Mišljenje po pritužbi U.R.i.C. protiv G.B. Sekretarijata za informisanje zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije

 1. 07-00-00456/2017-02 datum: 28.2.2018.

 

 

MIŠLjENјE

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe U.R.i.C koja je podneta protiv G.B. – Sekretarijata za informisanje, zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. U pritužbi je između ostalog navedeno da je G.B. – Sekretarijat za informisanje sproveo Konkurs za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2017. godini i doneo Rešenje o raspodeli sredstava kojim nije podržan projekat podnosioca pritužbe „Povećanje vidlјivosti LGBT kulture“. U obrazloženju ove odluke navedeno je „da se projektom ne ostvaruje širi značaj informisanja stanovništva na teritoriji G.B., čime se ne ostvaruje namena konkursa. Prema mišlјenju podnosioca pritužbe, traženje „šireg značaja informisanja stanovništva na teritoriji G.B.“ od jednog manjinskog medija i projekta namenjenog manjinskoj grupi, predstavlјa kršenje prava i diskriminaciju LGBT populacije na osnovu seksualne orijentacije. U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja G.B. – Sekretarijata za informisanje, između ostalog, navedeno je da se prilikom ocene projekata uzimaju u obzir svi kriterijumi propisani konkursom, te razrađenost projekta, njegov cilј, namena i cilјne grupe, kao i da se svaki projekat sagledava u celini. Učesnici konkursa koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata ostvaruju namenu konkursa ispunjenjem svih kriterijuma, kao i usklađenošću projektnih aktvnosti sa cilјem i budžetom projekta. U izjašnjenju je, takođe, navedeno da se ocena da li je neki projekat doprineo unapređenju informisanja i ravnopravnosti određene društvene grupe, daje po završetku projekta. G.B. je u svom izjašnjenju istakao da je ranijih godina sufinansirao projekte različitih udruženja koja se bave zaštitom prava LGBT populacije. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na eventualne propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje. U toku postupka je utvrđeno da je G.B. raspisao konkurs za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja, te da su konkursom propisani kriterijumi koje svaki projekat mora da ispuni, a u koje između ostalog spadaju i mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. U postupku je utvrđeno da G.B., kao jedinica lokalne samouprave, ima pravo da sredstva iz svog budžeta opredeli za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, te može, pored kriterijuma koji su propisani Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, da propiše i dodatne kriterijume za ocenu projekata u cilјu ostvarivanja namene konkursa.Takođe, analizom kriterijuma koji su postavlјeni konkursima u 2016. i 2017. godini, utvrđeno je i da su propisani kriterijumi za ocenu projekata u obe godine istovetni. Iz činjenice da podnosilac pritužbe nije dobio sredstva na konkursu ne može se zaklјučiti da je to u vezi sa seksualnom orijentacijom LGBT osoba čija prava ova organizacija zastupa, posebno imajući u vidu da je G.B. tokom prethodnih godina sufinanisirao projekte LGBT organizacija, uklјučujući i projekat podnosioca pritužbe. Stoga, se može konstatovati da se postavlјeni kriterijumi iz konkursa koji je raspisan 2017. godine, ne mogu smatrati preprekom za sufinansiranje projekta podnosioca pritužbe. Imajući u vidu navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje da Grad Beogard – Sekretarijat za informisanje, raspisivanjem i sprovođenjem javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini nije prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti se obratilo „R.i.c.“ pritužbom protiv G.B. – Sekretarijata za informisanje, zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije.
  • U pritužbi i dopuni pritužbe je, između ostalog, navedeno:
 • da je G.B. raspisao konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2017. godini;

 

 • da je Rešenjem o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, koje je doneto na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima, člana 26. Odluke o gradskoj upravi, Odluke o budžetu G.B. i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2017. godini, izvršen akt diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, jer su pripadnici LGBT populacije stavlјeni u neravnopravan položaj time što nije podržan ni jedan LGBT projekat;

 

 • da su sredstva po sprovedenom konkursu, između ostalih, dobili i n „A.“ d.o.o. B.- S.G., „M.m.“ d.o.o. B., „I.I.m.“d.o.o. B. i „I.t.“ d.o.o. sa pojedinačnim projektima;

 

 • da su protiv navedenih medijskih ustanova podnete žalbe Savetu za štampu, koji je nakon sprovedenog postupka utvrdio da je prekršen Kodeks novinara Srbije, a da po odlukama Saveta nije postuplјeno. Protiv ovih medijskih ustanova pokrenut je postupak pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, koji je po sprovedenom postupku doneo mišlјenja sa preporukom, po kojima nije postuplјeno;

 

 • da mediji koji su dobili sredstva nisu ispunili sve kriterijume za ocenu projekta, jer je između ostalog predviđeno da je kriterijum za ocenu projekta i mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a naročito garancije koje se odnose na to da li su učesniku konkursa izrečene mere od državnih organa ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda, kao i dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

 

 • da je na navedeni način izvršen akt diskriminacije i u neravnopravan položaj su stavlјeni oni mediji koji u svom radu poštuju profesionalne i etičke standarde novinarske profesije i koji do sada nisu prekršili Kodeks novinara Srbije;

 

 • da je u tekstu konkursa bilo navedeno da su bliži kriterijumi za ocenu projekata između ostalog i mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, i drugih manjinskih grupa. Međutim, bez obzira na ovako postavlјen kriterijum za ocenu projekta, G.B. nije podržao ni jedan LGBT projekat;

 

 • da je podnosilac pritužbe konkurisao projektom „ v. LGBT k“ kroz m. O., ali nije dobio sredstva za sufinasiranje projekta, sa obrazloženjem u kome je između ostalog navedeno da se projektom ne ostvaruje širi značaj informisanja stanovništva na teritoriji G.B., čime se ne ostvaruje namena konkursa;

 

 • da traženje „šireg značaja informisanja stanovništva na teritoriji G.B.“ od jednog manjinskog medija i projekta namenjenog manjinskoj grupi, predstavlјa kršenje prava i diskriminaciju LGBT populacije na osnovu seksualne orijentacije;

 

 • da su na navedeni način, prema mišlјenju podnosioca pritužbe, grubo prekršena prava LGBT populacije i izvršena je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije. Ovo naročito ako se uzme u obzir da m. O. postoji od 2009. godine, da je jedini magazin te vrste u Srbiji, te da je ranije bio podržan od različitih lokalnih samouprava, kao i od Ministarstva kulture i informisanja.

1.3. U prilogu pritužbe i dopune pritužbe dostavlјeni su: 1) rešenje G.B. o raspodeli sredstava; 2) tekst konkursa; 3) Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja; 4) žalbe Savetu za štampu; 5) projekat Regionalnog info centra podnet Sekretarijatu za inforimisanje G.B.;

1.4. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje G.B. – Sekretarijata za informisanje.

 • U izjašnjenju B. – Sekretarijata za informisanje, između ostalog, navedeno je:
 • da se u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, prilikom ocene projekata, uzimaju u obzir svi kriterijumi koji su navedeni u Pravilniku i bliži kriterijumi koji su navedeni u tekstu konkursa u skladu sa zakonom. Učesnici konkursa koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata ostvaruju namenu konkursa ukoliko su ispunjeni kriterijumi koji su navedeni u tekstu konkursa, „usklađenost projektnih aktivnosti sa cilјem projekta i usklađenost projektnih aktivnosti sa budžetom projekta, odnosno celokupan projekat se uzima u obzir prema svim kriterijumima koji su navedeni“;

 

 • da je, prilikom podnošenja prijave, svaki učesnik konkursa u obavezi da popuni prijavni obrazac koji sadrži: opis projekta (tema, svrha, cilјna grupa, format, broj medijskih sadržaja), broj i vrsta planiranih medijskih sadržaja, teritoriju realizacije projekta, period realizacije projekta, značaj projekta, cilј projekta, primarne i sekundarne cilјne grupe, opis aktivnosti, plan realizacije projektnih aktivnosti, rezultati i indikator, održivost rezultata projekta i nakon njegove realizacije, monitoring i evaluacija projekta, biografije klјučnih učesnika, iskustvo podnosioca prijave i analizu rizika. Uz podnošenje obrasca prijave, učesnik konkursa je u obavezi i da podnese i obrazac budžeta koji mora da bude usklađen sa svim što je navedeno u projektu i koji će predvideti realne troškove koje će organ koji je raspisao konkurs sufinansirati;

 

 • da se cilјne grupe navode i na samom obrascu projekta, dok se projekat ocenjuje u zavisnosti od razrađenosti teme projekta, njegove svrhe, cilјne grupe, formata sadržaja koje navode učesnici konkursa i ostalih podataka u obrascu, uz kriterijume koji su navedeni u konkursu u skladu sa zakonom i Pravilnikom;

 

 • da se činjenica da li je neki projekat uticao na kvalitet informisanja cilјnih grupa ocenjuje na osnovu narativnog i finansijskog izveštaja i dokaza o realizaciji projekta, koji se podnosi po završetku projekta, sa svim opravdanim troškovima prilikom njegove realizacije. Pored toga, Sekretarijat pristupa proveri da li je projekat zaista realizovan kako je navedeno u prijavi, ali i u narativnom i finansijskom izveštaju;

 

 • da u će u zavisnosti od razrađenosti projekta zavisiti i da li ispunjava kriterijume koji su navedeni u samom projektu, što zavisi od samog podnosioca projekta. Svaki kriterijum koji je naveden u konkursu je podjednako važan, uz poseban osvrt na kriterijume koji su navedeni u članu 18. Pravilnika;

 

 • da se vodi računa i o tome da li je neki podnosilac projekta ranije već učestvovao i dobio novčana sredstva i da li ih je opravdao, jer je u samom tekstu konkursa navedeno da učesnik konkursa koji je ranije dobio sredstva za projektno sufinansiranje, a nije u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podneo narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, neće imati pravo učešća na konkursu, kao i ona lica koja su nenamenski trošila sredstva;

 

 • da je G.B. na ranijim konkursima izdvajao novčana sredstva za sufinansiranje medijskih sadržaja LGBT populacije, koji nisu opravdali realizaciju projekta, dok se jedan projekat još uvek realizuje;

 

 • da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede ravnopravnosti u odnosu na bilo kog učesnika konkursa, već je komisija svaki projekat cenila prema samom projektu, njegovoj razrađenosti i usklađenosti, a uzimajući u obzir namenu i cilј konkursa.

 

 

 • Na traženje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a u cilјu potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, G.B. – Sekretarijat za informisanje je dostavio dopunu izjašnjenja u kojoj je navedeno:

 

 • da je projekat R.i.c. ocenjen u skladu sa kriterijumima koji su navedeni u Pravilniku, kao i u skladu sa bližim kriterijumima koji su navedeni u samom konkursu. Učesnici konkursa koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata ostavaruju namenu projekta ukoliko su ispunjeni kriterijumi koji su navedeni u tekstu konkursa, usklađenost projektnih aktivnosti sa cilјem projekta i usklađenost projektnih aktivnosti sa budžetom projekta „odnosno celokupan projekat se uzima u obzir prema svim kriterijumima koji su navedeni“;

 

 • da prilikom podnošenja prijave, svaki učesnik konkursa je u obavezi da popuni prijavni obrazac koji sadrži: opis projekta (tema, svrha, cilјna grupa, format, broj medijskih sadržaja), broj i vrsta planiranih medijskih sadržaja, teritoriju realizacije projekta, period realizacije projekta, značaj projekta, cilј projekta, primarne i sekundarne cilјne grupe, opis aktivnosti, plan realizacije projektnih aktivnosti, rezultati i indikator, održivost rezultata projekta i nakon njegove realizacije, monitoring i evaluacija projekta, biografije klјučnih učesnika, iskustvo podnosioca prijave i analizu rizika. Uz podnošenje obrasca prijave učesnik konkursa je u obavezi i da podnese i obrazac budžeta koji mora da bude usklađen sa svim što je navedeno u projektu i koji će predvideti realne troškove koje će organ koji je raspisao konkurs sufinansirati. Na navedeni način, „uzimajući u obzir sve kriterijume i razrađenost projekta, učesnici Konkursa koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata su usklađivali realne potrebe, probleme potrebama i prioritetima cilјnih grupa“;

 

 • da činjenica da li je neki projekat doprineo unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih cilјnih grupa, može se oceniti po završetku projekta i kasnijim efektom i uticajem projekta, ukoliko i podnosilac nastavi sprovođenje projekta iz sopstvenih sredstava;

 

 • da je namena konkursa javno informisanje građana na teritoriji G.B., a u skladu sa cilјnim grupama, „primarne i sekundarne“, kao i ostalim kriterijumima, ocenjuje se i značaj koji bi projekat mogao da ostvari prilikom realizacije;

 

 • da činjenica da li je neki projekat uticao na kvalitet informisanja cilјnih grupa se ocenjuje na osnovu narativnog i finansijskog izveštaja i dokaza o realizaciji projekta koji se podnose po završteku projekta, sa svim opravdanim troškovima prilikom njihove realizacije. Pored dostavlјanja svih potrebnih dokaza pristupa se i proveri da li je projekat zaista realizovan na način kako je navedeno u prijavi, ali i narativnom i finansijskom izveštaju;

 

 • da je G.B. ranije izdvajao sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, što se može videti iz rešenja o raspodeli sredstava i analize projekta koji su dostupni na internet stranici G.B.;

 

 • da je konkursna komisija ocenjivala „svaki projekat prema samomom projektu (ne prema učesniku konkursa)“, njegovoj razrađenosti i usklađenosti, uzimajući u obzir namenu i cilј konkursa.

 

1.7. U prilogu izjašnjenja dostavlјeno je: 1) rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2015. godini od 7. decembra 2015. godine; 2) rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2016. godini od 12. decembra 2016. godine; 3) analiza sufinansiranih projekata na konkursu iz oblasti javnog informisanja – konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2015. godini.

 

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • Uvidom u Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini (u dalјem tekstu: Konkurs), koji je G.B. raspisao na osnovu Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći[2], Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja[3], Odluke o Gradskoj upravi G.B.[4] i Odluke o budžetu G.B. za 2017. godinu[5], utvrđeno je da je konkurs raspisan za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana G.B.; zaštiti i razvoju lјudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uklјučujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlјa lјudi i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovolјavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 

 • Konkursom su propisani kriterijumi za ocenu projekata, i to: I Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja: 1) značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ostvarivanje namene konkursa, usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima cilјnih grupa, identifikovanih i jasno definisanih potreba cilјnih grupa i zastuplјenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa; 2) uticaj i izvodlјivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa cilјevima, očekivanim rezultatima i potrebama cilјnih grupa, stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja cilјne grupe, merlјivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta, razrađenosti i izvodlјivosti plana realizacije projekta i stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavlјaju se nakon što se okonča podrška); 3) kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravlјačkih sposobnosti predlagača projekta, neophodnih resursa za realizaciju projekta i stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta koje odgovaraju predloženim cilјevima i aktivnostima projekta i 4) budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima i ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilј i projektne aktivnosti. II Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima (da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlјa stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije); dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

 • Konkursom su, takođe, propisani i bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata i to: da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji G.B.; mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika; mera u kojoj projekat doprinosi bolјoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina; mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd; mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

 • Konkursom je, dalјe, propisano da pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
 • Uvidom u Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2017. godini, broj 401-1/2017 od 17. oktobra 2017. godine, koje je objavlјeno i na internet adresi G.B.[6], utvrđeno je da se navedenim rešenjem raspodelјuju sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini, u skladu kriterijumima konkursa. Podnosioci prijava koji su dobili sredstva su: „S. B“, „ D.n. „A“ d.o.o. B.- S.B., B.d.o.o p.z.a.i.tv.p., p.z.a.tv.p.I. d.o.o. B-Z, P.z.a.tv.p.Z. d.o.o. B.- R, F.d.o.o. B.-Z., M.m. d.o.o. B.- S.B, P.d.r.d. N. d.o.o., I.d.o.o, P.M.P. d.o.o o. M. k., S.b., V.z.r. d.o.o., p.d. „l. N.d.o.o.“ B., U.r.m. S., S.c.g.d.o.o., D.p.p.u „G-T.“ d.o.o, „G-T“ d.o.o., T.G., d.p.p.u. „G.-t.“ , „I.T.“d.o.o., IIM d.o.o, V.c. d.o.o, I.g. d.o.o., S.d.o.o, P-p-k.d.a.p.t.p., V.I. PR, av.p. „…“ P.
 • U drugom stavu dispozitiva Rešenja o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2017. godini, broj 401-1/2017 od 17. oktobra 2017. godine, navedeno je da zbog neispunjenosti uslova u tekstu Konkursa, a na osnovu predloga odluke o raspodeli sredstava od strane komisije, u skladu sa zakonom, nije, između ostalog, podržan projekat „ v.l.k“, podnosioca projekta RIC. Takođe je utvrđeno da je u obrazloženju rešenja, pod rednim brojem 13, navedeno da je podnosilac prijave Regionalni info centar blagovremeno dostavio prijavu sa nepotpunom dokumentacijom, te je upućeno obaveštenje za dopunu dokumentacije u skladu sa članom 11. Pravilnika, koja je dostvlјena u naknadno određenom roku, u skladu sa konkursom i Pravilnikom. Navedeno je da se projektom „ne ostvaruje širi značaj informisanja stanovništva na teritoriji G.B., čime se ne ostvaruje namena konkursa. Projektom se ne bi ostvarili pozitivni efekti nakon što se okonča podrška i održivost projekta nije na zavidnom nivou. Ocena projekta je vršena u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i Pravilnikom o sufinasiranju projekata za ostavrivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.“
 • Uvidom u internet stranicu G.B., utvrđeno je da su konkursom za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja za 2016. godinu[7], propisani sledeći kriterijumi za ocenu projekata, i to: Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja; 1.1. Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima cilјnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba cilјnih grupa; zastuplјenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko-istraživačkog pristupa. Uticaj i izvodlјivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa cilјevima, očekivanim rezultatima i potrebama cilјnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja cilјne grupe; merlјivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodlјivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavlјaju se nakon što se okonča podrška). Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravlјačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta koje odgovaraju predloženim cilјevima i aktivnostima projekta. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilј i projektne aktivnosti 2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima: 2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda; 2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su: 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji G.B.; 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika; 4. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa; 5. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.
 • Uvidom u Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informsanja na teritoriji G.B. u 2016. godini broj 401-1/2016 od 12. decembra 2016. godine, koje je objavlјeno i na internet adresi G.B.[8], utvrđeno je da se navedenim rešenjem raspodelјuju sredstva za sufinansiranje projekata podnosiocima projekata: I. …, „I.k.“-B. „ D.r.t.a. c.n“ d.o.o. N., P.d. M.l.N. d.o.o, B.b…. d.o.o., P.d.r.d.N.d.o.o., D.U. .R., s.z.k.i.v.p. C., A.t. d.o.o.B.-N.B, V.z.r. d.o.o. , S.M. d.o.o., P.d.z.n.i.m. „P.n.i.d.m. d.o.o. B.“ U.n.S, D.z.n.i.d. A. … d.o.o. B., Z.p.,TDI r.t. d.o.o., R.J.d.o.o.,B. d.o.o.- P.a.i .t.p., R.N. d.o.o., I. d.o.o, A.m.g. d.o.o., U.R.I.C,, NID k. N. a.d., S.d. d.o.o, F.n.i.d. d.o.o., A.p.-P.a.i.v.m. M.M. PR, M.r.d.o.o, I.d.o.o, p.a.t.p., I.g. d.o.o, I.f.- s.z.a.v.p. M.S. PR, GMC t. d.o.o, S.u.d.o.o. U obrazloženju rešenja navedeno je da je komisija ocenjivala projekte na osnovu kriterijuma u raspisanom konkursu, a imajući u vidu namenu i cilј konkursa.
 • Uvidom u rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2015. godini, broj 401-1/2015 od 7. decembra 2015. godine, koje je objavlјeno i na internet adresi G.B., utvrđeno je da se navedenim rešenjem raspodelјuju sredstva za sufinansiranje projekata podnosiocima projekata: o.o.z.e.r.p. H.F. B.V., R.K. d.o.o. V., D.U. PR S.z.k.i.v.p. „C“, I.g.d.o.o.B., U. „P.p.B“, D.z.r.t.a. „Kc.n“ d.o.o., P.z.i.i.m.s.M. d.o.om R.d.p. S.B. d.o.o. B., I.b.d.o.o, „I.K.- B, o.z.z.p.i.p.ž.i.“, „R“-r.n.n.o., S.D. d.o.o.B., S d.o.o B., D.z.p.p.u. GMC- T. d.o.o., M.J. P.R., a.z.p.k.d. A.B., S.s.B., V.z.r. d.o.o., U.“C.zi.o.“, „D.z.n.i.d.“, „A. …“ d.o.o., „R.c. R“, N.-i.d. F. d.o.o. U obrazloženju rešenja navedeno je da je komisija ocenjivala projekte na osnovu kriterijuma u raspisanom konkursu, a imajući u vidu namenu i cilј konkursa.
 • Uvidom u analizu sufinansiranih projekata na konkursu iz oblasti javnog informisanja – konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji G.B. u 2015. godini, od januara 2017. godine, utvrđeno je da su analizom predviđeni i interni elementi na osnovu kojih su projekti ocenjivani, i na osnovu kojih se utvrđuje ocena finansijskog izveštaja. Takođe, svi učesnici konkursa koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata su dužni da nakon implementacije projekta dostave narativni i finansijski izveštaj, a u slučaju da to ne učine, ili ukoliko se ustanovi da su podnosioci projekata sredstva nenamenski trošili, gube pravo učešća na budućim konkursima, dok G.B. može tražiti povraćaj datih sredstava u sudskom postupku.
 • Uvidom u projekat U.R.I.C. pod nazivom „P.v.LGBT.k“ utvrđeno je da je u odelјku koji je namenjen za „opis projekta“ navedeno da je fokus projekta na kulturi i umetnosti LGBT zajednice, pre svega u Srbiji, a kroz seriju tekstova u magazinu Optimist kojima se promiviše i povećava vidlјivost LGBT kulture. Cilјne grupe projekta su pripadnici LGBT populacije i mladi  koji žive u Beogradu, Nišu, Novom Sadu itd. Kao primarne cilјne grupe navedene su mlade LGBT osobe koje žive u Srbiji, pre svega u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, LGBT organizacije, NVO organizacije za lјudska prava u Srbiji, kulturne institucije i centri čije aktivnosti mogu biti interesantne LGBT osobama. Period realizacije projekta je od januara do decembra 2018. godine.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dostavlјene dokaze, kao i antidiskriminacione i druge propise.

 

Pravni okvir

3.1. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[9] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.2. Ustav Republike Srbije[10] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.3. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima.[11]

3.4. Odredbom člana 15. stav 1. tačka 6. Zakona o javnom informisanju i medijima[12], propisano je da je javni interes u oblasti javnog informisanja informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, dok je stavom 2. istog člana propisano da se Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stara o ostvarivanju javnog interesa podstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišlјenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, što doprinosi zadovolјavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. Odredbom člana 16. stav 1. tačka 4. ovog zakona propisano je da Republika Srbija ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja isklјučivo  sufinansiranjem projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa, dok je odredbom člana 17. stav 1. propisano da Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz budžeta deo sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i raspoređuje ih na osnovu sprovedenih javnih konkursa (u dalјem tekstu: konkurs) i pojedinačnim davanjima, na osnovu principa o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije. Nadalјe članom 23. ovog zakona propisani su kriterijumi za ocenu prijava na konkurs, i to na taj način što se prijave na konkurs ocenjuju prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. ovog zakona i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, dok je stavom 2. istog člana propisano da se bliži kriterijumi za svaki raspisani konkurs objavlјuju u javnom pozivu za učešće na konkursu.

3.5. Članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja[13], koji je donet na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, propisani su kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti. Ovi kriterijumi su: 1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja; 2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. ovog člana, posebno se ocenjuje: 1. Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima cilјnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba cilјnih grupa; zastuplјenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa. 2. Uticaj i izvodlјivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa cilјevima, očekivanim rezultatima i potrebama cilјnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja cilјne grupe; merlјivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodlјivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavlјaju se nakon što se okonča podrška). 3. Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravlјačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim cilјevima i aktivnostima projekta. 4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilј i projektne aktivnosti. Istim članom propisano je i da na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. ovog člana posebno se ocenjuje: 1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlјa stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije); 2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. Stavom 3. istog člana propisano je da za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi i bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).

 

Analiza navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavlјenih priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.6. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na eventualne propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje.

3.7. Imajući u vidu sadržinu pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zadatak Poverenika bio je da ispita da li je G.B., raspisivanjem i sprovođenjem konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2017. godini, diskriminisao pripadnike i pripadnice LGBT populacije na osnovu ličnog svojstva – seksualne orijentacije.

3.8. Radi davanja odgovora na ovo pitanje, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je analizirao javni konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji je raspisao G.B. i utvrdio da je namena ovog konkursa sufinasiranje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose zadovolјavanju potreba građana za informacijama iz svih oblasti života  i podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa. U konkursu je navedeno da su kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavlјeni na konkurs: 1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i 2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. Na osnovu prvog kriterijuma (mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja) posebno se ocenjuje: Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima cilјnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba cilјnih grupa, zastuplјenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačog pristupa; Uticaj i izvodlјivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa cilјevima, očekivanim rezultatima i potrebama cilјnih grupa; stepen uticaja projekata na kvalitet informisanja cilјnih grupa; merlјivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenost i izvodlјivost plana realizacije projekta; stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavlјaju se nakon što se okonča podrška); Kapaciteti sa stanovišta: stepen organizovanih i upravlјačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodni resursi za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim cilјevima i aktivnostima projekta i Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilј i projektne aktivnosti. Na osnovu drugog kriterijuma (mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima) posebno se ocenjuje: da li su učesniku konkursa izrečene mere od državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlјa stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije i od Saveta za štampu), te dokaz o tome da su nakon izricanja kazne ili mere preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. Pored ovih kriterijuma, u konkursu su navedeni i bliži kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti. U ove kriterijume, između ostalog, spadaju: informisanje stanovništva na teritoriji G.B., aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika, mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju položaja ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd, kao i mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti. Utvrđeno je i da je konkursom predviđeno da je svaki podnosilac projekta dužan da uz prijavu na učešće na konkursu dostavi i popunjen predlog projekta i popunjen budžet projekta.

3.9. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, dalјe, utvrdio da je G.B. -Sekretarijat za informisanje, ranijih godina, sufinasirao projekte udruženja koja se bave zaštitom prava LGBT populacije, te je tako 2015. godine sufinansiran projekat U. P.p. pod nazovom „Š.z.b.LGBT.z/D.f. „U.“, dok je 2016. godine sufinasiran i projekat podnosioca pritužbe – R.I.C. pod nazivom „P.v.LGBT.k.u B.“. Poverenik je utvrdio i da svaki projekat, nakon  realizacije, podleže analizi, i to za sufinansirane projekte iz 2015. godine u 2017. godini, a za projekte iz 2016. godini u 2018. godini koja analiza još nije objavlјena na internet stranici G.B.. Ova analiza se vrši sa aspekta namene i kriterijuma konkursa, specifičnih kriterijuma na osnovu kojih su ocenjivani projekti (da je projekat od većeg značaja za informisanje stanoviništva na teritoriji G.B., aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika, mera u kojoj predloženi projekti doprinose unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa, itd), finansijski aspekti konkursa, način odlučivanja o projektima koji se sprovodi u postupku čija je suština da G.B., bez diskriminacije, sufinansira projekte koji su u skladu sa javnim interesom. U okviru analize dati su interni elementi na osnovu kojih su projekti ocenjivani i na osnovu kojih se utvrđuje ocena finansijskog izveštaja. Takođe, svi učesnici konkursa koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata su dužni da nakon implementacije projekta dostave narativni i finansijski izveštaj, a u slučaju da to ne učine, ili ukoliko se ustanovi da su podnosioci projekata sredstva nenamenski trošili, gube pravo učešća na budućim konkursima, dok G.B. može tražiti povraćaj datih sredstava u sudskom postupku. Analizom kriterijuma koji su postavlјeni konkursima u 2016. i 2017. godini, utvrđeno je i da su propisani kriterijumi za ocenu projekata u obe godine istovetni.

3.10. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pristupio je i analizi propisa kojima je regulisana oblast javnog informisanja i obaveza jedinica lokalne samouprave u pogledu ostavarivanja javnog interesa, kao i načina na koji se on ostvaruje. S tim u vezi, važno je ukazati na odredbe člana 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, kojim je propisano da se pod javnim interesom u oblasti javnog informisanja smatra i informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, a da se Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stara o ostvarivanju javnog interesa podstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišlјenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, što doprinosi zadovolјavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. Takođe, članom 16. ovog zakona propisan je način ostvarivanja javnog interesa u informisanju, odnosno, propisano je da Republika Srbija ostvaruje javni interes sufinansiranjem projekata u oblasti javnog informisanja, dok je članom 17. stav 1. istog zakona propisano da Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz budžeta deo sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i raspoređuje ih na osnovu sprovedenih javnih konkursa i pojedinačnim davanjima. Takođe, članom 23. Zakona o javnom informisanju i medijima propisani su i kriterijumi na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, a to su: mera u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. ovog zakona i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, dok je stavom 2. istog člana propisano da se bliži kriterijumi za svaki raspisani konkurs objavlјuju u javnom pozivu za učešće na konkursu. Takođe, Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, a koji je donet na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, propisani su i bliži kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavlјeni na konkurs, i to mera u kojoj je predložena projektna aktivnost popobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, kao i mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim standardima.

3.11. Nakon analize relevantnih propisa i kriterijuma javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pristupio je analizi postupanja G.B. – Sekretarijata za informisanje, prilikom raspisivanja i sprovođenja konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2017. godini, sa aspekta antidiskriminacionih propisa. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je navode iz izjašnjenja G.B. – Sekretarijata za informisanje da učesnici konkursa koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata ostvaruju namenu konkursa ukoliko su ispunjeni kriterijumi koji su navedeni u tekstu konkursa, usklađenost projektnih aktivnosti sa cilјem projekta, kao i usklađenost projektnih aktivnosti sa budžetom konkursa, odnosno celokupan projekat se uzima u obzir prema svim kriterijumima propisanim konkursom, a svaki učesnik konkursa popunjava prijavni obrazac koji sadrži podatke o opisu projekta (tema, svrha, cilјna grupa, format, broj medijskih sadržaja), broj i vrsta planiranih medijskih sadržaja, teritoriju realizacije projekta, period realizacije projekta, značaj projekta, cilј projekta, primarne i sekundarne cilјne grupe, opis aktivnosti, plan realizacije projektnih aktivnosti, rezultati i indikator, održivost rezultata projekta i nakon njegove realizacije, monitoring i evaluacija projekta, biografije klјučnih učesnika, iskustvo podnosioca prijave i analizu rizika. Uz podnošenje obrasca prijave, učesnik konkursa je u obavezi i da podnese i obrazac budžeta koji mora da bude usklađen sa svim što je navedeno u projektu i koji će predvideti realne troškove koje će organ koji je raspisao konkurs sufinansirati. Takođe, svaki učesnik konkursa navodi cilјnu grupu u obrascu projekta. U izjašnjenju je istaknuto da se činjenica da li je neki projekat uticao na kvalitet informisanja cilјne grupe ocenjuje na osnovu narativnog i finansijskog izveštaja koji učesnik konkursa koji je dobio sredstva podnosi po završetku projekta, a ispunjenost kriterijuma zavisi od razrađenosti samog projekta, što zavisi od samog podnosioca projekta, na šta grad nema uticaja. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti prihvatio je ove navode iz izjašnjenja G.B. – Sekretarijata za informisanje, imajući u vidu odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima, kao i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

3.12. Sa druge strane, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je imao u vidu i navode iz pritužbe da je u obrazložnju Rešenja o raspodeli sredstava navedeno „da se projektom ne ostvaruje širi značaj informisanja stanovništva na teritoriji G.B., čime se ne ostvaruje namena konkursa“, te da prema mišlјenju podnosioca pritužbe, traženje „šireg značaja informisanja stanovništva na teritoriji G.B.“ od jednog manjinskog medija i projekta namenjenog manjinskoj grupi, predstavlјa kršenje prava i diskriminaciju LGBT populacije na osnovu seksualne orijentacije. S tim u vezi, Poverenik ukazuje na odredbu člana 23. Zakona o javnom informisanju i medijima, kojim su propisani kriterijumi na osnovu kojih se ocenjuju pojedinačni projekti, ali i mogućnost da organ koji upućuje javni poziv propiše i bliže kriterijume za ocenjivanje projekata. G.B. je u konkursu kao dodatne kriterijume odredio: da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji G.B.; aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika; te mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa. Iz navedenog proizlazi da je G.B., kao lokalna samouprava koja je raspisala konkurs i odvojila deo sredstava iz budžeta, imao pravo da postavi dodatne kriterijume za ocenu pojedinačnih projekata, kao i da pored opštih postavi i posebne uslove na osnovu kojih će vršiti ocenu projekata. Takođe, analiza konkursa pokazuje da G.B. propisao kriterijume jednake za sve učesnike, bez obzira o kakvom mediju je reč.

3.13. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je naročito cenio činjenicu da je G.B. – Sekretarijat za informisanje, na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja koje je sprovodio ranijih godina (2015. i 2016. godine) sufinansirao medijske sadržaje i projekte koje su podnosila udruženja koja se bave zaštitom prava LGBT populacije, među kojima je i projekat podnosioca pritužbe pod nazivom „P.v.LGBT.k.u B.“ Poverenik, dalјe, konstatuje da se iz činjenice da podnosilac pritužbe nije dobio sredstva na konkursu ne može zaklјučiti da je to u vezi sa seksualnom orijentacijom osoba čija prava ova organizacija zastupa, imajući u vidu da je prethodnih godina G.B. odobravao sredstva po istim konkursima upravo LGBT organizacijama. Važno je napomenuti i da su kriterijumi za za ocenu projekata, propisani konkursima G.B. u 2016. i 2017. godini, istovetni, odnosno, G.B. nije postavio neki novi kriterijum koji bi onemogućio LGBT organizacije da dobiju sredstva u 2017. godini.

3.14. Imajući u vidu navedeno, može se konstatovati da je G.B. – Sekretarijat za informisanje pružio dovolјno dokaza na osnovu kojih se može zaklјučiti da nisu diskriminisali pripadnike i pripadnice LGBT populacije na osnovu ličnog svojstva – seksualne orijentacije. Naime, kao što je ukazano, G.B., kao jedinica lokalne samouprave, ima pravo da sredstva iz svog budžeta opredeli za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, te može, pored kriterijuma koji su propisani Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, da propiše i dodatne kriterijume za ocenu pojednačnih projekata u cilјu ostvarivanja namene konkursa – sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana G.B.. Takođe, analiza sadržaja objavlјenih na internet stranici G.B. pokazala je da je G.B. tokom prethodnih godina sufinanisirao projekte LGBT organizacija, uklјučujući i projekat podnosioca pritužbe, primenom kriterijuma konkursa koji su, kako je već napomenuto bili istovetni, odnosno ovako postavlјeni kriterijumi iz konkursa koji je raspisan 2017. godine, ne mogu se smatrati preprekom za sufinansiranje projekta podnosioca pritužbe.

3.15. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti imao je u vidu i navode iz pritužbe da su neke od sufinansiranih projekata podneli proizvođači medijskih usluga kojima su izvrečene mere regulatornih tela ili tela za samoregulaciju zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda, te da su na ovaj način učesnici konkursa koji poštuju ove standarde stavlјeni u neravnopravan položaj. Međutim, Poverenik za zaštitu ravnopranosti ukazuje da je u tački 2. konkursa, koja se odnosi na meru pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, propisano da podatke o ovim činjenicima prikuplјa stručna služba organa koji sprovodi konkurs od Regulatornog tela za elektronske medije i Saveta za štampu. Dakle, imajući u vidu navedeno, ukoliko stručna služba G.B. nije pribavila podatke o ovim činjenicama od odgovarajućih tela, to eventualno može da predstavlјa propust u radu stručne službe, ali Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa članom 33. Zakona o zabrani diskriminacije, nije nadležan da utvrđuje da li je do ovakvog propusta došlo. Sa druge strane, u Rešenju o raspodeli sredstava za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji G.B. za 2017. godinu, propisano je da se protiv navedenog rešenja može pokrenuti upravni spor.

3.16. Zbog svega navedenog, a ne ulazeću u ocenu pravilnosti i zakonitosti rada konkursne komisije, jer je ova ocena u nadležnosti drugih državnih organa, Poverenik za zaštitu  ravnopravnosti, postupajući u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, doneo  je mišlјenje da G.B. – Sekretarijat za informisanje nije prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. MIŠLjENјE

 

U postupku po pritužbi U.R.I.C., podnete protiv G.B. – Sekretarijata za informisanje, G.B. – Sekretarijat za informisanje, raspisivanjem i sprovođenjem javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini, nije prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišlјenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] „Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14, član 95-97.

[3] „Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17

[4] „Službeni list Grada Beograda” br.126/16, član 58.

[5] „Službeni list Grada Beograda”, br. 125/16, 2/17 i 43/17

[6]   Sadržaj Rešenja dostupan na www.beograd.rs/images/file/043d8b531bf71101f881f2ef75e26fcb_5123091798.pdf

[7] Sadržaj dostupan na http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1727066-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-iz-oblasti-javnog-informisanja-na-teritoriji-grada-beograda-u-2016-godini/

[8] Sadržaj rešenja je dostupan na www.beograd.rs/images/file/043d8b531bf71101f881f2ef75e26fcb_5123091798.pdf

[9] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[10] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06

[11] Zakon o zabrani diskriminacije, član 2. stav 2.

[12] Zakon o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje)

[13] „Službeni glasnik RS”, br.16/16, 8/17

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconMišljenje po pritužbi U.R.i.C. protiv G.B. Sekretarijata za informisanje zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacijeDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top