1040-23 Притужба више удружења због дискриминације на основу здравственог стања

бр. 07-00-398/2023-02   датум: 28.12.2023.

                                         

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело више удружења која се баве заштитом људских права (у даљем тексту: подносиоци притужбе) против једне установе социјалне заштите која пружа услуге привременог смештаја одраслих лица (у даљем тексту: Установа), због дискриминације по основу здравственог стања. У притужби је наведено да Установа дискриминише потенцијалне кориснике који се налазе на лечењу у Клиници за психијатријске болести АА, односно да одбија да омогући овим лицима приступ својим услугама. Даље је наведено да је Установа током епидемије Корона вируса била затворена за пријем нових корисника и да је након што је почела епидемија прописала додатни услов за пријем корисника, у виду обавезног поседовања негативног ПЦР теста, те да овај услов ни накнадно није укинут. Они корисници који се налазе на смештају у Установи, „немају могућност изласка напоље“ осим у ретким случајевима попут одласка на специјалистички преглед, јер су у овој установи и даље на снази прописане мере обавезне изолације корисника приликом повратка у установу. У изјашњењу и допуни, Установа је навела да је донела Процедуру о поступању запослених и корисника у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона која је достављена на сагласност надлежној епидемиолошкињи Градског завода за јавно здравље, која је тражила да се предложене мере у Процедури пооштре тако да је мера изолације за кориснике у трајању од три дана у свим наведеним околностима уведена од стране надлежне епидемиолошкиње. Према наводима из изјашњења Установа се, када је Светска здравствена организација прогласила да пандемија вируса Корона више не представља ванредну глобалну ситуацију, одмах обратила надлежној епидемиолошкињи у вези са применом мера заштите, након чега су добили одговор да постојеће мере остају на снази. У изјашњењу је наведено да Установа a priori не одбија да прими на смештај кориснике који се лече или су се лечили на Клиници за психијатријске болести АА, већ да се лица, која су психијатријски пацијенти, а који су „у мирној фази“, прихватају на смештај, док лица која је потребно увести у терапију и „мирну фазу“, Установа прима на смештај након пружања неопходне здравствене неге у здравственој установи. Установа је појаснила да пружа искључиво примарну здравствену заштиту и нема психијатра, те да је у току 2022. године примила 17 захтева за смештај корисника који су се у том тренутку налазили на лечењу у Клиници АА, а да је од наведеног броја одобрен смештај за 13 корисника, од којих се поједини још налазе на смештају у Установи. Установа „моли Повереника“ да својим ауторитетом апелује на доносиоце предметних мера, како би поново преиспитали своју одлуку и како би се исте релаксирале или укинуле што би свакако представљало растерећење у раду Установе. Поводом навода из притужбе да је Установа у току 2020. године, током епидемије Корона вируса била затворена за пријем нових корисника, Повереник је констатовао да је упутио Препоруку мера Влади ради унапређења функционисања различитих мера подршке током трајања ванредног стања и уведене забране кретања, којима је између осталог препоручено да се приликом смештаја лица у Установу, свим установама упуте инструкције у погледу поступања у околностима ванредног стања, како би се обезбедила правовремена заштита. Што се тиче навода из притужбе у вези са  одредбама чл. 4. и 5. Правилника о пријему, пружању услуга и отпусту корисника Установе, Повереник је констатовао да се једно од удружења – подносилаца притужбе већ обраћало Поверенику у 2021. години овим поводом, након чега је Повереник извршио анализу о чему је обавестило Удружење дописом бр. 110-00-8/2021-02 од 5.10.2021. године. Поводом навода из притужбе да Установа одбија пријем лица која се лече или су лечена у Клиници АА, Повереник је, након анализе свих доказа које су доставиле стране у поступку, утврдио да Установа није a priori одбијала прихват корисника/ца који су се лечили или се лече на Клиници АА. Поводом навода да је Установа, својим актима којима је прописала мере за сузбијање вируса Корона у виду поседовања негативног ПЦР теста не старијег од 48 сати за нове кориснике и за кориснике који се враћају из не – ковид здравствене установе, као и обавезне изолације, Повереник је констатовано да се прописивањем оваквих одредаба кроз Процедуру, на посредан начин ограничава, односно отежава остваривање права на слободно кретање корисницима услуга Установе, из разлога што ће корисник, приликом сваког напуштања просторија Установе, бити приморан да иде у изолациони блок или да буде подвргнут ПЦР тестирању. Међутим, иако Установа примењује наведене мере, неопходно је указати да је прописивање и примена мера учињена по налогу надлежне инспекторке социјалне заштите, уз сагласност епидемиолошкиње Градског завода за јавно здравље. Увидом у електронски допис који је градска инспекторка социјалне заштите упутила в.д. директорки Установе, као и увидом у каснију електронску комуникацију в.д. директорке Установе и надлежне епидемиолошкиње Градског завода за јавно здравље, утврђено је да је Установа све мере донела уз претходно прибављање стручног мишљења и сагласности епидемиолошкиње, а које су достављене Градском секретеријату за социјалну заштиту која их је даље проследила Градском штабу за ванредне ситуације на усвајање. Дакле, Установа је у конкретном случају поступала у складу са добијеним налозима и смерницама Градске инспекторке социјалне заштите, која у складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору и Закона о социјалној заштити има овлашћења да врши превентиван надзор над законитошћу и правилношћу рада Установе те да у том смислу издаје одређене налоге/смернице. С тим у вези Повереник је ценио и чињеницу да се в.д. директорке у два наврата обраћала надлежној епидемиолошкињи и Градској инспекторки социјалне заштите. Установа не може бити одговорна за примену спорних мера из разлога што су исте наложене од стране надлежне епидемиолошкиње, а усвојене од стране надлежног градског органа, све по налозима Градске инспекторке социјалне заштите, као лица које врши надзор над радом Установе. Са друге стране, Повереник указује да наведене мере доводе до отежаног остваривања права на услуге Установе. Због тога ће Повереник, користећи своје овлашћење из члана 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, упознати Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Градски завод за јавно здравље и Секретаријат за социјалну заштиту са мишљењем Повереника и препоручити им мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације лица која се смештају или су смештена у Установу. Такође, Повереник у складу са наведеним овлашћењем упућује препоруку мера  Установи да се поново обрати наведеним органима са захтевом за ублажавање мера нарочито оних које се односе на обавезу ПЦР тестирања корисника и смештања корисника Установе у изолациони блок приликом повратка у просторије Установе.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности заједничком притужбом се обратило више удружења која се баве заштитом људских права (у даљем тексту: подносиоци притужбе). Подносиоци притужбу подносе против једне установе социјалне заштите која пружа услуге привременог смештаја одраслих лица (у даљем тексту: Установа), због, како је наведено, дискриминације великог броја потенцијалних корисника, по основу здравственог стања.
  • У притужби је, између осталог, наведено:

– да подносиоци притужбе подносе притужбу Поверенику због дискриминације великог броја лица на основу њиховог здравственог стања, односно због дискриминације појединаца у ситуацији бескућништва, а који се налазе или су се налазили на лечењу у Клиници за психијатријске болести АА;

– да Установа одбија да омогући овим лицима пријем и приступ својим услугама;

–  да је Установа „у току 2020. године, током епидемије Корона вируса донела одлуку да затвори врата новим корисницима, позивајући се на здравствену ситуацију изазвану пандемијом вируса“, на који начин је особама која су се тада налазиле у стању бескућништва, онемогућила пружање својих услуга, због чега су та лица „била приморана да остану на улици“;

– да је Установа у свом Правилнику о пријему, пружању услуга и отпуста корисника усвојило измене режима прихвата корисника и корисница, тако што је одредбама члана 4. Правилника прописано да ће корисници почети да користе услуге на основу упута за коришћење услуге надлежног центра за социјални рад и налаза и мишљења психијатра или неуропсихијатра да не постоје контраиндикације за смештај у колективним условима, те да се поводом прописивања оваквих услова за пријем корисника и корисница, једно од удружења подносилаца притужбе, обратило надлежним градским органима, сматрајући да се прописивањем оваквих услова додатно отежава могућност пружања услуге лицима која се налазе у стању бескућништва, а да се при том не нуде алтернативна решења;

– да је Установа, након што је почела епидемија Корона вируса, прописала додатни услов за пријем корисника, који се састоји у обавезном поседовању негативног резултата ПЦР тестирања, не старијег од 72 сата у моменту реализације смештаја;

– да Установа овај услов није укинула ни након званичног окончања пандемије Корона вируса, односно ни након што је Светска здравствена организација саопштила да пандемија Корона вируса више не представља „глобалну здравствену кризу“, што и даље отежава пријем нових корисника, а они корисници који се налазе на смештају у Установи, „немају могућност изласка напоље“ те се налазе у „специфичној врсти изолације“, осим у ретким случајевима попут одласка на специјалистички преглед;

– да, компарације ради, геронтолошки центри, који представљају установе са „донекле сличном улогом за релативно другачију циљну групу“, већ одавно не функционишу у „ковид режиму“, с обзиром на то да њихови корисници у току дана излазе напоље без икаквих услова;

– да због свега наведеног, нови корисници и даље имају проблема да приступе услугама Установе, упркос чињеници да се ради о лицима која се налазе у стању социјалне потребе, јер се и даље као услови пријема на смештај у Установу, захтевају докази у виду извештаја психијатра да појединац није контраиндикован за колективни смештај, као и да има негативан налаз ПЦР тестирања, при чему је посебно напоменуто да овакви услови нису предвиђени ни у једном другом пропису, нити се захтевају у другим сличним установама;

– да је „парадоксално“ да се појединци, након претходно припремљене документације за пријем, у Установи смештају у изолациони блок, те је додатно нејасно због чега се захтева негативан резултат ПЦР тестирања као услов, као и да наведено потврђује и чињеница да је Установа 1.3.2022. године доставила центру за социјални рад обавештење, у којем се наводи да је Установа донела Процедуру за запослене и кориснике у установи, у ситуацији интензивне трансмисије вируса Корона и да ће нови корисници морати да имају негативан ПЦР тест не старији од 72 сата пре пријема;

– да се, поред свега, у најтежем положају налазе потенцијални корисници услуга Установе, који се налазе на болничком лечењу у Клиници за психијатријске болести АА, а који су „посебно дискриминисани“, будући да се у допису који је центар за социјални рад упутио својим одељењима 29.9.2022. године, наводи да Установа „није у могућности да организује структурисано време и активности корисника ради одржавања стања постигнуте ремисије“ у вези са пријемом корисника по окончању продуженог лечења у Клиници за психијатријске болести АА. Такође, подносиоци притужбе, с тим у вези, сматрају да посебно забрињава и то што је Установа у „поменутом допису навела да не располаже са просторним и кадровским капацитетима за збрињавање лица којима је потребан сталан медицински надзор у одржању постигнуте ремисије основне психијатријске болести“;

– да је „на први поглед“ јасно да је оваква одлука Установе у односу на кориснике који долазе из Клинике за психијатријске болести АА спорна са аспекта примене антидискриминационих прописа, односно да доводи до неоправданог прављења разлике између ове и осталих група корисника, а што за њих значи озбиљну последицу, јер „остају препуштени сами себи и животу на улици, без икакве неге и подршке, са већ нарушеним здравственим стањем“;

– да успостављањем оваквих правила, Установа неоправдано прави разлику између корисника, која резултира тиме да један број корисника, и то онај најугроженији, остаје без икакве подршке у остваривању Уставом и законима загарантованих права из социјалне заштите и то на начин што унапред одбија пријем свих корисника који долазе са лечења из Клинике за психијатријске болести АА, без испитивања околности сваког конкретног случаја, а чиме се крше одредбе члана 55. Закона о социјалној заштити;

– да није предвиђено који се кораци даље предузимају у вези са наведеним корисницима који, ускраћивањем пријема у Установу, доспевају у сигурну ситуацију да се опет нађу „без крова над главом, без хране и здравствене неге“, што „може имати и фаталне последице“, при чему нису понуђена никаква алтернативна решења;

– да је Установа става да не располаже просторним и кадровским капацитетима за пријем корисника који се налазе на психијатријском лечењу, али да досадашња пракса ове установе показује да Установа никада нема стално попуњена сва места, поготово имајући у виду да је услуга смештаја у овој установи привремена, те да је јасно да је Установа произвољно поставила ове услове и једној категорији корисника одбило да пружи своје услуге, а да са друге стране није предузело кораке како би омогућило да, уколико заиста нема довољно просторног и кадровског капацитета, наведена група корисника има приступ услугама Установе.

 • Уз притужбу достављени су следећи докази: 1) Копија дописа једног од удружења – подносилаца притужбе од 7.6.2021. године, упућеног Градском секретаријату за социјалну заштиту; 2) Копија дописа Установе од 3.4.2019. године, упућеног центру за социјални рад; 3) Копија другог дописа Установе, непознатог датума, упућеног центру за социјални рад; 4) Копија дописа Установе од 1.3.2022. године, упућеног центру за социјални рад; 5) Копија дописа центра за социјални рад од 29.9.2022. године, упућеног руководиоцима одељења овог центра.
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење од в.д. директорке Установе.
 • У изјашњењу в.д. директорке Установе, између осталог наведено је:

– да је тачно да је Установа као један од услова за прихват корисника прописала поседовање негативног резултата ПЦР тестирања не старијег од 48 сати, а у случају немогућности, поседовање негативног антигенског теста из надлежне здравствене установе. Наведено је и да трошкове наведених тестирања сноси Република Србија;

– да је овај услов прописан на основу Препоруке за запослене и кориснике у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања од Корона вируса за период јесен/зима 2022/2023. године бр. 500-00-5/2022-09, коју је издало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 10.11.2022. године, уз сагласност епидемиолошкиње Градског завода за јавно здравље, која је надлежна за поступање Установе у вези са епидемиолошким мерама од почетка пандмије Корона вируса, те да је у целом периоду надзирала објекат Установе и постпуање запослених лица, како би правовремено налагала мере превенције и спречавања ширења пандемије вируса Корона;

– да је Установа, чим је примила наведену Препоруку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донело Процедуру о поступању запослених и корисника у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона у периоду јесен/зима 2022-2023. године бр. … од 23.11.2022. године и исту доставила на сагласност надлежној епидемиолошкињи из Градског завода за јавно здравље, која је при том сугерисала да Процедуру треба изменити тако што ће се од потенцијалних корисника захтевати негативан резултат ПЦР тестирања не старији од 48 сати, а не 72 сата, како је првобитно било предложено;

– да се Установа, када је Светска здравствена организација прогласила да пандемија вируса Корона више не представља ванредну глобалну ситуацију, одмах обратила писаним путем надлежној епидемиолошкињи Градског завода за јавно здравље, у вези са применом мера заштите, након чега су добили одговор да постојеће мере заштите које се примењују у Установи остају на снази;

– да Установа не одбија a priori да прими на смештај кориснике који се лече или су се лечили на Клиници за психијатријске болести АА, већ да се процена основаности пријема сваког потенцијалног корисника врши од стране Стручног тима Установе у складу са одредбама Статута, да стручни тим чине лиценцирани стручни радници на услугама смештаја и лиценцирани доктори медицине, да надзор над радом Установе врши Градски секретаријат као поверени инспекцијски посао од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и директним путем, наведено Министарство, те да у протеклом периоду нису утврђене било какве неправилности односно незаконитости у раду Установе од стране наведених контролних органа;

– да се лица, која су психијатријски пацијенти, а који су „у мирној фази“, односно у ремисији прихватају на смештај, док лица која је потребно увести у терапију и мирну фазу здравственог стања, Установа прима на смештај након пружања неопходне здравствене неге у надлежној здравственој установи;

– да се лица која се налазе у акутној фази психијатријске болести не одбијају трајно у смислу пружања услуге смештаја у Установи, већ могу бити примљени на смештај након пружања неопходне здравствене неге у надлежној здравственој установи, да Установа пружа искључиво примарну здравствену заштиту и нема психијатра специјалисту, да доктори медицине у Установи ординирају терапију корисника према упутствима надлежних лекара специјалиста;

– да Установа има више него коректну сарадњу са Клиником за психијатријске болести АА, као и да је 2021. године договрено узајамна координација ове две установе у погледу транспорта корисника услуга Установе на Клинику ради довођења на специјалистичке прегледе, иако немају регулисано здравствено осигурање;

– да је Установа у току 2022. године примила 17 захтева за смештај корисника који су се у том тренутку налазили на лечењу у Клиници АА, те да је од наведеног броја захтева, одобрен смештај за 13 корисника, као и да се неки од ових корисника још налазе на смештају у Установи;

– да у прилог наведеном говори и званична статистика коју Установа води и уредно доставља Републичком заводу за социјалну заштиту, а која показује да се, на дан 31.8.2023. године, на смештају у Установи налазило 63 корисника, од чега 77,8 процената представљају корисници са дијагностификованим психијатријским поремећајима, неретко и вишеструким, као и да се на смештају налази и 10 корисника – особа са инвалидитетом;

– да је Управни одбор Установе донео Правилник о пријему, третману и отпусту корисника 15.3.2019. године, којим је као један од услова за пријем корисника, прописано да корисник поседује налаз неуропсихијатра или психијатра који потврђује да не постоје контраиндикације за колективни смештај, да је овај услов постављен ради заштите самог корисника, свих других корисника који се налазе на смештају, па и запослених, као и да смештај лица у колективне услове какви постоје у Установи није погодан за све, те да је Установа, у најбољем интересу свих лица, прописала наведени услов;

– да Установа никада својим корисницима није забрањивала излазак и слободно кретање корисника, већ је постављала услове само за улазак односно прихват корисника у Установу ради пружања услуге;

Уз изјашњење достављени су следећи докази: 1) Копија електронског дописа Градског секретаријата за социјалну заштиту од 17.11.2022. године; 2) Копија Препоруке Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године; 3) Копија електронског дописа Установе од 24.11.2022. године, упућеног надлежном епидемиологу Градског завода за јавно здравље; 4) Копија Процедуре о поступању запослених и корисника Установе у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона у периоду јесен/зима 2022-2023. године, бр. … од 23.11.2022. године; 5) Копија другог електронског дописа Установе од 24.11.2022. године, упућеног надлежном епидемиологу Градског завода за јавно здравље; 6) Копија исправљене Процедуре о поступању запослених и корисника Установе у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона у периоду јесен/зима 2022-2023. године, у складу са сугестијама надлежног епидемиолога Градског завода за јавно здравље; 7) Копија дописа Установе бр. … од 9.5.2023. године, упућеног надлежној епидемиолошкињи Градског завода за јавно здравље; 8) Копија дописа Градског завода за јавно здравље од 16.5.2023. године, упућеног Установи; 9) Копија службене белешке в.д. директорке Установе од 17.8.2023. године; 10) Копија Правилника о пријему, пружању услуга и отпусту корисника Установе.

 • Након извршеног увида у релевантне одредбе Препорука за запослене и кориснике у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона – јесен/зима 2022-2023 Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године и усвојене и одобрене Процедуре о поступању запослених и корисника Установе у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона у периоду јесен/зима 2022-2023. године, која је донета на основу наведене Препоруке Министарства и уз сагласност надлежне епидемиолошкиње, Повереник за заштиту равноправности је в.д. директорки Установе, ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, упутио допис бр. 07-00-398/2023-02 од 31.10.2023. године, са захтевом да изјашњење допуни, тако што ће појаснити: 1) да ли корисници Установе могу у току дана слободно изаћи из Установе, без обзира на разлог изласка, или је излазак дозвољен само у случајевима наведеним у члану 12. Процедуре? (специјалистички преглед, пријемна процена, одлазак у суд или полицију и сл.); 2) Уколико корисници могу напустити Установу само у стриктно одређеним случајевима, неопходно је појаснити из којих разлога је уведена таква пракса; 3) из којих разлога је прописан услов да је, у случају да корисник има потребу да једнократно напусти Установу, неопходно да у претходних 10 дана нема утврђених случајева вируса Корона код корисника и запослених у Установи, будући да таква смерница није дата од стране Министарства изузев када се ради о породичним посетама, као и услов да се корисник приликом повратка у Установу смешта у изолациони блок у трајању од 3 дана; 4) из којих разлога је чланом 3. став 3. Процедуре прописано да „нови корисници, као и корисници који су већ на привременом смештају и који се враћају у Установу након болничког лечења из здравствене установе (осим специјалистичког прегледа), потребно је да при пријему приложе негативан ПЦР тест, не старији од 48 сати. У случају немогућности примене ПЦР теста, потребно је урадити антигенски тест у надлежној здравственој установи. Уколико је резултат антигенског теста негативан, корисник се смешта и собу за изолацију од 3 дана“, будући да таква смерница није издата од стране Министарства, осим у случају прихвата из Ковид здравствене установе. Такође, предметним дописом је захтевано од Установе да изјашњење допуни тако што ће доставити доказе који потврђују наводе из изјашњења да Установа није у претходном периоду a priori одбијала пријем корисника који се лече или су се лечили на Клиници за психијатријске болести АА, а нарочито у периоду после 29.9.2022. године.

 

 • В.д. директорке Установе је доставила допуну изјашњења у којој је између осталог наведено:
 • да корисници Установе могу у сваком тренутку да напусте Установу и ни на један начин нису ограничени у свом кретању, да је посебна околност та што је Установа постала место где се смештају лица која углавном неће нико други да прихвати, нити друге институције односно установе, па се у Установи већ неко време најчешће налазе лица која ни не могу сама да изађу због низа здравствених проблема које имају, да свако ко жели да изађе у шетњу, до продавнице и сл. и ко изрази такву жељу, може да изађе и да се врати, као и да Установа углавном нема кориснике који имају очуване капацитете чак ни за најједноставније животне активности и задовољење основних животних потреба;
 • да је надлежни епидемиолог Градског завода за јавно здравље, дао своју сагласност на донету Процедуру и Установа је у обавези да је примењује.
 • да је Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања давало уопштене препоруке/смернице које се односе на све установе социјалне заштите, док је лице које је дало сагласност на Процедуру Установе доктор медицине, специјалиста за епидемиологију из здравствене установе каква је Градски завод за јавно здравље.
 • да је надлежна епидемиолошкиња била у Установи и зна који су услови боравка у њој (просторни односно архитектонски), сходно чему је и дала сагласност на Процедуру а у циљу превентивног деловања на здравље свих лица која бораве у овој установи.
 • да чињеница да је сагласност на Процедуру дало лице које је по својој струци позвано односно компетентно да даје стручна мишљења и сугестије и које је упознато са условима у којима Установа послује, „дају свакако предност таквој оцени у односу на уопштене смернице Министарства чија примарна делатност није здравствена заштита“.
 • да је изолација у трајању од три дана у свим наведеним околностима уведена од стране надлежне епидемиолошкиње.
 • да су запослени у Установи својим максималним залагањем успели да применом наложених мера, сачувају како здравље корисника тако и здравље других запослених због чега Корона вирус није ни био присутан у већем обиму у Установи, што за установе социјалне заштите представља реткост.
 • да је неопходно истаћи и један позитиван пример доследне примене мера прописаних процедуром, а то је ситуација у којој је новопримљени корисник приложио негативан брзи антигенски тест приликом пријема у Установу, да је након три дана проведених у изолацији, на поновном тестирању био позитиван, те да није било примене предметних мера, односно поновног тестирања, овај корисник би могао да угрози здравље свих осталих корисника и запослених изласком из изолације.
 • да због ограниченог кадровског капацитета примена наложених мера представља за Установу и запослене посебно отежавајућу околност, али пошто су исте „наложене од стране надлежног лица“, једноставно се поштују.
 • Да Установа овом приликом „моли Повереника“ да својим ауторитетом апелује на доносиоце предметних мера, како би поново преиспитали своју одлуку и како би се исте евентуално релаксирале или укинуле што би свакако представљало растерећење у раду Установе.

У прилогу допуне изјашњења достављене су копије захтева појединих одељења центра за социјални рад, упућених Установи у периоду након 29.9.2023. године, у којима се тражи пријем корисника/ца у Установу, а који су психијатријски болесници који се лече или су лечени на Клиници за психијатријске болести АА, или у другим здравственим установама, а који су усвојени од стране Установе.

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у копију дописа једног од удружења – подносилаца притужбе од 7.6.2021. године, упућеног Градском секретаријату за социјалну заштиту, утврђено је да се Удружење обратило Градском секретаријату за социјалну заштиту, односно да се ово удружење дописом обратило насловном органу, указујући да су одредбе чланова 4. и 5. Правилника о пријему, пружању услуга и отпуста корисника Установе, којима су прописани услови за пријем корисника у ову установу у супротности са прописима о забрани дискриминације, у делу који се односи на услове у вези са неопходношћу да потенцијални корисник Установе пре пријема у ову установу мора имати налаз психијатра или неуропсихијатра да не постоје контраиндикације за смештај у колективне услове, као и да се приликом пријема корисника у Установу узимају у обзир културолошке и личне посебности корисника, географско и национално порекло, матерњи језик, верско опредељење, узраст и род, сексуална оријентација итд;
 • Увидом у копију дописа Установе од 3.4.2019. године, упућеног центру за социјални рад, утврђено је да је Установа обавестила центар за социјални рад о ступању на снагу новог Правилника о пријему, пружању услуга и отпусту корисника Установе, те да овај центар за социјални рад има у виду да приликом израђивања и достављања упута за смештај корисника у Установу, мора уз упут доставити и налаз и мишљење психијатра или неуропсихијатра којим је процењено да у конкретном случају не постоје контраиндикације за смештај у колективне услове;
 • Увидом у копију другог дописа Установе, непознатог датума, упућеног центру за социјални рад, утврђено је да је Установа обавестила овај центар за социјални рад „да пријем нових корисника у установу сходно добијеним сагласностима надлежног Министарства, Секретара за социјалну заштиту и Градског завода за јавно здравље, може почети у петак, 13.11.2020. године“. Даље, утврђено је и да је центар за социјални рад упознат да поред упута за коришћење услуге Установе за корисника, мора бити приложен налаз и мишљење психијатра или неуропсихијатра којим је процењено да у конкретном случају не постоје контраиндикације за смештај у колективне услове, као и негативан резултат на ПЦР тесту, не старији од 72 сата у моменту реализације смештаја;
 • Увидом у копију дописа Установе од 1.3.2022. године, упућеног центру за социјални рад, утврђено је да је Установа обавестила центар за социјални рад, о томе да је, на основу Препоруке Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за запослене и кориснике у установама социјалне заштите и организацијама социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја у ситуацији интензивне трансмисије вируса Корона у популацији бр. 560-00-00017/2022-09 од 3.2.2022. године, донета Процедура за запослене и кориснике у Установи у ситуацији интензивне трансимисије вируса Корона, те да ће, у складу са чланом 2. наведене Процедуре, након добијене сагласности надлежног епидемиолога Градског завода за јавно здравље, нови корисници морати да имају негативан ПЦР тест не старији од 72 сата пре пријема у Установу, као и да овај тест не може бити замењен тестом за детекцију антигена вируса Корона;
 • Увидом у копију дописа центра за социјални рад од 29.9.2022. године, упућеног руководиоцима одељења овог центра, утврђено је да је директор центра за социјални рад упутио обавештење руководиоцима одељења овог центра, о томе да му се обратила Установа у вези пријема корисника по окончању продуженог лечења у Клиници за психијатријске болести АА, да Установа „у обавештењу наводи да због потреба корисника који се отпуштају из здравствене установе након окончаног лечења, није у могућности да организује стриктно структурисано време и активности корисника ради одржавања стања постигнуте ремисије“. Даље се у обавештењу наводи да је „Установа у допису такође навела да не располаже са просторним и кадровским капацитетима за збрињавање лица којима је потребан сталан медицински надзор у одржању постигнуте ремисије основне психијатријске болести“;
 • Увидом у копију електронског дописа Градског секретаријата за социјалну заштиту од 17.11.2022. године под називом „Налог за поступање директорима/одговорним лицима“, упућеног, између осталог, и Установи, утврђено је да је инспекторка социјалне заштите, „с обзиром на укупну епидемиолошку ситуацију у РС везано за активност вируса Корона који бележи силазни тренд, а у ситуацији када епидемија и даље траје“, обавестила Установу да су „превентивне мере, иако релаксиране, и даље на снази“, као и да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело Препоруку бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, која је овим путем достављена Установи, како би се прописале препоручене мере и активности ради заштите и спречавања пандемије вируса Корона, а по добијању стручног мишљења надлежног епидемиолога Градског завода за јавно здравље, које ће бити прослеђене Градском секретаријату за социјалну заштиту, односно Градском штабу за ванредне ситуације на усвајање;

 

 • Увидом у одредбе Препоруке Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за пријем нових корисника услуга смештаја у установама социјалне заштите бр. 112-01-204/2021-09 од 29.4.2021. године, утврђено је да је у тачки 2. Препоруке прописано да „домови за стара лица не смеју, у нормалним, околностима, да прихвате пријеме новог корисника из заједнице или из болнице без доказа о његовом COVID-19 статусу, стога сви нови корисници морају имати негативан ПЦР тест не старији од 48 сати пре пријема“, док је тачком 4. прописано да се „свим новим корисницима одређује мера 14-дневног карантина, чак и ако имају негативан ПЦР тест на пријему, осим уколико је: 1)Више од 80% особља и корисника услуга смештаја у установама социјалне заштите комплетно вакцинисано против COVID– 19 (од друге дозе вакцине прошло више од две недеље)…“

 

 • Увидом у одредбе Препоруке Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за тестирање корисника услуга смештаја у установама социјалне заштите бр. 500-00-9/2021-09 од 29.4.2021. године, утврђено је да је у Поглављу „Тестирање дијагностичким тестом (антигенски/PCR тест)“, у тачки 3. прописано да je „Тестирање SARS-CoV-2 обавезно за сваког новог корисника услуге смештаја у установама социјалне заштите, као и свих корисника и запослених пре почетка рада нових или поновног отварања старих установа након краће или дуже паузе у раду“.

 

 • Увидом у одредбе Препорука Министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за запослене и кориснике у установама социјалне заштите и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја у ситуацији интензивне трансмисије вируса SARS-COV-2 у популацији бр. 560-00-17/2022-09 од 3.2.2022. године, утврђено је да су ове препоруке донете, у вези са Стручно – методолошким упутством за спречавање уношења и контролу ширења COVID – 19 у Републици Србији Института за јавно здравље Србије. У уводном делу препорука наводи се да „најновији подаци о кретању броја оболелих и хоспитализованих у земљама где је омикрон доминанта варијанта изолована код оболелих од COVID-19 показују да је омикрон варијанта контагиознија и стога се брже шири од претходне делта варијанте, а да је тежина клиничке слике нешто блажа у односу на клиничку слику која је запажена код претходне делта варијанте. Број случајева COVID-19 изазваних омикрон варијантом расте заједно са сезонским порастом грипа у популацији и других респираторних вирусних инфекција. Потенцијал за масовно оболевање изазива озбиљну забринутост због друштвеног утицаја болести, као и због повећаних захтева за изолацијом и карантином, а и последично веће оптерећење здравственог система. Најновији подаци из научних студија о делта и омикрон варијанти показују да је просечан период заразности и ризик од преношења инфекција изазваних наведеним варијантама између 2-3 дана пре и 8 дана након појаве симптома. За варијанту омикрон, подаци се још увек прикупљају и анализирају, а неки извештаји сугеришу да у поређењу са претходним варијантама, омикрон има краћи период инкубације (2-4 дана)“, те да се у том смислу препоручују, између осталог, следеће мере: „1) пооштравање контроле примене противепидемијских мера у установама/организацијама (редовно чишћење и дезинфекција, редовно проветравање просторија посебно јер се током хладних месеци дуже борави у затвореном простору, одржавање дистанце од најмање два метра, ношење заштитних маски, редовно прање руку, одржавање и чишћење система за грејање…); 2) Смањење учесталости одлазака у посете породици или доласка у посету корисницима установа/организација иако су испуњени услови за остваривање права на посете; 3) Повећање капацитете превентивног тестирања у ситуацијама повећаног ризика и изложености SARS-CoV-2 вирусу како запослених тако и корисника услуга установа/организација и 4) Појачана комуникација са територијално надлежним институтима/заводима за јавно здравље у циљу појачаног надзора над COVID-19 оболевањем међу запосленима и корисницима, додатних едукација и упућивања у најновије смернице и препоруке о мерама превенције и вакцинације против COVID-19“.

 

 • Увидом у одредбе Препорука Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, утврђено је да је Министарство ове препоруке упутило запосленима и корисницима у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја, у којој су описане мере које се наведени запослени имају примењивати у периоду јесен/зима 2022/2023. године. Поред тога, у наведеном акту је констатовано да „пандемија и даље траје, као и да ће прописане превентивне мере омогућити да постојећи ризици од оболевања и ширења вируса Корона…сведу на минимум уз истовремено враћање уобичајеним активностима и унапређењу физичког и менталног здравља како корисника у установама социјалне заштите, тако и запослених“. Даље, утврђено је да је у оквиру поглавља 1. „ Тестирање и превенција COVID – 19 у установама социјалне заштите и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја“, дата смерница да је потребно да „нови корисници при пријему у установу социјалне заштите приложе негативан ПЦР тест не старији од 48 сати, а у случају немогућности…потребно је урадити антигенски тест“, као и да уколико су нови корисници приложили негативан антигенски тест, смештају се у изолацију у трајању од три дана, након чега се понавља антигенско тестирање. У другом поглављу препоруке, дата је смерница да корисници могу излазити из установа и обављати дневне шетње без посебних ограничења, као и да за повратак у установу није неопходно тестирање на вирус Корона. Даље, увидом у издату смерницу „Посете установама социјалне заштите“, утврђено да корисник, уколико нема потврђених случајева вируса Корона код запослених и корисника у последњих десет дана, може отићи у посету породици или исту примити у посету, те да се за повратак корисника у установу не захтева тестирање на присуство вируса Корона. Увидом у издату смерницу „премештај болесника из не – ковид здравствене установе у устанoву социјалне заштите“ утврђено је да се премештај болесника из не – ковид болнице у установу социјалне заштите врши без тестирања на вирус Корона;[1]

 

 • Увидом у копије електронских преписки од 24.11.2022. године и 25.11.2022. године, између Установе и надлежне епидемиолошкиње из Градског завода за јавно здравље, утврђено је да је надлежна епидемиолошкиња, након усвојених сугестија о измени појединих одредаба, дала сагласност на Процедуру о поступању запослених и корисника Установе у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона у периоду јесен/зима 2022-2023. године;

 

 • Увидом у одредбе Процедуре о поступању запослених и корисника Установе у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона у периоду јесен/зима 2022-2023. године, донете у складу са сугестијама надлежнне епидемиолошкиње Градског завода за јавно здравље, а које су и даље на снази, утврђено је да је одредбама члана 3. став 3. Процедуре, прописано да „нови корисници, као и корисници који су већ на привременом смештају и који се враћају у Установу након болничког лечења из здравствене установе (осим специјалистичког прегледа), потребно је да при пријему приложе негативан ПЦР тест, не старији од 48 сати. У случају немогућности примене ПЦР теста, потребно је урадити антигенски тест у надлежној здравственој установи. Уколико је резултат антигенског теста негативан, корисник се смешта и собу за изолацију од 3 дана. Трећег дана потребно је поновити антигенски тест и уколико је резултат теста негативан, корисник може напустити изолацију“. Даље, утврђено је да је одредбама члана 12. Процедуре прописано да је, у случају да корисник има потребу да једнократно напусти Установу (специјалистички преглед, пријемна процена, одлазак у суд или полицију и сл.) неопходно да у претходних 10 дана нема утврђених случајева вируса Корона код корисника и запослених у Установи, као и да ће корисник, по повратку у Установу, бити смештен у изолациони блок наредна 3 дана.

 

 • Увидом у копије електронских преписки између Установе, надлежне епидемиолошкиње из Градског завода за јавно здравље и Градског секретаријата за социјалну заштиту, од 9.5.2023. године и 19.5.2023. године, утврђено је да је Установа упутила званичан допис надлежној епидемиолошкињи са питањем да ли превентивне мере претходно прописане Процедуром и даље остају на снази, будући да је Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ објавио на сајту информацију да је Светска здравствена организација 5.2023. године усвојила закључак о укидању глобалне ванредне здравствене ситуације због вируса Корона. Даље, утврђено је да је Градски завод за јавно здравље, одговорио на допис Установе, истичући да су претходно прописане превентивне мере и даље на снази, иако је Светска здравствена организација укинула глобалну ванредну ситуацију због вируса Корона, као и да ова институција није добила нове инструкције или стручно методолошко упутство  у вези мера за спречавање пандемије вируса Корона;

 

 • Увидом у копију службене белешке в.д. директорке Установе од 17.8.2023. године утврђено је да је в.д. директорке обавила разговор са инспекторком Градског секретаријата за социјалну заштиту, као и са надлежним епидемиологом Градског завода за јавно здравље. Даље, утврђено је да је од надлежног епидемиолога добила информацију да „од стране ресорног Министарства не постоји нова уредба или неко ново упутство“ и инструкције, да Установа и даље треба да примењује превентивне мере из Процедуре у вези са пандемијом вируса Корона, које се састоје, између осталог, и у поседовању негативног резултата ПЦР теста код пријема нових корисника и поштовања мера изолације од 3 дана код изласка и поновног уласка корисника у Установу;

 

 • Увидом у одредбе Правилника о пријему, пружању услуга и отпусту корисника Установе, утврђено је да је одредбама члана 4. овог Правилника прописано да корисник отпочиње да користи услуге Установе на основу упута за коришћење услуге надлежног одељења Центра за социјални рад и налаза и мишљења психијатра или неуропсихијатра да не постоје контраиндикације за смештај у колективне услове у конкретном случају, а у складу са расположивим слободним капацитетима Установе. Одредбама наведеног члана прописано је и да се приликом пријемне процене испитују и, између осталог, капацитети Установе да задовољи потребе корисника. Даље, утврђено је да је одредбама члана 5. Правилника прописано да се приликом процене потреба, снага, ризика, способности и инересовања корисника и других лица, значајних за корисника, као и процене капацитета Установе, између осталог, узимају у обзир и културолошке и личне посебности корисника, верско опредељење, географско и национално порекло, узраст и род, матерњи језик, сексуална оријентација и др.

 

 • Увидом у копије бројних захтева појединих одељења центра за социјални рад, упућених Установи у периоду након 29.9.2023. године, у којима се тражи пријем корисника/ца у Установу – психијатријских болесника, који се лече или су лечени на Клиници за психијатријске болести АА, или у другим здравственим установама, утврђено је да је од 29.9.2022. године, Установа, поступајући по захтевима различитих одељења центра за социјални рад, примила на смештај 15 корисника/ца, који су се лечили или се лече на Клиници за психијатријске болести АА. Такође, утврђено је да је Установа, од 29.9.2022. године, а по захтевима бројних одељења центра за социјални рад примила на смештај десет корисника/ца, који су се лечили или се лече у другим здравственим установама, као што су: Клиничко болнички центар ББ, Специјална болница за психијатријске болести ВВ, Клиничко болнички центар ГГ, Болница ДД, Дом за душевно оболела лица ЂЂ, Клиничко болнички центар ЕЕ и Клиничко болнички центар ЖЖ. Ови корисници Установе се лече или су се лечили у наведеним здравственим установама, и сви имају одређене психијатријске дијагнозе, без обзира на то да ли су у наведене здравствене установе примљени на лечење примарно због психијатријских тегоба или неких других здравствених проблема. Увидом у копије дописа Установа, којима се обавештавају одељења центра за социјални рад о томе да су њихови захтеви за пријем корисника прихваћени, утврђено је да је Установа ове кориснике одмах по пријему „према правилима Процедуре“ смештала у собу за изолацију на период од три дана.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, наводе из изјашњења и допуне изјашњења, достављене доказе, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом.[2] Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреде одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Чланом 69. став 1. Устава прописано је да грађани и породице којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, имају право на социјалну заштиту, чије се пружање заснива на начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај, док је чланом став 1. овог закона прописано да дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица.
 • Одредбама члана 2. Закона о социјалној заштити[4], прописано је да социјална заштита, у смислу овог закона, јесте организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености, док су одредбама члана 3. дефинисани циљеви социјалне заштите, међу којима се као циљ, између осталог, налази и циљ стварања једнаке могућности за самостални живот и подстицања на социјалну укљученост. Чланом 4. став 1. овог закона прописано је да сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба, имају право на социјалну заштиту, у складу са законом, док је одредбама члана 24. овог закона прописано да корисник, у складу са законом, има право на социјалну заштиту која се заснива на социјалној правди, одговорности и солидарности, која му се пружа уз поштовање његовог физичког и психичког интегритета, безбедности, као и уз уважавање његових моралних, културних и религијских убеђења, у складу са зајемченим људским правима и слободама. Одредбама члана 25. овог закона, прописано је да је забрањена дискриминација корисника социјалне заштите по основу расе, пола, старости, националне припадности, социјалног порекла, сексуалне оријентације, вероисповести, политичког, синдикалног или другог опредељења, имовног стања, културе, језика, инвалидитета, природе социјалне искључености или другог личног својства, док је одредбама члана 55. прописано да се смештајем у прихватилиште, кориснику обезбеђује краткотрајан смештај и осигурава безбедност, изналажење одрживих решења за кризне ситуације, задовољење његових основних потреба и приступ другим услугама. Чланом 168. став 1. овог закона прописано је да инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите врши министарство надлежно за социјалну заштиту, преко инспектора социјалне заштите, док је ставом 3. прописано да инспекцијски надзор над радом центра за социјални рад и установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите који пружа услуге смештаја у прихватилиште (осим смештаја за жртве трговине људима) или прихватну станицу и дневне услуге у заједници на територији града Београда врши градска управа града Београда – као поверене послове. На крају одредбама члана 170. Закона о социјалној заштити, прописана су овлашћења инспектора социјалне заштите која инспектор поседује у циљу утврђивања законитости рада и испуњености стандарда прописаних овим законом, за надзиране субјекте. Тако су, између осталог, као овлашћења инспектора социјалне заштите прописана и овлашћења прегледа општих и појединачних аката установе социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне заштите, извршавања непосредног увида у остваривање услуга, упозоравања на уочене неправилности и одређивања мера и рокова за њихово отклањање и др.
 • Одредбама члана 13. Закона о инспекцијском надзору[5], прописано је да је инспекција дужна да превентивно делује, ради остваривања циља инспекцијског надзора, као и да се превентивно деловање инспекције остварује јавношћу рада, а нарочито: објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа, обавештавањем јавности о променама прописа и правима и обавезама за надзиране субјекте који из њих произлазе, обавештавањем јавности о сазнањима инспекције о постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет, и предузетим мерама и радњама како би се тај ризик отклонио или умањио, пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом, укључујући и издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете, предузимањем превентивних инспекцијских надзора и других активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, нарочито када се утврди да постоје рани знаци вероватноће њиховог настанка.
 • Дана 19.3.2020. године, Министар здравља донео је, на основу члана 6. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС”, број 15/16) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), Наредбу бр. 512-02-00016/2020-10 о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19[6]. Тачком 1. ове наредбе прописано је да се епидемија заразне болести COVID-19 „проглашава епидемијом од већег епидемиолошког значаја – за територију Републике Србије“, док је тачком 2. прописано да наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Ова Наредба објављена је 19.3.2020. године и налази се и даље на снази.

Анализа навода притужбе, изјашњења, допуне изјашњења и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Повереник најпре констатује да, што се тиче навода да је Установа „у току 2020. године, током епидемије Корона вируса донела одлуку да затвори врата новим корисницима, позивајући се на здравствену ситуацију изазвану пандемијом вируса“, упутио Препоруку мера Влади Републике Србије ради унапређења функционисања различитих мера подршке током трајања ванредног стања и уведене забране кретања којом је обухваћено и давање инструкције о поступању прихватилиштима за бескућнике и одрасла лица у кризним ситуацијама, како би се обезбедила правовремена заштита. [7]
 • Што се тиче навода подносилаца притужбе да су одредбе чл. 4. и 5. Правилника о пријему, пружању услуга и отпусту корисника Установе у супротности са прописима о забрани дискриминације, Повереник указује да се један од подносилаца притужбе, обратио Поверенику у 2021. години, сматрајући да су наведене одредбе Правилника у супротности са антидискриминационим прописима. Повереник је на основу овог обраћања спровео поступак анализе одредаба чланова 4. и 5. Правилника Установе, након чега је један од подносилаца притужбе обавештен дописом бр. 110-00-8/2021-02 од 5.10.2021. године да је Повереник мишљења да примена одредаба чл. 4. и 5. Правилника о пријему, пружању услуга и отпусту корисника Установе не нарушавају права социјално угрожених и маргинализованих друштвених група, те да није у питању дискриминаторна пракса.
 • Узимајући у обзир да је Повереник већ поступао поводом напред истакнутих навода из притужбе, као и да је чланом 36. став 1. тачка 6. Закона о забрани дискриминације прописано да Повереник не поступа по притужби ако је у истој ствари већ поступао у складу са чланом 33. овог закона, а нису поднети нови докази, поступак у делу притужбе који се односи на истакнуте наводе је обустављен.
 • Што се тиче осталих навода из притужбе, задатак Повереника у конкретном случају јесте да утврди да ли је Установа поступала неоправдано лошије према корисницима и потенцијалним корисницима који су лечени или се лече на Клиници за психијатријске болести АА у односу на остале кориснике, по основу здравственог стања као њиховог личног својства, као и да утврди да ли је Установа својим поступањем, у вези са доношењем односно применом одредаба Процедуре о поступању запослених и корисника Установе у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона, ставило у неоправдано неповољнији положај кориснике услуга Установе као и потенцијалне кориснике, у односу на друга лица, по основу неког личног својства, наведеног у члану 2. Закона о забрани дискриминације.
 • Поводом навода подносилаца притужбе да Установа дискриминише потенцијалне кориснике по основу здравственог стања, тако што одбија пријем лица на смештај у Установу, која се лече или су лечена у Клиници за психијатријске болести АА, Повереник најпре указује на релевантне чињенице које су утврђене у току поступка.
 • Наиме, узимајући у обзир достављене копије аката Установе о прихвату корисника/ца, посебно након 29.9.2022. године (будући да подносиоци притужбе потенцирају овај датум због дописа који је центар за социјални рад наведеног датума упутио руководиоцима одељења којим их је упознао са обавештењем Установе да „није у могућности да организује стриктно структурисано време и активности корисника ради одржавања постигнуте ремисије“), Повереник је констатовао да је Установа, поступајући по захтевима различитих одељења центра за социјални рад почев од 29.9.2022. године, организовала прихват, односно примила на смештај 15 корисника/ца, који су се лечили или се лече на Клиници за психијатријске болести АА, као и десет корисника/ца, који су се лечили или се лече због одређених психијатријских обољења у другим здравственим установама, као што су: Клиничко болнички центар ББ, Специјална болница за психијатријске болести ВВ, Клиничко болнички центар ГГ, Болница ДД, Дом за душевно оболела лица ЂЂ, Клиничко болнички центар ЕЕ и Клиничко болнички центар ЖЖ.
 • Са друге стране, као доказ својим наводима, подносиоци притужбе су доставили копију дописа центра за социјални рад од 29.9.2022. године, упућеног руководиоцима одељења овог центра, у којем је наведено да се директору центра за социјални рад обратила Установа у вези пријема корисника по окончању продуженог лечења у Клиници за психијатријске болести АА, са обавештењем да Установа „због потреба корисника који се отпуштају из здравствене установе након окончаног лечења, није у могућности да организује стриктно структурисано време и активности корисника ради одржавања стања постигнуте ремисије“, као и да „Установа не располаже са просторним и кадровским капацитетима за збрињавање лица којима је потребан сталан медицински надзор у одржању постигнуте ремисије основне психијатријске болести“.
 • С тим у вези, а узимајући у обзир претходно наведене доказе које је доставила Установа, Повереник може констатовати да се из овог дописа центра за социјални рад, не може закључити да је Установа a priori одбијала прихват одређених корисника/ца само зато што су се лечили или се лече на Клиници за психијатријске болести АА, већ да није у могућности да организује прихват само оних потенцијалних корисника/ца који, због природе психијатријске болести, те неопходности константног стручног надзора ради постизања и одржавања ремисије основне психијатријске болести, нису подобни за смештај у Установу, из разлога што им се не може пружити адекватна и правовремена медицинска помоћ.
 • Због тога, неопходно је указати да Установа не представља здравствену установу, која има у надлежности пружање оваквог вида здравствених услуга. Такође, одредбама члана 3. Правилника о пријему, пружању услуга и отпусту корисника Установе прописано је да услугу привременог смештаја у Установу могу остварити одрасла и старија лица и то лица: 1) Која су се услед друштвено негативних навика или због неадекватног понашања нашла у стању неодложне социјалне потребе; 2) Егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способностима за кретање, комуникацију, без личних докумената, дезоријентисаним лицима, која не знају идентификационе податке о себи; 3) Немају решено стамбено питање у …, без средстава за основне животне потребе; 4) Која су у стању егзистенцијалне угрожености услед елементарних непогода и 5) Лицима којима је из других разлога неопходан привремени смештај, у складу са законом и прописима града …

 

 • Узимајући у обзир утврђене чињенице према којима је констатовано да Установа не одбија све потенцијалне кориснике само због чињенице да се лече или су се лечили на Клиници за психијатријске болести АА, Повереник је мишљења да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације. Другим речима, Повереник је мишљења да је овакво прављење разлике по основу здравственог стања разумно и оправдано, будући да Установа није адекватна установа у којој се кориснику могу пружити услуге у виду константног или тренутног стручног/психијатријског надзора, у циљу неутралисања акутне фазе психијатријске болести или одржавања ремисије психијатријске болести.

 

 • Што се тиче навода подносилаца притужбе, да је Установа, својим актима којима је прописало мере за сузбијање вируса Корона (у виду поседовања негативног ПЦР теста не старијег од 48 сати за нове кориснике и за кориснике који се враћају из не – ковид здравствене установе, као и обавезне изолације прихваћених корисника приликом повратка у Установу) ставила у неоправдано лошији положај како потенцијалне кориснике услуга тако и кориснике који су примљени на смештај у Установу, Повереник најпре указује да је Министарство за рад, заопшљавање, борачка и социјална питања, као орган који у складу са одредбама Закона о социјалној заштити врши надзор над радом установа социјалне заштите, донело одговарајуће препоруке у 2021. години, у којима је указивало установама социјалне заштите које пружају услуге смештаја лица, да је поседовање негативног ПЦР теста не старијег од 48/72 сата за нове кориснике неопходно како би се реализовала услуга смештаја, односно како би се извршио прихват новог корисника на смештај. Наведено је прописано и последњом Препоруком Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, за запослене и кориснике у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона – јесен/зима 2022/2023. године. Поред тога, неопходно је указати да је Наредба о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19  у Републици Србији и даље на снази, без обзира на ставове Светске здравствене организације по питању пандемије овог вируса. Поред тога, Повереник је извршио увид у електронску комуникацију в.д. директорке Установе и Градског завода за јавно здравље из маја 2023. године, из које може констатовати да је в.д. директорке Установе обавештена да су „прописане мере и даље на снази“. Повереник је извршио и увид у достављену копију службене белешке в.д. директорке Установе од 17.8.2023. године, и том приликом је констатовао да је в.д. директорке Установе обавила разговор са инспекторком за социјалну заштиту Градског секретаријата, као и са надлежном епидемиолошкињом Градског завода за јавно здравље, и да је том приликом добила информацију да „од стране ресорног министарства не постоји нова уредба или неко ново упутство“ и инструкције те да Установа и даље треба да примењује превентивне мере прописане Процедуром у вези са пандемијом вируса Корона, које се састоје, између осталог, и у поседовању негативног резултата ПЦР теста код пријема нових корисника и поштовања мера изолације од 3 дана код изласка и поновног уласка корисника у Установу.

 

 • С тим у вези, Повереник указује да је анализирао одредбе последњих Препорука Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, за запослене и кориснике у у становама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона: јесен и зима 2022-2023, те је том приликом констатовао пре свега да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дало смернице за даљу примену појединих превентивних мера за спречавање ширења вируса Корона (у шта спада и даље обавезност поседовања негативног ПЦР теста не старијег од 48 сати за нове кориснике), док је у одређеном делу дало смернице да се постојеће превентивне мере ублаже. Тако је издатом смерницом „Посете установама социјалне заштите“, утврђено да корисник, уколико нема потврђених случајева вируса Корона код запослених и корисника у последњих десет дана, може отићи у посету породици или исту примити у посету, те да се за повратак корисника у установу не захтева тестирање на присуство вируса Корона. Даље, констатовано је да је издатом смерницом „Излазак корисника из установа социјалне заштите без ноћења“, сугерисано да су изласци из установа и дневне шетње корисника установа социјалне заштите дозвољене без посебних ограничења, а да за повратак корисника у установу није неопходно тестирање на присуство вируса Корона. На крају, констатовано је и да је издатом смерницом „премештај болесника из не – ковид здравствене установе у устанoву социјалне заштите“ прописано да се премештај болесника из не – ковид здравствене установе у установу социјалне заштите врши без тестирања на вирус Корона.

 

 • Са друге стране, анализирајући одредбе Процедуре о поступању запослених и корисника Установе у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона у периоду јесен/зима 2022-2023. године, констатовано је да је одредбама члана 3. став 3. Процедуре, прописано да „нови корисници, као и корисници који су већ на привременом смештају и који се враћају у Установу након болничког лечења из здравствене установе (осим специјалистичког прегледа), потребно је да при пријему приложе негативан ПЦР тест, не старији од 48 сати. У случају немогућности примене ПЦР теста, потребно је урадити антигенски тест у надлежној здравственој установи. Уколико је резултат антигенског теста негативан, корисник се смешта и собу за изолацију од 3 дана. Трећег дана потребно је поновити антигенски тест и уколико је резултат теста негативан, корисник може напустити изолацију“. Даље, констатовано је да је одредбама члана 12. Процедуре прописано да је, у случају да корисник има потребу да једнократно напусти Установу (специјалистички преглед, пријемна процена, одлазак у суд или полицију и сл.) неопходно да у претходних 10 дана нема утврђених случајева вируса Корона код корисника и запослених у Установи, као и да ће корисник, по повратку у Установу, бити смештен у изолациони блок наредна 3 дана.

 

 • Узимајући у обзир одредбе последњих Препорука Министарства за за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 500-00-5/2022-09 од 10.11.2022. године, на основу којих је Установа донела важећу Процедуру о поступању запослених и корисника Установе у циљу спречавања и сузбијања оболевања од вируса Корона у периоду јесен/зима 2022-2023. године, као и одредбе Процедуре које се односе на кретање корисника Установе у смислу одређивања у којим случајевима ће корисници прилагати резултате ПЦР теста и смештати у изолациони блок у одређеном трајању, Повереник је констатовао да су одредбе Процедуре које Установа примењује у наведеном делу строже од датих препорука Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Наиме, иако је в.д. директорке Установе, у свом изјашњењу и допуни изјашњења, навела да корисници могу слободно изаћи из Установе, у овим наводима није оповргнута чињеница да корисници који једнократно напусте ову установу из било ког разлога, морају да буду смештени у изолациони блок у којем ће провести одређено време, при повратку у Установу. Такође, наведеним Препорукама Министарства није прописана обавеза прилагања негативног ПЦР теста не старијег од 48 сати уколико се већ примљени корисник враћа у Установу из не – ковид здравствене установе или након једнократног напуштања установе, док је Процедуром Установе прописана обавеза смештања у изолациони блок у трајању од 3 дана приликом повратка у Установу након напуштања исте из било ког разлога. Због тога, Повереник констатује да се, прописивањем оваквих одредаба кроз Процедуру, на посредан начин ограничава, односно отежава остваривање права на слободно кретање корисницима услуга Установе, из разлога што ће корисник, приликом сваког напуштања просторија Установе, бити приморан да иде у изолациони блок или да буде подвргнут ПЦР тестирању.

 

 • Међутим, иако Установа примењује наведене мере прописане Процедуром, неопходно је указати да је прописивање и примена мера учињена по налогу надлежне инспекторке социјалне заштите, уз сагласност епидемиолошкиње Градског завода за јавно здравље. Наиме, увидом у електронски допис који је градска инспекторка социјалне заштите упутила в.д. директорки Установе, као и увидом у каснију електронску комуникацију в.д. директорке Установе и надлежне епидемиолошкиње Градског завода за јавно здравље, утврђено је да је Установа све мере донело уз претходно прибављање стручног мишљења и сагласности епидемиолошкиње, а које су достављене Градском секретеријату за социјалну заштиту која их је даље проследила Градском штабу за ванредне ситуације на усвајање. Дакле, Установа је у конкретном случају доношења, а касније и примене мера из Процедуре, поступала у складу са добијеним налозима и смерницама Градске инспекторке социјалне заштите, која у складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору и Закона о социјалној заштити има овлашћења да врши превентиван надзор над законитошћу и правилношћу рада Установе те да у том смислу издаје одређене налоге/смернице. Посебно треба истаћи утврђену чињеницу да се в.д. директорке у два наврата обраћала надлежној епидемиолошкињи и Градској инспекторки социјалне заштите са упитом да ли се мере из Процедуре и даље примењују, будући да је Светска здравствена организација прогласила крај пандемије вируса Корона, те да је том приликом добила одговор да су све мере и даље на снази.

 

 • Узимајући у обзир наведено, Повереник може констатовати да Установа не може бити одговорна за примену мера у виду поседовања негативног ПЦР теста не старијег од 48 сати за кориснике Установе у свим случајевима наведеним у Процедури, као ни за примену мера изолације, будући да је прописивање и примена ових мера, иако су евидентно строже од прописаних у последњим Препорукама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, сугерисано/наложено од стране надлежне епидемиолошкиње, а усвојено од стране надлежног градског органа, све по смерницама/налозима Градске инспекторке социјалне заштите, као лица које врши надзор над радом Установе.

 

 • Међутим, иако Установа у конкретном случају није одговорна за прописивање наведених мера за сузбијање вируса Корона, Повереник указује да овакве мере доводе до отежаног остваривања права на услуге Установе оној групи лица којима је ова услуга преко потребна, а посебно се отежава право на слободно кретање корисника, будући да ће при повратку у Установу бити обавезни да иду у изолациони блок у трајању од три дана, без обзира на разлог напуштања просторија Установе. На тај начин, а узимајући у обзир да Повереник нема сазнања да установе социјалне заштите које пружају исте или сличне услуге као Установа на територији Града … примењују овако рестриктивне мере, а посебно оне које се односе на кретање корисника, може се констатовати да су корисници смештаја који пружа Установа, као група лица која су због неког свог личног својства (најчешће имовно стање или породични статус удружен са здравственим стањем) приморани да користе услуге ове установе, стављени у лошији положај у односу на друге групе лица која користе сличне услуге смештаја у другим установама социјалне заштите, при чему треба напоменути да Повереник сматра да за прописивање овако рестриктивних мера не постоји разумно и легитимно оправдање, уколико се изму у обзир последње Препоруке Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Због тога ће Повереник, користећи своје овлашћење из члана став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, упознати Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Градски завод за јавно здравље и Секретаријат за социјалну заштиту са мишљењем Повереника и препоручити им мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације лица која се смештају или су смештена у Установу. Такође, Повереник у складу са наведеним овлашћењем упућује препоруку мера  Установи да се поново обрати наведеним органима са захтевом за ублажавање мера нарочито оних које се односе на обавезу ПЦР тестирања корисника и смештања корисника Установе у изолациони блок приликом повратка у просторије Установе.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби коју је поднело више удружења која се баве заштитом људских права, утврђено је да Установа није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности, у складу са одредбама члана 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, којима је прописано да Повереник органима јавне власти и другим лицима упућује препоруку мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, в.д. директорки Установе:

5.1. Да се поново обрати надлежним органима са захтевом за ублажавање мера нарочито оних које се односе на обавезу ПЦР тестирања корисника и смештања корисника Установе у изолациони блок приликом повратка у просторије Установе.

 

5.2  Да у року од 30 дана од дана пријема овог Мишљења са препоруком обавести Повереника о предузетим радњама по датој препоруци.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Наведене препруке су доступне на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: https://www.minrzs.gov.rs/sr/node/184469

[2] Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[3] Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 98/06 и 115/21)

[4] „Сл. гласник РС“, бр. 24/11 и 117/22 – одлука УС

[5] „Сл. гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18

[6] „Сл. гласник РС“, бр. 37/20

[7] „Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину“, доступно на сајту: https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2021/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-Godisnji-izvestaj-za-2020.pdf

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1040-23 Притужба више удружења због дискриминације на основу здравственог стања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top