Повереник за заштиту равноправности предао скупштини Србије редовни извештај за 2022. годину

Повереник за заштиту равноправности предао је Народној скупштини Републике Србије тринаести Редовни годишњи извештај у области заштите равноправности за 2022. годину.

Највећи број притужби грађана током 2022. године односио се на дискриминацију по основу националне припадности, старосног доба, здравственог стања, инвалидитета, пола, брачног и породичног статуса. Међу притужбама по основу националне припадности највећи број поднет је због дискриминације ромске националне мањине (87,7%), што указује на преовлађујуће ставове, социјалну дистанцу, стереотипе и предрасуде са којима се Роми и Ромкиње суочавају.

Када је реч о областима, највише притужби поднето је због дискриминације у поступцима пред органима јавне власти, као и поступку запошљавања или на послу. У односу на претходне године, повећан је и број притужби због дискриминаторног говора у јавном простору (спортским и другим догађајима или од стране јавних личности), на друштвеним мрежама и у медијима.

Поверенику се током године обратило 3.300 грађана који су очекивали помоћ и подршку у остваривању различити права и услуга, а поступак је вођен у 1.879 предмета. Повереник је упутио укупно 412 препорука мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације. По  донетим препорукама поступљено је у 88,4% случајева, што наставља тренд поступања по препорукама из претходних година.

Поред редовног годишњег извештаја, Повереник је током 2022. године израдио Извeштaj o мoнитoрингу спрoвoђeњa Националног акционог плана зa примeну Рeзoлуциje 1325 Сaвeтa бeзбeднoсти Уjeдињeних нaциja – жeнe, мир и бeзбeднoст у Рeпублици Србиjи (2017-2020), а сачињена је и редовна годишња Анализа учешћа жена у јавном и политичком животу.

Print Friendly, PDF & Email
back to top