Препорука Националној служби за запошљавање за укидање огласа за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење

дел. бр. 1130 датум: 9. 8. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. т. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС„ бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје Националној служби за запошљавање

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Национална служба за запошљавање убудуће неће објављивати огласе за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење, и то оне који се односе на пол, старосно доба, изглед кандидата/киње или неко друго лично својство. Изузетак су ситуације када се оглас за запослење односи на посао чија је природа таква или се посао обавља у таквим условима да лично својство представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана, сагласно чл. 16. ст. 3. Закона о забрани дискриминације и чл. 22. Закона о раду.

2. Национална служба за запошљавање предузеће, без одлагања, све потребне мере како би спречила сваку могућност објављивања огласа за посао који, супротно закону, садрже дискриминаторне услове за запослење и о предузетим мерама ће обавестити Повереницу за заштиту равноправности, најкасније у року од 30 дана од дана пријема ове препоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Покрајински омбудсман и Повереница за заштиту равноправности упутили су Националној служби за запошљавање 15. јула 2010. године препоруку да приликом оглашавања слободних радних места поштује забрану дискриминације по основу пола, као и да у огласима изричито наводе да су послови доступни и мушкарцима и женама, изузев ако је прављење разлике, искључење или давање првенства једном полу у односу на одређени посао допуштено, јер је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да пол представља стварни и одлучујући услов обављања посла и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана, сагласно члану 22. Закона о раду.

Поступајући у оквиру надлежности прописаних чл. 33. Закона о забрани дискриминације, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да се на сајту Националне службе за запошљавање http://www.nsz.gov.rs/ и даље објављују огласи са дискриминаторним условима за запошљавање, па је тако објављен оглас за радно место „пословни секретар – општи послови“ наведени су услови за конкурисање за овај посао, и то: IV или VI степен стручности, радно искуство најмање 3 године у сличној области, особа женског пола од 30 до 40 година старости, као и да биографија мора да садржи личне податке и слику кандидаткиње. Повереница за заштиту равноправности има сазнања да се огласи сличног садржаја могу наћи и на другим штампаним и интернет берзама послова.

Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом чл. 16. ст. 1. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација у области рада, односно, нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, а заштиту од дискриминације према ст. 2. овог члана ужива и лице које тражи посао.

С аспекта Закона о забрани дискриминације, могућност за заснивање радног односа не сме бити нарушена, како би сва лица која траже посао имала једнаке услове, без икакве дискриминације по основу пола, старосног доба, физичког изгледа или било ког другог личног својства. Закон о раду садржи сет одредаба које се односе на забрану дискриминације: чл. 18. је забрањена непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство, док је чл. 20. ст. 1. тач. 1. прописано да је дискриминација забрањена у односу на услове рада и избор кандидата за обављање одређеног посла.

Поред тога, чл. 16. ст. 3. Закона о забрани дискриминације прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана. Слична одредба је садржана и у чл. 22. ст. 1. Закона о раду којом је прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике или давање првенства у односу на одређени посао, када је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да карактеристике повезане са неким од основа из чл. 18. Закона о раду представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.

Одредбама члана 9. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености предвиђена је дужност Националне службе за запошљавање да послодавцу и лицу које тражи посао пружи обавештење о законима, подзаконским прописима, колективним уговорима и другим општим актима који су на снази, правима, обавезама и одговорностима послодаваца и запослених, као и њихових удружења, који се односе на запошљавање и осигурање за време незапослености, као и савете о начину и поступку остваривања права и извршавања обавеза и помоћ о начину попуњавања и достављања Националној служби за запошљавање образаца и докумената. Ова законска одредба обавезује Националну службу за запошљавање да послодавце упозори на одредбе Закона о забрани дискриминације и других антидискриминационих прописа који забрањују дискриминацију на основу било ког личног својства у области запошљавања.

Поверница за заштиту равноправности указује и на Закон о оглашавању , којим се уређују услови и начин оглашавања, као и обавезе лица која учествују у поступку оглашавања. Одредбом чл. 7. ст. 1. овог закона прописано је начело забране дискриминације, односно, забрањено је оглашавање које, непосредно или посредно, подстиче на дискриминацију по било ком основу, а нарочито по основу расе, боје коже, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог убеђења, имовинског стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Чланом 11. истог закона прописана је дужност оглашивача да преносиоцу огласне поруке достави уз огласну поруку и декларацију која садржи све детаље у вези са огласом који се објављује. На тај начин, преносилац огласне поруке се у потпуности упознаје са садржином огласа, те је у могућности да реагује на евентуалне повреде законских одредаба и онемогући објављивање огласа којим се врши дискриминација.

Имајући у виду наведене законске одредбе, Повереница за заштиту равноправности констатује да је недопуштено објављивање огласа који садрже услове за заснивање радног односа који се тичу личних својстава кандидата/киња, а да, при томе, нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и особеност посла и услове у којима се он обавља.

Наиме, анализом наведеног огласа за запошљавање за радно место „пословни секретар – општи послови“, може се закључити да за конкретно радно место није од одлучујућег значаја пол кандидата, односно, да особе оба пола могу одговорно и компетентно да обављају посао пословног секретара, ако испуњавају услове који се односе на врсту и степен образовања и радно искуство.

Постављањем услова да је кандидат одређеног пола, аутоматски се елиминишу потенцијални кандидати другог пола, који испуњавају услове образовања и искуства и на тај начин се непосредно дискриминишу. У конкретном примеру постоји непосредна дискриминација мушкараца јер се, постављањем услова да се на радно место пословног секретара примају само особе женског пола, онемогућава да за ове послове конкуришу мушкарци.

Иста је ситуација и по питању услова који се односи на старосно доба кандидаткиње – од 30 до 40 година. Очигледно је да за адекватно и стручно обављање радних задатака овог радног места, старосно доба од 30 до 40 година не представља стварни и одлучујући услов за обављање посла, нарочито ако се има у виду чињеница да се огласом тражи радно искуство од три године у тој области, из чега произлази да би одређене особе које су млађе од 30 или старије од 40 година, такође могле да испуњавају овај услов. Стога, постављање овог услова представља непосредну дискриминацију особа млађих од 30 и старијих од 40 година и директно их елиминише из конкуренције за посао, јер године старости нису нити могу бити стварни и одлучујући услов за обављање посла пословне секретарке, имајући у виду природу посла који се обавља и услове под којим се обавља.

Повереница за заштиту равноправности је уочила да је на берзама послова приметан већи број огласа у којима се поставља и дискриминаторан услов који се односи на изглед кандидата/киње – као што је „пријатан изглед“ или се тражи да се уз пословну биографију доставе и фотографије кандидата/киње. Формулација „пријатан изглед“ је нејасна, субјективна и индивидуална, те доводи до несигурности и неизвесности код кандидата/киња за посао. Такође, и када оглас не садржи услов да је особа „пријатног изгледа“, а огласом се захтева достављање фотографије, тај услов је постављен на посредан начин и кандидатима поручује да ће њихов физички изглед бити вреднован као услов за запослење. С друге стране, постављање услова који се односи на физички изглед за обављање радних задатака било ког посла је крајње непримерено и недопуштено, а представља и посредну дискриминацију свих оних који по мишљењу послодавца нису „пријатног изгледа“. У конкретном огласу за посао пословног секретара физички изглед није релевантан за добро обаљање посла, није стварни и одлучујући услов за обављање посла, с тога не постоји оправдан разлог да се огласом тражи достављање фотографија.

Имајући у виду да се у конкретном случају, дискриминација врши већ приликом запошљавања, односно, при самом оглашавању слободних радних места, и то тако што се пол, старосно доба и изглед постављају као услови за заснивање радног односа, Повереница за заштиту равноправности сматра да је приликом пријема огласа у којима су означена ова лична својства и/или се од кандидата/киње тражи достављање фотографије, преносилац огласне поруке дужан да послодавца (оглашивача) упозори на одредбе антидискриминационих прописа и да захтева измену огласа или да одбије да објави оглас који садржи дискриминаторне услове. У супротном, објављивање огласа са дискриминаторним условима доводи до онемогућавања појединих категорија грађана и грађанки да конкуришу за жељени посао, само због неког њиховог личног својства. Последица је да овакви огласи унапред ускраћују могућност потенцијалним кандидатима/кињама, да под једнаким условима буду вреднована њихова стручна знања и професионалне компетенције.

На крају, Повереница за заштиту равноправности констатује да наш правни систем гарантује слободу оглашавања, као и пуну слободу да послодавац, на основу објективних критеријума, изабере особу коју ће примити у радни однос. Међутим, слобода оглашавања и слобода избора запослених није и не може бити изговор за кршење антидискриминационих прописа и искључивање особа на основу њихових личних својстава.

Повереница за заштиту равноправности констатује да је недопустиво и забрињавајуће да се Национална служба за запошљавање, као служба која је законом установљена као носилац послова запошљавања на националном нивоу, не познаје и не поштује антидискриминационе прописе, иако је, препоруком Покрајинског омбудсмана и Повереника за заштиту равноправности, већ била поучена и упозорена на појаву дискриминације приликом оглашавања слободних радних места.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. тач. 9. Закона о забрани дискриминације, упућује препоруку Националној служби за запошљавање, ради предузимања радњи којима ће спречити нарушавање једнаких могућности за запошљавање и сваки облик дискриминације особа које траже запослење, на основу било ког њиховог личног својства, укључујући пол, старосно доба и физички изглед.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука Националној служби за запошљавање за укидање огласа за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top