Preporuka Nacionalnoj službi za zapošljavanje za ukidanje oglasa za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje

del. br. 1130 datum: 9. 8. 2012.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Nacionalnoj službi za zapošljavanje

 

PREPORUKU

 

1. Nacionalna služba za zapošljavanje ubuduće neće objavljivati oglase za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje, i to one koji se odnose na pol, starosno doba, izgled kandidata/kinje ili neko drugo lično svojstvo. Izuzetak su situacije kada se oglas za zaposlenje odnosi na posao čija je priroda takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da lično svojstvo predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana, saglasno čl. 16. st. 3. Zakona o zabrani diskriminacije i čl. 22. Zakona o radu.

2. Nacionalna služba za zapošljavanje preduzeće, bez odlaganja, sve potrebne mere kako bi sprečila svaku mogućnost objavljivanja oglasa za posao koji, suprotno zakonu, sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje i o preduzetim merama će obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema ove preporuke.

O b r a z l o ž e nj e

Pokrajinski ombudsman i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti uputili su Nacionalnoj službi za zapošljavanje 15. jula 2010. godine preporuku da prilikom oglašavanja slobodnih radnih mesta poštuje zabranu diskriminacije po osnovu pola, kao i da u oglasima izričito navode da su poslovi dostupni i muškarcima i ženama, izuzev ako je pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva jednom polu u odnosu na određeni posao dopušteno, jer je priroda posla takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da pol predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla i da je svrha koja se time želi postići opravdana, saglasno članu 22. Zakona o radu.

Postupajući u okviru nadležnosti propisanih čl. 33. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti došla je do saznanja da se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje http://www.nsz.gov.rs/ i dalje objavljuju oglasi sa diskriminatornim uslovima za zapošljavanje, pa je tako objavljen oglas za radno mesto „poslovni sekretar – opšti poslovi” navedeni su uslovi za konkurisanje za ovaj posao, i to: IV ili VI stepen stručnosti, radno iskustvo najmanje 3 godine u sličnoj oblasti, osoba ženskog pola od 30 do 40 godina starosti, kao i da biografija mora da sadrži lične podatke i sliku kandidatkinje. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ima saznanja da se oglasi sličnog sadržaja mogu naći i na drugim štampanim i internet berzama poslova.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da Ustav Republike Srbije u čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u čl. 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom čl. 16. st. 1. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno, narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, a zaštitu od diskriminacije prema st. 2. ovog člana uživa i lice koje traži posao.

S aspekta Zakona o zabrani diskriminacije, mogućnost za zasnivanje radnog odnosa ne sme biti narušena, kako bi sva lica koja traže posao imala jednake uslove, bez ikakve diskriminacije po osnovu pola, starosnog doba, fizičkog izgleda ili bilo kog drugog ličnog svojstva. Zakon o radu sadrži set odredaba koje se odnose na zabranu diskriminacije: čl. 18. je zabranjena neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo, dok je čl. 20. st. 1. tač. 1. propisano da je diskriminacija zabranjena u odnosu na uslove rada i izbor kandidata za obavljanje određenog posla.

Pored toga, čl. 16. st. 3. Zakona o zabrani diskriminacije propisano da se ne smatra diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva zbog osobenosti određenog posla kod koga lično svojstvo lica predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana. Slična odredba je sadržana i u čl. 22. st. 1. Zakona o radu kojom je propisano da se ne smatra diskriminacijom pravljenje razlike ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao, kada je priroda posla takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz čl. 18. Zakona o radu predstavljaju stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla i da je svrha koja se time želi postići opravdana.

Odredbama člana 9. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti predviđena je dužnost Nacionalne službe za zapošljavanje da poslodavcu i licu koje traži posao pruži obaveštenje o zakonima, podzakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i drugim opštim aktima koji su na snazi, pravima, obavezama i odgovornostima poslodavaca i zaposlenih, kao i njihovih udruženja, koji se odnose na zapošljavanje i osiguranje za vreme nezaposlenosti, kao i savete o načinu i postupku ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza i pomoć o načinu popunjavanja i dostavljanja Nacionalnoj službi za zapošljavanje obrazaca i dokumenata. Ova zakonska odredba obavezuje Nacionalnu službu za zapošljavanje da poslodavce upozori na odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i drugih antidiskriminacionih propisa koji zabranjuju diskriminaciju na osnovu bilo kog ličnog svojstva u oblasti zapošljavanja.

Povernica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje i na Zakon o oglašavanju , kojim se uređuju uslovi i način oglašavanja, kao i obaveze lica koja učestvuju u postupku oglašavanja. Odredbom čl. 7. st. 1. ovog zakona propisano je načelo zabrane diskriminacije, odnosno, zabranjeno je oglašavanje koje, neposredno ili posredno, podstiče na diskriminaciju po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, boje kože, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Članom 11. istog zakona propisana je dužnost oglašivača da prenosiocu oglasne poruke dostavi uz oglasnu poruku i deklaraciju koja sadrži sve detalje u vezi sa oglasom koji se objavljuje. Na taj način, prenosilac oglasne poruke se u potpunosti upoznaje sa sadržinom oglasa, te je u mogućnosti da reaguje na eventualne povrede zakonskih odredaba i onemogući objavljivanje oglasa kojim se vrši diskriminacija.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je nedopušteno objavljivanje oglasa koji sadrže uslove za zasnivanje radnog odnosa koji se tiču ličnih svojstava kandidata/kinja, a da, pri tome, nisu stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla, s obzirom na prirodu i osobenost posla i uslove u kojima se on obavlja.

Naime, analizom navedenog oglasa za zapošljavanje za radno mesto „poslovni sekretar – opšti poslovi”, može se zaključiti da za konkretno radno mesto nije od odlučujućeg značaja pol kandidata, odnosno, da osobe oba pola mogu odgovorno i kompetentno da obavljaju posao poslovnog sekretara, ako ispunjavaju uslove koji se odnose na vrstu i stepen obrazovanja i radno iskustvo.

Postavljanjem uslova da je kandidat određenog pola, automatski se eliminišu potencijalni kandidati drugog pola, koji ispunjavaju uslove obrazovanja i iskustva i na taj način se neposredno diskriminišu. U konkretnom primeru postoji neposredna diskriminacija muškaraca jer se, postavljanjem uslova da se na radno mesto poslovnog sekretara primaju samo osobe ženskog pola, onemogućava da za ove poslove konkurišu muškarci.

Ista je situacija i po pitanju uslova koji se odnosi na starosno doba kandidatkinje – od 30 do 40 godina. Očigledno je da za adekvatno i stručno obavljanje radnih zadataka ovog radnog mesta, starosno doba od 30 do 40 godina ne predstavlja stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla, naročito ako se ima u vidu činjenica da se oglasom traži radno iskustvo od tri godine u toj oblasti, iz čega proizlazi da bi određene osobe koje su mlađe od 30 ili starije od 40 godina, takođe mogle da ispunjavaju ovaj uslov. Stoga, postavljanje ovog uslova predstavlja neposrednu diskriminaciju osoba mlađih od 30 i starijih od 40 godina i direktno ih eliminiše iz konkurencije za posao, jer godine starosti nisu niti mogu biti stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla poslovne sekretarke, imajući u vidu prirodu posla koji se obavlja i uslove pod kojim se obavlja.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uočila da je na berzama poslova primetan veći broj oglasa u kojima se postavlja i diskriminatoran uslov koji se odnosi na izgled kandidata/kinje – kao što je „prijatan izgled” ili se traži da se uz poslovnu biografiju dostave i fotografije kandidata/kinje. Formulacija „prijatan izgled” je nejasna, subjektivna i individualna, te dovodi do nesigurnosti i neizvesnosti kod kandidata/kinja za posao. Takođe, i kada oglas ne sadrži uslov da je osoba „prijatnog izgleda”, a oglasom se zahteva dostavljanje fotografije, taj uslov je postavljen na posredan način i kandidatima poručuje da će njihov fizički izgled biti vrednovan kao uslov za zaposlenje. S druge strane, postavljanje uslova koji se odnosi na fizički izgled za obavljanje radnih zadataka bilo kog posla je krajnje neprimereno i nedopušteno, a predstavlja i posrednu diskriminaciju svih onih koji po mišljenju poslodavca nisu „prijatnog izgleda”. U konkretnom oglasu za posao poslovnog sekretara fizički izgled nije relevantan za dobro obaljanje posla, nije stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla, s toga ne postoji opravdan razlog da se oglasom traži dostavljanje fotografija.

Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju, diskriminacija vrši već prilikom zapošljavanja, odnosno, pri samom oglašavanju slobodnih radnih mesta, i to tako što se pol, starosno doba i izgled postavljaju kao uslovi za zasnivanje radnog odnosa, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da je prilikom prijema oglasa u kojima su označena ova lična svojstva i/ili se od kandidata/kinje traži dostavljanje fotografije, prenosilac oglasne poruke dužan da poslodavca (oglašivača) upozori na odredbe antidiskriminacionih propisa i da zahteva izmenu oglasa ili da odbije da objavi oglas koji sadrži diskriminatorne uslove. U suprotnom, objavljivanje oglasa sa diskriminatornim uslovima dovodi do onemogućavanja pojedinih kategorija građana i građanki da konkurišu za željeni posao, samo zbog nekog njihovog ličnog svojstva. Posledica je da ovakvi oglasi unapred uskraćuju mogućnost potencijalnim kandidatima/kinjama, da pod jednakim uslovima budu vrednovana njihova stručna znanja i profesionalne kompetencije.

Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da naš pravni sistem garantuje slobodu oglašavanja, kao i punu slobodu da poslodavac, na osnovu objektivnih kriterijuma, izabere osobu koju će primiti u radni odnos. Međutim, sloboda oglašavanja i sloboda izbora zaposlenih nije i ne može biti izgovor za kršenje antidiskriminacionih propisa i isključivanje osoba na osnovu njihovih ličnih svojstava.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je nedopustivo i zabrinjavajuće da se Nacionalna služba za zapošljavanje, kao služba koja je zakonom ustanovljena kao nosilac poslova zapošljavanja na nacionalnom nivou, ne poznaje i ne poštuje antidiskriminacione propise, iako je, preporukom Pokrajinskog ombudsmana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, već bila poučena i upozorena na pojavu diskriminacije prilikom oglašavanja slobodnih radnih mesta.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. tač. 9. Zakona o zabrani diskriminacije, upućuje preporuku Nacionalnoj službi za zapošljavanje, radi preduzimanja radnji kojima će sprečiti narušavanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje i svaki oblik diskriminacije osoba koje traže zaposlenje, na osnovu bilo kog njihovog ličnog svojstva, uključujući pol, starosno doba i fizički izgled.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Preporuka Nacionalnoj službi za zapošljavanje za ukidanje oglasa za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top