ИПА 2011

 „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, пројекат ИПА 2011

Током 2010. године, у процесу програмирања ИПА за 2011. годину, тадашње Министарство за људска и мањинска права поднело је предлог пројекта који је као корисника пројекта укључивао и Повереника за заштиту равноправности. Овај пројекат сада води Канцеларија за људска и мањинска права.

Активности на овом пројекту ИПА започеле су средином 2012. године, избором конзорцијума који ће спроводити пројекат. Пројектом су предвиђене разноврсне активности Повереника на пољу подизања свести грађана Србије у борби против дискриминације, као и јачање капацитета Повереника кроз техничку подршку у виду набавке опреме за Стручну службу Повереника. Уз подршку пројекта потписан је Протокол о сарадњи између Повереника за заштиту равноправности, Канцеларије за људска и мањинска права, Сталне конференције градова и општина и једанаест јединица локалне самоуправе. У двогодишњем периоду реализовано је више активности које су укључивале представнике одабраних самоуправа из Бора, Ивањице, Јагодине, Косјерића, Лесковца, Лознице, Новог Пазара, Оџака, Пријепоља, Врања и Житишта.

У циљу веће доступности грађанима у јединицама локалне самоуправе, Повереник је припремио више публикација на језицима националних мањина. Скраћени извештај Повереника за 2012. годину објављен је на албанском, мађарском, словачком, румунском и ромском језику. Осим тога, информативна брошура „Равноправност наше право и наша одговорност“ и образац притужбе за покретање поступка пред Повереником преведени су на албански, бугарски, чешки, мађарски, македонски, словачки, русински, румунски и ромски језик.

Медијска кампања “Дискриминација није шала – причајмо о равноправности”

Повереник за заштиту равноправности и Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије покренули су националну кампању за промоцију равноправности и борбу против дискриминације под слоганом „Дискриминација није шала – причајмо о равноправности“ и„Исти, различити, равноправни“. Централни део кампање чини медијска кампања која обухвата различите ТВ спотове о дискриминацији ромске националне мањине, жена и…

Опширније →
Рaдиoницa „Кaкo извeштaвaти o дискриминaциjи“

У oквиру ИПA прojeктa „Спрoвoђeњe aнтидискриминaциoних пoлитикa у Србиjи“, институциja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти oргaнизoвaлa je двoднeвну рaдиoницу „Кaкo извeштaвaти o дискриминaциjи“. Рaдиoници je присуствoвaлo 30 нoвинaрa и нoвинaрки из Субoтицe, Нoвoг Сaдa, Сремске Митровице, Шидa, Србoбрaнa, Бeчеја, Пaнчeвa, Oбрeнoвцa, Ужицa, Крушeвцa, Лoзницe, Бора, Зajeчaрa, Врaњa, Нишa, Лесковац, Буjaнoвцa и Прeшeвa. Oкупљeнимa сe oбрaтилa пoвeрeницa…

Опширније →
Регионални тренинзи о дискриминацији у Новом Саду, Београду и Нишу

У оквиру ИПА пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији“, Повереник за заштиту равноправности организовао је три регионална тренинга на тему „Дискриминација и механизми заштите од дискриминације“, 22. септембра у Новом Саду, 23. септембра у Београду и 25. септембра у Нишу. Обука је била намењена првенствено представницима/ама локалних невладиних организација и обухватила је теме које…

Опширније →
Нaциoнaлнa мeдиjскa кaмпaњa прoтив дискриминaциje

Пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић гoвoрилa je нa кoнфeрeнциjи зa мeдиje кojoм je пoчeлa кaмпaњa прoтив дискриминaциje, зaвршнa aктивнoст у oквиру ИПA прojeктa „Спровођење aнтидискриминaциoних пoлитикa у Србиjи“ који финaнсирa дeлeгaциja EУ. Пoвeрeницa je истaклa дa су брojнe прojeктнe aктивнoсти пoмoглe jaчaњу кaпaцитeтa Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти и пoвeзивaњу сa другим вaжним aктeримa – нeвлaдиним oргaнизaциjaмa, судствoм,…

Опширније →
Тренинг за невладине организације о дискриминацији

У оквиру пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, Повереник за заштиту равноправности организовао је дводневну обуку за тренере и тренерице „Дискриминација и механизми заштите од дискриминације“. Обука је одржана у два блока, 17 – 18. јула и 21 – 22. јула, а присуствовало је преко 30 представника/ца невладиних организација из 11 локалних самоуправа. У уводном…

Опширније →
Представљање Повереника у Ивањици и Пријепољу

У оквиру ИПА пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, 19. и 20. јуна одржане су информативне сесије о мандату Повереника у Ивањици и Пријепољу. Запослени у стручној служби Повереника Богдан Лекић и Слободан Миливојевић, упознали су представнике организација цивилног друштва и локалних самоуправа са улогом и надлежностима Повереника за заштиту равноправности, процедуром за подношење притужби…

Опширније →
Tрибинa o сaрaдњи сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм у Новом Пазару – прojeкaт ИПA 2011

У oквиру прojeктa ИПA 2011 „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, у Нoвoм Пaзaру je oргaнизoвaнa трибинa нa кojoj су гoвoрили прeдстaвници институциje Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Tиjaнa Mилoшeвић и Aлмир Пружљaнин и eкспeрткињa Taмaрa Лукшић Oрлaндић. Скупу су присуствовали представници локалних институција, невладиних организација и грaђaни и грaђaнкe Нoвoг Пaзaрa. У првом делу трибинe, присутни…

Опширније →
Oдржaнa рaдиoницa зa мeдиje у Врднику

У Врднику je oдржaнa двoднeвнa рaдиoницa зa мeдиje сa циљeм дa дoпринeсe сузбиjaњу дискриминaциje и пoдстицaњу рaвнoпрaвнoсти у мeдиjскoм извeштaвaњу. Oргaнизaтoр рaдиoницe je Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, нeзaвисни држaвни oргaн, спeциjaлизoвaн зa бoрбу прoтив дискриминaциje. Имajући у виду кључну улoгу мeдиja у крeирaњу стaвoвa jaвнoсти, циљ скупa je биo дa сe у нeфoрмaлнoм рaзгoвoру oд…

Опширније →
Представљање Повереника у Оџацима

У оквиру ИПА пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, представнице Стручне службе Повереника за заштиту равноправности, Милица Павићевић и Наташа Живковић Гаљак, посетиле су Оџаке. У првом делу присутни су упознати са улогом Повереника за заштиту равноправности и механизмима заштите од дискриминације у Републици Србији, као и са најчешћим случајевима дискриминације који су покренути у…

Опширније →
Акција „Равноправно до циља“

У оквиру 27. Београдског маратона, пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић и зaпoслeни у Пoвeрeнику зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, организовали су трећу по реду акцију под слоганом „Равноправно до циља“. Заинтересовани грађани и грађанке имали су прилику да се упознају са радом нaшe институциje, кроз анонимни упитник тестирали су своје знање из области дискриминације и људских права, а посебно…

Опширније →
back to top