktorke Ustanove obavila razgovor sa inspektorkom za socijalnu zaštitu Gradskog sekretarijata, kao i sa nadležnom epidemiološkinjom Gradskog zavoda za javno zdravlje, i da je tom prilikom dobila informaciju da „od strane resornog ministarstva ne postoji nova uredba ili neko novo uputstvo“ i instrukcije te da Ustanova i dalje treba da primenjuje preventivne mere propisane Procedurom u vezi sa pandemijom virusa Korona, koje se sastoje, između ostalog, i u posedovanju negativnog rezultata PCR testa kod prijema novih korisnika i poštovanja mera izolacije od 3 dana kod izlaska i ponovnog ulaska korisnika u Ustanovu.

 

 • S tim u vezi, Poverenik ukazuje da je analizirao odredbe poslednjih Preporuka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 500-00-5/2022-09 od 10.11.2022. godine, za zaposlene i korisnike u u stanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona: jesen i zima 2022-2023, te je tom prilikom konstatovao pre svega da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dalo smernice za dalju primenu pojedinih preventivnih mera za sprečavanje širenja virusa Korona (u šta spada i dalje obaveznost posedovanja negativnog PCR testa ne starijeg od 48 sati za nove korisnike), dok je u određenom delu dalo smernice da se postojeće preventivne mere ublaže. Tako je izdatom smernicom „Posete ustanovama socijalne zaštite“, utvrđeno da korisnik, ukoliko nema potvrđenih slučajeva virusa Korona kod zaposlenih i korisnika u poslednjih deset dana, može otići u posetu porodici ili istu primiti u posetu, te da se za povratak korisnika u ustanovu ne zahteva testiranje na prisustvo virusa Korona. Dalje, konstatovano je da je izdatom smernicom „Izlazak korisnika iz ustanova socijalne zaštite bez noćenja“, sugerisano da su izlasci iz ustanova i dnevne šetnje korisnika ustanova socijalne zaštite dozvoljene bez posebnih ograničenja, a da za povratak korisnika u ustanovu nije neophodno testiranje na prisustvo virusa Korona. Na kraju, konstatovano je i da je izdatom smernicom „premeštaj bolesnika iz ne – kovid zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite“ propisano da se premeštaj bolesnika iz ne – kovid zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite vrši bez testiranja na virus Korona.

 

 • Sa druge strane, analizirajući odredbe Procedure o postupanju zaposlenih i korisnika Ustanove u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona u periodu jesen/zima 2022-2023. godine, konstatovano je da je odredbama člana 3. stav 3. Procedure, propisano da „novi korisnici, kao i korisnici koji su već na privremenom smeštaju i koji se vraćaju u Ustanovu nakon bolničkog lečenja iz zdravstvene ustanove (osim specijalističkog pregleda), potrebno je da pri prijemu prilože negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. U slučaju nemogućnosti primene PCR testa, potrebno je uraditi antigenski test u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko je rezultat antigenskog testa negativan, korisnik se smešta i sobu za izolaciju od 3 dana. Trećeg dana potrebno je ponoviti antigenski test i ukoliko je rezultat testa negativan, korisnik može napustiti izolaciju“. Dalje, konstatovano je da je odredbama člana 12. Procedure propisano da je, u slučaju da korisnik ima potrebu da jednokratno napusti Ustanovu (specijalistički pregled, prijemna procena, odlazak u sud ili policiju i sl.) neophodno da u prethodnih 10 dana nema utvrđenih slučajeva virusa Korona kod korisnika i zaposlenih u Ustanovi, kao i da će korisnik, po povratku u Ustanovu, biti smešten u izolacioni blok naredna 3 dana.

 

 • Uzimajući u obzir odredbe poslednjih Preporuka Ministarstva za za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 500-00-5/2022-09 od 10.11.2022. godine, na osnovu kojih je Ustanova donela važeću Proceduru o postupanju zaposlenih i korisnika Ustanove u cilju sprečavanja i suzbijanja obolevanja od virusa Korona u periodu jesen/zima 2022-2023. godine, kao i odredbe Procedure koje se odnose na kretanje korisnika Ustanove u smislu određivanja u kojim slučajevima će korisnici prilagati rezultate PCR testa i smeštati u izolacioni blok u određenom trajanju, Poverenik je konstatovao da su odredbe Procedure koje Ustanova primenjuje u navedenom delu strože od datih preporuka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naime, iako je v.d. direktorke Ustanove, u svom izjašnjenju i dopuni izjašnjenja, navela da korisnici mogu slobodno izaći iz Ustanove, u ovim navodima nije opovrgnuta činjenica da korisnici koji jednokratno napuste ovu ustanovu iz bilo kog razloga, moraju da budu smešteni u izolacioni blok u kojem će provesti određeno vreme, pri povratku u Ustanovu. Takođe, navedenim Preporukama Ministarstva nije propisana obaveza prilaganja negativnog PCR testa ne starijeg od 48 sati ukoliko se već primljeni korisnik vraća u Ustanovu iz ne – kovid zdravstvene ustanove ili nakon jednokratnog napuštanja ustanove, dok je Procedurom Ustanove propisana obaveza smeštanja u izolacioni blok u trajanju od 3 dana prilikom povratka u Ustanovu nakon napuštanja iste iz bilo kog razloga. Zbog toga, Poverenik konstatuje da se, propisivanjem ovakvih odredaba kroz Proceduru, na posredan način ograničava, odnosno otežava ostvarivanje prava na slobodno kretanje korisnicima usluga Ustanove, iz razloga što će korisnik, prilikom svakog napuštanja prostorija Ustanove, biti primoran da ide u izolacioni blok ili da bude podvrgnut PCR testiranju.

 

 • Međutim, iako Ustanova primenjuje navedene mere propisane Procedurom, neophodno je ukazati da je propisivanje i primena mera učinjena po nalogu nadležne inspektorke socijalne zaštite, uz saglasnost epidemiološkinje Gradskog zavoda za javno zdravlje. Naime, uvidom u elektronski dopis koji je gradska inspektorka socijalne zaštite uputila v.d. direktorki Ustanove, kao i uvidom u kasniju elektronsku komunikaciju v.d. direktorke Ustanove i nadležne epidemiološkinje Gradskog zavoda za javno zdravlje, utvrđeno je da je Ustanova sve mere donelo uz prethodno pribavljanje stručnog mišljenja i saglasnosti epidemiološkinje, a koje su dostavljene Gradskom sekreterijatu za socijalnu zaštitu koja ih je dalje prosledila Gradskom štabu za vanredne situacije na usvajanje. Dakle, Ustanova je u konkretnom slučaju donošenja, a kasnije i primene mera iz Procedure, postupala u skladu sa dobijenim nalozima i smernicama Gradske inspektorke socijalne zaštite, koja u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o socijalnoj zaštiti ima ovlašćenja da vrši preventivan nadzor nad zakonitošću i pravilnošću rada Ustanove te da u tom smislu izdaje određene naloge/smernice. Posebno treba istaći utvrđenu činjenicu da se v.d. direktorke u dva navrata obraćala nadležnoj epidemiološkinji i Gradskoj inspektorki socijalne zaštite sa upitom da li se mere iz Procedure i dalje primenjuju, budući da je Svetska zdravstvena organizacija proglasila kraj pandemije virusa Korona, te da je tom prilikom dobila odgovor da su sve mere i dalje na snazi.

 

 • Uzimajući u obzir navedeno, Poverenik može konstatovati da Ustanova ne može biti odgovorna za primenu mera u vidu posedovanja negativnog PCR testa ne starijeg od 48 sati za korisnike Ustanove u svim slučajevima navedenim u Proceduri, kao ni za primenu mera izolacije, budući da je propisivanje i primena ovih mera, iako su evidentno strože od propisanih u poslednjim Preporukama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sugerisano/naloženo od strane nadležne epidemiološkinje, a usvojeno od strane nadležnog gradskog organa, sve po smernicama/nalozima Gradske inspektorke socijalne zaštite, kao lica koje vrši nadzor nad radom Ustanove.

 

 • Međutim, iako Ustanova u konkretnom slučaju nije odgovorna za propisivanje navedenih mera za suzbijanje virusa Korona, Poverenik ukazuje da ovakve mere dovode do otežanog ostvarivanja prava na usluge Ustanove onoj grupi lica kojima je ova usluga preko potrebna, a posebno se otežava pravo na slobodno kretanje korisnika, budući da će pri povratku u Ustanovu biti obavezni da idu u izolacioni blok u trajanju od tri dana, bez obzira na razlog napuštanja prostorija Ustanove. Na taj način, a uzimajući u obzir da Poverenik nema saznanja da ustanove socijalne zaštite koje pružaju iste ili slične usluge kao Ustanova na teritoriji Grada … primenjuju ovako restriktivne mere, a posebno one koje se odnose na kretanje korisnika, može se konstatovati da su korisnici smeštaja koji pruža Ustanova, kao grupa lica koja su zbog nekog svog ličnog svojstva (najčešće imovno stanje ili porodični status udružen sa zdravstvenim stanjem) primorani da koriste usluge ove ustanove, stavljeni u lošiji položaj u odnosu na druge grupe lica koja koriste slične usluge smeštaja u drugim ustanovama socijalne zaštite, pri čemu treba napomenuti da Poverenik smatra da za propisivanje ovako restriktivnih mera ne postoji razumno i legitimno opravdanje, ukoliko se izmu u obzir poslednje Preporuke Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zbog toga će Poverenik, koristeći svoje ovlašćenje iz člana stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, upoznati Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradski zavod za javno zdravlje i Sekretarijat za socijalnu zaštitu sa mišljenjem Poverenika i preporučiti im mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije lica koja se smeštaju ili su smeštena u Ustanovu. Takođe, Poverenik u skladu sa navedenim ovlašćenjem upućuje preporuku mera  Ustanovi da se ponovo obrati navedenim organima sa zahtevom za ublažavanje mera naročito onih koje se odnose na obavezu PCR testiranja korisnika i smeštanja korisnika Ustanove u izolacioni blok prilikom povratka u prostorije Ustanove.

 

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku po pritužbi koju je podnelo više udruženja koja se bave zaštitom ljudskih prava, utvrđeno je da Ustanova nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. PREPORUKA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa odredbama člana 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, kojima je propisano da Poverenik organima javne vlasti i drugim licima upućuje preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, v.d. direktorki Ustanove:

5.1. Da se ponovo obrati nadležnim organima sa zahtevom za ublažavanje mera naročito onih koje se odnose na obavezu PCR testiranja korisnika i smeštanja korisnika Ustanove u izolacioni blok prilikom povratka u prostorije Ustanove.

 

5.2  Da u roku od 30 dana od dana prijema ovog Mišljenja sa preporukom obavesti Poverenika o preduzetim radnjama po datoj preporuci.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] Navedene prepruke su dostupne na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: https://www.minrzs.gov.rs/sr/node/184469

[2] Zakon o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS”, br. 22/09 i 52/21), član 1. stav 2.

[3] Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 98/06 i 115/21)

[4] „Sl. glasnik RS“, br. 24/11 i 117/22 – odluka US

[5] „Sl. glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18

[6] „Sl. glasnik RS“, br. 37/20

[7] „Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu“, dostupno na sajtu: https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2021/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-Godisnji-izvestaj-za-2020.pdf

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
Brankica Janković


microsoft-word-icon1040-23 Pritužba više udruženja zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top