Pritužba grupe narodnih poslanica protiv Udruženja D.D.K. u N. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada udruženja

 1. 07-00-638/2016-02 datum: 27.3.2017.

 

 

 

 

MIŠLJENJE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe narodnih poslanica O.P, G.Č, N.L, M.T, a povodom kalendara koje je za 2017. godinu izdalo Udruženje D.D.K. u N. Podnositeljke pritužbe navele su da su u kalendaru koje je za 2017. godinu izdalo Udruženje D.D.K. u N. objavljene slike sa komentarima koji vređaju i omalovažavaju žene. U toku postupka utvrđeno je da se kalendar sastoji od slika i izreka koje glase: „Koliko je belih vrana, toliko je dobrih žena“, „Lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati“ i „Kafa nalivena i žena otkrivena ne mogu čekati“. Poverenica konstatuje da je navedeni sadržaj u stonom kalendaru ovog udruženja, dat u ovom kontekstu, omalovažavajući za žene i da se njime promoviše inferiornost žena, njihova objektivizacija i stereotipi. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da su  izrekama praćenim slikama u stonom kalendaru ovog udrženja za 2017. godinu: „Koliko je belih vrana, toliko je dobrih žena“; „lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati“ i „kafa nalivena i žena otkrivena ne mogu čekati“, izražene ideje i stavovi koji su uvredljivi i omalovažavajući i kojima se vređa dostojanstvo žena, čime je Udruženje D.D.K. u N. prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Udruženje D.D.K. u N. preporučeno je da ne distribuira stoni kalendar udruženja za 2017. godinu, da na internet stranici Udruženje D.D.K. u N. objavi izvinjenje povodom diskriminatornog sadržaja objavljenog u ovom kalendaru, te da ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

 

 

 

 

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom su se obratile narodne poslanice P, G. Č, N. L, i M. T, a povodom kalendara koje je za 2017. godinu izdalo Udruženje D.D.K. u N.
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

– da su u kalendaru koje je za 2017. godinu izdalo Udruženje D.D.K. u N. objavljene slike sa komentarima koji vređaju i omalovažavaju žene,

– da ispod slike za juli mesec piše: „Koliko je belih vrana, toliko je dobrih žena“, da je za avgust navedeno: „Lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati“, a za oktobar: „Kafa nalivena i žena otkrivena ne mogu čekati“.

 • Uz pritužbu je dostavljen kalendar koji je za 2017. godinu izdalo Udruženje D.D.K. u N..
 • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje predsednika izvršnog odbora Udruženje D.D.K. u N. M.V.
 • U izjašnjenju na pritužbu, između ostalog, M.V. je naveo:

– da Udruženje D.D.K. u N. nije izdalo stoni kalendar za 2017. godinu, već je od štamparije G. iz N.S. nabavilo već urađeni kalendar,

– da je, kao odgovoran čovek koji se bavi humanitarnim radom i koji pomaže aktivistima udruženja da na akcijama dobrovoljnog davanja krvi prikupe što veći broj jedinica krvi, bio zatečen zahtevom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da se izjasni na navode iz pritužbe.

 • Uz izjašnjenje dostavljeno je: 1) elektronsko pismo od 18. novembra 2016. godine kojim Udruženje D.D.K. u N. naručuje stone kalendare od štamparije G. iz N.S. i 2) prepiska elektronskom poštom između udruženja i štamparije od 20. i 25. januara 2017. godine kojim Udruženje D.D.K. u N. obaveštava štampariju G. da je povodom stonih kalendara podneta pritužba Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i odgovor štamparije da nisu imali nameru da ikoga omalovaže i povrede ponos žena, te da narodne poslovice niko nije izmislio, već one postoje u narodu već stotinama godina.

 

 1. ČINJENIČNO STANJE

 

 • U toku postupka utvrđeno je da je Udruženje D.D.K. u N. naručilo stone kalendare za 2017. godinu sa nazivom i logom udruženja.

 

 • Uvidom u stoni kalendar utvrđeno je da se on sastoji od izreka i poslovica praćenim slikama. Tako, izreka vezana za jul mesec glasi: „Koliko je belih vrana, toliko je dobrih žena“, dok za avgust je navedena izreka: „Lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati“, a za oktobar: „Kafa nalivena i žena otkrivena ne mogu čekati“. Izreke vezane za ostale mesece u godini glase: „Bolje svoje jaje nego tuđa kokoš“ (januar); „bivši prijatelj gori je nego neprijatelj“ (februar); „gde nema vola orača, tu nema ni kolača“ (mart); „bolje je s mudrim orati, nego sa ludim vino piti“ (april); „ne valja jarca za baštovana namestiti“ (maj); „ne laje kera radi sela, nego radi sebe“ (jun); „najgore je kada padneš u njenim očima“ (septembar), „u kolo kad hoćeš, iz kola kad te puste“ (novembar) i „sloboda je ne da radiš šta hoćeš, neg’ da ne radiš šta nećeš“ (decembar).

 

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENJE MIŠLJENJA

 

 • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenja, kao i dostavljene priloge.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.[2]

3.4. Ustav Republike Srbije[3] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Takođe, Ustav Republike Srbije jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje[4] i propisuje da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to, pored ostalog, neophodno i radi zaštite prava i ugleda drugih.[5]

3.5.      Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjeno je uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Takođe, članom 20. stav 2. ovog zakona zabranjeno je […] izražavanje mržnje, omalovažavanje, ucenjivanje i uznemiravanje s obzirom na pol, kao i javno zagovaranje, podržavanje i postupanje u skladu sa predrasudama, običajima i drugim društvenim obrascima ponašanja koji su zasnovani na ideji podređenosti ili nadređenosti polova, odnosno stereotipnih uloga polova.

3.6.      Odredbama člana 41. stav 1. Zakona o ravnopravnosti polova[6]  propisano je da informacije putem sredstava javnog informisanja ne smeju podržavati niti podsticati diskriminaciju zasnovanu na polu, a odredbom stava 2. ovog člana propisano je da se odredbe stava 1. odnose i na sve vidove reklama i propagandnog materijala.

3.7. Zakonom o oglašavanju propisano je načelo zabrane diskriminacije[7], odnosno, propisano je da oglašavanje ne može, neposredno ili posredno, da podstiče na diskriminaciju po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, boje kože, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Analiza stonog kalendara Udruženje D.D.K. u N. za 2017. godinu sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu predmet pritužbe, potrebno je utvrditi da li je Udruženje D.D.K. u N, korištenjem izreka praćenim slikama za jul, avgust i oktobar mesec, koji su objavljeni u stonom kalendaru za 2017. godinu, koje je naručilo ovo udruženje, a koji glase: „Koliko je belih vrana, toliko je dobrih žena“; „lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati“ i „kafa nalivena i žena otkrivena ne mogu čekati“ prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.
 • Na počeku, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti razmatrala je navod iz izjašnjenja da Udruženje D.D.K. u N. nije izdalo stoni kalendar za 2017. godinu, već je od štamparije G. iz N.S. nabavilo već urađeni kalendar. Poverenica smatra da činjenica da je udruženje nabavilo gotov kalendar od štamparije sa kojom sarađuje, odnosno, da nije samo sačinilo navedeni kalendar ni na koji način ne umanjuje odgovornost Udruženje D.D.K. u N, imajući u vidu u činjenicu da je udruženje naručilac kalendara i da je moglo da se suprotstavi izboru sadržaja za ove potrebe i da zatraži od štamparije njihovu izmenu. Naime, Zakonom o obligacionim odnosima propisano je da naručilac koji je uredno obavestio poslenika da izvršeni rad ima neki nedostatak može zahtevati od njega da nedostatak ukloni u primerenom roku koji mu je odredio[8].
 • U cilju davanja odgovora na pitanje da li je sadržaj kalendara diskriminatoran, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je navod iz priloga koji je dostavljen uz izjašnjenje, odnosno, navod štamparije G. iz N.S. da ni udruženje ni štamparija nisu izmislili narodne poslovice, već da su one u narodu stotinama godinama.

Međutim, Poverenica konstatuje da iako je nesporno da su ovakve izreke deo narodnog predanja, to ipak ne znači da one nisu omalovažavajuća za žene. Naime, svest o položaju žene u društvu se značajno promenio tokom prethodnih decenija, te su tako ratifikovani međunarodni dokumenti i usvojeni domaći propisi koji propisuju rodnu ravnopravnost. Stoga, u savremenom i demokratskom društvu nedopustivo je da se koriste sadržaji koji promovišu inferiornost žena, njihovu objektivizaciju i stereotipe na šta ukazuju izreke praćene slikama korišćene u stonom kalendaru: „Koliko je belih vrana, toliko je dobrih žena“; „lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati“ i „kafa nalivena i žena otkrivena ne mogu čekati“. Stoga, Poverenica ukazuje da je promovisanje ovakvih stereotipa i predrasuda vezanih za rodnu ulogu žene u društvu u suprotnosti sa domaćim antidiskriminacionim propisima, odnosno, ovakvim sadržajem stonog kalendara Udruženje D.D.K. u N. se vređaju i omalovažavaju žene.

3.12. Povodom navoda iz priloga izjašnjenja da autor kalendara nije imao nameru da vređa ponos i osećanja žena, te da žali ukoliko su izreke shvaćene kao omalovažavanje, potrebno je ukazati da u slučajevima diskriminacije namera nije pravno relevantna, odnosno, da za utvrđivanje da li je neko izvršio akt diskriminacije, nije od značaja da li je postojala namera da se drugo lice diskriminiše. Diskriminacija se može izvršiti i bez postojanja namere, dakle i u neznanju da je akt koji se vrši diskriminatoran i bez postojanja svesti da se neko diskriminiše. To znači da prilikom ispitivanja da li je određen akt suprotan imperativnim propisima o zabrani diskriminacije, namera izvršioca diskriminatornog akta nije pravno relevantna, što proizlazi i iz odredbe člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije, kojom je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje, ne samo kada je cilj takvog ponašanja povreda dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, već i kada takvo ponašanje objektivno predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica.

3.13. Dodatno, u pogledu navoda iz priloga izjašnjenja da je autor kalendara veliki umetnik čije slike na šaljiv način ilustruju tradiciju, Poverenica konstatuje da sloboda svakog vida izražavanja, uključujući i umetničko, jeste od ključne važnosti za razvoj demokratskog društva, ali ova sloboda ne sme biti stavljena u kontekst izgovora za bilo koji vid diskriminacije i omalovažavanje po bilo kojem ličnom svojstvu. Zbog toga je potrebno napomenuti da su svi koji oblikuju javni život u Srbiji, među kojima su udruženja građana, kompanije i drugi oblici organizovanja, dužni da poštuju propise i profesionalne standarde i da se uzdrže od uvredljivih, seksističkih i diskriminatorskih sadržaja, a da svoju kreativnost izraze na primeren način, poštujući dostojanstvo žena, kao i propise o zabrani diskriminacije.

3.13. Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pozdravlja navod iz elekronskog pisma štamparije G. iz N.S, dostavljeno u prilogu izjašnjenja Udruženje D.D.K. u N, da su došli na ideju da za temu od nekih sledećih tematskih kalendara izaberu sadržaje koji će afirmisati žene. Poverenica za zaštitu ravnopranosti konstatuje da povreda ravnopravnosti nije uvek rezultat svesne namere, već da je često posledica nedovoljnog poznavanja pravnih standarda u domenu zaštite od diskriminacije. Zbog toga Poverenica smatra da će i Udruženje D.D.K. u N. kroz buduće oglašavanje svog udruženja, koje nesporno postiže zavidne rezultate u okviru svojih akcija vezanih za dobrovoljno davanje krvi, poštovati dostojanstvo žena, kao i svih drugih društvenih grupa, bez podržavanja stereotipnih i diskriminatornih obrazaca.

MIŠLJENJE

 

Izrekama praćenim slikama u stonom kalendaru Udruženje D.D.K. u N. za 2017. godinu: „Koliko je belih vrana, toliko je dobrih žena“; „lepu ženu i vinograd pored puta ne treba imati“ i „kafa nalivena i žena otkrivena ne mogu čekati“, izražene su ideje i stavovi koji su uvredljivi i omalovažavajući i kojima se vređa dostojanstvo žena, čime je Udruženje D.D.K. u N. prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 1. PREPORUKA

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Udruženje D.D.K. u N:

5.1. Da ne distribuira stoni kalendar ovog udruženja za 2017. godinu.

5.2. Da na internet stranici Udruženje D.D.K. u N. objavi izvinjenje povodom diskriminatornog sadržaja objavljenog u stonom kalendaru ovog udruženja za 2017. godinu.

5.3. Da ubuduće vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

Potrebno je da Udruženje D.D.K. u N. obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

 

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko Udruženje D.D.K. u N. ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] „Službeni glasnik RS“, broj 109/07

[3] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06)

[4] član 46. stav 1. Ustava Republike Srbije

[5] član 46. stav 2. Ustava Republike Srbije

[6] „Službeni glasnik RS“, broj 104/09

[7] Zakon o oglašavanju („Službeni glasnik RS“, br. 79/05 i 83/14 – dr. zakon), član 7. stav 1. i član 8.

[8] Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Službeni list SRJ”, broj 31/93 i „Službeni list SCG”, broj 1/03 – Ustavna povelja), član 618. stav 1.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba grupe narodnih poslanica protiv Udruženja D.D.K. u N. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti rada udruženjaDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top