Препорука мера Општинској управи градске општине Вождовац да предузме мере за превенцију дискриминације

бр. 021-00-434/2014-02 датум: 3. 10. 2014.

 

МАРКО ДЕНЧИЋ
заменик начелника Општинске управе градске општине Вождовац

11000 БЕОГРАД
Устаничка бр. 53

Поштовани господине Денчићу,

Повереница за заштиту равноправности примила је 2. октобра 2014. године притужбу М. Ф, која је означена као ургентна. Подносилац притужбе је навео да је Општинској управи Вождовац, Одељењу за општу управу, Одсеку за општу управу, писаним путем поднео захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, као и да му је обавештењем бр. 208-1738/2014/1 од 29. септембра 2014. године, одговорено да је у складу са Законом о општем управном поступку, Законом о националним саветима националних мањина и Правилником о начину вођења Посебног бирачког списка националне мањине, потребно да лично дође у просторије Градске општине Вождовац, до закључења посебног бирачког списка.

Након пријема овог дописа, подносилац притужбе, како је наведено у притужби, разговарао је телефоном са руководиоцем Одељења за општу управу и појаснио му да због свог здравственог стања није у могућности да дође у просторије Општинске управе и лично поднесе захтев, па је предложио неколико решења, али му је руководилац одговорио да је за упис у посебни бирачки списак неопходно његово лично присуство.

Имајући у виду да се посебни бирачки спискови за националне мањине закључују 10. октобра 2014. године, као и да постоји могућност неотклоњивих последица по подносиоца притужбе, који жели да користи своје активно бирачко право, у складу са законским овлашћењима Повереника за заштиту равноправности, указујем на чињеницу да је прописима Републике Србије забрањен сваки вид посредне и непосредне дискриминације, по било ком личном својству.

Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Уставна забрана дискриминације даље је разрађена Законом о забрани дискриминације , којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Овим законом је посебно зaбрaњeнa дискриминaциja лицa или групe лицa с oбзирoм нa њихoвo здрaвствeнo стaњe и прописано је да свако има право нa jeднaк приступ и jeднaку зaштиту свojих прaвa прeд oргaнимa jaвнe влaсти, а да се дискриминaтoрскo пoступaњe oдгoвoрнoг лицa у oргaну jaвнe влaсти смaтрa тeжoм пoврeдoм рaднe дужнoсти.

Имајући у виду да Ви као заменик начелника општинске управе руководите и старате се о законитости рада општинске управе, не улазећи у анализу поступања овог органа које нису у надлежности Повереника за заштиту равноправности, у настојању да благовременим деловањем предупредим дискриминацију у овом случају, ПРЕПОРУЧУЈЕМ да хитно преиспитате поступање Одељења за општу управу, Одсека за општу управу којим је М. Ф, због свог здравственог стања, онемогућен да оствари своје право.

Очекујем да ће ова препорука имати позитиван епилог.

С уважавањем,

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука мера Општинској управи градске општине Вождовац да предузме мере за превенцију дискриминације Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top