Мишљење по притужби У.Р.и.Ц. против Г.Б. Секретаријата за информисање због дискриминације на основу сексуалне оријентације

бр. 07-00-00456/2017-02  датум:  28.2.2018.

 

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење jе донето у поступку поводом притужбе У.Р.и.Ц која је поднета против Г.Б. – Секретаријата за информисање, због дискриминације на основу сексуалне оријентације. У притужби је између осталог наведено да је Г.Б. – Секретаријат за информисање спровео Конкурс за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2017. години и донео Решење о расподели средстава којим није подржан пројекат подносиоца притужбе „Повећање видљивости ЛГБТ културе“. У образложењу ове одлуке наведено је „да се пројектом не остварује шири значај информисања становништва на територији Г.Б., чиме се не остварује намена конкурса. Према мишљењу подносиоца притужбе, тражење „ширег значаја информисања становништва на територији Г.Б.“ од једног мањинског медија и пројекта намењеног мањинској групи, представља кршење права и дискриминацију ЛГБТ популације на основу сексуалне оријентације. У изјашњењу и допуни изјашњења Г.Б. – Секретаријата за информисање, између осталог, наведено је да се приликом оцене пројеката узимају у обзир сви критеријуми прописани конкурсом, те разрађеност пројекта, његов циљ, намена и циљне групе, као и да се сваки пројекат сагледава у целини. Учесници конкурса који су добили средства за суфинансирање пројеката остварују намену конкурса испуњењем свих критеријума, као и усклађеношћу пројектних актвности са циљем и буџетом пројекта. У изјашњењу је, такође, наведено да се оцена да ли је неки пројекат допринео унапређењу информисања и равноправности одређене друштвене групе, даје по завршетку пројекта. Г.Б. је у свом изјашњењу истакао да је ранијих година суфинансирао пројекте различитих удружења која се баве заштитом права ЛГБТ популације. Повереник за заштиту равноправности најпре констатује да су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе и изјашњења који су од значаја за утврђивање дискриминације. Наводи који се односе на евентуалне пропусте у раду или поступању за које су надлежни други државни органи, нису узети у разматрање. У току поступка је утврђено да је Г.Б. расписао конкурс за суфинансирање производње медијских садржаја, те да су конкурсом прописани критеријуми које сваки пројекат мора да испуни, а у које између осталог спадају и мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. У поступку је утврђено да Г.Б., као јединица локалне самоуправе, има право да средства из свог буџета определи за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, те може, поред критеријума који су прописани Законом о јавном информисању и медијима, као и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, да пропише и додатне критеријуме за оцену пројеката у циљу остваривања намене конкурса.Такође, анализом критеријума који су постављени конкурсима у 2016. и 2017. години, утврђено је и да су прописани критеријуми за оцену пројеката у обе године истоветни. Из чињенице да подносилац притужбе није добио средства на конкурсу не може се закључити да је то у вези са сексуалном оријентацијом ЛГБТ особа чија права ова организација заступа, посебно имајући у виду да је Г.Б. током претходних година суфинанисирао пројекте ЛГБТ организација, укључујући и пројекат подносиоца притужбе. Стога, се може констатовати да се постављени критеријуми из конкурса који је расписан 2017. године, не могу сматрати препреком за суфинансирање пројекта подносиоца притужбе. Имајући у виду наведено, Повереник за заштиту равноправности дао је мишљење да Град Беогард – Секретаријат за информисање, расписивањем и спровођењем јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности се обратило У. „Р.и.ц.“ притужбом против Г.Б. – Секретаријата за информисање, због дискриминације на основу сексуалне оријентације.
  • У притужби и допуни притужбе је, између осталог, наведено:
 • да је Г.Б. расписао конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2017. години;

 

 • да је Решењем о расподели средстава по расписаном конкурсу, које је донето на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, члана 26. Одлуке о градској управи, Одлуке о буџету Г.Б. и Одлуке о расписивању конкурса за суфинасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2017. години, извршен акт дискриминације на основу сексуалне оријентације, јер су припадници ЛГБТ популације стављени у неравноправан положај тиме што није подржан ни један ЛГБТ пројекат;

 

 • да су средства по спроведеном конкурсу, између осталих, добили и Д.н „А.“ д.о.о. Б.- С.Г., „М.м.“ д.о.о. Б., „И.И.м.“д.о.о. Б. и „И.т.“ д.о.о. са појединачним пројектима;

 

 • да су против наведених медијских установа поднете жалбе Савету за штампу, који је након спроведеног поступка утврдио да је прекршен Кодекс новинара Србије, а да по одлукама Савета није поступљено. Против ових медијских установа покренут је поступак пред Повереником за заштиту равноправности, који је по спроведеном поступку донео мишљења са препоруком, по којима није поступљено;

 

 • да медији који су добили средства нису испунили све критеријуме за оцену пројекта, јер је између осталог предвиђено да је критеријум за оцену пројекта и мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а нарочито гаранције које се односе на то да ли су учеснику конкурса изречене мере од државних органа или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда, као и доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

 

 • да је на наведени начин извршен акт дискриминације и у неравноправан положај су стављени они медији који у свом раду поштују професионалне и етичке стандарде новинарске професије и који до сада нису прекршили Кодекс новинара Србије;

 

 • да је у тексту конкурса било наведено да су ближи критеријуми за оцену пројеката између осталог и мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, и других мањинских група. Међутим, без обзира на овако постављен критеријум за оцену пројекта, Г.Б. није подржао ни један ЛГБТ пројекат;

 

 • да је подносилац притужбе конкурисао пројектом „П. в. ЛГБТ к“ кроз м. О., али није добио средства за суфинасирање пројекта, са образложењем у коме је између осталог наведено да се пројектом не остварује шири значај информисања становништва на територији Г.Б., чиме се не остварује намена конкурса;

 

 • да тражење „ширег значаја информисања становништва на територији Г.Б.“ од једног мањинског медија и пројекта намењеног мањинској групи, представља кршење права и дискриминацију ЛГБТ популације на основу сексуалне оријентације;

 

 • да су на наведени начин, према мишљењу подносиоца притужбе, грубо прекршена права ЛГБТ популације и извршена је дискриминација на основу сексуалне оријентације. Ово нарочито ако се узме у обзир да м. О. постоји од 2009. године, да је једини магазин те врсте у Србији, те да је раније био подржан од различитих локалних самоуправа, као и од Министарства културе и информисања.

1.3. У прилогу притужбе и допуне притужбе достављени су: 1) решење Г.Б. о расподели средстава; 2) текст конкурса; 3) Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања; 4) жалбе Савету за штампу; 5) пројекат Регионалног инфо центра поднет Секретаријату за инфоримисање Г.Б.;

1.4. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење Г.Б. – Секретаријата за информисање.

 • У изјашњењу Г.Б. – Секретаријата за информисање, између осталог, наведено је:
 • да се у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, приликом оцене пројеката, узимају у обзир сви критеријуми који су наведени у Правилнику и ближи критеријуми који су наведени у тексту конкурса у складу са законом. Учесници конкурса који су добили средства за суфинансирање пројеката остварују намену конкурса уколико су испуњени критеријуми који су наведени у тексту конкурса, „усклађеност пројектних активности са циљем пројекта и усклађеност пројектних активности са буџетом пројекта, односно целокупан пројекат се узима у обзир према свим критеријумима који су наведени“;

 

 • да је, приликом подношења пријаве, сваки учесник конкурса у обавези да попуни пријавни образац који садржи: опис пројекта (тема, сврха, циљна група, формат, број медијских садржаја), број и врста планираних медијских садржаја, територију реализације пројекта, период реализације пројекта, значај пројекта, циљ пројекта, примарне и секундарне циљне групе, опис активности, план реализације пројектних активности, резултати и индикатор, одрживост резултата пројекта и након његове реализације, мониторинг и евалуација пројекта, биографије кључних учесника, искуство подносиоца пријаве и анализу ризика. Уз подношење обрасца пријаве, учесник конкурса је у обавези и да поднесе и образац буџета који мора да буде усклађен са свим што је наведено у пројекту и који ће предвидети реалне трошкове које ће орган који је расписао конкурс суфинансирати;

 

 • да се циљне групе наводе и на самом обрасцу пројекта, док се пројекат оцењује у зависности од разрађености теме пројекта, његове сврхе, циљне групе, формата садржаја које наводе учесници конкурса и осталих података у обрасцу, уз критеријуме који су наведени у конкурсу у складу са законом и Правилником;

 

 • да се чињеница да ли је неки пројекат утицао на квалитет информисања циљних група оцењује на основу наративног и финансијског извештаја и доказа о реализацији пројекта, који се подноси по завршетку пројекта, са свим оправданим трошковима приликом његове реализације. Поред тога, Секретаријат приступа провери да ли је пројекат заиста реализован како је наведено у пријави, али и у наративном и финансијском извештају;

 

 • да у ће у зависности од разрађености пројекта зависити и да ли испуњава критеријуме који су наведени у самом пројекту, што зависи од самог подносиоца пројекта. Сваки критеријум који је наведен у конкурсу је подједнако важан, уз посебан осврт на критеријуме који су наведени у члану 18. Правилника;

 

 • да се води рачуна и о томе да ли је неки подносилац пројекта раније већ учествовао и добио новчана средства и да ли их је оправдао, јер је у самом тексту конкурса наведено да учесник конкурса који је раније добио средства за пројектно суфинансирање, а није у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднео наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, неће имати право учешћа на конкурсу, као и она лица која су ненаменски трошила средства;

 

 • да је Г.Б. на ранијим конкурсима издвајао новчана средства за суфинансирање медијских садржаја ЛГБТ популације, који нису оправдали реализацију пројекта, док се један пројекат још увек реализује;

 

 • да у конкретном случају није дошло до повреде равноправности у односу на било ког учесника конкурса, већ је комисија сваки пројекат ценила према самом пројекту, његовој разрађености и усклађености, а узимајући у обзир намену и циљ конкурса.

 

 

 • На тражење Повереника за заштиту равноправности, а у циљу потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, Г.Б. – Секретаријат за информисање је доставио допуну изјашњења у којој је наведено:

 

 • да је пројекат Р.и.ц. оцењен у складу са критеријумима који су наведени у Правилнику, као и у складу са ближим критеријумима који су наведени у самом конкурсу. Учесници конкурса који су добили средства за суфинансирање пројеката оставарују намену пројекта уколико су испуњени критеријуми који су наведени у тексту конкурса, усклађеност пројектних активности са циљем пројекта и усклађеност пројектних активности са буџетом пројекта „односно целокупан пројекат се узима у обзир према свим критеријумима који су наведени“;

 

 • да приликом подношења пријаве, сваки учесник конкурса је у обавези да попуни пријавни образац који садржи: опис пројекта (тема, сврха, циљна група, формат, број медијских садржаја), број и врста планираних медијских садржаја, територију реализације пројекта, период реализације пројекта, значај пројекта, циљ пројекта, примарне и секундарне циљне групе, опис активности, план реализације пројектних активности, резултати и индикатор, одрживост резултата пројекта и након његове реализације, мониторинг и евалуација пројекта, биографије кључних учесника, искуство подносиоца пријаве и анализу ризика. Уз подношење обрасца пријаве учесник конкурса је у обавези и да поднесе и образац буџета који мора да буде усклађен са свим што је наведено у пројекту и који ће предвидети реалне трошкове које ће орган који је расписао конкурс суфинансирати. На наведени начин, „узимајући у обзир све критеријуме и разрађеност пројекта, учесници Конкурса који су добили средства за суфинансирање пројеката су усклађивали реалне потребе, проблеме потребама и приоритетима циљних група“;

 

 • да чињеница да ли је неки пројекат допринео унапређењу положаја и равноправности одређених циљних група, може се оценити по завршетку пројекта и каснијим ефектом и утицајем пројекта, уколико и подносилац настави спровођење пројекта из сопствених средстава;

 

 • да је намена конкурса јавно информисање грађана на територији Г.Б., а у складу са циљним групама, „примарне и секундарне“, као и осталим критеријумима, оцењује се и значај који би пројекат могао да оствари приликом реализације;

 

 • да чињеница да ли је неки пројекат утицао на квалитет информисања циљних група се оцењује на основу наративног и финансијског извештаја и доказа о реализацији пројекта који се подносе по заврштеку пројекта, са свим оправданим трошковима приликом њихове реализације. Поред достављања свих потребних доказа приступа се и провери да ли је пројекат заиста реализован на начин како је наведено у пријави, али и наративном и финансијском извештају;

 

 • да је Г.Б. раније издвајао средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, што се може видети из решења о расподели средстава и анализе пројекта који су доступни на интернет страници Г.Б.;

 

 • да је конкурсна комисија оцењивала „сваки пројекат према самомом пројекту (не према учеснику конкурса)“, његовој разрађености и усклађености, узимајући у обзир намену и циљ конкурса.

 

1.7. У прилогу изјашњења достављено је: 1) решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2015. години од 7. децембра 2015. године; 2) решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2016. години од 12. децембра 2016. године; 3) анализа суфинансираних пројеката на конкурсу из области јавног информисања – конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2015. години.

 

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс), који је Г.Б. расписао на основу Решења Комисије за контролу државне помоћи, Уредбе о правилима за доделу државне помоћи[2], Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања[3], Одлуке о Градској управи Г.Б.[4] и Одлуке о буџету Г.Б. за 2017. годину[5], утврђено је да је конкурс расписан за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Г.Б.; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

 • Конкурсом су прописани критеријуми за оцену пројеката, и то: I Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања: 1) значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања, остваривање намене конкурса, усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа; 2) утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта, разрађености и изводљивости плана реализације пројекта и степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка); 3) капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта, неопходних ресурса за реализацију пројекта и стручних и професионалних референци предлагача пројекта које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта и 4) буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. II Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима (да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије); доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

 • Конкурсом су, такође, прописани и ближи критеријуми за оцењивање пројеката и то: да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Г.Б.; мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика; актуелност теме и доступност већем броју корисника; мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд; мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

 

 • Конкурсом је, даље, прописано да право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
 • Увидом у Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2017. години, број 401-1/2017 од 17. октобра 2017. године, које је објављено и на интернет адреси Г.Б.[6], утврђено је да се наведеним решењем расподељују средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години, у складу критеријумима конкурса. Подносиоци пријава који су добили средства су: „С. Б“, „ Д.н. „А“ д.о.о. Б.- С.Б., Б.д.о.о п.з.а.и.тв.п., п.з.а.тв.п.И. д.о.о. Б-З, П.з.а.тв.п.З. д.о.о. Б.- Р, Ф.д.о.о. Б.-З., М.м. д.о.о. Б.- С.Б, П.д.р.д. Н. д.о.о., И.д.о.о, П.М.П. д.о.о о. М. к., С.б., В.з.р. д.о.о., п.д. „l. N.d.o.o.“ Б., У.р.м. С., S.c.g.d.o.o., Д.п.п.у „Г-Т.“ д.о.о, „Г-Т“ д.о.о., Т.Г., д.п.п.у. „Г.-т.“ , „И.Т.“д.о.о., ИИМ д.о.о, V.c. d.o.o, I.g. d.o.o., С.д.о.о, П-п-к.д.а.п.т.п., В.И. ПР, ав.п. „…“ P.
 • У другом ставу диспозитива Решења о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2017. години, број 401-1/2017 од 17. октобра 2017. године, наведено је да због неиспуњености услова у тексту Конкурса, а на основу предлога одлуке о рaсподели средстава од стране комисије, у складу са законом, није, између осталог, подржан пројекат „ П.в.л.к“, подносиоца пројекта РИЦ. Такође је утврђено да је у образложењу решења, под редним бројем 13, наведено да је подносилац пријаве Регионални инфо центар благовремено доставио пријаву са непотпуном документацијом, те је упућено обавештење за допуну документације у складу са чланом 11. Правилника, која је доствљена у накнадно одређеном року, у складу са конкурсом и Правилником. Наведено је да се пројектом „не остварује шири значај информисања становништва на територији Г.Б., чиме се не остварује намена конкурса. Пројектом се не би остварили позитивни ефекти након што се оконча подршка и одрживост пројекта није на завидном нивоу. Оцена пројекта је вршена у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинасирању пројеката за оставривање јавног интереса у области јавног информисања.“
 • Увидом у интернет страницу Г.Б., утврђено је да су конкурсом за расподелу средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања за 2016. годину[7], прописани следећи критеријуми за оцену пројеката, и то: Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања; 1.1. Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско-истраживачког приступа. Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка). Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности 2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима: 2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда; 2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су: 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Г.Б.; 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика; 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника; 4. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група; 5. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.
 • Увидом у Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информсања на територији Г.Б. у 2016. години број 401-1/2016 од 12. децембра 2016. године, које је објављено и на интернет адреси Г.Б.[8], утврђено је да се наведеним решењем расподељују средства за суфинансирање пројеката подносиоцима пројеката: И. …, „И.к.“-Б. „ Д.р.т.а. c.n“ д.о.о. Н., П.д. M.l.N. d.o.o, Б.б…. д.о.о., П.д.р.д.N.d.o.o., Д.У. .Р., с.з.к.и.в.п. C., A.t. д.о.о.Б.-Н.Б, В.з.р. д.о.о. , С.М. д.о.о., П.д.з.н.и.м. „П.н.и.д.м. д.о.о. Б.“ У.н.С, Д.з.н.и.д. А. … д.о.о. Б., З.п.,ТДИ р.т. д.о.о., Р.Ј.д.о.о.,Б. д.о.о.- П.а.и .т.п., Р.Н. д.о.о., И. д.о.о, А.м.г. д.о.о., У.Р.И.Ц,, НИД к. Н. а.д., С.д. д.о.о, Ф.н.и.д. д.о.о., А.п.-П.а.и.в.м. М.М. ПР, М.р.д.о.о, И.д.о.о, п.а.т.п., I.g. д.о.о, I.f.- с.з.а.в.п. М.С. ПР, GMC t. d.o.o, S.u.d.o.o. У образложењу решења наведено је да је комисија оцењивала пројекте на основу критеријума у расписаном конкурсу, а имајући у виду намену и циљ конкурса.
 • Увидом у решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2015. години, број 401-1/2015 од 7. децембра 2015. године, које је објављено и на интернет адреси Г.Б., утврђено је да се наведеним решењем расподељују средства за суфинансирање пројеката подносиоцима пројеката: Д.о.о.з.е.р.п. F. Б.В., Р.К. д.о.о. В., Д.У. ПР С.з.к.и.в.п. „C“, И.г.д.о.о.Б., У. „П.п.Б“, Д.з.р.т.а. „Kc.n“ d.o.o., П.з.и.и.м.с.М. д.о.ом Р.д.п. С.Б. д.о.о. Б., I.b.d.o.o, „И.К.- Б, о.з.з.п.и.п.ж.и.“, „Р“-р.н.н.о., С.Д. д.о.о.Б., S d.o.o Б., Д.з.п.п.у. GMC- T. d.o.o., M.J. П.Р., а.з.п.к.д. А.Б., С.с.Б., В.з.р. д.о.о., У.“Ц.зи.о.“, „Д.з.н.и.д.“, „А. …“ д.о.о., „Р.ц. Р“, Н.-и.д. Ф. д.о.о. У образложењу решења наведено је да је комисија оцењивала пројекте на основу критеријума у расписаном конкурсу, а имајући у виду намену и циљ конкурса.
 • Увидом у анализу суфинансираних пројеката на конкурсу из области јавног информисања – конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Г.Б. у 2015. години, од јануара 2017. године, утврђено је да су анализом предвиђени и интерни елементи на основу којих су пројекти оцењивани, и на основу којих се утврђује оцена финансијског извештаја. Такође, сви учесници конкурса који су добили средства за суфинансирање пројеката су дужни да након имплементације пројекта доставе наративни и финансијски извештај, а у случају да то не учине, или уколико се установи да су подносиоци пројеката средства ненаменски трошили, губе право учешћа на будућим конкурсима, док Г.Б. може тражити повраћај датих средстава у судском поступку.
 • Увидом у пројекат У.Р.И.Ц. под називом „П.в.ЛГБТ.к“ утврђено је да је у одељку који је намењен за „опис пројекта“ наведено да је фокус пројекта на култури и уметности ЛГБТ заједнице, пре свега у Србији, а кроз серију текстова у магазину Оптимист којима се промивише и повећава видљивост ЛГБТ културе. Циљне групе пројекта су припадници ЛГБТ популације и млади  који живе у Београду, Нишу, Новом Саду итд. Као примарне циљне групе наведене су младе ЛГБТ особе које живе у Србији, пре свега у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Лесковцу, Зрењанину, Шапцу, Сремској Митровици, ЛГБТ организације, НВО организације за људска права у Србији, културне институције и центри чије активности могу бити интересантне ЛГБТ особама. Период реализације пројекта је од јануара до децембра 2018. године.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, достављене доказе, као и антидискриминационе и друге прописе.

 

Правни оквир

3.1. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[9] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.2. Устав Републике Србије[10] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

3.3. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.[11]

3.4. Одредбом члана 15. став 1. тачка 6. Закона о јавном информисању и медијима[12], прописано је да је јавни интерес у области јавног информисања информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група, док је ставом 2. истог члана прописано да се Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе стара о остваривању јавног интереса подстичући разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, што доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. Одредбом члана 16. став 1. тачка 4. овог закона прописано је да Република Србија остварује јавни интерес у области јавног информисања искључиво  суфинансирањем пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса, док је одредбом члана 17. став 1. прописано да Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и распоређује их на основу спроведених јавних конкурса (у даљем тексту: конкурс) и појединачним давањима, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације. Надаље чланом 23. овог закона прописани су критеријуми за оцену пријава на конкурс, и то на тај начин што се пријаве на конкурс оцењују према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. овог закона и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима, док је ставом 2. истог члана прописано да се ближи критеријуми за сваки расписани конкурс објављују у јавном позиву за учешће на конкурсу.

3.5. Чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања[13], који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима, прописани су критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти. Ови критеријуми су: 1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања; 2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана, посебно се оцењује: 1. Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа. 2. Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка). 3. Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. 4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Истим чланом прописано је и да на основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује: 1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије); 2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. Ставом 3. истог члана прописано је да за сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити и ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

 

Анализа навода притужбе, изјашњења и достављених прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.6. Повереник за заштиту равноправности најпре констатује да су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе и изјашњења који су од значаја за утврђивање дискриминације. Наводи који се односе на евентуалне пропусте у раду или поступању за које су надлежни други државни органи, нису узети у разматрање.

3.7. Имајући у виду садржину притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, задатак Повереника био је да испита да ли је Г.Б., расписивањем и спровођењем конкурса за суфинансирање медијских садржаја у 2017. години, дискриминисао припаднике и припаднице ЛГБТ популације на основу личног својства – сексуалне оријентације.

3.8. Ради давања одговора на ово питање, Повереник за заштиту равноправности је анализирао јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, који је расписао Г.Б. и утврдио да је намена овог конкурса суфинасирање медијских садржаја из области јавног информисања који дoприносе задовољавању потреба грађана за информацијама из свих области живота  и подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група. У конкурсу је наведено да су критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс: 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и 2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. На основу првог критеријума (мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања) посебно се оцењује: Значај пројекта са становишта: остваривање јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа; Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група; мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта; степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка); Капацитети са становишта: степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходни ресурси за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта и Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. На основу другог критеријума (мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима) посебно се оцењује: да ли су учеснику конкурса изречене мере од државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије и од Савета за штампу), те доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. Поред ових критеријума, у конкурсу су наведени и ближи критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти. У ове критеријуме, између осталог, спадају: информисање становништва на територији Г.Б., актуелност теме и доступност већем броју корисника, мера у којој пројекат доприноси унапређењу положаја равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд, као и мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности. Утврђено је и да је конкурсом предвиђено да је сваки подносилац пројекта дужан да уз пријаву на учешће на конкурсу достави и попуњен предлог пројекта и попуњен буџет пројекта.

3.9. Повереник за заштиту равноправности је, даље, утврдио да је Г.Б. -Секретаријат за информисање, ранијих година, суфинасирао пројекте удружења која се баве заштитом права ЛГБТ популације, те је тако 2015. године суфинансиран пројекат У. П.п. под назовом „Ш.з.б.ЛГБТ.з/Д.ф. „У.“, док је 2016. године суфинасиран и пројекат подносиоца притужбе – Р.И.Ц. под називом „П.в.ЛГБТ.к.у Б.“. Повереник је утврдио и да сваки пројекат, након  реализације, подлеже анализи, и то за суфинансиране пројекте из 2015. године у 2017. години, а за пројекте из 2016. години у 2018. години која анализа још није објављена на интернет страници Г.Б.. Ова анализа се врши са аспекта намене и критеријума конкурса, специфичних критеријума на основу којих су оцењивани пројекти (да је пројекат од већег значаја за информисање становиништва на територији Г.Б., актуелност теме и доступност већем броју корисника, мера у којој предложени пројекти доприносе унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група, итд), финансијски аспекти конкурса, начин одлучивања о пројектима који се спроводи у поступку чија је суштина да Г.Б., без дискриминације, суфинансира пројекте који су у складу са јавним интересом. У оквиру анализе дати су интерни елементи на основу којих су пројекти оцењивани и на основу којих се утврђује оцена финансијског извештаја. Такође, сви учесници конкурса који су добили средства за суфинансирање пројеката су дужни да након имплементације пројекта доставе наративни и финансијски извештај, а у случају да то не учине, или уколико се установи да су подносиоци пројеката средства ненаменски трошили, губе право учешћа на будућим конкурсима, док Г.Б. може тражити повраћај датих средстава у судском поступку. Анализом критеријума који су постављени конкурсима у 2016. и 2017. години, утврђено је и да су прописани критеријуми за оцену пројеката у обе године истоветни.

3.10. Повереник за заштиту равноправности приступио је и анализи прописа којима је регулисана област јавног информисања и обавеза јединица локалне самоуправе у погледу оставаривања јавног интереса, као и начина на који се он остварује. С тим у вези, важно је указати на одредбе члана 15. Закона о јавном информисању и медијима, којим је прописано да се под јавним интересом у области јавног информисања сматра и информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група, а да се Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе стара о остваривању јавног интереса подстичући разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, што доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. Такође, чланом 16. овог закона прописан је начин остваривања јавног интереса у информисању, односно, прописано је да Република Србија остварује јавни интерес суфинансирањем пројеката у области јавног информисања, док је чланом 17. став 1. истог закона прописано да Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и распоређује их на основу спроведених јавних конкурса и појединачним давањима. Такође, чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима прописани су и критеријуми на основу којих ће се пројекти оцењивати, а то су: мера у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. овог закона и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима, док је ставом 2. истог члана прописано да се ближи критеријуми за сваки расписани конкурс објављују у јавном позиву за учешће на конкурсу. Такође, Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима, прописани су и ближи критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс, и то мера у којој је предложена пројектна активност попобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, као и мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким стандардима.

3.11. Након анализе релевантних прописа и критеријума јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, Повереник за заштиту равноправности приступио је анализи поступања Г.Б. – Секретаријата за информисање, приликом расписивања и спровођења конкурса за суфинансирање медијских садржаја у 2017. години, са аспекта антидискриминационих прописа. С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности ценио је наводе из изјашњења Г.Б. – Секретаријата за информисање да учесници конкурса који су добили средства за суфинансирање пројеката остварују намену конкурса уколико су испуњени критеријуми који су наведени у тексту конкурса, усклађеност пројектних активности са циљем пројекта, као и усклађеност пројектних активности са буџетом конкурса, односно целокупан пројекат се узима у обзир према свим критеријумима прописаним конкурсом, а сваки учесник конкурса попуњава пријавни образац који садржи податке о опису пројекта (тема, сврха, циљна група, формат, број медијских садржаја), број и врста планираних медијских садржаја, територију реализације пројекта, период реализације пројекта, значај пројекта, циљ пројекта, примарне и секундарне циљне групе, опис активности, план реализације пројектних активности, резултати и индикатор, одрживост резултата пројекта и након његове реализације, мониторинг и евалуација пројекта, биографије кључних учесника, искуство подносиоца пријаве и анализу ризика. Уз подношење обрасца пријаве, учесник конкурса је у обавези и да поднесе и образац буџета који мора да буде усклађен са свим што је наведено у пројекту и који ће предвидети реалне трошкове које ће орган који је расписао конкурс суфинансирати. Такође, сваки учесник конкурса наводи циљну групу у обрасцу пројекта. У изјашњењу је истакнуто да се чињеница да ли је неки пројекат утицао на квалитет информисања циљне групе оцењује на основу наративног и финансијског извештаја који учесник конкурса који је добио средства подноси по завршетку пројекта, а испуњеност критеријума зависи од разрађености самог пројекта, што зависи од самог подносиоца пројекта, на шта град нема утицаја. Повереник за заштиту равноправности прихватио је ове наводе из изјашњења Г.Б. – Секретаријата за информисање, имајући у виду одредбе Закона о јавном информисању и медијима, као и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

3.12. Са друге стране, Повереник за заштиту равноправности је имао у виду и наводе из притужбе да је у образложњу Решења о расподели средстава наведено „да се пројектом не остварује шири значај информисања становништва на територији Г.Б., чиме се не остварује намена конкурса“, те да према мишљењу подносиоца притужбе, тражење „ширег значаја информисања становништва на територији Г.Б.“ од једног мањинског медија и пројекта намењеног мањинској групи, представља кршење права и дискриминацију ЛГБТ популације на основу сексуалне оријентације. С тим у вези, Повереник указује на одредбу члана 23. Закона о јавном информисању и медијима, којим су прописани критеријуми на основу којих се оцењују појединачни пројекти, али и могућност да орган који упућује јавни позив пропише и ближе критеријуме за оцењивање пројеката. Г.Б. је у конкурсу као додатне критеријуме одредио: да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Г.Б.; актуелност теме и доступност већем броју корисника; те мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група. Из наведеног произлази да је Г.Б., као локална самоуправа која је расписала конкурс и одвојила део средстава из буџета, имао право да постави додатне критеријуме за оцену појединачних пројеката, као и да поред општих постави и посебне услове на основу којих ће вршити оцену пројеката. Такође, анализа конкурса показује да Г.Б. прописао критеријуме једнаке за све учеснике, без обзира о каквом медију је реч.

3.13. Повереник за заштиту равноправности је нарочито ценио чињеницу да је Г.Б. – Секретаријат за информисање, на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја које је спроводио ранијих година (2015. и 2016. године) суфинансирао медијске садржаје и пројекте које су подносила удружења која се баве заштитом права ЛГБТ популације, међу којима је и пројекат подносиоца притужбе под називом „П.в.ЛГБТ.к.у Б.“ Повереник, даље, констатује да се из чињенице да подносилац притужбе није добио средства на конкурсу не може закључити да је то у вези са сексуалном оријентацијом особа чија права ова организација заступа, имајући у виду да је претходних година Г.Б. одобравао средства по истим конкурсима управо ЛГБТ организацијама. Важно је напоменути и да су критеријуми за за оцену пројеката, прописани конкурсима Г.Б. у 2016. и 2017. години, истоветни, односно, Г.Б. није поставио неки нови критеријум који би онемогућио ЛГБТ организације да добију средства у 2017. години.

3.14. Имајући у виду наведено, може се констатовати да је Г.Б. – Секретаријат за информисање пружио довољно доказа на основу којих се може закључити да нису дискриминисали припаднике и припаднице ЛГБТ популације на основу личног својства – сексуалне оријентације. Наиме, као што је указано, Г.Б., као јединица локалне самоуправе, има право да средства из свог буџета определи за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, те може, поред критеријума који су прописани Законом о јавном информисању и медијима, као и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, да пропише и додатне критеријуме за оцену поједначних пројеката у циљу остваривања намене конкурса – суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Г.Б.. Такође, анализа садржаја објављених на интернет страници Г.Б. показала је да је Г.Б. током претходних година суфинанисирао пројекте ЛГБТ организација, укључујући и пројекат подносиоца притужбе, применом критеријума конкурса који су, како је већ напоменуто били истоветни, односно овако постављени критеријуми из конкурса који је расписан 2017. године, не могу се сматрати препреком за суфинансирање пројекта подносиоца притужбе.

3.15. Повереник за заштиту равноправности имао је у виду и наводе из притужбе да су неке од суфинансираних пројеката поднели произвођачи медијских услуга којима су извречене мере регулаторних тела или тела за саморегулацију због кршења професионалних и етичких стандарда, те да су на овај начин учесници конкурса који поштују ове стандарде стављени у неравноправан положај. Међутим, Повереник за заштиту равнопраности указује да је у тачки 2. конкурса, која се односи на меру пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, прописано да податке о овим чињеницима прикупља стручна служба органа који спроводи конкурс од Регулаторног тела за електронске медије и Савета за штампу. Дакле, имајући у виду наведено, уколико стручна служба Г.Б. није прибавила податке о овим чињеницама од одговарајућих тела, то евентуално може да представља пропуст у раду стручне службе, али Повереник за заштиту равноправности, у складу са чланом 33. Закона о забрани дискриминације, није надлежан да утврђује да ли је до оваквог пропуста дошло. Са друге стране, у Решењу о расподели средстава за суфинансирање производње медијских садржаја на територији Г.Б. за 2017. годину, прописано је да се против наведеног решења може покренути управни спор.

3.16. Због свега наведеног, а не улазећу у оцену правилности и законитости рада конкурсне комисије, јер је ова оцена у надлежности других државних органа, Повереник за заштиту  равноправности, поступајући у оквиру својих законом прописаних надлежности, донео  је мишљење да Г.Б. – Секретаријат за информисање није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби У.Р.И.Ц., поднете против Г.Б. – Секретаријата за информисање, Г.Б. – Секретаријат за информисање, расписивањем и спровођењем јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години, није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] „Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14, члан 95-97.

[3] „Службени гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17

[4] „Службени лист Града Београда” бр.126/16, члан 58.

[5] „Службени лист Града Београда”, бр. 125/16, 2/17 и 43/17

[6]   Садржај Решења доступан на www.beograd.rs/images/file/043d8b531bf71101f881f2ef75e26fcb_5123091798.pdf

[7] Садржај доступан на http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1727066-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-iz-oblasti-javnog-informisanja-na-teritoriji-grada-beograda-u-2016-godini/

[8] Садржај решења је доступан на www.beograd.rs/images/file/043d8b531bf71101f881f2ef75e26fcb_5123091798.pdf

[9] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[10] „Службени гласник РС“, број 98/06

[11] Закон о забрани дискриминације, члан 2. став 2.

[12] Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење)

[13] „Службени гласник РС“, бр.16/16, 8/17

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење по притужби У.Р.и.Ц. против Г.Б. Секретаријата за информисање због дискриминације на основу сексуалне оријентацијеDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top