Preporuka mera Opštinskoj upravi gradske opštine Voždovac da preduzme mere za prevenciju diskriminacije

br. 021-00-434/2014-02 datum: 3. 10. 2014.

 

MARKO DENČIĆ
zamenik načelnika Opštinske uprave gradske opštine Voždovac

11000 BEOGRAD
Ustanička br. 53

Poštovani gospodine Denčiću,

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je 2. oktobra 2014. godine pritužbu M. F, koja je označena kao urgentna. Podnosilac pritužbe je naveo da je Opštinskoj upravi Voždovac, Odeljenju za opštu upravu, Odseku za opštu upravu, pisanim putem podneo zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine, kao i da mu je obaveštenjem br. 208-1738/2014/1 od 29. septembra 2014. godine, odgovoreno da je u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i Pravilnikom o načinu vođenja Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, potrebno da lično dođe u prostorije Gradske opštine Voždovac, do zaključenja posebnog biračkog spiska.

Nakon prijema ovog dopisa, podnosilac pritužbe, kako je navedeno u pritužbi, razgovarao je telefonom sa rukovodiocem Odeljenja za opštu upravu i pojasnio mu da zbog svog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da dođe u prostorije Opštinske uprave i lično podnese zahtev, pa je predložio nekoliko rešenja, ali mu je rukovodilac odgovorio da je za upis u posebni birački spisak neophodno njegovo lično prisustvo.

Imajući u vidu da se posebni birački spiskovi za nacionalne manjine zaključuju 10. oktobra 2014. godine, kao i da postoji mogućnost neotklonjivih posledica po podnosioca pritužbe, koji želi da koristi svoje aktivno biračko pravo, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ukazujem na činjenicu da je propisima Republike Srbije zabranjen svaki vid posredne i neposredne diskriminacije, po bilo kom ličnom svojstvu.

Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Ustavna zabrana diskriminacije dalje je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije , kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

Ovim zakonom je posebno zabranjena diskriminacija lica ili grupe lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje i propisano je da svako ima pravo na jednak pristup i jednaku zaštitu svojih prava pred organima javne vlasti, a da se diskriminatorsko postupanje odgovornog lica u organu javne vlasti smatra težom povredom radne dužnosti.

Imajući u vidu da Vi kao zamenik načelnika opštinske uprave rukovodite i starate se o zakonitosti rada opštinske uprave, ne ulazeći u analizu postupanja ovog organa koje nisu u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u nastojanju da blagovremenim delovanjem predupredim diskriminaciju u ovom slučaju, PREPORUČUJEM da hitno preispitate postupanje Odeljenja za opštu upravu, Odseka za opštu upravu kojim je M. F, zbog svog zdravstvenog stanja, onemogućen da ostvari svoje pravo.

Očekujem da će ova preporuka imati pozitivan epilog.

S uvažavanjem,

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Preporuka mera Opštinskoj upravi gradske opštine Voždovac da preduzme mere za prevenciju diskriminacije Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top